Šperos.lt > Teisė > Teisė (82)

Teisė (82)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.4
  (
4
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Teisės teorijos funkcijos. Teises teorijos objektas ir metodas. Teisės ir valstybės, teisės ir politikos santykis. Juridinė žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių saugos diferenciacija ir diskriminacija. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Apibūdinti formaliuosius teisės normos požymius (norminis pobūdis, formalus apibrėžtumas, visuotinis privalomumas ir jo garantavimas abipuse nauda bei valstybės prievarta, sistemingumas). Norminamasis pobūdis. Teisės normos struktūra ir jos apžvalga (hipotezė, dispozicija, sankcija). Teisės normų rūšys ir jų klasifikavimo pagrindai. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Pagal teisės normų vaidmenį reguliuojant žmonių elgesį, arba pagal teisės normoje įkūnyto paliepimo pobūdį. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisinis paprotys. Individualūs teisės normų aktai. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Negatyviosios (deliktinės, retrospektyvinės) teisinės atsakomybės samprata. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Konstitucinė teisė. Kokios yra įstatymų leidybos proceso stadijos? Apibūdinti jas. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kokia Konstitucinio Teismo kompetencija? Kas ir kuriais atvejais turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kokios teisinės pasekmės, jeigu Konstitucinis Teismas pripažįsta, jog įstatymas ar kitas teisės aktas ar jo dalis prieštarauja konstitucijai? Kokios yra rinkimų sistemos LR? Pagal kurias sistemas vyksta Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimai? Apibūdinti rinkimų komisijas. Vyriausioji. Kokia kandidatų į Seimo narius kėlimo tvarka. Apibūdinti rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Kokios yra referendumo rūšys? Kuriais atvejais jie rengiami? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Išvardinti seimo įgaliojimus. Apibūdinti seimo sesiją: eilinės ir neeilinės; jų šaukimo tvarką; kas vadovauja posėdžiams? Kokia seimo kontrolieriaus kompetencija ir jų skyrimo tvarka? Išvardinti prezidento įgaliojimus. Kokia vyriausybės sudėtis ir jos sudarymo tvarka. Apibūdinti vyriausybės įgaliojimų grąžinimo pagrindus ir tvarką. Kuriais atvejais kokia tvarka vyriausybė turi atsistatydinti. Ką reiškia interpeliacija? Išvardinti vyriausybės įgaliojimus. Kokia apskrities viršininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka? Apibūdinti savivaldybių tarybų rinkimus: kas gali būti kandidatu į tarybos narius; kandidatų į tarybos narius kėlimo tvarka; rinkimų rezultatų nustatymas? Civilinė teisė. Kokie yra juridinio asmens valdymo organai? Kokie įgaliojimai yra tvirtinami notaro? Kas prilyginama notaro patvirtintiems įgaliojimams? Kas patvirtina supaprastintus įgaliojimus? Kokie yra įgaliojimo terminai? Kas yra disponavimas? Kas yra uzufruktas? Kokie yra uzufrukto nustatymo pagrindai ir momentas? Kokia yra ilgalaikės nuomos (emphyteusis) samprata? Kokios yra hipotekos rūšys? Kokie yra hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas? Kokia yra sutuoktinių paveldėjimo teisė. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą? Kokia yra sutarties samprata? Kokios yra sutarčių rūšys? Kokia yra sutarties galia jos šalims? Kokia rentos samprata? Kokio yra dovanojimo sutarties forma? Kuo skiriasi nuomos sutarties nuo panaudos sutarties? Civilinio proceso teisė. Šalių sąvoka civiliniame procese. Kokios šalių teisės ir pareigos? Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir jo atidėjimo pagrindai. Kaip apskaičiuojamas procesinių terminų prasidėjimo ir pasibaigimo laikas? Pasibaigimo pasekmės. Kokia procesinių terminų sustabdymo, pratęsimo ir atnaujinimo esmė? Teismingumo sąvoka. Kas yra rūšinis (dalykinis) teismingumas? Ką reiškia teritorinis teismingumas ir kokios jo rūšys? Kokie yra pasirengimo nagrinėti bylą teisme būdai ir tvarka? Kokie veiksmai atliekami pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadijoje? Kokios šalių ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės? Sprendimo priėmimas už akių. Apeliacinio skundo padavimo terminai ir tvarka? Kada galimas dokumentinis procesas ir koks procesinis dokumentas priimamas, nagrinėjant bylas šia tvarka? Kokia ypatingosios teisenos esmė ir kokios bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka? Kokias teises ir pareigas turi vykdymo proceso dalyviai? Kokie yra vykdomieji dokumentai? Kokia yra varžytinių skelbimo ir vykdymo tvarka? Kokia užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka? Darbo teisė. Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Nurodyti darbo sutarties sudarymo tvarką Kokios yra darbo sutarties rūšys? Apibūdinti laikiną, antraeilių pareigų, namudininkų, patarnavimo darbų darbo sutartis. Apibūdinti terminuotas darbo sutarties sudarymo ypatumus. Kokia darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka. Kokia darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka (127 str.)? Kokias garantijas, nutraukiant darbo sutartį, turi nėščios moterys ir darbuotojai, auginantys vaikus iki 3 metų? Kokios garantijos taikomos darbuotojų atstovams? Kuriais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo? Kokio dydžio išmokama išeitinė išmoka? Kokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka? Paaiškinti kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Kuriais atvejais išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas k.a.? Kokios trukmės suteikiamos mokymosi atostogos? Kaip jos apmokamos? Išanalizuoti darbo apmokėjimo sąlygas: už viršvalandinį darbą ir darbą nakties metu; už darbą poilsio ir švenčių dienomis; už ne visą darbo laiką. Apibūdinti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką darbo ginčų komisijoje. Baudžiamoji teisė. Pateikti baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike sampratą. Kokios yra nusikalstamų veikų rūšys ? Pateikti nusikaltimų recidyvo sampratą. Kokios yra viešųjų darbų bausmės skyrimo sąlygos ? Išvardinti atleidimo nuo bausmės rūšis. Kokios yra auklėjamojo poveikio priemonės? (82 str.) Apibrėžkite vagystės sąvoką. Kas gali būti vagystės dalyku? 34Apibūdinkite plėšimo subjektą. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės samprata. Principo – nekaltumo prezumpcija samprata, santykis su kitais teisės principais, įtvirtintais BPK. Kardomosios priemonės- suėmimo – skyrimo bendrosios nuostatos. Ikiteisminio tyrimo samprata. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė, ryšys su kitomis proceso stadijomis. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme struktūra ir eiga. Apeliacinio skundo turinys ir priėmimo tvarka. Bylų supaprastinto proceso samprata ir formos. Supaprastinto proceso variantų apibūdinimas. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos integracijos istorinė raida. Europos Bendrijų steigimas. Amsterdamo sutartis (1999). Amsterdamo sutartis. Subsidarumo ir proporcingumo principai. Pirminė ir antrinė teisė. Europos Parlamentas. Parlamento rinkimų tvarka. Funkcijos. Darbo organizavimas. Peticija. Tarptautinė teisė. Šiuolaikinės teorijos apie tarptautinės teisės ir valstybės vidaus teisės santykį (dualizmas ir monizmas). Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka, pagrindiniai principai, dokumentai įtvirtinantys principus. Tarptautinės teisės subjekto sąvoka, subjekto teisnumo ir veiksnumo ypatybės, tarptautinės teisės subjektų rūšys. Pilietybės įgijimas ir netekimas (pilietybė pagal gimimą, natūralizacija, optacija, transferas). Europos žmogaus teisių teismas priimtinumo kriterijai. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Diplomatinių atstovų skyrimo tvarka. Konsulinių atstovybių funkcijos. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Išvardinti ir aprašyti tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijas. Paaiškinti norminio administracinio teisės akto sampratą, paskirtį ir vietą kitų norminių teisės aktų sistemoje. Išvardinti norminių administracinių teisės aktų rūšis, aprašyti jų priėmimo tvarka. Paaiškinti bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso sampratą, aprašyti valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo formas. Aprašyti materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams sąlygas. Paaiškinti žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojų tvarką. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijas. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyvius ir aprašyti jų teises ir pareigas. Išvardinti institucijas (pareigūnus), įgaliotas nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas, bei aprašyti jų funkcijas. Paaiškinti administracinių ginčų komisijų kompetenciją administraciniame procese: aprašyti jų sprendimų priėmimo tvarką bei apskundimo galimybes.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Šperos
Kategorija:
Apimtis:

37 psl.

Lygis:

1 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Kauno kolegija

Failo tipas:

Microsoft Word 128.01 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą