Šperos.lt > Teisė
Teisės normų analizė (5)Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 217 straipsnio analizę. Sprendimas: Nagrinėjimas baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis: 217 straipsnis. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Teisės normos užrašymas. Hipotezės analizė. Pirmoji alternatyva sudaryta. Antroji alternatyva sudaryta. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normų analizė (6)Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 6.237 str. 1 d. analizę. 2 užduotis: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti? Skaityti daugiau
Teisės normų analizė: civilinio kodekso 5.6 str.I užduotis : Atlikti teisės normos, nustatytos Civilinio kodekso 5.6 str. 1 d. analizę. Sprendimas. Nagrinėjamas CK (Civilinio kodekso) straipsnis. Analizei kiti straipsniai nereikalingi. Teisės normos užrašymas "Jei., tai. priešingu atveju." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normų analizė: vairuotojas viršija leistiną greitįII užduotis: Iš žemiau nurodytos temos parengti rašto darbą. Darbo apimtis – ne daugiau kaip 3 lapai. Tema: Vairuotojas viršija leistiną greitį, dėl to nesuvaldo savo vairuojamo automobilio Opel ir susiduria su kitu automobiliu Volvo. Eismo įvykio metu žuvo pirmojo automobilio (Opel) keleivis ir buvo sužaloti antrojo automobilio (Volvo) vairuotojas (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nesunkų sveikatos sutrikdymą) ir keleivis (teismo ekspertas sužalojimą apibūdino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą). Taip pat nepataisomai sugadinti abu automobiliai. Automobilis Opel priklauso vairuotojo darbovietei – UAB "Be proto". Šis automobilį vairavo savo darbo metu. Automobilis Volvo priklauso jį vairavusiam asmeniui. Kokia ar kokios teisinės atsakomybės rūšys būtų taikomos šiuo atveju? Kam ir kokia teisinės atsakomybės rūšis būtų taikoma? Kas ir kokių asmenų teisinės atsakomybės galėtų reikalauti? II užduoties analizė. Atsakymai į užduoties klausimus. Skaityti daugiau
Teisės normų galiojimas teritorijos, laiko ir asmens atžvilgiuĮžanga. Dėstomoji dalis. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas laike. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų atgalinis galiojimas. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas teritorijoje. Įstatymų ir kitų teisės normų aktų galiojimas asmenims. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų įgyvendinimasĮvadas. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymas kaip pagalba valstybės piliečiams įgyvendinti jų teises. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų ir moralės normų santykisĮžanga. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti teisės normas ir moralės normas bei jų santykį. Teisės normos. Teisės normos sąvoka. Teisės normų požymiai. Teisės normų klasifikacija. Teisės normos struktūra. Moralės normos. Moralės normos sąvoka. Teisės normų ir moralės normų santykis. Moralės ir teisės savitarpio priklausomybė. Teisės ir moralės normų poveikis asmenims. Teisės normų ir moralės normų panašumai. Teisės normų ir moralės normų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų ir teisės principų santykisĮžanga. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išnagrinėti teisės principus ir teisės normas bei jų santykį. Darbo struktūra. Darbo tyrimo metodika. Teisės principai. Teisės principų samprata ir funkcijos. Teisės principų rūšys. Konstituciniai principai. Teisės normos. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės normos galiojimas. Teisės normų sistema. Teisės normų ir teisės principų santykis. Teisės normų ir teisės principų ryšys. Teisės normų ir teisės principų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų išraiškaTeisės normų išraiška, materializavimo forma. Teisinis precedentas. Bendrosios teisės sistema. Anglosaksų arba precedentinė. Precedentinis teisės aiškinimo būdas. Skaityti daugiau
Teisės normų išreiškimo formaĮvadas. Teisės normų rūšys. Dispozityviosios teisės normos. Deficininės teisės normos. Deklaratyviosios teisės normos. Kolizinės teisės normos. Operatyvinės teisės normos. Nukreipiamosios ir blanketinės normos. Materialiosios teisės normos. Proceso teisės normos. Kompetencijos teisės normos. Reguliacinės teisės normos. Sankcijas nustatančios teisės normos. Bendroji teisės norma. Specialioji teisės norma. Individuali teisės norma. Teisinis paprotys. Teisinio papročio esmė (pagrindiniai bruožai). Teisinis paprotys bendrojoje teisėje. Teisinis paprotys Lietuvoje. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. Teisės aktai ir jų rūšys. Bendrųjų ir individualių teisės normų aktai. Bendrųjų teisės normų akto struktūra. Įstatymai ir įstatymų lydimieji aktai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai. Įstatymų lydimieji aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų klasifikacija ir struktūraTeisės normų klasifikacija ir struktūra: pagal teisės šakas; pagal funkcijas; pagal subjekto teises ir pareigas; pagal įpareigojimų pobūdį; pagal teritorinį veikimą; pagal laiką. Teisės normų struktūra: hipotezė, dispozicija, sankcija. Skaityti daugiau
Teisės normų klasifikacija ir struktūra (2)Teisės normų klasifikacija. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Skaityti daugiau
Teisės normų rūšysĮvadas. Tikslas: Apžvelgti teisės normų rūšis. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisės normų sistemingumas. Teisės normų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų sistemaTeisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Sisteminimo lygmenys. Pagrindinės teisės šakos ir jų bendra charakteristika. Teisės normų klasifikacija. Materialinės ir procesinės teisės normos. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Skaityti daugiau
Teisės normų struktūra: požiūrių įvairovėĮvadas. Tikslas – remiantis teisės doktrina išanalizuoti skirtingus požiūrius į teisės normos struktūrą. Teisės normos samprata ir reikšmė. Teisės normos vidinė struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Diskusijos ir požiūriai dėl teisės normos struktūros. Tekstinė ir loginė teisės normos struktūra. Konstitucinės teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamosios teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamojo proceso teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Požiūris į teisės normų struktūrą kitose teisės šakose. Išvados. Summary. Santrauka. Skaityti daugiau
Teisės normų taikymo aktas ir jo rūšysĮvadas. Teisės normų aktas, kaip teisinės informacijos šaltinis. Teisės normų aktų rūšys. Įstatymai ir jų reglamentavimas. Poįstatyminiai teisės aktai ir jų ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pagrindaiTeisės kilmė, sąvoka ir požymiai. Konstitucinė teisė: vietos savivalda ir valdymas. Civilinė teisė: ieškinio senatis. Ieškininiai terminai. Baudžiamoji teisė: bausmių sistema ir rūšys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (10)Teisės sąvoka. Teisės funkcijos. Teisės normos ir jų struktūriniai elementai. Teisiniai santykiai ir jų rūšys. Teisės realizavimas ir jo formos. Teisės forma (arba teisės šaltinis) ir jo rūšys. Teisės pažeidimas, požymiai ir sudėtis. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo požymiai. Konstitucinė teisė. Civilinė teisė. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės (AB). Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Niekiniai sandoriai. Sandorio pripažinimo negaliojančiu padariniai. Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių tipai. Prievolės samprata. Sutartinė ir dalykinė (deliktinė) civilinė atsakomybė. Civilinio proceso samprata. Darbo teisė. Darbo teisės šaltiniai. Darbdavio, darbuotojo sąvokos. Darbo sutarties sąvoka, turinys, forma. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Atostogų rūšys ir suteikimo tvarka. Teisminė valdžia. Specializuoti teismai. Baudžiamoji teisė. Baudžiamasis įstatymas. Pagrindiniai baudžiamosios teisės principai. Nusikalstamos veiklos samprata, jos sudėtis. Nusikaltimų kategorijos. Bausmė ir jos paskirtis. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. Baudžiamojo proceso samprata. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Europos Sąjungos teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. Konstitucinės sutartys. Antrinės teisės aktų rūšys: reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Šių aktų skelbimas, įgaliojimas, aiškinimas. Pagrindinės Europos sąjungos institucijos (kuo skiriasi Europos sąjungos taryba nuo Europos tarybos). Tiesioginis Europos sąjungos teisės taikymas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Dirbančiojo sąvoka. Darbuotojų laisvo judėjimo teisės ir turinys, sąlygos. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) teisės. Laisvas prekių, paslaugų ir kapitalų judėjimas. Teisė įsidarbinti. Įsidarbinimo galimybės ir sąlygos. Išimtys dėl dirbančiųjų laisvo judėjimo. Kas yra acquis? Bendroji rinka. Konstitucinė teisė. Konstitucijos samprata. Lietuvos respublikos konstitucijos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema Lietuvos respublikos konstitucijoje – teisių grupės ir mokėti išvardinti toms grupėms priskiriamas asmens laisves. Valstybės valdžios sistema. Prezidentas, jo teisinė padėtis, rinkimai, kompetencija, įgaliojimų pasibaigimas. Vyriausybė: jos sudėtis, formavimo tvarka, kompetencija, priimami teisės aktai, atskaitomybė Seimui. Lietuvos respublikos Konstitucinis teismas: jo sudėtis, teisėjų skyrimo tvarka ir statusas, kompetencija, priimami aktai, kas gali į jį kreiptis. konstitucijos principai. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (11)Daiktinė ir valdymo teisės. Daiktinės teisės sąvoka, bendrosios nuostatos. Daiktų sąvoka rūšys. Valdymo sąvoka, bendrosios nuostatos. Valdymo įgijimas ir įgyvendinimas. Valdymo pabaiga, gynimas. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Bendrosios nuostatos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Pagal sutartį sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimas. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikalstamą veiką. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtos nusikalstamos veikos stadija. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (12)Valstybės valdžia. Teisė: prigimtinė ir pozityvioji. Pozityvioji teisė. Pozityviosios teisės požymiai. Tesės funkcijos. Teisės aktai ir jų rūšys. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Norminių teisės aktų galiojimas. Laike. Erdvėje. Asmenims. Norminiai teisės aktų retroaktyvumas. Įstatymų klasifikavimas. Poįstatyminiai Norminiai teisės aktai. Teisės interpretacija (aiškinimas). Teisės aktų sisteminimas. Teisės normos ir jų rūšys. Teisės normos. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Bausmių sistema samprata ir rūšys. Samprata. Kriminalinių bausmių sistema. Papildomos bausmės. Bausmės juridiniams asmenims. Skaityti daugiau
......