Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Teisės teorija (7)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės samprata. Teisės sampratų įvairovė. Šiuolaikinė teisės samprata. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Teisinių idėjų samprata. Teisėkūros sąvoka. Teisės norma. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. "Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normų prie teisinių santykių. Teisės normų įgyvendinimas. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo: teisiniai santykiai. Teisinė atsakomybė: nuo bendrojo teisinio reguliavimo prie individualiojo. Teisinė atsakomybė. Teisės veiksmingumas. Skaityti daugiau
Teisės teorija (9)Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinį. Teologinė, arba dieviškoji, teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Nepozityvistinė teisės samprata ir jos variantai. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasikinė (marksistinė) teisės teorija. Realistinė teisės samprata, arba R. Jėringo "interesų jurisprudencija". Klausimai. Skaityti daugiau
TeisėsaugaKas sudaro teisėsaugos institucijų kurso dalyką? Kas sudaro teisėsaugos institucijų kurso sistemą? Išvardinti teisėsaugos institucijų kurso šaltinius. Apibrėžti teisėsaugos sąvoką. Apibrėžti teisėtvarkos sąvoką. Išvardinti teismų veiklos principus. Kokios pagrindinės teisėsaugos institucijos? Kokia yra Lietuvos respublikos teismų sistema? Apibrėžti apylinkės teismo kompetenciją? Apibrėžti apygardos teismo kompetenciją? Apibrėžti Lietuvos Respublikos Apeliacinio teismo kompetenciją? Kas yra Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo senatas? Nurodyti jo sudėtį. Apibrėžti Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo kompetenciją. Nubraižyti Lietuvos administracinių teismų sistemos schemą. Išdėstyti administracinių teismų kompetenciją. Apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo kompetenciją. Nurodyti teismų (apylinkės, apygardos, Apeliacinio, Aukščiausiojo) sudėtį. Kas įgyvendina teismų savivaldą? Kokie reikalavimai keliami pretendentui į apylinkės teismo teisėjus? Nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtį. Išdėstyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudarymo tvarką. Kokias bylas nagrinėja Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas? Kokias išvadas teikia Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas? Apibrėžti advokato sąvoką. Išvardinti advokatų profesinės veikos principus. Išvardinti pripažinimo advokatu sąlygas. Kas turi teisę verstis advokato praktika? Kas yra advokato padėjėjas? Kokias teises turi advokato padėjėjas? Kas įgyvendina advokatų savivaldą? Kas yra notaras? Kas yra notariatas? Kaip užimamos notaro pareigos? Kas vykdo notarų veiklos priežiūrą? Išvardinti pagrindinius notarų veiklos principus? Kokia atsakomybė numatyta notarams? Kokius notarinius veiksmus atlieka notarai? Kas įgyvendina notariato savivaldą? Kokios prokuratūros funkcijos? Nurodyti prokuratūros sandarą? Kas vadovauja Lietuvos Respublikos prokuratūrai? Išdėstyti Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro skyrimo tvarką. Kokie reikalavimai keliami pretendentams į prokurorus? Kas yra antstolis? Kokie reikalavimai keliami pretendentams į antstolius? Nurodyti antstolio funkcijas. Kokia atsakomybė numatyta antstoliams? Kas yra antstolio padėjėjas? Kokias teises ir pareigas turi antstolio padėjėjas? Nurodyti antstolio padėjėjo atsakomybę. Kas įgyvendina antstolių savivaldą. Kas yra ikiteisminis tyrimas? Kokios institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą? Kas yra policija? Kas yra policijos pareigūnas? Kas yra policijos pareigūno statusas? Išvardinti policijos uždavinius. Kas sudaro policijos sistemą? Išvardinti policijos pareigūno bendrąsias teises. Išvardinti policijos pareigūno pareigas. Kokia atsakomybė numatyta policijos pareigūnams? Kas yra policijos rėmėjas? Kokios policijos rėmėjų funkcijos? Kas yra karo policija? Kokios yra karo policijos funkcijos? Nurodyti karo policijos kompetencijos teritoriją. Kas yra specialiųjų tyrimų tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra specialiųjų tyrimų tarnybos funkcijos? Kas yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijos? Kas yra Valstybės saugumo departamentas? Kas jam vadovauja? Kokios yra Valstybės saugumo departamento funkcijos? Kas yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos? Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijosBendros sąvokos ir santrumpos. Teisėsaugos organų sąvoka. Teisėsaugos organų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos organų veiklos kryptys. Teisėsaugos organų kurso dalykas ir sistema. Teisėsaugos organų ryšys su kitomis disciplinomis. Teisėsaugos organų kurso šaltinių bendroji charakteristika. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija kaip teisėsaugos organų kurso šaltinis. Teismų valdžios sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisingumo sąvoka ir jos savybės. Konstitucinių teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisėtumo principas. Teisingumo principas "Teisingumą vykdo tik teismas". Teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių lygybės prieš įstatymą ir teismą principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Teismų sistema. Apylinkės teismo vieta teismų sistemoje. Apylinkės teismo sudėtis ir sudarymas. Apylinkės teismo kompetencija. Apylinkės teismo pirmininkas. Apylinkės teismo hipotekos skyrius. Teismo antstoliai. Apylinkės teismo raštinė. Apygardos teismo sudėtis ir sudarymas. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (2)Puikus konspektas, besiruošiantiems teisėsaugos institucijų egzaminui! Teisėsaugos institucijų kurso samprata, dalykas, sistema, turinys ir šaltiniai, sąveika su kitomis teisės šakomis. Teisminės valdžios pagrindiniai bruožai. Teisėsaugos institucijų tarpusavio ryšiai su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindiniai Konstitucinio Teismo veiklos principai. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Reikalavimai Konstitucinio Teismo teisėjams. Konstitucinio Teismo teisėjų įgaliojimai. Kuriais atvejais jie sustabdomi? Kada įgaliojimai nutrūksta? Konstitucinio Teismo pirmininko skyrimo tvarka. Kas jį pavaduoja? Kokias pareigas turi greta teisėjo pareigų? Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai. Konstitucinio Teismo posėdžių rūšys. Nagrinėjimo terminai. Per kiek laiko turi būti priimtas nutarimas ar kt. sprendimas? Pasekmės, pripažinus teisės aktą prieštaraujančiu Konstitucijai. Konstitucinio Teismo tarpusavio ryšiai su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindiniai teismų organizavimo ir veiklos principai. Kas sudaro teismų sistemą ir kokia teismų steigimo tvarka? Apylinkės teismo sudėtis ir kompetencija. Hipotekos skyrių steigimo tvarka. Apeliacinio teismo sudėtis ir kompetencija. Aukščiausiojo Teismo sudėtis ir kompetencija. Aukščiausiojo Teismo senato sudėtis ir kompetencija. Apygardos administracinio teismo sudėtis ir kompetencija. Vyriausiojo administracinio teismo sudėtis ir kompetencija. Kokia sudėtimi nagrinėjamos bylos teismuose? Reikalavimai, keliami pretendentams į apylinkės teismo teisėjus, ir kokia jų atranka. Apylinkės teismo teisėjų, pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apygardų teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apeliacinio teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Aukščiausiojo Teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apygardos administracinio ir Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų, teismo pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Kuriais atvejais teisėjams gali būti taikoma drausminė atsakomybė? Kas turi teisę iškelti drausmės bylą? Kokias nuobaudas gali skirti Teisėjų garbės teismas? Kuriais atvejais teisėjai gali būti atleisti arba pašalinti iš užimamų pareigų? Kas atlieka teismų administracinę priežiūrą? Kas sudaro teismų savivaldos sistemą? Kokia visuotinio teisėjų susirinkimo kompetencija? Teismų tarybos sudėtis ir sudarymo tvarka bei kompetencija. Teismų tarpusavio ryšys su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindinės prokuratūros funkcijos. Kuo pasireiškia prokuratūros veiklos kontrolė? Prokuratūros sandara. Kokia generalinės prokuratūros struktūra? Kokios generalinės prokuratūros funkcijos? Teritorinės prokuratūros funkcijos. Prokurorų nepriklausomumo ir neliečiamumo principai. Prokurorų teisės ir pareigos. Reikalavimai, keliami generaliniam prokurorui, jo pavaduotojams bei kitiems prokurorams. Kokia jų pareigų užėmimo tvarka? Reikalavimai, keliami asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais. Kokia pareigų užėmimo tvarka? Kuriais atvejais įgaliojimai sustabdomi? Kada įgaliojimai pasibaigia? Kokios drausminės nuobaudos gali būti skiriamos antstoliams? Pagrindinės antstolio funkcijos ir kita jo veikla. Kas gali užimti antstolio padėjėjo pareigas? Kokia pareigų užėmimo tvarka? Antstolių savivaldos principai. Kokias advokatai teikia teisines paslaugas? Reikalavimai, keliami asmeniui, siekiančiam užimti advokato pareigas. Teisė verstis advokato veikla. Advokato veiklos formos. Advokato padėjėjo sąvoka. Kas, kuriais atvejais įrašo ir išbraukia iš advokatų padėjėjo sąrašo? Advokato padėjėjo praktika. Pagrindinės advokatų teisės, pareigos bei garantijos. Kokios nuobaudos gali būti skiriamos advokatams? Advokatų savivaldos organai. Kokiu principu nustatomas advokatų apmokėjimas už atliktą darbą? Notaro pareigų užėmimo tvarka. Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos. Kokios nuobaudos gali būti skiriamos notarams? Notaro atstovavimo ir pavadavimo tvarka. Notaro įgaliojimų sustabdymo ir jų pasibaigimo pagrindai. Kokius veiksmus atlieka notarai? Kokiuos notarinius veiksmus atlieka konsulinių įstaigų pareigūnai ir seniūnai? Notarinių veiksmų atlikimo vieta. Notarinių veiksmų slaptumas. Notaro pajamos. Notaro veiksmų apribojimai. Kandidatai į notarus ( asesoriai). Pagrindiniai policijos veiklos principai ir uždaviniai. Vidaus reikalų ministro kompetencija. Kas sudaro policijos sistemą? Policijos generalinio komisaro kompetencija. Pagrindiniai Policijos departamento uždaviniai. Pagrindiniai Valstybės saugumo departamento uždaviniai ir funkcijos. Organizaciniai Valstybės saugumo departamento pagrindai. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (4)Teisėsaugos institucijų dalykas, sistema ir šaltiniai. Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema ir veiklos bruožai. Sistema ir sąvoka. Veiklos bruožai (būdingi visai sistemai). Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Teisėsaugos institucijų kurso dalykas ir sistema. Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisėsaugos institucijų kurso šaltinių bendroji charakteristika. Klasifikacija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija kaip teisėsaugos institucijų kurso šaltinis. Teisminė valdžia. Sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Teisminės valdžios bruožai. Teisingumo sąvoka ir savybės. Teisingumo savybės. Teisingumo vykdymo aktai. Teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisės principai pagal turinį. Principai pagal įtvirtinimą. Teisingumo principai. Teisėtumo principas. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Lygybės įstatymui ir teismui principas. Pažeistų teisių teisminės gynybos principas. Bylų nagrinėjimo viešumas. Valstybinės kalbos principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisės į gynybą principas. Teisės į gynybą priemonės. Teisės užtikrinimo garantijos. Proceso koncentruotumo principas. Šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principas. Teisminio nagrinėjimo betarpiškumo ir žodiškumo principas. Teismų sistema. Teismų sistemos samprata ir pagrindinės sąvokos. Teismų veiklos teritorija. Bendrosios kompetencijos teismų pakopos. Administracinių teismų pakopos. Pirmosios instancijos teismų sprendimų įsiteisinimo terminai. Apylinkės teismas. Įsteigimas ir veiklos teritorija. Apylinkės teismo sudėtis. Apylinkės teismo teisėjų skyrimas. Reikalavimai. Teismo pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimas. Apylinkės teismo kompetencija. Hipotekos skyrius prie apylinkės teismo. Hipotekos skyrių steigimas. Hipotekos teisėjai. Funkcijos. Apygardos teismas. Įsteigimas, veiklos teritorija, sudėtis. Apygardos teismo teisėjų skyrimas. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Įsteigimas. Sudėtis. Skyrimo tvarka. Reikalavimai. Teisėjų skyrimas. Pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimas. Kompetencija. Aukščiausiojo teismo senatas. Sudėtis. Kompetencija. Senato darbo tvarka. Administraciniai teismai. Paskirtis. Sąvokos. Apygardos administracinis teismas. Įsteigimas ir sudėtis. Sudėtis. Teisėjų skyrimas. Kompetencija. Vilniaus administracinio teismo kompetencija. Vyriausiasis administracinis teismas. Kompetencija. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (5)teisėsaugos institucijų disciplina. teisėsaugos institucijų sąvoka, uždaviniai, pagrindiniai bruožai, dalykas, sistema ir šaltiniai. Teisėsaugos institucijų sąvoka. Teisėsaugos institucijų pagrindiniai veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų funkcijos. Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisėsaugos institucijų kurso sistema. Teisėsaugos institucijų kurso sąveika su kitomis teisės disciplinomis. Teisėsaugos institucijų kurso šaltiniai. Teisėsaugos institucijų raida Lietuvoje. Teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos teismų veiklos principai. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teisminės instancijos. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos (LR) advokatūra. Lietuvos Respublikos (LR) notariatas. Antstoliai. Lietuvos Respublikos prokuratūra. Ikiteisminio tyrimo sąvoka ir uždaviniai. Institucijos ir subjektai, įgalioti atlikti. Ikiteisminį tyrimą. Policija. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Valstybės saugumo departamentas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinė. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos ir jų tarpusavio sąveikaTeisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. Bendrieji teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų sąveika su kitomis teisės disciplinomis. Teisėsaugos institucijų disciplinos teisės šaltiniai. Teisminės valdžios sąvoka. Pagrindiniai teisminės valdžios požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistemos apibrėžimas ir raida. Teisingumo sąvoka ir jo požymiai. Pagrindiniai teisminės valdžios funkcionavimo principai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo sudarymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir kompetencija. Apygardos teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) apeliacinio teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Specialiųjų teismų sistema ir kompetencija. Pagrindiniai administracinių bylų proceso bruožai. Teismų administravimo sistema, jos paskirtis. Teismų taryba. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Prokurorų funkcijos ir kompetencija. Reikalavimai asmenims, skiriamiems prokuratūros pareigūnais, jų atestavimas ir laipsniai. Priėmimas į tarnybą prokuratūroje ir atleidimas iš tarnybos. Reikalavimai asmenims, skiriamiems apylinkės teismo teisėjai. Reikalavimai asmenims skiriamiems apygardos teismo ir Apeliacinio teismo teisėjais. Reikalavimai asmenims skiriamiems Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjais. Pripažinimo advokatu sąlygos ir tvarka. Advokato, advokatūros samprata. Advokato veikla. Skaityti daugiau
Teisėsaugos organizavimo pagrindai (2)Teisėsaugos institucijų sąvoka, tikslai, uždaviniai, bruožai. Teisėsaugos institucijų administravimo principinė schema. Kriminalinės asmenybės teorijos. Socialinės kontrolės teorijos. Socialinio konflikto teorijos. Valstybės politika nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas su visuomene. Teisėsaugos institucijų veikla orientuota į problemas. Analitinio darbo principinė schema. Kriminalinės justicijos samprata ir modeliai. Kriminalinė justicija orientuota į nusikaltimų užkardymą (Sulaikymo modelis). Į nusikaltėlių atskyrimą nuo visuomenės orientuota kriminalinė justicija. Nusikaltimų aukos. Bausmės atpildo ir žalos atlyginimo justicija. Teisminės valdžios sąvoka (ir požymiai). Teisminės valdžios funkcionavimo principai. Prokuratūros sistema, struktūra. Prokuratūros uždaviniai ir funkcijos. Vidaus tarnybos samprata, uždaviniai ir funkcijos. Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos. Policijos diskrecija ir žmogaus teisės. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) uždaviniai ir funkcijos. Kova su korupcija. Valstybės saugumo departamento (VSD) uždaviniai ir funkcijos. Kova su terorizmu. Pagrindinės teisinės sistemos reformos kryptys. Skaityti daugiau
Teisinė mintis ir teisininkų rengimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)Teisinė mintis. Teisės fakulteto istorija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (2)Teisinės valstybės kūrimo priežastys. Teisinė valstybė – demokratinių judėjimų tikslas ir demokratijos forma. Teisinė valstybė – reakcija į teisinių vertybių devalvaciją. Teisinės valstybės sąvoka. Termino " teisinė valstybė" reikšmė. Tautinio suvereniteto idėja – pradinė teisinės valstybės modelio idėja. Konstitucija – tautos suvereniteto dalies, perduodamos valstybinei valdžiai, įforminimo dokumentas. Vertybiniai teisinės valstybės pagrindai. Individo primatas verčia valstybę keisti savo socialinę paskirtį. Du teisinės valstybės modeliai: formalusis ir turiningasis. Formalusis teisinės valstybės modelis. Teisinė valstybė kaip teisėtumo valstybė. Teisėtumo valstybės vidinis prieštaringumas. Turiningasis teisinės valstybės modelis. Teisinė valstybė- teisės viešpatavimo organizacija. Turiningieji teisinės valstybės požymiai. Formalieji teisinės valstybės požymiai. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai ir teisiniai faktaiTeisiniai santykiai ir teisiniai faktai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Pagal žmogaus valios dalyvavimą teisiniai faktai skirstomi. Pagal santykį su teisės normomis veikos skirstomos. Faktai-įvykiai skirstomi. Pagal įtaką teisiniams santykiams teisės faktai skirstomi. Tradiciškai skiriama tokia teisinio santykio struktūra. Teorijoje susiformavo dvi pagrindinės objekto apibrėžimo koncepcijos. Pagal pliuralistinę koncepciją skiriami tokie teisinių santykių objektai. Ši kategorija išgrynina teisinių santykių subjekto sąvoką, todėl jai būdingi būtent tokie požymiai. Yra išskiriama du teisinių santykių subjektų tipai. Pagal asmens tikslą ir veiklą juridiniai asmenys skirstomi. Viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys. Subjektinės teisės požymiai yra. Subjektinės teisės vidinę sandarą sudaro trys teisinės galimybės. Teisinės pareigos bruožai. Teisinės pareigos sandara. Teisinių santykių rūšys. Pagal šakas teisniai santykiai skirstomi. Turinio požiūriu santykius galima suskirstyti. Pagal teisinio santykio subjektus skiriami. Pagal konkretumo laipsnį santykiai skirstomi. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (2)Teisinio reguliavimo samprata. Teisinio reguliavimo sąvoka. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo sritis. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo vidiniai požymiai. Turtiniai santykiai. Valstybės valdymo organizacijos santykiai. Teisiškai reguliuojami santykiai, siekiant užkirsti kelią pažeidimams ir nubausti pažeidėjus. Teisinio reguliavimo srities sukonkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinės priemonės. Teisinio reguliavimo metodų ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu. Skaityti daugiau
Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos įgyvendinimo formosTeisminės vykdomosios valdžios kontrolės samprata. Administracinė justicija. Teisminės vykdomosios valdžios kontrolės formos. Skaityti daugiau
Teismo (teisėjo) vaidmuo, užtikrinant administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumąValstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimas teisinėje valstybėje. Kontrolės ir priežiūros santykis. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos ribos. Teismo atskiroji nutartis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisminis nagrinėjimas. Konstitucinio teismo kontrolė. Skaityti daugiau
Teismų sistemaLietuvos Respublikos teismų sistema, administracinių teismų sistema, teismų savivalda, bylos. Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis? Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą? Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui? Ar kreipiantis į administracinį teismą reikia mokėti žyminį mokestį? Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą? Į ką būtų galima kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos socialiai remtiniems asmenims? Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti Vyriausiojo administracinio teismo ar Apeliacinio teismo teisėju. Skaityti daugiau
Traumatizmas ir jo profilaktikaTraumatizmas ir jo profilaktika. Traumatizmas Lietuvoje. Lietuvos sveikatos programa. Traumos keliuose ir jų prevencija. Problematika. Prevencija. Vaikų ir paauglių traumatizmas. Saugios bendruomenės programa. Traumatizmas darbo vietoje. Pagyvenusių žmonių traumatizmas. Karo medicina ir traumos. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorija (2)Senovės rytų teisė. Bizantijos teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Lenų ir dvarų teisė. Miestų ir prekybos teisė. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Rusijos teisė. Naujausių laikų teisė. Anglijos teisė. Civilinė teisė. Prancūzijos teisė. Vokietijos teisė. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorija (4)Senovės Rytų teisė. Antikos teisė. Genčių teisė. Salijų įstatymas. Bavarų įstatymai. Saksų įstatymai. Alfredo įstatymas. Etelstano įstatymas. Knuto įstatymai. Kanonų teisė. Romėnų teisė. Romėnų teisės renesansas XI a. Ir pirmieji universitetai. Lenų ir dvarų teisė. Vasaliteto-siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų teisėje. Senjoriniai teismai. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą. Prekybos teisės centrai ir šaltiniai. Karalių teisė. Prancūzija. Vokietija. Anglija. Skaityti daugiau
Valstybės archyvų ir elektroninių dokumentų valdymasValstybės archyvų veiklos Lietuvoje aplinkos analizė. Dokumentų ir archyvų srities teisinis reglamentavimas Lietuvoje 1990−2006 metais. Elektroninių dokumentų valdymas Lietuvoje. Skaityti daugiau
...