Šperos.lt > Teisė > Baudžiamosios teisės specialioji dalis (2)

Baudžiamosios teisės specialioji dalis (2)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.7
  (
2
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimų žmoniškumui samprata ir jų rūšys. Atsakomybės už nusikaltimus žmoniškumui teisinis reglamentavimas tarptautinėje teisėje ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme. Genocidas. Genocido samprata ir jo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Genocido nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai ir nuo nusikaltimų, pavojingų žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis, jo požymiai. Karo nusikaltimų samprata ir jų rūšys. Karo, ginkluoto tarptautinio konflikto, okupacijos ir aneksijos kaip karo nusikaltimų sudėčių požymių sampratos. Karo nusikaltimų objektyviųjų požymių ir subjektyviųjų požymių bendrieji bruožai. Bendrininkavimas karo nusikaltimuose. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas. Okupuotos valstybės civilių trėmimas. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais. Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonoji Pusmėnulio ir Jungtinių tautų Organizacijos emblemos (ženklo) panaudojimas. Agresija. Draudžiama karo ataka. Uždraustų karo priemonių naudojimas. Marodieriavimas. Šių nusikaltimų objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. Nusikaltimų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai samprata ir jų rūšys. Valstybės perversmas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Sąmokslo samprata. Sąmokslo organizavimo ir dalyvavimo jame sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės perversmo kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už valstybės perversmą sąlygos. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kėsinimasis į gyvybę kai veika. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, nusikaltimų žmogaus sveikatai ir nusikaltimų visuomenės saugumui. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kitos valstybės atstovo sąvokos turinys. Tarptautinės viešosios organizacijos atstovo sąvokos turinys. Oficialus nukentėjusiojo buvimas Lietuvos Respublikoje kaip objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo nusikaltimų žmogaus gyvybei, nusikaltimų žmogaus sveikatai ir nusikaltimų visuomenės saugumui. Išdavystė. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Perėjimo į priešo pusę bei padėjimo priešui veikti prieš Lietuvos Respubliką sampratos bei galimos formos. Karo ar karo padėties metas kaip būtinas išdavystės objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas ir pilietybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veiklos, priešiškos Lietuvos Respublikai, samprata. Padėjimo kitai valstybei ar jos organizacijai tokioje veikloje samprata ir galimos formos. Taikos metas kaip būtinas objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo išdavystės. Šnipinėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Lietuvos Respublikos valstybės paslaptis kaip šnipinėjimo dalykas. Veikos, sudarančios šnipinėjimą. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos šnipinėjimo nusikaltimo sudėties požymiai. Kolaboravimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bendra kolaboravimo samprata. Laikas kaip būtinas kolaboravimo objektyvus požymis. Veikos, sudarančios kolaboravimą. Kolaboravimo Subjektas ir pilietybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo išdavystės. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Organizacijos ir ginkluotos grupės sampratos, tikslai ir veiklos kryptys. Organizacijos ir ginkluotos grupės kūrimas ir dalyvavimas kaip objektyvieji požymiai. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos respublikos suverenitetą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Žodžio laisvė ir jos ribos siekiant politinių tikslų. Suverenumo pažeidimo rūšys. Raginimo samprata, jo turinys bei galimos formos. Raginimo baigtumo momentas. Viešumas kaip nagrinėjamo nusikaltimo objektyvus požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais. Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančios veikos kaip įrodinėtino požymio turinys. Didelė žala kaip įrodinėtinas objektyvus požymis. Didelės žalos atsiradimo pavojus kaip nusikalstama pasekmė. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės paslaptis kaip nusikaltimo dalykas. Paslapties neteisėto įgijimo, perleidimo ir laikymo sampratos, jų baigtumo momentai. Šio nusikaltimo atribojimas nuo šnipinėjimo. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės paslapties atskleidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės paslapties atskleidimo samprata: veikos, padarinių ir priežastinio ryšio požymių visuma. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Valstybės paslapties atskleidimo atribojimas nuo šnipinėjimo. Valstybės paslapties praradimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Praradimo samprata, jo rūšys ir baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys.Valstybės simbolių išniekinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Valstybės simboliai kaip šio nusikaltimo dalykas. Valstybės simbolių išniekinimo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas ir jo požymiai. Nusikaltimai žmogaus gyvybei. Gyvybė kaip įstatymo ginama vertybė. Nusikaltimų gyvybei rūšys. Paprasto, kvalifikuoto ir privilegijuoto nužudymo sampratos. Nužudymas. Nužudymo samprata. Objektyvieji požymiai. Gyvybės pradžios ir mirties momentai. Gyvybės atėmimo būdai, priežastinio ryšio nustatymo nužudymų bylose ypatumai. Nužudymo Subjektas. Subjektyvieji požymiai: tyčinė kaltė, apibrėžta ir neapibrėžta tyčia nužudant asmenį. Nužudymo motyvų reikšmė kvalifikuojant nužudymus. Nužudymo, padaryto bendrininkaujant, kvalifikavimo ypatumai. Nužudymo, padaryto peržengiant būtinosios ginties ribas, kvalifikavimas. Nužudymas. Kvalifikuotas nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių aplinkybių turinys. Privilegijuoti nužudymai. Nužudymas labai susijaudinus. Objektyvieji požymiai. Afekto samprata. Nukentėjusiojo neteisėtas ar itin įžeidžiantis poelgis kaip priežastis, sukelianti afektą. Laiko tarpo tarp nukentėjusiojo neteisėto ar itin įžeidžiančio poelgio ir nužudymo reikšmė. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nužudymo labai susijaudinus atribojimas nuo būtinosios ginties ribų peržengimo. Naujagimio nužudymas. Objektyvieji požymiai. Naujagimis kaip nukentėjusysis. Gimdymo nulemta motinos būsena kaip privilegijuojanti aplinkybė. Priežastingumo grandinės specifika: priežastinis ryšis tarp gimdymo nulemtos būsenos ir veikos, tarp veikos ir naujagimio mirties. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: specifinė motinos psichinė būklė, kaltė ir jos turinys. Kitų asmenų, kartu su motina dalyvavusių naujagimio nužudyme, veikos kvalifikavimas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Objektyvieji požymiai. Gyvybės atėmimas kaip veika ir kaip pasekmė. Subjektas. Subjektyvieji požymiai. Neatsargumo atimant gyvybę turinys. Gyvybės atėmimo dėl neatsargumo kvalifikuojantys požymiai. Juridinio asmens atsakomybė už gyvybės atėmimą dėl neatsargumo. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Objektyvieji požymiai. Sukurstymas kaip veika ir kaip pasekmė. Žiaurus ir klastingas elgesys kaip privedimo prie savižudybės būdas. Nusikalstamų padarinių turinys. Priežastinio ryšio nustatymo ypatumai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Sukurstymo nusižudyti ar privedimo prie savižudybės atribojimas nuo nužudymo bei nuo neatsargaus gyvybės atėmimo. Padėjimas nusižudyti. Objektyvieji požymiai. Beviltiškai sergančio asmens samprata. Padėjimas nusižudyti kaip veika ir kaip pasekmė. Tokio asmens prašymas padėti nusižudyti kaip būtinas nusikaltimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Padėjimo nusižudyti atribojimas nuo nužudymo. Nusikaltimai žmogaus sveikatai. Sveikata kaip baudžiamojo įstatymo ginama vertybė. Nusikaltimų žmogaus sveikatai rūšys. Sveikatos sutrikdymo samprata ir jų klasifikavimas pagal sunkumo laipsnį bei kaltės formą. Sveikatos sutrikdymo kvalifikavimas, atsižvelgiant į atsiradusias pasekmes ir kaltės formą bei rūšį. Apibrėžtos ir neapibrėžtos tyčios įtaka kvalifikavimui. Sveikatos sutrikdymo atribojimas nuo pasikėsinimo nužudyti. Sveikatos sutrikdymas kaip kitų nusikaltimų sudėčių požymis. Sunkus sveikatos sutrikdymas ir jo objektyvieji bei subjektyvieji požymiai. Sunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantys požymiai. Nesunkus sveikatos sutrikdymas ir jo objektyvieji bei subjektyvieji požymiai. Nesunkaus sveikatos sutrikdymo kvalifikuojantys požymiai. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas ir jų objektyvieji bei subjektyvieji požymiai: kvalifikuojantys požymiai. Privilegijuota sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtis (labai susijaudinus). Baudžiamoji atsakomybė už sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo. Nusikaltimai, pavojingi žmogaus gyvybei ir sveikatai. Nusikaltimų, pavojingų žmogaus gyvybei ir sveikatai, rūšys. Neteisėtas abortas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Aborto samprata. Norminių aktų reglamentuota abortų atlikimo tvarka. Neteisėtas abortas kaip veika ir kaip pasekmė. Požymiai, rodantys kriminalinį aborto pobūdį. Baigtumo momentas. Neteisėto aborto subjektas – asmuo, padaręs moteriai abortą. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėto aborto, sukėlusio moters mirtį arba sveikatos sutrikdymą, kvalifikavimas. Privertimas darytis abortą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Privertimas darytis abortą kaip veika ir pasekmė. Baigtumo momentas. Privertimo darytis abortą būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Palikimo be pagalbos samprata. Pavojus kito žmogaus gyvybei ir galimybė padėti kaip būtini nusikaltimo požymiai. Baigtumo momentas. Subjektas ir specialieji požymiai: pareiga rūpintis nukentėjusiuoju arba pavojaus jam sukėlimo faktas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Palikimo be pagalbos, sukėlusio žmogaus mirtį arba sveikatos sutrikdymą, kvalifikavimas. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bendra grasinimo samprata. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą kaip veika. Grasinimo realumo ir jo turinio nustatymo problema. Pakankamas pagrindas bijoti grasinimo įvykdymo kaip objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Žmogaus terorizavimas kaip veika. Grasinimų rūšys, būdingos terorizavimui. Sistemingas bauginimas kaip alternatyvus terorizavimo požymis. Nusikaltimai žmogaus laisvei. Laisvė kaip baudžiamojo įstatymo ginama vertybė. Fizinė žmogaus laisvė ir jo valios laisvė kaip kėsinimosi objektai. Nusikaltimų laisvei rūšys. Neteisėtas laisvės atėmimas. Objektyvieji požymiai. Fizinė asmens laisvė kaip kėsinimosi objektas. Neteisėto laisvės atėmimo samprata, formos, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuojantys požymiai. Neteisėtas laisvės atėmimas kaip kitų nusikaltimų požymis. Prekyba žmonėmis. Objektyvieji požymiai. Asmens pardavimo, pirkimo, perleidimo bei įgijimo sampratos ir jų neteisėtumas. Laisvės pažeidimo mechanizmas perleidžiant arba įgyjant žmogų. Nukentėjusiojo sutikimo būti parduotam arba įgytam reikšmė vertinant veiką. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas. Objektyvieji požymiai. Žmogaus valios laisvė kaip kėsinimosi objektas. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas kaip nusikalstamas vertimas elgtis prieš savo valią. Neteisėto reikalavimo ir psichinės prievartos turinys. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Santykis su kitais nusikaltimais, kurie pasireiškia kaip vertimas elgtis prieš savo valią. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Nusikaltimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui samprata bei jų rūšys. Išžaginimas. Objektyvieji požymiai. Seksualinio apsisprendimo laisvė kaip išžaginimo kėsinimosi objektas. Lytinio santykiavimo, būdingo išžaginimui, samprata. Fizinės ir psichinės prievartos, būdingos išžaginimui, turinys. Kitokio atėmimo galimybės priešintis samprata. Pasinaudojimas bejėgiškumu kaip išžaginimo požymis. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Išžaginimo subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Išžaginimą kvalifikuojantys požymiai: grupinis išžaginimas, nepilnamečio ir mažamečio išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Seksualinio prievartavimo panašumas su išžaginimu ir jo atribojimas nuo išžaginimo pagal lytinės aistros tenkinimo požymį. Privertimas lytiškai santykiauti. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Privertimas lytiškai santykiauti kaip veika ir pasekmė. Priežastinis ryšis tarp veikos ir pasekmės. Baigtumo momentas. Psichinė prievarta ir pasinaudojimas priklausomumu kaip būdai priversti lytiškai santykiauti arba kitaip tenkinti lytinę aistrą. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota privertimo lytiškai santykiauti sudėtis. Privertimo lytiškai santykiauti atribojimas nuo išžaginimo ir seksualinio prievartavimo. Seksualinis priekabiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Priekabiavimas kaip veika. Jos baigtumo momentas. Vulgarūs ir panašūs veiksmai, pasiūlymai, užuominos kaip priekabiavimo būdai. Nukentėjusiojo priklausomumas kaip būtinas požymis. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Seksualinio priekabiavimo skirtumai nuo privertimo lytiškai santykiauti pasinaudojant priklausomumu. Mažamečio tvirkinimas. Objektyvieji požymiai. Seksualinis neliečiamumas kaip kėsinimosi objektas. Mažametis kaip tvirkinimo nukentėjusysis. Tvirkinimo samprata ir formos, baigtumo momentas. Subjektas. Subjekto ir nukentėjusiojo lyčių santykis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Tvirkinamųjų veiksmų atribojimas nuo išžaginimo ir kitų lytinių nusikaltimų ir nusižengimų. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens garbei ir orumui samprata ir rūšys. Šmeižimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacija, kurios paskleidimas laikytinas šmeižimu. Informacijos paskleidimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota šmeižimo sudėtis. Įžeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Žmogaus pažeminimo samprata ir būdai. Viešumas kaip būtinas požymis ir jo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įžeidimo baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai. Įžeidimo santykis su šmeižimu ir jų atribojimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai. Vaikas ir šeima kaip įstatymo ginamos vertybės. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų vaikui ir šeimai rūšys. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Svetimo vaiko samprata. Vaiko pagrobimo ir vaikų sukeitimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuojantys požymiai. Vaiko pirkimas arba pardavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vaiko pardavimo, pirkimo, perleidimo, įgijimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota sudėtis. Nusikaltimai, pasireiškiantys vaiko įtraukimu į nusikalstamą veiką, apkvaišinimo priemonių vartojimą ir girtavimą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Įtraukimo samprata ir būdai. Įtraukimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vaiko nugirdymas kaip baudžiamasis nusižengimas. Nugirdymo atribojimas nuo sveikatos sutrikdymo. Vaiko išnaudojimas pornografijai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pornografinės produkcijos ir jos gaminimo samprata. Vaiko išnaudojimo pornografinei produkcijai gaminti samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vaiko išnaudojimas pornografijai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pornografinės produkcijos ir jos gaminimo samprata. Vaiko išnaudojimo pornografinei produkcijai gaminti samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui. Nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui samprata ir jų rūšys. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Būsto neliečiamumas kaip kėsinimosi objektas. Įsibrovimo į gyvenamąją patalpą ar saugomą teritoriją samprata, galimi būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įsibrovimo į gyvenamąją patalpą ar saugomą teritoriją turto pagrobimo tikslais kvalifikavimas. Veikos kvalifikavimas, kai įsibrovimas padarytas viršijant įgaliojimus. Neteisėtas susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ar pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Susirašinėjimo, kitokių pranešimų, siuntų ir pokalbių telefonu slaptumas kaip kėsinimosi objektas. Slaptumo pažeidimo samprata ir formos. Neteisėtumo samprata. Baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai slaptumo pažeidimas padarytas viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacijos apie asmens privatų gyvenimą turinys. Informacijos rinkimo samprata. Neteisėtumo samprata. Baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai veika padaryta viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas arba panaudojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Viešo informacijos paskelbimo samprata. Pasinaudojimo informacija samprata. Informacijos panaudojimo kitų asmenų labui samprata. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai veika padaryta viršijant įgaliojimus. Juridinio asmens atsakomybė už minėtą nusikaltimą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei samprata ir jų rūšys. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos, ar kitos grupinės priklausomybės. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Diskriminavimo samprata, jo rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kurstymo samprata, rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos, ar kitos grupinės priklausomybės. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Diskriminavimo samprata, jo rūšys bei galimos pasireiškimo formos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymo atlikti religines apeigas ar religines iškilmes kaip veika ir pasekmė. Veikos padarymo būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atribojimas nuo viešosios tvarkos pažeidimo. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos respublikos prezidento, seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų piliečių rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo bei savivaldybių tarybų rinkimų tvarkai samprata ir jų rūšys. Trukdymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymo samprata. Veikos padarymo būdai, baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kiti nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai piliečių rinkimų teisėms, rinkimų ar referendumų tvarkai: rinkimų ar referendumo dokumentų suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas, neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas, rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas ir jo požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens socialinėms teisėms samprata ir jų rūšys. Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Darbo apsaugos ir sveikatos apsaugos darbe įstatymai ir kiti norminiai aktai. Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo samprata ir jų rūšys. Galimybės įvykti nelaimingam atsitikimui žmonėms, avarijai ar kitokiems sunkiems padariniams sukėlimas kaip nusikalstama pasekmė. Priežastinio ryšio tarp veikos ir pasekmės nustatymo ir įrodinėjimo ypatumai. Subjektas ir jo specialieji požymiai – darbdavys ar jo įgaliotas asmuo. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Veikos kvalifikavimas, kai Darbo saugos ir darbo sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas realiai sukėlė nelaimingą atsitikimą žmogui ar kitas sunkias pasekmes. Trukdymas profesinės sąjungos ar jo nario teisėtai veiklai ir jo požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Nuosavybė, turtinės teisės ir turtiniai interesai kaip įstatymo ginamos vertybės. turtinių nusikaltimų rūšys. Vagystė. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vagystė kaip turto pagrobimo rūšis. Turto pagrobimo samprata. Turto kaip vagystės dalyko samprata. Pagrobto turto vertės nustatymas ir jo reikšmė veikos kvalifikavimui. Vagystė kaip nesmurtinio pagrobimo rūšis. Vagystės padarymo būdai. Turtinė žala kaip vagystės padarinys, jos turinys. Vagystės baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vagystės kvalifikavimas esant apibrėžtai ir neapibrėžtai tyčiai. Įsibrovimas į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją, taip pat didelė pagrobto turto vertė kaip vagystę kvalifikuojantys požymiai. Nedidelės vertės turto vagystė kaip baudžiamasis nusižengimas. Vagystės pripažinimo mažareikšme galimi pagrindai ir teisinės pasekmės. Plėšimas. Objektyvieji požymiai. Pagrindinis ir papildomas kėsinimosi objektai. Plėšimas kaip smurtinis turto pagrobimas. Vagystės ir plėšimo atribojimas. Fizinis smurtas, grasinimai ar kitoks atėmimas galimybės nukentėjusiajam priešintis kaip turto pagrobimo būdai. Plėšimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Plėšimą kvalifikuojantys požymiai. Įsibrovimo į patalpą, nešaunamojo ginklo, peilio ar kito specialiai žmogui sužaloti pritaikyto daikto panaudojimo, šaunamojo ginklo ir sprogmenų panaudojimo sampratos. Didelės vertės turto plėšimas. Turto prievartavimas. Objektyvieji požymiai. Pagrindinis ir papildomi kėsinimosi objektai. Neteisėtas vertimas suteikti turtinę naudą kaip veikos požymis. Neteisėto vertimo užmaskuoti ir atviri būdai. Turtinės pretenzijos neteisėtumo samprata ir turto prievartavimo atribojimas nuo savavaldžiavimo. Kaltininko siekiamos neteisėtos turtinės naudos rūšys: turto perdavimo, turtinės teisės suteikimo, turtinės prievolės panaikinimo, kitų turtinio pobūdžio veiksmų ar susilaikymo nuo jų sampratos. Psichinės prievartos, būdingos turto prievartavimui, rūšys bei turinys. Šantažas kaip specifinė turto prievartavimo rūšis. Šantažui būdingo grasinimo turinys. Turto prievartavimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto prievartavimą kvalifikuojantys požymiai: fizinio smurto panaudojimas, laisvės atėmimas, turto sunaikinimas ir sugadinimas, didelės turtinės žalos padarymas, didelės vertės turto prievartavimas. Turto prievartavimo atribojimas nuo plėšimo. Turto prievartavimo santykis su nusikaltimais žmogaus gyvybei, sveikatai ir laisvei. Turto prievartavimas priklauso nusikaltimo vertimo elgtis prieš savo valią nusikaltimų kategorijai (fizinė laisvė ir valios laisvė). Sukčiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Neteisėtai gaunamos turtinės naudos rūšys. Svetimo turto užvaldymo, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės panaikinimo ir turtinės prievolės išvengimo sampratos. Turtinė žala kaip veikos padariniai ir jos turinys. Apgaulės kaip turtinės naudos gavimo būdo samprata. Apgaulė ir melas, šių sąvokų atribojimas. Aktyvioji ir pasyvioji apgaulė. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu kaip apgaulės rūšis. Sukčiavimas, susijęs su poveikiu elektroninių duomenų perdavimo ar apdorojimo procesui. Sukčiavimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Sukčiavimo atribojimas nuo civilinio delikto. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybės už sukčiavimą. Turto pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Turto pasisavinimo objektas. Svetimas turtas ir svetimos turtinės teisės kaip pasisavinimo dalykai. Kaltininkui patikėto ir kaltininko žinioje esančio turto ir turtinės teisės sampratos. Turto pasisavinimas kaip veika ir kaip pasekmė. Turtinė žala ir jos turinys. Turto pasisavinimo atribojimas nuo vagystės, sukčiavimo, turtinės žalos padarymo apgaule ir radinio pasisavinimo. Turto pasisavinimo baigtumo momentas. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Didelės vertės turto ar turtinės teisės pasisavinimas kaip kvalifikuojantis požymis. Nedidelės vertės turto ar turtinės teisės pasisavinimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Turto pasisavinimo pripažinimo mažareikšme veika galimi pagrindai ir teisinės pasekmės. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą. Turto iššvaistymas. Objektyvieji požymiai. Iššvaistymo samprata, jo objektyviųjų požymių panašumai bei skirtumai su pasisavinimu. Subjektas ir specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: tyčinis ir neatsargus turto iššvaistymas. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už turto pasisavinimą ir iššvaistymą. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikalstamu būdu gauto turto kaip nusikaltimo dalyko samprata. Veikos požymių "įgijimas", "naudojimasis" ir "realizavimas" turinys. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Didelė turto vertė kaip kvalifikuojantis požymis. Nedidelė turto vertė kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo atribojimas nuo bendrininkavimo turtiniuose nusikaltimuose ir baudžiamuosiuose nusižengimuose. Turto sunaikinimas ar sugadinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Svetimas turtas kaip nusikaltimo dalykas. Sunaikinimo ir sugadinimo sampratos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto sunaikinimą ar sugadinimą kvalifikuojantys požymiai. Turto sunaikinimas ar sugadinimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Turto sunaikinimas ar sugadinimas kaip kitų nusikaltimų sudedamasis požymis. Baudžiamosios atsakomybės už turto sunaikinimą ar sugadinimą dėl neatsargumo sąlygos. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo. Radinio pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Radinio samprata. Pasisavinimo samprata. Baigtumo momentas. Didelė radinio vertė kaip būtinas nusikaltimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei. Nusikaltimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei samprata, jų rūšys ir atribojimas nuo turtinių nusikalstamų veikų. Autorystės pasisavinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios autorystės pasisavinimą. Nusikaltimo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Privertimas pripažinti bendraautoriumi, autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės teisių kaip kvalifikuota nusikalstamo autorystės pasisavinimo sudėtis. Literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalykas ir jo minimali vertė, būtina baudžiamajai atsakomybei kilti. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Informacija kaip nusikaltimo dalykas ir jos turinys. Informacijos sunaikinimas ir sugadinimas kaip nusikalstamos veikos. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimą arba pakeitimą. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Apsaugos priemonės, naudojamos autorių teisėms ar gretutinėms teisėms įgyvendinti. Prietaisai, naudojami šioms apsaugos priemonėms pašalinti. Veikos, sudarančios nusikaltimo objektyviąją pusę. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimą. Nusikaltimai informatikai. Kompiuterinės programos sunaikinimas ar pakeitimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kompiuterinė programa kaip nusikaltimo dalykas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Didelės žalos samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kompiuterinės programos sunaikinimą ar pakeitimą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai. Kontrabanda. Objektyvieji požymiai. Kontrabandos objektas. Kontrabandos dalykas. Daiktų gabenimas per valstybės sieną kaip veika. Daiktų nepateikimo muitinės kontrolei ar kitoks jos vengimas kaip kontrabandos požymiai. Kontrabandos baigtumo momentas. Subjektas. Kontrabandos vykdytojų ir organizatorių veikų kvalifikavimas. Muitinės ir pasienio pareigūnų dalyvavimo kontrabandoje kvalifikavimas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už kontrabandą atribojimas pagal nusikaltimo dalyko vertę. Uždraustų daiktų ar daiktų, kurių apyvarta apribota, kontrabanda. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą. Neteisėtas prekių ir produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekės ir produkcija kaip nusikaltimo dalykas. Prekių ir produkcijos minimalios vertės dydis kaip būtina baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Neišvežimas kaip veika ir jos baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo kontrabandos. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą prekių ir produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos. Namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, ir realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalyko požymiai. Veikos jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Požymiai, rodantys realizavo tikslo buvimą. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Realizavimo tikslo nebuvimas kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reguliuojantys ekonominės veiklos vykdymo tvarką. Ūkinės, komercinės, finansinės ir profesinės veiklos sampratos. Baudžiamosios atsakomybės sąlygos. Veiklos versliškumo ir stambaus masto požymiai. Baigtumo momentas. Šio nusikaltimo atribojimas nuo administracinio nusižengimo. Subjektas. Asmenys, atsakingi už neteisėtą įmonės veiklą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vertimasis uždrausta komercine, ūkine ar profesine veikla kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Įmonės steigimo dokumentuose nenumatytos veiklos samprata ir jos atribojimas nuo neteisėto vertimosi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Veiklos stambaus masto samprata. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Įmonės, naudojamos neteisėtai veiklai nuslėpti (fiktyvios įmonės), įsteigimas ar vadovavimas jai kaip nusikaltimo sudėtis. Slepiamos neteisėtos veiklos samprata ir galimos rūšys. Fiktyvios įmonės veiklos subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą įmonės veiklą. Kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimo samprata ir požymiai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekių ar paslaugų ženklų samprata ir požymiai. Prekių ir paslaugų ženklo registravimo procedūros. Veikos požymiai. Veikos neteisėtumo samprata. Didelės žalos samprata ir turinys. Priežastinio ryšio nustatymo problemos. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už neteisėtą įmonės veiklą naudojant kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Baudžiamojo nusižengimo požymiai. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kitos įmonės prekių ar paslaugų ženklo naudojimą. Apgaulingas pareiškimas apie įmonės veiklą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos požymiai. Valstybės, tarptautinės viešos organizacijos, kreditoriaus, akcininko, kitos įmonės ar asmens suklaidinimas, kaip būtinas nusikaltimo sudėties požymis. Didelės turtinės žalos samprata ir turinys. Priežastinio ryšio nustatymo problemos. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kredito ar paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kredito ir paskolos požymiai. Veikos požymiai. Kredito ar paskolos nesugrąžinimo laiku nustatymas. Turtinės žalos kreditoriui, laiduotojui ar kitam asmeniui turinys ir susiformavimo mechanizmas. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už įmonės gauto kredito ar paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Šio nusikaltimo atribojimas nuo sukčiavimo, svetimo turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo. Kreditinis sukčiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kredito, paskolos, subsidijos, laidavimo, garantijos raštų ir kitų kreditinių įsipareigojimų sampratos. Apgaulės samprata ir požymiai. Nusikaltimo baigtumo momento nustatymas. Subjektas. Asmenys, atsakingi už įmonės kredito, paskolos, subsidijos, laidavimo, garantijos raštų ir kitų kreditinių įsipareigojimų gavimą apgaule. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kreditinio sukčiavimo atribojimas nuo sukčiavimo. Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė už kreditinį sukčiavimą. Skolininko nesąžiningumas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Skolininko nesąžiningumo rūšys. Favoritizmas išskirtinio kreditoriaus ar kreditorių atžvilgiu kaip skolininko nesąžiningumo rūšis. Sunkios ekonominės padėties, nemokumo ir bankroto sampratos. Išskirtinio kreditoriaus reikalavimo patenkinimo ir užtikrinimo kaip veikų sampratos. Turtinės žalos likusiems kreditoriams samprata ir turinys. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turto galinčio sudaryti konkursinę masę iššvaistymas kaip skolininko nesąžiningumo rūšis. Veikos, sudarančios šį nusikaltimą. Turtinės žalos kreditoriams turinys. Skolininko nesąžiningumo atribojimas nuo turto pasisavinimo ir turto iššvaistymo bei nusikalstamo bankroto. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už skolininko nesąžiningumą. Nusikalstamas bankrotas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Sąmoningai blogas įmonės valdymas kaip veika. Bankroto, sukėlusio didelę turtinę žalą kreditoriams, samprata. Nusikalstamo bankroto baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą. Komercinis šnipinėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Komercinė paslaptis kaip nusikaltimo dalykas: samprata ir rūšys. Neteisėtas informacijos rinkimas kaip veika ir galimi rinkimo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Šnipinėjimo vykdytojų ir užsakovų atsakomybė. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Komercinės paslapties atskleidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Atskleidimo samprata ir galimi būdai. Didelė žala kaip nusikalstama pasekmė. Baigtumo momentas. Subjektas. Asmenų, turinčių teisę susipažinti su komercinę paslaptį sudarančia informacija, atsakomybė už komercinės paslapties atskleidimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, motyvai. Šio nusikaltimo atribojimas nuo komercinio šnipinėjimo. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai. Valstybės finansų sistemos funkcionavimas kaip baudžiamųjų įstatymų saugoma vertybė. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai rūšys. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikaltimo dalyko požymiai. Pagaminimo ir realizavimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota ir privilegijuota nusikaltimo sudėtys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą. Netikrų mokėjimo instrumentų, skirtų atsiskaityti ne grynais pinigais gaminimas ar neteisėtas disponavimas jais. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Netikro ir suklastoto mokėjimo instrumento, atsiskaityti ne grynais pinigais sampratos. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nusikalstamu būdu įgytas turtas kaip nusikaltimo dalykas. Turto nusikalstamos kilmės įrodinėjimo būtinumas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už šį nusikaltimą. Mokesčių nesumokėjimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Mokesčių, kurių nesumokėjimas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę, rūšys. Norminiai aktai, reglamentuojantys šių mokesčių mokėjimo tvarką. Veikos požymiai ir jos baigtumo momentas. Priminimas apie pareigą sumokėti mokesčius kaip būtinas objektyvus požymis. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už mokesčių nesumokėjimą. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys pajamų bei turto deklaravimo tvarką. Sudėtiniai veikos požymiai, baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už šį nusikaltimą. Deklaracijos nepateikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos požymiai ir jos baigtumo momentas. Priminimas apie pareigą pateikti deklaraciją kaip būtinas nusikaltimo objektyviosios požymiais požymis. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarką. Buhalterinės apskaitos dokumentų rūšys. Veikos požymiai. Nusikalstami padariniai ir jų nustatymas. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Aplaidus apskaitos tvarkymas. Aplaidaus apskaitos tvarkymo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai, jo atribojimas nuo apgaulingo apskaitos tvarkymo. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas už apskaitos tvarkos pažeidimus. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą apskaitos tvarkymą. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams samprata bei jų rūšys. Nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir drausminių nusižengimų atribojimas. Kyšininkavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kyšio samprata. Kyšio dydžio įtaka baudžiamajai atsakomybei. Veikos, sudarančios kyšininkavimą. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai: valstybės tarnautojas bei jam prilygintas asmuo. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotų kyšininkavimo sudėčių ir baudžiamojo nusižengimo esminiai požymiai. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už kyšininkavimą. Tarpininko kyšininkavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios tarpininko kyšininkavimą, jų baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Tarpininko kyšininkavimo baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Papirkimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios papirkimą. Papirkimo per tarpininką sampratą. Baigtumo momentas. Papirkimo Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Kvalifikuotų papirkimo sudėčių ir baudžiamojo nusižengimo požymiai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą sąlygos. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už papirkimą. Piktnaudžiavimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi samprata. Tarnybinių įgaliojimų viršijimo samprata. Piktnaudžiavimo ir įgaliojimų viršijimo santykis. Didelė žala kaip būtinas objektyvus požymis. Priežastinio ryšio nustatymo būtinumas. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Turtinės ar asmeninės naudos siekimas kaip kvalifikuotos piktnaudžiavimo sudėties subjektyvus požymis. Piktnaudžiavimo siekiant turtinės naudos atribojimas nuo kyšininkavimo. Tarnybos pareigų neatlikimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Tarnybos pareigų neatlikimo ir netinkamo atlikimo samprata. Didelė žala kaip būtinas objektyvus požymis. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų teisingumui samprata ir jų rūšys. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar teismo antstolio veiklai. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Trukdymas pareigūnams, vykdantiems procesą, kaip veika. Trukdymo būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Smurtas ir kitokia prievarta kaip kvalifikuojantys požymiai. Poveikis liudytojui, nukentėjusiajam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Poveikis kaip veika. Poveikio būdai ir siekiami rezultatai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslai. Smurtas ir kitokia prievarta kaip kvalifikuojantys požymiai. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nukentėjusiojo susitaikymas su kaltininku kaip siekiamas poveikio rezultatas. Susitaikymo institutas baudžiamojoje teisėje. Susitaikymo teisinės pasekmės. Smurtas ir kitokia prievarta kaip poveikio būdai. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, tikslas. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Melagingų parodymų, išvados ir vertimo sampratos. Veikų baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Melagingas kaltinimas sunkiu ar labai sunkiu nusikaltimu kaip kvalifikuojantis požymis. Speciali aplinkybė, šalinanti nukentėjusiojo ir liudytojo atsakomybę už melagingus parodymus. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Slėpimo dalyko rūšys. Veikos, sudarančios slėpimą, ir jų sampratos. Asmens, padariusio nusikaltimą, samprata. Jo slėpimo samprata. Nusikaltimo slėpimo ir asmens, padariusio nusikaltimą, slėpimo baigtumo momentai. Slėpimo Subjektas. Asmenys, neatsakingi už slėpimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nepranešimas apie nusikaltimą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nepranešimo be svarbios priežasties samprata. Baigtumo momento nustatymo problema. Nusikaltimai, apie kuriuos nepranešus, atsiranda baudžiamoji atsakomybė. Nepranešimo Subjektas. Asmenys, neatsakingi už nepranešimą. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas. Objektyvieji požymiai. Laisvės atėmimo įstaigos darbas kaip kėsinimosi objektas. Laisvės atėmimo vietoje laikomo asmens terorizavimas kaip veika. Terorizavimo būdai. Terorizavimo baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Riaušės laisvės atėmimo įstaigoje kaip kvalifikuota dezorganizavimo nusikaltimo sudėtis. Riaušių samprata. Riaušių organizavimas arba aktyvus dalyvavimas jose kaip veikos. Sunkios pasekmės kaip būtinas raišių požymis. Priežastinis ryšis tarp veikos ir sunkių pasekmių. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kalinio išlaisvinimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Kalinio samprata. Išlaisvinimo samprata. Smurtas, piktnaudžiavimas pasitikėjimu ir apgaulė kaip išlaisvinimo būdai. Išlaisvinimo baigtumo momentas. Subjektas. Bausmių vykdymo įstaigos pareigūno, dalyvavusio išlaisvinime, veikos kvalifikavimas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kalinio pabėgimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pabėgimas kaip veika. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Smurtas ir didelės turtinės žalos padarymas įstaigai kaip kvalifikuojantys požymiai. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Vengimas atlikti arešto arba laisvės atėmimo bausmę kaip veika. Baigtumo momentas. Vengimo subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nesugrįžimas kaip veika. Jos baigtumo momentas. Nesugrįžimo subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Bausmių, nesusijusios su laisvės atėmimu, ir baudžiamojo poveikio priemonių sąrašas. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones kaip veika. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Teismo sprendimų, nesusijusių su bausmėmis, rūšys. Sprendimo nevykdymo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, iššvaistymas ar paslėpimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Turto areštas ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas kaip procesinės priemonės. Turto iššvaistymo ir paslėpimo sampratos. Iššvaistymo ir paslėpimo baigtumo momentai. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Draudimas atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenis kaip baudžiamojo proceso norma. Proceso stadijos, kurių metu galioja draudimas. Duomenų atskleidimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikaltimai visuomenės saugumui. Nusikaltimų visuomenės saugumui samprata ir jų rūšys. Nusikalstamas susivienijimas. Objektyvieji požymiai. Visuomenės saugumas kaip kėsinimosi objektas. Nusikalstamas susivienijimas kaip bendrininkavimo forma, atspindinti organizuoto nusikalstamumo reiškinį. Dalyvavimo nusikalstamo susivienijimo veikloje samprata. Baigtumo momentas. Nusikalstamo susivienijimo dalyvių padarytų nusikaltimų kvalifikavimas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nusikalstamo susivienijimo ginkluotumas kaip kvalifikuojantis požymis. Nusikalstamo susivienijimo organizavimas ir vadovavimas jam kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Nusikalstamo susivienijimo dalyvio atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės speciali rūšis. Teroro aktas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios teroro aktą: sprogdinimas, padegimas, kenksmingų medžiagų paskleidimas. Sampratos, baigtumo momentai. Pavojus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai kaip būtinas teroro akto požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota teroro akto sudėtis. Teroro akto atribojimas nuo kitų nusikaltimų, kurie gali pasireikšti sprogdinimais bei padegimais. Orlaivio užgrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. 1970 m. gruodžio 16 d. priimta tarptautinė Hagos konvencija dėl kovos su neteisėtu orlaivių užgrobimu. Orlaivio samprata. Orlaivio užgrobimo kaip veikos samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Fizinis smurtas ar grasinimas kaip kvalifikuojantys požymiai. Šaunamojo ginklo, sprogmens ar kitos orlaivio įgulos ar keleivių gyvybei ar sveikatai pavojingos priemonės panaudojimas kaip kvalifikuojantis požymis. Incidentas ir avarija kaip kvalifikuojantys požymiai. Kiti labai sunkūs padariniai kaip kvalifikuojantis požymis. Žmogaus pagrobimas įkaitu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Dvi skirtingos žmogaus pagrobimo įkaitu rūšys, numatytos dispozicijoje. Pirmos rūšies žmogaus pagrobimo įkaitu objektyvieji požymiai: žmogaus pagrobimas, jo laikymas ir reikalavimas trečiajam asmeniui. Reikalavimo adresatas. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Antros rūšies žmogaus pagrobimo įkaitu objektyvieji požymiai: sulaikymo grėsmė, žmogaus pagrobimas, grasinimas jį tuoj pat nužudyti, reikalavimas trečiajam asmeniui. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota žmogaus pagrobimo įkaitu sudėtis. Žmogaus pagrobimo įkaitu santykis su nusikaltimais laisvei ir jų atribojimas. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviomis medžiagomis, objektas ir jų rūšys. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų samprata bei rūšys. Norminiai aktai, apibrėžiantys ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų požymius bei reguliuojantys teisėto disponavimo jais klausimus. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą, jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Pagrobimo samprata. Baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Santykis su turto pagrobimo normomis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys teisėtą šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisykles. Taisyklių pažeidimo galimi būdai. Sąlygų sudarymas kitam asmeniui neteisėtai pasinaudoti šiais daiktais kaip nusikalstamos pasekmės samprata. Nusikaltimo baigtumo momentas. Baudžiamojo nusižengimo Subjektas ir jo specialus požymis. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Juridinio asmens atsakomybė. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Nešaunamojo ginklo samprata ir jo rūšys. Kitokio žmonėms žaloti pritaikyto įtaiso samprata ir jo rūšys. Neteisėtas gaminimas ir realizavimas kaip veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Realizavimo tikslas gaminant nešaunamąjį ginklą ar kitokį žmonėms žaloti pritaikytą įtaisą ir jo nustatymo problemos. Neteisėtas nešaunamojo ginklo ar kitokio žmonėms žaloti pritaikyto įtaiso gijimas ar nešiojimas kaip baudžiamasis nusižengimas. Įgijimo ir nešiojimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įgijimas, laikymas ar naudojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Radioaktyviųjų medžiagų samprata. Norminiai aktai, apibrėžiantys radioaktyviųjų medžiagų požymius bei reglamentuojantys teisėto disponavimo jomis taisykles. Veikos ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties požymiai. Teisėto disponavimo radioaktyviosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas ir jo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis samprata ir jų rūšys. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų samprata. Galiojantys norminiai aktai, numatantys narkotinių ar psichotropinių medžiagų sąrašus. Veikos ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nedidelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą be tikslo jas platinti sąlygos. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė, jos turinys, platinimo tikslas. Platinimo tikslo įrodinėjimo problemos. Didelis ir labai didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiai kaip kvalifikuotų nusikaltimo sudėčių požymiai. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams kaip speciali norma. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pagrobimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Šio nusikaltimo santykis su vagyste bei plėšimu. Pagrobimo samprata ir jo baigtumo momentas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota narkotinių ar psichotropinių medžiagų pagrobimo sudėtis. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Veikos, sudarančios lenkimą vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas, jų baigtumo momentai. Atribojimas nuo platinimo. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nepilnamečių lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Auginimo samprata ir baigtumo momentas. Neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais). Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Prekursoriaus samprata. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą prekursoriais, ir jų baigtumo momentai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingomis medžiagomis. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Stipriai veikiančių ar nuodingų medžiagų samprata. Veikos, sudarančios neteisėtą disponavimą stipriai veikiančiomis ar nuodingomis medžiagomis, ir jų baigtumo momentai. Veikų neteisėtumo samprata. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota neteisėto disponavimo nuodingomis medžiagomis, kurios naudojamos kaip cheminis ginklas, nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aplinkai ir žmonių sveikatai samprata ir jų rūšys. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą. Veikos padarymo aktyviais veiksmais ir neveikimu ypatumai. Didelė žala gyvūnijai, augmenijai ar kiti sunkūs padariniai aplinkai kaip būtinas nusikaltimo požymis. Priežastinio ryšio tarp didelės žalos gyvūnijai, augmenijai ar sunkių padarinių ir aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimo nustatymas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Nedidelė žala gyvūnijai, augmenijai ar kiti nesunkūs padariniai aplinkai kaip baudžiamojo nusižengimo požymis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimą. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Norminiai aktai, nustatantys medžioklės rūšis, jų organizavimo tvarką, medžioklės būdus, įrankius bei kitas medžioklių organizavimo sąlygas. Pagrindiniai norminiai aktai, reglamentuojantys žvejybos ar vandens gyvūnų gaudymo, įsigijimo ar laikymo tvarką. Laukiniai žvėrys ir vandens gyvūnai kaip nusikaltimo dalykas. Uždrausto medžiojimo ir žvejojimo sampratos ir jų baigtumo momentai. Didelės žalos gyvūnijai samprata. Priežastinio ryšio nustatymas tarp neteisėto medžiojimo ar žvejojimo ir padarytos didelės žalos gyvūnijai. Subjektas. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota neteisėto medžiojimo ar žvejojimo nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui samprata ir jų rūšys. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas. Objektyvieji požymiai. Transporto eismo saugumas kaip kėsinimosi objektas. Papildomi objektai. Nusikaltimo dalyko rūšys. Netinkama priežiūra ar remontas kaip veikos. Tarnybos, atsakingos už priežiūrą ir remontą. Padariniai ir priežastinis ryšis tarp netinkamos priežiūros ar remonto ir padarinių kaip objektyvieji požymiai. Baigtumo momentas. Subjektas ir jo specialieji požymiai. Subjektyvieji požymiai: kaltė ir jos turinys. Kvalifikuota netinkamos priežiūros ar remonto sudėtis. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis. Reali grėsmė kaip nusižengimo požymis. Nusižengimo baigtumo momentas. Subjektyvieji baudžiamojo nusižengimo požymiai. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas. Objektyvieji požymiai. Kėsinimosi objektas. Transporto priemonės samprata. Eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas kaip veika. Pasekmės ir priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių kaip būtini požymiai. Pasekmių buvimas kaip atribojimo nuo administracinės atsakomybės kriterijus. Pasekmių sunkumas ir vairuotojo blaivumas ar neblaivumas kaip veikos kvalifikavimo ir atsakomybės diferencijavimo kriterijai. Neblaivumo samprata. Transporto priemonę vairuojantis asmuo kaip specialus subjektas. Subjektas. Subjektyvieji požymiai.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

149 psl.

Lygis:

3 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Mykolo Romerio Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 294.18 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą