Šperos.lt > Teisė
"Law today"Knygos "Law today" 1-5 temų detalus konspektas. What is law? Sources of modern law. Civil and public law. Judicial institutions. Lawyers at work. Twenty five legal terms. Skaityti daugiau
"Law today" (2)Darbas anglų kalba. Teisė šiandien. Common and continental law. Sources of law. Criminal law. Criminal and civil law. Civil and criminal penalties. Court system of UK and Lithuania. Autonomy of courts. Courts of general jurisdiction. Special – administrative courts. A district court. A regional court. The court of appeals. The supreme court of Lithuania. Regional administrative courts. The supreme administrative court. Legal profession. Constitutions of UK and Lithuania. Human rights. Systems of government of UK and Lithuania. Skaityti daugiau
"Natura 2000" Lietuvoje (2)"Natura 2000" tinklas ir jo sukūrimo svarba Teisinis "Natura 2000" pagrindas. Paukščių direktyva. Buveinių direktyva. Kaip kuriamas "Natura 2000" tinklas. "Natura 2000" apribojimai. "Natura 2000" Lietuvoje. Skaityti daugiau
1933 metų Lietuvos Respublikos Teismų santvarkos įstatymas ir jo reikšmėLietuvos teismų sistema 1918 – 1933 m. Bendroji Lietuvos teismų reformos apžvalga. Lietuvos teismų sistema 1933 – 1940 m. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Apeliaciniai rūmai. Vyriausiasis tribunolas. Karo teismai. Teisėjų tarnybos sąlygos. Prokurorai ir jų padėjėjai. Advokatai. Išvados. Skaityti daugiau
1989 metų gruodžio 21 dienos Vienuoliktosios Tarybos direktyvos 89/666/EEB nuostatų problemiškumasĮvadas. Europos Sąjungos (ES) teisė ir nacionalinė teisė. Kolizijų atsiradimas. Europos sąjungos bendrovių teisė. Harmonizavimo samprata ir pagrindiniai tipai. Teisiniai harmonizavimo pagrindai. Bendrovių teisės harmonizavimas. Direktyvų kaip harmonizavimo instrumento tinkamumas. Direktyva. Direktyva kaip teisės derinimo priemonė. Direktyvos įgyvendinimas. Direktyvų normų įgyvendinimo metodai. Kaip praktiškai įgyvendinti direktyvų normas. Direktyvų normų įgyvendinimo priemonių rūšys. Direktyvų normų įgyvendinimo priemonių turinys. Kas atsitinka neįgyvendinus normų. Vienuoliktoji direktyva ir jos nuostatų problematiškumas. Vienuoliktos direktyvos tikslas. Apimtis. Kitų valstybių narių bendrovių filialai. Trečiųjų šalių bendrovių filialai. Įvairios bendrosios nuostatos. Įgyvendinimas jungtinėje karalystėje. Pagrindinės problemos iškilusios derinant vienuoliktos ir kitų direktyvų nuostatus su nacionaline įmonių teise. Įmonių teisės norminiai aktai. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su Acqui communautaire. Vertimo klaidos. Direktyvos tiesioginio taikymo problematiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinė, baudžiamoji, civilinė ir drausminė atsakomybėĮžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai. Baudžiamoji atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Administracinės teisės procesasAdministracinės bylos iškėlimas teisme ir pasiruošimas ją nagrinėti. Administracinės bylos proceso dalyviai. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui. Teisminis administracinės bylos nagrinėjimas pirmos instancijos administraciniame teisme. Administracinis procesas antros instancijos administraciniame teisme. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimas. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso samprata ir jo rūšys. Įstatymų rengimas, poįstatyminių valdymo srities teisės aktų leidyba ir teisės taikymas įgyvendinant valstybinį valdymą. Teisės taikymo įgyvendinant valstybinį valdymą bendroji samprata. Teisės taikymas ir legislatyvinė bei administracinė valstybinio valdymo institucijų diskrecija kaip administracinio proceso objektas. Administracinė diskrecija versus administracinė savivalė. Piktnaudžiavimas diskrecijos teise {ultra vires doktrina} kaip administracinio proceso dalykas. Veiklos legitimacijos {legalizavimo} teisena {registravimas, leidimai, licencijos}. Valstybinis fizinių ir juridinių asmenų registravimas. Valstybės registrų strategijos reforma. Laukiami rezultatai. Egzistuojanti registravimo tvarka. Licencijavimas. Leidimų režimas. Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Administracinių ginčų nagrinėjimo proceso samprata, tikslai ir subjektai. Kvazi teismo samprata. Administracinių ginčų komisijų paskirtis ir sistema. Administracinių komisijų formavimas. Administracinių ginčų komisijų nagrinėjamos bylos, sprendimų vykdymas. Komisijos sprendimo apskundimas. Komisijos darbo organizavimas. Mokestinių ginčų nagrinėjimas vykdomosios valdžios institucijose ir mokestinių ginčų komisijoje. Mokesčio administratoriai. Skundų dėl rinkimų ir referendumo įstatymų pažeidimo neteisminis nagrinėjimas. Skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundų dėl pabėgėlio statuso neteisminis nagrinėjimas. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos samprata. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijos. Teisenos stadijų sampratos reikšmė. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas. Įrodymai administracinių teisės pažeidimų bylose. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Valstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimas teisinėje valstybėje. Kontrolės ir priežiūros santykis. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos ribos. Teismo atskiroji nutartis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisminis nagrinėjimas. Konstitucinio teismo kontrolė. Lietuvos respublikos administracinių teismų sistemos vykdomosios valdžios kontrolė. Prof. M. Römerio administracinio teismo vizija ir administracinių teismų sistemos sukūrimo Lietuvoje teisinės socialinės prielaidos. Kvaziteisminių institucijų statusas ir veikla. Lietuvos administracinių teismų kompetencija. Šiaulių apygardos administracinio teismo veiklos pokyčiai 1999 - 2001. Administracinių teismų vieta Lietuvos respublikos teismų sistemoje. Tikslai ir metodologija. Apžvalga. Administracinės justicijos sistemos bruožai. Teismų sistemos unifikavimas ir kasacija. Administracinių teismų funkcionavimas. Teisinis reguliavimas. Visuomenės pasitikėjimas. Vyriausiasis administracinis teismas. Procesinės problemos. Procedūrų unifikavimas. Administracinių aktų priėmimas. Institucinės problemos. Administracinių ginčų sprendimo mechanizmai: administracinių ginčų komisijos. Rekomendacijos. Procesinės rekomendacijos. Administraciniai teismai. Vokietijos administracinės justicijos sistema. Austrija. Austrijos administracinės justicijos sistema. Švedija. Švedijos administracinės justicijos sistema. Suomija. Suomijos administracinės justicijos sistema. Graikija. Graikijos administracinės justicijos sistema. Lenkija ir Vengrija. Lenkijos administracinės justicijos sistema. Estija ir Latvija. Estijos administracinės justicijos sistema. Administracinis procesas ir administracinė teisena. Administracinės teisės harmonizavimas Europos šalyse ir Europos administracinės teisės idėja. Teisės harmonizavimo sąvoka ir problemos. Administracinės teisės harmonizavimas Europoje: prielaidos, kliūtys ir laimėjimai. Teisinio proceso samprata, paskirtis ir rūšys. Administracinio proceso samprata. Administracinio proceso rūšys. Skaityti daugiau
Advokato atsisakymas vesti byląĮvadas. Advokato atsisakymas vesti bylą. Išvados. Skaityti daugiau
Advokato kalbaReikalavimai, keliami advokato kalbai. Balsas. Tarsena. Logika. Kalbos stilius. Intonacija. Tonas. Tempas. Pauzės. Sakinio akcentai. Pantomimika. Gestai. Santykis su auditorija. Skaityti daugiau
AdvokatūraAdvokatūros istorija. Advokatūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Advokatų savivalda. Advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Revizijos komisija. Advokatų garbės teismas. Advokato kontora. Išvados. Skaityti daugiau
Advokatūra (2)Advokatūros vieta ir reikšmė Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų sistemoje. Advokatų profesinės veiklos pagrindinai principai. Lietuvos advokatų taryba. Asmens pripažinimo advokatu procedūra. Sprendimo pripažinti asmenį advokatu panaikinimas. Advokato priesaika. Advokato kontora. Advokato padėjėjas. Bendroji advokato profesinė pareiga. Advokato teisės. Užmokestis. Advokato nuobaudos. Skaityti daugiau
Advokatūra ir teisėsaugos sistema LietuvojeĮvadas. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Asmens pripažinimas advokatu. Teisė verstis advokato praktika. Advokato veiklos pagrindai. Advokatų savivalda. Konstitucinė teisė į gynyba ir advokatūra teisinėje valstybėje. Advokatūra ir teisės reforma Lietuvoje. Bendrosios nuostatos. Išvados. Skaityti daugiau
Advokatūros vertinimasĮvadas. Tyrimas. Žemiau pateikiu pavyzdinę anketą, pagal kurią apklausiau respondentus. Anketa. Duomenų suvestinė. Surinktų duomenų analizė. Advokatūros vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Agrarinė teisėĮvadas. Žemės ūkio paskirties žemė, jos sudėtis ir apsauga. Žemės ūkio paskirties žemės naudojimo teisė. Kitos paskirties žemės naudojimo teisė. Gamtos objektų ir išteklių žemės naudojimo teisė. Miškų ūkio paskirties žemė. Valstybinio vandenų fondo žemė. Konservacinės paskirties žemė. Žemės gelmių žemė. Išvados. Skaityti daugiau
Akcinių bendrovių valdymas (2)Įvadas. Akcinės bendrovės. Akcinių bendrovių valdymas. Bendrovės vadovas. Bendrovės vadovo pareigos ir kompetencija. Valdyba. Valdybos kompetencija. Valdymo organų sudarymas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Anglijos valstybė ir teisėAnglijos valstybė ir teisė. Ankstyvojo feodalizmo monarchijos formavimasis IX - XI amžiuje. Normanų užkariavimas ir jo pasekmės. Luominės monarchijos susikūrimas. 1215 metų didžioji laisvių chartija. XV - XVIII amžiaus absoliutinė monarchija. Karaliaus valdžia, parlamentas, teismų sistema. "Bendroji teisė", "teisingumo teisė", statutinė teisė. Anglijos buržuazinės valstybės formavimosi problema. Ilgasis parlamentas ir jo įstatymai (1640-1642 m.) Kromvelio protektoratas. Stiuartų monarchijos restauravimas 1679 m. "Habeas corpus act". 1688 m. valstybinis perversmas. Konstitucinės monarchijos įsigalėjimas. 1689 m. Teisių bilis. 1701 m. sosto paveldėjimo aktas. Karaliaus valdžios ir parlamento raida XVIII - XIX amžiaus. Valdžių pasidalijimo principo įgyvendinimas Anglijoje. Skaityti daugiau
Anglosaksų teisinė sistemaPowerPoint pristatymas. Bendroji teisė, anglosaksų teisė,(angloamerikiečių) bendrosios teisės tradicija. Kuo skiriasi? Angloamerikiečių teisę galima skirstyti. Teisės šaltiniai Anglijoje. Jungtinių Amerikos Valstijų teisė. Teisės šaltiniai JAV (Jungtinėse Amerikos Valstijose). Skaityti daugiau
Antstoliai: funkcijos ir teisinis statusasĮvadas. Kas yra antstolis? Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolių funkcijos ir kita veikla. Antstolių kontrolė. Skaityti daugiau
Antstolio veiksmų apskundimo problematikaĮvadas. Darbo tikslas – įrodyti, kad esant trumpiems antstolio veiksmų apskundimo terminams, šio asmens veiksmų apskundimas tampa beveik neįmanomas, tačiau galima apskųsti jo jau atliktus veiksmus ir reikalauti žalos atlyginimo. Antstolių veiksmų apskundimo aktualumas. Skundai dėl atliktų antstolio veiksmų nagrinėjami ieškinio teisena. Teismų neaktyvumas sprendžiant bylas dėl antstolio veiksmų. Išvados. Skaityti daugiau
Antstolių veiklaĮvadas. Antstolių veikla. Antstolių funkcijos. Antstolių veiklos kontrolė. Antstolių privalomas atsakomybės draudimas. Išvados. Skaityti daugiau
...