Šperos.lt > Teisė
Teisė (21)Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Teisė (22)Teisės teorija. Teisės samprata. Teisinė valstybė. Civilinė teisė. Civilinės teisės samprata. Terminai. Sandoriai. Fiziniai asmenys. Daiktinė teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. atskiros sutarčių rūšys. Šeimos teisė. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Skaityti daugiau
Teisė (23)Civilinė teisė. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pavyzdžiai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas. Skaityti daugiau
Teisė (24)Konstitucinės teisės mokslo atsiradimas ir raida, pagrindinės mokslo kryptys ir mokyklos. Įstatymai, kaip darbo teisės šaltinis, jų rūšys, rengimo, priėmimo ir skelbimo tvarka. Darbo įstatymo galiojimas. Administracinės teisės sąvoka, dalykas, reguliavimo metodas, funkcijos ir principai. Administracinės teisės sistema, administracinės teisės mokslo sistema. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (25)Teisės samprata (teisės sampratų įvairovė). Teisės ir valstybės santykis. Teisės paskirtis ir socialinės funkcijos. Pasaulio šalių teisės šeimos. Teisės šeimos stilius. Romanų germanų teisės šeima. Bendrosios teisės (common law) šeima. Skandinavijos šalių teisės sistema. Religinės teisės sistemos. Tolimųjų Rytų teisė. Vidinė teisės sistema. Teisės norma. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės ir techninių normų santykis. Teisės normos vidinė struktūra: hipotezė, dispozicija, sankcija. Teisės normos struktūros nustatymas. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų sisteminimas: teisės sistema. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisės institutas. Teisės pošakis. Teisės šaka. Viešoji ir privačioji teisė. Teisės šaltiniai. Teisės normų išorinės išraiškos forma (materializavimas): teisės normų forma. Teisės ir įstatymo santykis. Teisės normų aktai: bendrieji, individualieji. Teisės norminių aktų rūšys: įstatymai, poįstatyminiai aktai. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Teisės norminių aktų galiojimas: galiojimo laikas, galiojimo erdvė, galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės principai. Teisiniai papročiai. Teisiniai precedentai. Teisėtumas ir teisingumas. Teisėtumo garantijos. Teisėtvarka. Teisinis reguliavimas. Teisės normų įgyvendinimas (realizavimas). Naudojimasis teise. Teisės laikymasis. Teisės vykdymas. Teisės taikymas. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų kolizija. Teisės normų konkurencija. Teisės normų aiškinimas (interpretavimas). Teisės taikymo aktas. Teisės (pozityviosios teisės) spragų šalinimas: įstatymo analogija, teisės analogija. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra: teisinis nihilizmas. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių prielaidos. Teisiniai faktai. Teisinių santykių struktūra: Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių dalyviai. Teisinių santykių subjektas: teisinis subjektiškumas: teisnumas, veiksnumas, teisinių subjektų rūšys. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys. Teisėto elgesio požymiai. Teisėto elgesio rūšys. Teisės pažeidimas ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės tikslai. Teisinės atsakomybės rūšys. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji (retrospektyvi) teisinė atsakomybė. Nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis. Nacionalinių teisinių sistemų požiūris į tarptautinę teisę. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės ir Lietuvos teisės santykis. Dualistinė teorija. Kai tarptautinės teisės normos tiesiogiai netaikomos nacionalinėje teisėje, o tam kad jos būtų pritaikytos reikalinga, kad įstatymų-leidyba kiekvienu konkrečiu atveju sudarius tarptautinę sutartį, priimtų nacionalinės teisės aktą, kuriuo būtų įgyvendinami valstybės tarptautiniai įsipareigojimai. Didžioji Britanija, Lietuva. Skaityti daugiau
Teisė (26)Kas yra teisė? Teisinė sistema. Teisės norma, teisiniai santykiai, teisinių pažeidimų sudėtis, teisinė atsakomybė. Konstitucinė teisė. Valdžių padalijimo principai. Skaityti daugiau
Teisė (27)Nušalinimo nuo darbo sąvoka, atvejai ir tvarka, pasekmės. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas esant darbuotojo kaltei. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Ne visos darbo dienos arba savaitės darbo laiko nustatymo tvarka. Budėjimas įmonėje ar namuose. Kai kurių kategorijų darbuotojų darbo ypatumai. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Darbo užmokesčio samprata. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbų tarifikavimas. Kai nukrypstama nuo normalių darbo sąlygų. Garantijos ir kompensacijos. Mokėjimo tvarka. Delspinigiai. Išskaitų vykdymas. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (28)Išskaitos iš darbo užmokesčio. Išskaitos į biudžetus. Vykdomieji dokumentai. Išskaitos darbdavio iniciatyva. Išskaitų dydžio ribojimas. Draudimas daryti išskaitas. Ginčai dėl išskaitų. Darbo užmokesčio formos ir sistemos Europos šalyse. Vienetinis darbo užmokestis. Laikinis darbo užmokestis. Kai kurių Europos šalių darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje ir Švedijoje. (Pagal: 1990 01 05 Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą. Vyriausybės 2000 09 22 nutarimą. 2000 06 20 Darbo ginčų nagrinėjimo įstatymą.) Skaityti daugiau
Teisė (29)Darbuotojų finansinio dalyvavimo įmonės veikloje formos ir sistemos. Valstybės įeinančios į pasaulio 10-ką, kuriose gyventojų metinės pajamos didžiausios (mažiausios). Darbo drausmės teisinis reguliavimas (darbuotojų pareigos, darbo drausmės užtikrinimo būdai, administracijos pareigos, drausmės statutai, paskatinimo formos, nuobaudų rūšys už darbo drausmės pažeidimą, nuobaudų skyrimo tvarka ir terminai (ir galiojimo), panaikinimo galimybė). Darbuotojo materialinės atsakomybės sąvoka už įmonei padarytą žalą (dalinės arba ribotos materialinės atsakomybės sąvoka, atvejai; pilnutinės materialinės atsakomybės sąvoka ir atvejai, abiejų rūšių materialinė atsakomybė, žalos atlyginimo tvarka bei terminai, žalos nustatymo tvarka). Įmonių bankroto teisinis reguliavimas. Neteisminiu keliu. Užsienio šalių darbo santykių teisinis reguliavimas (Europos Sąjungos ir Europos bendrijos sąvoka, laisvas darbo jėgos judėjimas). Darbuotojų teisių apsauga esant verslo perėmimo sandoriams. Europos darbo tarybos. Kolektyviniai atleidimai. Darbuotojų teisių apsauga darbdaviui esant nemokiam. Lietuva Europos sąjungos kontekste. Skaityti daugiau
Teisė (3)Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Daiktinė ir valdymo teisė. Nuosavybes sąvoką ir jos įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisės gynimas ir apsauga. Prievolinė teisė ir prievolė. Prievolių rūšys. Paveldėjimo teise. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka, jos šalys ir rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo ginčai. Drausminė atsakomybė. Kolektyviniai darbo santykiai. Autorių teisių subjektai ir objektai. Autorių teisės. Autorinės sutartys. Atlikėjų teisės. Šeimos teisės sąvoka ir dalykas. Santuoka ir jos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Asmeniniai ir turtiniai vaikų ir tėvų santykiai. Civilinio proceso teisės sąvoka. Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas. Dalyvaujantys byloje asmenys, jų teisės ir pareigos. Civilinių bylų nagrinėjimas teisme. Baudžiamosios teisės samprata ir dalykas. Nusikalstamos veikos samprata. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Bausmės sąvoka. Bausmių rūšys. Skaityti daugiau
Teisė (30)Užsienio šalių darbo teisės bendroji charakteristika (sąvoka, darbo teisės šaltiniai). Darbo sutarčių teisinis reguliavimas užsienio šalyse (sudarymas, nutraukimas, konkurencijos draudimo sąlygos). Darbo ir poilsio laikas užsienio šalyse. Kolektyvinių sutarčių reikšmė užsienio šalyse (sąvoka, turinys, sąlygos, terminai, privalomumas). Darbuotojų teisė dalyvauti valdant įmonę ir teisė į informaciją bei konsultacijas. Kolektyviniai ginčai. Streikai ir lokautai kaip kolektyvinio poveikio priemonės. Pagrindinės Lietuvos darbo santykių reglamentavimo reformos kryptys. Darbo santykių reglamentavimo užsienio rinkose teisinis reguliavimas. Darbo sąlygų pakeitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova, jos įforminimas ir darbuotojo teisinė padėtis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, pagal darbuotojo pareiškimą ir ne dėl darbuotojo priklausančių aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir darbdavio valia. Skaityti daugiau
Teisė (31)Teisės sąvoka ir teisės reikšmė. Teisės funkcijos. Tesės normos ir jos struktūra. Teisinio santykio sąvoka ir požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisės forma ir rūšys. Teisės pažeidimo sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Teisinės valstybės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės objektas. Konstitucinės teisės metodas. Valstybės tarnybos sąvoka ir valstybės tarnautojų klasifikavimas. Valstybės tarnybos valdymas. Skaityti daugiau
Teisė (32)Civilinė teisė. Civilinės teisės samprata. Terminai. Sandoriai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Atstovavimas ir įgaliojimai. Daiktinė teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Prievolių teisė. Kitais pagrindiniais atsirandančios prievolės. Atskiros sutarčių rūšys. Šeimos teisė. Santuoka. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Kitų šeimos narių teisės ir pareigos. Darbo teisė. Darbo teisės samprata. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė darbo sutarties šalių atsakomybė. Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai. Darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė. Civilinio proceso teisė. Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Teisės institucijų Lietuvos Respublikoje pagrindai. Teismų sistema. Prokuratūra. Advokatūra. Baudžiamosios justicijos institucijos. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Laisvų asmenų judėjimas. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Nusikalstamų veiklų rūšys. Atskirų nusikaltimų veikų bendra charakteristika. Bausmė ir jos paskirtis. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso dalyviai, jų procesinė padėtis. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos. Bylų procesas pirmos instancijos teisme. Skaityti daugiau
Teisė (33)Teisė, pagrindiniai požymiai. Teisės norma. Teisės šaltiniai ir jų apibūdinimas. Norminiai aktai, jų galiojimų pabaiga. Teisės akto galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Poįstatyminiai aktai. Teisės pažeidimo sąvoka, jo sudėties elementai. Teisės pažeidimai ir kokia teisinė atsakomybė už juos taikoma? Rinkimai. Kada parlamentas susiformuoja ir ima veikti, kas nustato jo struktūrą, kokios yra parlamento narių privilegijos? Kas organizuoja ir vykdo rinkimus į Seimą, kas turi rinkimų teisę Lietuvos Respublikoje, kur galima balsuoti rinkimų metu. Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje, kur tai įteisinta? Kokios yra seimo funkcijos, kas negali būti seimo nariu? Kas tai yra interpeliacija ir kas ją gali pateikti? Kas gali būti renkamas Lietuvos prezidentu, kokios yra prezidento funkcijos? Kokios yra pagrindinės Vyriausybės funkcijos? Kada Vyriausybė privalo atsistatydinti? Kuo yra ypatingas Lietuvos biudžeto įstatymas? Kas vykdo Vyriausybės valdymą apskrityse? Savivaldybės tarybos funkcijos. Mero funkcijos. Konstitucinis Teismas teikia išvadas. Lietuvos Respublikos teismai yra ir kokia jų kompetencija? Kokių pakopų ir instancijų yra Bendrosios kompetencijos teismai? Kokie yra teisminės valdžios pagrindiniai požymiai? Administracinis teismas. Kas yra Baudžiamoji teisė, ką numato baudžiamosios teisės normos? Kas tai yra nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas, kokie jų požymiai? Kokios yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarytos stadijos? Kokie yra pagrindiniai kriterijai, atskiriant nusikaltimą nuo kitų teisės pažeidimų? Kokios yra bendrininkavimo formos, kuo jos pasireiškia? Kokia veika gali būti nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, nors formaliai ir atitinka baudžiamajame įstatyme numatytos veikos požymius? Kas tai yra bausmė, kokios yra bausmių rūšys? Kaip skirstomi nusikaltimai finansams? Kaip suprantate aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kokia veika gali būti laikoma kaip vertimasis neteisėta komercine, ūkine ar finansine veikla? Kas atsako baudžiamąją tvarka už aplaidų ar apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kaip suprantate nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, kokiais požymiais jis apibrėžiamas? Kas tai yra darbo teisė, kokie darbo teisės šaltiniai? Kokie principai taikomi reguliuoti darbo santykiams? Kokie yra pagrindiniai darbo teisės principai, kokie poįstatyminiai aktai reguliuoja darbuotojų teisinius santykius? Kas gali būti darbo teisės subjektu? Kas yra darbo sutartis, kas ją gali sudaryti, kokie požymiai skiria darbo sutartį nuo kitų sutarčių? Kokios yra pagrindinės darbo sutarčių rūšys, kokios yra būtinosios darbo sąlygos? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, nesant darbuotojo kaltės? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį be įspėjimo, kas šiais atvejais turi pirmenybę pasilikti darbe? Kada gali pasibaigti darbo sutartis, kokie jos pasibaigimo pagrindai? Kokia tvarka sprendžiami klausimai teisme, pripažinus darbuotojo atleidimą neteisėtu? Kada gali būti suteikiamos tikslinės atostogos? Kaip skiriamos kasmetinės apmokamos atostogos? Kada darbuotojas gali pasirinkti atostogų laiką? Kas tai yra garantinė išmoka ir kada ji mokama? Kas tai yra kompensacija ir kada ji mokama? Kada darbuotojui išmokama išeitinė pašalpa? Kada gali būti nustatomas sutrumpintas darbo laikas? Kokių rūšių yra darbo laikas? Kokie laikotarpiai įskaitomi į darbo laiką? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į darbo laiką? Kas tai yra darbo ginčai ir kokie jie gali būti? Kokie darbo ginčai nagrinėjami teisme? Kas tai yra streikas ir kada jis gali būti skelbiamas? Kas yra juridiniai asmenys, kokios jų rūšys, kokie požymiai apibrėžia juridinį asmenį? Kas yra fiziniai asmenys, kaip suprantate asmens veiksnumą, teisnumą? Kuo skiriasi visiškas veiksnumas nuo santykinio? Kas yra sandoris, kaip jie klasifikuojami? Kokios yra sandorių formos? Kas yra atstovavimas, koks jis gali būti? Kas yra įgaliojimas, kaip jie gali būti tvirtinami? Kada pasibaigia įgaliojimas? Kas tai yra terminas, kokie terminai gali būti? Kas tai yra ieškinio senatis, kaip skirstomi ieškinio senaties terminai, kada prasideda ieškinio senaties terminas? Kas tai yra šeimos teisė, kokie yra pagrindiniai santuokos ir šeimos principai? Kokia tvarka sudaroma ir registruojama santuoka? Kaip sprendžiamas klausimas, suinteresuotam asmeniui pareiškus, kad yra santuokos negaliojimo aplinkybės? Kada santuoka gali būti pripažinta negaliojančia? Kada gali būti nutraukta santuoka kokios pasekmės gali atsirasti sutuoktiniams šiuo atveju? Kada ir kaip gali priteisiamas išlaikymas nepilnamečiui vaikui? Kada teismas gali mažinti išlaikymo dydį, priteisti laikiną išlaikymą ir atsisakyti jį priteisti? Kokie civilinės būklės aktai registruojami civilinės metrikacijos įstaigose? Kokie yra vaiko globos ir rūpybos principai, kokia gali būti vaiko globa? Kas negali būti skiriamas vaiko globėju? Skaityti daugiau
Teisė (34)Teisės samprata (teisės sampratų įvairovė). Teisės ir valstybės santykis. Teisės paskirtis ir socialinės funkcijos. Pasaulio šalių teisės šeimos. Teisės šeimos stilius. Romanų germanų teisės šeima. Bendrosios teisės (common law) šeima. Skandinavijos šalių teisės sistema. Religinės teisės sistemos. Tolimųjų Rytų teisė. Vidinė teisės sistema. Teisės norma. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės ir techninių normų santykis. Teisės normos vidinė struktūra: hipotezė, dispozicija, sankcija. Teisės normos struktūros nustatymas. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų sisteminimas: teisės sistema. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisės institutas. Teisės pošakis. Teisės šaka. Viešoji ir privačioji teisė. Teisės šaltiniai. Teisės normų išorinės išraiškos forma (materializavimas): teisės normų forma. Teisės ir įstatymo santykis. Teisės normų aktai: bendrieji, individualieji. Teisės norminių aktų rūšys: įstatymai, poįstatyminiai aktai. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Teisės norminių aktų galiojimas: galiojimo laikas, galiojimo erdvė, galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės principai. Teisiniai papročiai. Teisiniai precedentai. Teisėtumas ir teisingumas. Teisėtumo garantijos. Teisėtvarka. Teisinis reguliavimas. Teisės normų įgyvendinimas (realizavimas). Naudojimasis teise. Teisės laikymasis. Teisės vykdymas. Teisės taikymas. Teisės taikymo stadijos. Teisės normų kolizija. Teisės normų konkurencija. Teisės normų aiškinimas (interpretavimas). Teisės taikymo aktas. Teisės (pozityviosios teisės) spragų šalinimas: įstatymo analogija, teisės analogija. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra: teisinis nihilizmas. Skaityti daugiau
Teisė (35)Teisės samprata. Socialinės normos. Jų rūšys. Sudėtinių teisės normos dalių klasifikacija. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Norminių teisės aktų sisteminimas. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje, asmenims. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo akto struktūra. Teisės sistema. Teisės šakų klasifikacija. Skaityti daugiau
Teisė (36)Teisės pažeidimai. Neatsargumas. Teisinis santykis. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas ir teisnumas. Teisinių santykių atsiradimas. Teisinių faktų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Deliktinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Subsidiarioji atsakomybė. Solidarioji atsakomybė. Pavojingo šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės ypatumai. Teisės normų spragos, konkurencija ir kolizija. Teisės normų konkurencija. Teisės normų konkurencijos rūšys. Teisės normų kolizija. Skaityti daugiau
Teisė (37)Bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilines teises funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės sistema. Privatinė ir civilinė teisė. Civiliniai įstatymai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Užsienio valstybių civilinės ir prekybinės teisės bendra charakteristika. Monistinė ir dualistinė civilinės teisės sistemos. Raidos tendencijos. Pagrindinės užsienio šalių teisinės sistemos. Civilinis teisinis santykis. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir ypatumai. Civilinio teisinio santykio sąvoka ir struktūriniai ypatumai. Civilinių teisiniu santykiu atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Daiktinė teisė. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės rūšys. Daiktinės teisės objektas. Daiktinės teisės ir prievolinės teisės santykis. Šių teisų skirtumai. Nuosavybės teisės vieta daiktinės teisės sistemoje. Daiktinės teisės reikšmė. Nuosavybės teisė. Bendrieji nuosavybės teisės nuostatai. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinės nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektyvinė nuosavybės teisė. Savininko teisės jų turinys ir įgyvendinimas. Nuosavybės teisės objektai. Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas kaip nuosavybės teisės objektai. Žemės nuosavybės teisė. Pastatai, įrenginiai kaip nuosavybės teisės objektai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Nuosavybės teisės įsigijimo būdų klasifikavimas ir atskirų būdų charakteristika. Nuosavybės teisės praradimo pagrindai. Nuosavybės teisės į turtą pagal sutartį atsiradimo įgijėjui momentas. Perleidžiamų daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika. Viešoji nuosavybė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Lietuvos Respublikos Konstitucija apie viešąją nuosavybę. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios subjektinės teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisės subjektas. Valstybinės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Šį turinį sudarančių teisių charakteristika. Patikėjimo teisės ir viešosios nuosavybės teisės santykis. Patikėjimo teisės subjektai. Teisinė turto, priskirto įmonių padaliniams, padėtis. Patikėjimo teisės objektai. Privatinės nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Privačios nuosavybės teisės turinys. Privačios nuosavybės teisės objektai. Įmonė kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Gyvenamas namas ar butas kaip privačios nuosavybės teisės objektas. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Privačios nuosavybės teisę savininkas gali įgyvendinti. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Objektyvioji bendrosios nuosavybės teisė. Subjektinė bendrosios nuosavybės teisė. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šios nuosavybės teisės objektai, nuosavybės teisės turinys ir jos įgyvendinimo ypatumai. Ūkinių bendrijų narių bendrosios nuosavybės teisės ypatumai. Nuosavybės apsaugos reikšmė. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Nuosavybės teisės gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu. Visų rūšių nuosavybės teisės gynimo lygybė. Valdytojo, nesančio savininku, teisių gynimas. Kiti nuosavybės teisės civilinio teisinio gynimo būdai. Valdymo teisė. Valdymo teisės sąvoka. Valdymo teisės subjektai ir objektai. Sąžiningas ir nesąžiningas daikto valdymas. Valdymo teisės įgijimas. Valdymo teisės pasibaigimas. Valdymo teisės gynimas. Servitutai. Servituto sąvoka. Servitutų ekonominė reikšmė. Servitutų rūšys. Servitutų nustatymo tvarka. Servitutų pasibaigimas. Teisės į servitutą gynimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto nustatymo pagrindai. Antrasis skirsnis. Uzufrukto nustatymas. Trečiasis skirsnis. Uzufrukto pasibaigimas. Teisės į uzufruktą gynimas. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos objektai. Hipotekos rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) nustatomos šios hipotekos. Hipotekos įstaigos. Hipotekos sudarymo ir perdavimo tvarka. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Daikto sulaikymo teisė. Kito asmens turto administravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Skaityti daugiau
Teisė (38)Savarankiškas darbas. Terminai civilinėje teisėje. Ieškinio senatis. Deliktinė atsakomybė. Darbo užmokestis. Skaityti daugiau
Teisė (39)Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Objektyvioji teisė. Subjektyvioji teisė. Teisės normos sąvoka. Techninės normos. Teises normų vidinė struktūra Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės realizavimas. Teisės laikymasis. Teisės vykdymas. Naudojimasis teise. Teisės taikymas. Įstatymai, jų priėmimo, paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Kitų teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarka. Lietuvos valstybės forma. Lietuvos Respublikos valstybinė kalba. Lietuvos valstybės vėliava. Lietuvos valstybės herbas. Lietuvos valstybės himnas. Lietuvos valstybės sostinė. Nekaltumo prezumpcija. Asmens privatus gyvenimas. Asmens turto ir būsto neliečiamumas. Asmens įsitikinimų, minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė. Šeima, santuoka, sutuoktinių teisės šeimoje, tėvų teisės ir pareigos, vaikų pareigos. Mokslas. Bažnyčia ir kitos religijos. Seimo sudėtis. Kandidatui į Seimo narius keliami reikalavimai, amžiaus cenzas. Seimo rinkimai. Seimo nario įgaliojimai. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo aplinkybės. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo kompetencija. Respublikos Prezidentas. Kandidatui į Respublikos Prezidentus keliami reikalavimai, amžiaus cenzas. Respublikos Prezidento įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministras Pirmininkas ir ministrai. Jų skyrimo ir atstatydinimo ar atsistatydinimo tvarka. Lietuvos respublikos Vyriausybės įgaliojimai. Ministro Pirmininko ir ministrų pavadavimas. Konstitucinis Teismas kompetencija. Konstitucinio Teismo teisėjai, jų kadencija. Lietuvos Respublikos teismai. Kandidatui į teisėjus keliami reikalavimai. Teisėjų skyrimo tvarka. Vietos savivalda. Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo procedūra. Sandorių samprata ir rūšys . Sandorių forma. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Rašytinės formos sandorių pasirašymas. Termino apibrėžimas. Termino pradžia. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Įgaliojimas. Įgaliojimo patvirtinimas notarine tvarka. Supaprastintas įgaliojimo patvirtinimas. Juridinio asmens įgaliojimas. Įgaliojimu juridiniam asmeniui suteikiamos teisės ir pareigos. Įgaliojimo terminas. Teisės reikalauti pateikti įgaliojimą ir jo kopiją. Pareiga gražinti įgaliojimą. Perįgaliojimas. Įgaliojimo pasibaigimas. Prievolės samprata. Prievolės šalių pareigos. Piniginių prievolių valiuta. Palūkanos pagal prievoles. Prievolių vykdymo principai. Prievolės įvykdymo būdas. Prievolės įvykdymas dalimis. Įmokų paskirstymas. Prievolės įvykdymas sumokant skolą į depozitinę sąskaitą. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybų samprata. Susitarimo dėl netesybų forma. Įrodinėjimo pareiga. Rankpinigių samprata. Susitarimo dėl rankpinigių forma. Rankpinigiais užtikrintos sutarties neįvykdymo pasekmės. Sutarties sudarymo tvarka. Šalių pareigos esant ikisutartiniams santykiams. Konfidencialumo pareiga. Preliminarioji sutartis. Sutarties galia. Sutarčių aiškinimo taisyklės. Sutarties vykdymo principai. Palūkanos. Nenugalima jėga (force majeure) Sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindas. Pareiga atlyginti padarytą žalą. Samdančio darbuotojus asmens atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės. Statinių savininko (valdytojo) atsakomybė. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą. Atsakomybė už didesnio pavojaus šaltinių padarytą žalą. Regreso teisė į žalos padariusį asmenį. Skaityti daugiau
......