Šperos.lt > Teisė > Teisės šperos
Teisės šperos

(55 darbai)

Aplinkos teisėPoveikio aplinkai vertinimas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymo reguliavimas. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Nuosavybės santykiai. Teisės subjektai. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Rūšys. Teisės subjektai. Teisės objektas. Teisės turinys. Naudojimo teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Žemės naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Žemės nuosavybė. Valstybinės institucijos, reguliuojančios žemės santykius. Pagrindinė tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės naudojimo teisės esmė. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės servitutai. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. ŽG naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. ŽG sudėtis. ŽG naudojimo teisės pasibaigimas. ŽG apsaugos teisinės priemonės. AO naudojimo ir apsaugos objektas. AO naudojimas gamybinėms reikmėms. AO naudojimas teršiančių medžiagų išmetimui. AO apsaugos uždaviniai. AO teršimo prevencija. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas. Mobilių AO teršimo šaltinių teršimo mažinimo priemonės. AO apsauga nuo tolimų atmosferos teršalų pernašų. Ozono sluoksnio apsauga. Poveikio orui ir klimatui reguliavimas. Vandens naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Vandens ištekliai. Vandens išteklių sudėtis. Valstybinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Vandens naudojimo teisės esmė. Vandens naudojimo rūšys. Vandens naudojimo teisės turinys. Vandens naudojimo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Vandens apsaugos teisinės priemonės. Miškų ir kitos augalijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Miškų nuosavybė. Valstybinės miškų valdymo institucijos. Miškų kadastras. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Miško naudojimo teisės esmė. Naudotojų teisės ir pareigos. Privačių miškų teisinio režimo ypatybės. Miškų apsaugos teisinės priemonės. Gyvūnijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Gyvūnijos naudojimo teisės sąvoka ir rūšys. Gyvūnijos naudojimo teisės subjektai. Naudotojų teisės ir pareigos. Gyvūnijos naudojimo teisės nutraukimas. Medžioklės objektas. Žūklės rūšys. Kitų gyvūnijos naudojimo rūšių teisinis reguliavimas. Teisinės gyvūnijos apsaugos esmė. Atskirų gyvūnijos apsaugos priemonių teisinis reguliavimas. Saugomų rūšių gyvūnų ir jų bendrijų apsauga. ST naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos teisėTeisės samprata; Aplinkos apsaugos teisės sąvokos samprata. Pagrindiniai požymiai skiriantis teisę nuo kitų elgesio normų. Kaip vadinami pagrindiniai dokumentai, kuriuose įtvirtinamos svarbiausios teisės normos ir kokie yra kiti teisės aktai? Kokius žinote pirmuosius (seniausius) didesnės apimties rašytinius teisės aktus (Pasaulio, Lietuvos). Teisinės sistemos samprata (siaurąja prasme). Apibūdinkite kas tai per dokumentas norminis teisės aktas. Kokios aukščiausios valstybės valdžios ir valdymo institucijos dalyvauja kuriant, rengiant ir leidžiant teisės normas? Pagal kokius požymius skirstomi teisės aktai? Kokiais požymiais, teisiniu požiūriu, įstatymai skiriasi nuo poįstatyminių aktų? Kokios yra savarankiškos įstatymo leidimo stadijos? Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės norminiai teisės aktai. Kokius norminius teisės aktus leidžia Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos ministerija? Kokios yra teisės normų rūšys ir pagal klasifikavimo pagrindą į kokias grupes skirstomos? Teisės normų įgyvendinimo formos. Kokie santykiai vadinami teisiniais santykiais? Kokie struktūriniai elementai sudaro teisinį santykį? Kas sudaro aplinkos apsaugos teisės dalyką? Kada visuomeniniai santykiai tampa aplinkos apsaugos teisiniais santykiais? Apibūdinkite kas tai yra aplinkos apsaugos teisės šaltiniai ir išvardinkite kokius žinote. Gamtos teisinės apsaugos būtinumas ir atsiradimas Lietuvoje. Gamtos teisinės apsaugos vystymosi pagrindiniai etapai Lietuvoje. Valstybinio aplinkos apsaugos valdymo raida Lietuvoje. Administracinė atsakomybė už aplinkosaugos teisės normų pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkosauginius nusižengimus, nusikaltimus. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisėĮrodinėjimo samprata, tikslas ir reikšmė. Įrodinėjimo struktūra. Įrodinėjimas. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje. Požymiai. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo dalykas. Atskiros įrodinėjimo priemonių rūšys. Liudytojų parodymai. Rašytiniai įrodymai. Daiktiniai įrodymai. Eksperto išvada. Įrodymų užtikrinimas. Atsakovo interesų gynimas (priešieškinis ir atsikirtimai į ieškinį). Priešieškinis. Atsakovo atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata ir reikšmė. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių apskundimas ir vykdymas. Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys. Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Skubiai vykdytini sprendimai (rūšys ir pagrindai). Sprendimo už akių peržiūrėjimas. Dėl teismo nutarties sprendimo skubaus vykdymo. Sprendimo trūkumų šalinimas. Papildomo sprendimo priėmimas. Įteikimas. Įsiteisėjusių sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka. Kasacija. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo instituto tikslas. Tėvystės (motinystės) nustatymas. Ieškinio padavimas ir šio ieškinio turinys. Šalių dalyvavimas teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas. Bylos nutraukimas. Nuginčijimas. Tėvų valdžios apribojimas. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. Dėl daikto valdymo pažeidimo. Dokumentinis procesas. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai. Pareiškimo forma ir turinys. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo įsakymo išdavimas. Skolininko prieštaravimai. Ypatingoji teisena. Sąlygos, reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu). Bylos dėl globos (rūpybos). Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas. Skundo dėl notarinių veiksmų padavimas. Skundo padavimo terminai. Teismo nutartis ir jos apskundimas. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo. Bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimas. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis. Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas. Atskirieji skundai. Atskirųjų skundų padavimo tvarka ir terminai. Atskirojo skundo nagrinėjimas. Sprendimo priėmimo tvarka ir išdėstymas. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo nutartis ir rezoliucija. Nutarties ir rezoliucijos priėmimas. Nutarties turinys. Rūšys. Sprendimo už akių priėmimas. Teismo procesiniai dokumentai. Įteikimas advokatams. Dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Procesinių dokumentų įteikimas įkalintiems asmenims. Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui. Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu. Baigiamosios kalbos. Replikos. Išieškotų sumų išmokėjimas išieškotojams. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Vykdomųjų raštų išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka. Užsienio valiuta nurodytų sumų išieškojimas. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų įvykdymo išdėstymas ir atidėjimas.Vykdomojo rašto grąžinimas. Skolininko paieška vykdant užsienio teismų ar arbitražų sprendimus. Normų taikymas. Nacionalinio teismingumo taisyklės ginčo teisenoje. Principai. Nacionalinio teismingumo taisyklės ypatingojoje teisenoje. Principai. Užsienio teisės taikymas. Užsienio teismų arbitražų sprendimai. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (2)Ekologinės ir aplinkos teisės santykis. Aplinkos teisė kaip savarankiška teisės šaka. Aplinkos teisės reguliavimo dalykas. Aplinkos teisės sistema, esminiai ypatumai. Gamtinių išteklių naudojimo teisė ir jos reguliavimo objektas. Aplinkos apsaugos valdymas, jo turinys. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės turinys. Aplinkos apsaugos inspektoriai, jų teisės ir pareigos, įgaliojimai. Aplinkos apsaugos valdymas, struktūrinė schema. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės priežiūra. Institucijos ir turinys. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai prognozavimas. Teritorijų planavimo bendrasis planavimas ir jo turinys. Teritorijų planavimo detaliojo planavimo etapai. Pagrindinės tikslinės žemės paskirtis. Žemės gelmės kaip naudojamas ir apsaugos objektas. Žemės gelmių nuostatos ir leidimai naudoti Žemės gelmių išteklius. Leidimai žemės gelmių tyrimui. Išdavimo, sustabdymo leidimai. Aplinkos oro taršos valdymas. Vanduo kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Valstybei išimtinės nuosavybės teisėmis priklausantys telkiniai. Laukinių augalų skirstymas į grupes pagal teisinio Miškai kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Miškų nuosavybė ir privačių miškų naudojimo. Miškų kontrolės sistema. Valstybiniai miškų pareigūnai. Medžių augančių ne miško žemėje apsaugos teisinis reglamentavimas. Teisinis medžioklės reglamentavimas. Medžioklės dokumentai. Saugomos teritorijos ir jų rūšys. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (2)Trumpa Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos sąjunga. Europos Sąjunga (ES) šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Valstybės narės ir kandidatės. Kalbos. Piliečių teisės. Europos integracija. Europos Sąjungos kūrimosi etapai. Trijų ramsčių modelis. Europos bendrijų teisės sistema. Bendrieji Europos bendrijų teisės principai. Struktūriniai Europos Bendrijų teisės principai. Europos sąjungos institucinė sistema. Pagalbiniai komitetai. Konstitucija Europai. Europos parlamentas. Ministrų taryba. Europos komisija. Audito rūmai. Europos centrinis bankas (ECB). Regionų komitetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas. Europos sąjungos tarnautojų teismas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (4)Europos Bendrijos (EB) konkurencijos teisės samprata. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos teisės aktai Tikslai : Integracija; Teisingumas; Efektyvumas. Konkurencinės teisės šaltiniai (įmonėms). Bendrieji konkurencijos teisės principai. Konkurencinės teisės universalumas. Teritorinis konkurencijos teisės mastas. Europos Bendrija ir nacionalinė konkurencijos teisė. Kartelių uždraudimas: EBS 81 str. jo paskirtis ir struktūra. Pagrindiniai kartelių draudimo elementai. Susitarimai, galintys paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Draudžiamų susitarimų pavyzdžiai. Išimčių draudžiamiems susitarimams taikymas: EBS 81(3) str. bendros nuostatos. Individualios išimtys. Grupinės išimtys. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: EBS 82 str. EBS 82 str. Paskirtis ir struktūra. Dominavimo apibrėžimas. Europos bendrijos konkurencijos teisės reforma. Nauja draudžiamų susitarimų reglamentavimo tvarka. Konkurencijos teisės decentralizacija. Europos komisijos įgaliojimų sustiprinimas. Įmonių susijungimo kontrolė:reglamentas 139/2004EB. Reglamento 139/2004 EB taikymo sritis. Pranešimai dėl koncentracijos ir procesiniai veiksmai. Valstybės pagalbos samprata. Valstybės pagalbos teikimo reguliavimas. Valstybės pagalbos rūšys. Valstybės kontrolės pagalba. Valstybės ir privilegijuotos įmonės EBS 86 str. Bendrosios nuostatos. Specialių taisyklių būtinumas. Skaityti daugiau
Hipoteka (2)Hipoteka. Hipotekos rūšys. Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo principai. Hipotekos objektas. Žemės įkeitimas. Hipotekos perleidimas. Hipotekos įkeitimas. Skolos išieškojimas. Teisė reikalauti patenkinti hipoteka apsaugotą reikalavimą prieš terminą. Hipotekos pabaiga. Hipotekos registras. Vadovaujančios hipotekos registro tvarkymo įstaigos funkcijos. Vietinių hipotekos registrų tvarkymo įstaigų funkcijos. Centrinio hipotekos registro įstaigos funkcijos. Žymų hipotekos registre darymas. Skaityti daugiau
KriminalistikaKriminalistikos samprata ir sistema. Mokslo dalykas. Metodai. Kriminalistikos identifikacija. Kriminalistinė versija. Kriminalistinė technika. Pagrindinis tiriamosios kriminalistikos uždavinys. Konkretūs kriminalistinės technikos uždaviniai. Kriminalistikos priemonės ir būdai, naudojami įrodymams surasti, įtvirtinti bei paimti. Pagrindiniai daiktinių tyrimų metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Mikroskopiniai tyrimai. Tyrimai nematomuose spinduliuose. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Kriminalistikos fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės fotografijos būdai. Fotografavimas, atliekant tardymo veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Termografija. Holografija. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai ir reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Pėdsakų susidarymo mechanizmas yra svarbiausias ir pėdsakų klasifikavimo kriterijus. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Dantų pėdsakai. Nagų pėdsakai. Žmogaus kūno ir drabužių pėdsakai. Kriminalistinis ginklų, šaudmenų, ir jų panaudojimo pėdsakų tyrimas. Kriminalistinė balistika. Šaunamųjų ginklu suradimas ir jų apžiūra. Šūvio pėdsakai. Nešaunamasis ginklas. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Kriminalistinė raštotyra. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinė habitoskopija. Kriminalistinė registracija. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas. Kriminalistinės taktikos pradmenys. Kriminalistinių operacijų sąvoka ir klasifikacija. Nusikaltimo tyrimo planavimo sąvoka, reikšmė, rūšys. Įvykio vietos apžiūros sąvoka, rūšys, uždaviniai ir taktikos bendrosios taisyklės. Nusikaltimų tyrimo metodikos dalykas, sąvoka, sistema, uždaviniai. Skaityti daugiau
Kriminalistikos technikaKriminalistikos samprata. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinė diagnostika. Kriminalistikos technikos samprata ir sistema. Operatyvioji kriminalistikos technika. Tiriamoji kriminalistikos technika. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinės fotografijos sąvoka, sistema ir reikšmė. Operatyvios kriminalistinės fotografijos metodai. Dokumentinė fotografija. Tiriamosios kriminalistinės fotografijos metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašymo panaudojimo įforminimas. Fotoaparatai. Ekspertizė. Pėdsakai. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Šaunamieji ginklai. Nešaunamieji ginklai. Sprogmenys. Kriminalistinio dokumentų tyrimo samprata ir uždaviniai. Pirminė dokumentų apžiūra. Pagrindinės elgimosi su jais taisyklės. Pagrindiniai dokumentų klastojimo būdai. Klastojimo požymiai. Dokumentų rekvizitų klastojimas. Mašinraščio tyrimas. Ekspertinio dokumentų tyrimo pagrindai. Dokumentų apsaugos elementai. Raštotyros samprata. Topografiniai ir rašysenos požymiai. Rašysenos ekspertizės pagrindai. Parašų tyrimo ypatybės. Pakeistos rašysenos tyrimas. Autorystės ekspertizės pagrindai. Medžiagos rašysenos ekspertizei parengimas. Habitoskopijos samprata. Žmogaus išorės požymių klasifikacija ir jų identifikacinė reikšmė. Žodinio atvaizdo sistema ir žmogaus išorės požymių aprašymo taisyklės. Paieškos orientuotės sudarymas. Kiti habitoskopijos metodai ir priemonės nusikaltimams tirti. Pagrindiniai kriminalistinės registracijos raidos etapai. Kriminalistinė registracijos samprata ir reikšmė. Kriminalistinės įskaitos tvarkomos VRM kriminalistinių tyrimų tarnyboje. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Mikroobjektų tyrimas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (4)Pamedės teisyno (1340 metai) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paprotinės teisės ryšiai, galiojimo laikas ir erdvė. Pamedės teisyno baudžiamoji teisė, nusikaltimų rūšys, bausmių sistema, baudžiamojo proceso ypatumai ir stadijos. Nusikaltimų rūšys. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Bausmių sistema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacijos pradmenys Kazimiero teisyne (1468 metais) ir jo galiojimo erdvės. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai ir teismo proceso ypatumai. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 metai) rengimas. Antrojo Lietuvos Statuto (1566 metai) rengimas. Trečiojo Lietuvos Statuto (1588 metai) rengimas, paskelbimas ir spausdinimas. Pirmoji laikinoji konstitucija. 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucija. Naujo požiūrio į valstybę ir visuomenę įtvirtinimas 1938 metų Lietuvos konstitucijoje. Baudžiamoji teisė. Lietuvos SSRS 1940 metų konstitucija ir jos įgyvendinimas. 1978 metų sovietinė konstitucija. Sovietinės teisės sistema. Civilinės teisės bruožai. Baudžiamosios teisės bruožai. 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo pagrindinės nuostatos, valdžios ir valdymo sistema. Teismo ir prokuratūros vieta valdžios sistemoje. 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (7)Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio reformos. XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausisojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Prievolinė teisė. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais. 1918 ir 1919 metų Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas. Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. 1922 metų žemės reforma ir valstiečių teisinė padėtis. Lietuvos Prezidento rinkimų tvarka. Seimo rinkimų tvarka 1922 1926 metais. Savivaldybių rinkimų tvarka 1919-1940 metais. Lietuvos politinės partijos. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Bažnyčios teisinė padėtis. 1926 metų valstybinis perversmas. 1928 metų Konstitucija. Autoritarinio valstybinio režimo apibūdinimas. Nepaprastieji įstatymai ir jų leidimo priežastys. Spaudos, susirinkimų, draudimų ir pramogų įstatymas. 1931 metų savivaldybių įstatymas. 1933 metų teismų santvarkos įstatymas. 1936 metų Seimo rinkimai ir jo veikla. 1938 metų konstitucija (K). Klaipėdos krašto autonomija. Teisinis rėžimas Vilniaus krašte Lenkijos sudėtyje. Civilinės teisės bruožai 1918-1940. Šeimos teisės bruožai. Darbo įstatymų apibūdinimas. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-1940. Teismo proceso bruožai. Lietuvos okupacija ir tarybų valdžios įvedimas 1940 m. Vyriausybės sudarymas ir programa. Liaudies seimo rinkimai ir jo deklaracijų teisinis įvertinimas. Tarybiniai valdžios ir valdymo institutai 1940 metais. Teismų sistema 1940 metais. Tarybinės teisės kūrimas. Hitlerinės Vokietijos okupacinis rėžimas. Lietuviškos įstaigos ir jų veiklos įvertinimas. Tarybinių įstaigų atkūrimas 1944-1945 metais. Tarybinė žemės reforma. Kolūkių organizavimo teisinės ir prievartinės priemonės. Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. Teismo ir prokuratūros veiklos įvertinimas. Visuomeninės organizacijos ir jų paskirtis. Tarybinių įstaigų teisių plėtimas 1955-1965 metais. Pramonės ir statybos valdymo reforma 1957 metais. Teismų sistemos pertvarka. Prokuratūros teisių plėtimas. 1965 metų ūkio valdymo reforma. 1978 metų Konstitucija. Valstybinių įstaigų reorganizavimas ir jų savarankiškumo plėtimas 1988-1990. Nuosavybės ir sutarčių teisė pagal 1964 metų CK. Šeimos santykiai pagal 1970 metų santuokos ir Šeimos kodeksą. Darbo santykių reguliavimas pagal 1973 metų darbo kodeksą. Baudžiamoji teisė pagal 1961 metų BK. Baudžiamasis procesas pagal 1961 metų BPK. Civilinis procesas pagal 1964 metų CPK. Skaityti daugiau
Miško teisė ir politikaPolitikos samprata. Sritys ir kryptys. Miškas. Miško masyvas. Miško funkcija. Miško žemė. Miškų ūkio žemė. Miško įmonės žemė. Miško ūkis, miškininkavimas, miško įmonė. Miško politikos samprata. Miško politikos tikslai. Miško politikos veiksniai. Miško politikos struktūra. Miško teisinė politika. Bendroji miško valdymo politika. Miško formavimo politika. Miško turėjimo formos nustatymo politika. Miško funkcinės paskirties formavimo politika. Miško struktūros formavimo politika. Miško žemės ir miško naudojimo bendroji politika. Miško žemės naudojimo politika. Miško naudojimo politika. Miško auginimo politika. Miško techninė ir technologinė politika. Miško ekonominė politika. Miško socialinė politika. Miško inovacijų politika. Miško politikos formavimas. Miško politikos vykdymas ir organizavimas. Miško teisės samprata ir pagrindinės sąvokos. Lietuvos miškas ir jo sudėtis. Miško turėjimo santykiai ir miško nuosavybė. Lietuvos Respublikos (LR) kompetencija miško santykių srityje. Valstybinė miško kompetencija, miško apskaita ir miško kadastras. Valstybinės inventorizacijos lygmenys. Valstybinė miškų kontrolė. Miškų būklės monitoringas. Ūkinis miškų valdymas. Miško ūkio organizavimas. Miškotvarkos projektai. Miško želdinimas, auginimas ir gerinimas. Miško apsauga. Miškas ir visuomenė. Miško ginčai. Miško teisės pažeidimų ir teisinės atsakomybės už miško pažeidimus samprata. Miško teisės pažeidimas. Miško teisės pažeidimų rūšys. Miško teisės pažeidimų ir teisės atsakomybės formos. Teisės pažeidimų formos. Miško pareigūnų teisės. Administracinės teisės pažeidimo samprata. Administracinės nuobaudos samprata. Administracinės nuobaudos skyrimas. Administracinės teisės pažeidimai miško ūkio srityje. Pareigūnai, įgalioti nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas. Administracinės miško teisės pažeidimų protokolas. Administracinės teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas. Nutarimas administracinės teisės pažeidimų byloje. Nutarimo apskundimas administracinės teisės pažeidimų byloje. Nutarimo skirti baudą vykdymo procesas administracinės teisės pažeidimo byloje. Baudžiamoji atsakomybė už miško teisės pažeidimus. Materialinė atsakomybė už miško teisės pažeidimus. Miško teisės pažeidimo padaryto nuostolio išieškojimas ir apskaičiavimas. Miškams ir aplinkai padarytos žalos atlyginimo taksos. Miško žemės tikslinės paskirties nustatymas ir keitimas. Santykiai su kitais Lietuvos ūkio subjektais. Darbų, nesusijusių su miško ūkiu vykdymas miškuose. Gretimų žemių naudojimas. Įmonės žemės ūkio naudmenų naudojimas. Lietuvos miško teisės istorinė apžvalga. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto kadastras34 klausimai ir atsakymai apie nekilnojamo turto kadastrą. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto kadastras (2)39 klausimai ir atsakymai apie nekilnojamo turto kadastrą. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto vertinimas (3)Turto vertinimo sistemos. Turto vertinimo rūšys. Turto vertinimo sąvokos. Nekilnojamo turto vertinimo (NTV) objektas. Nekilnojamo turto vertinimo subjektas. Turto vertę įtakojantys veiksniai. Turto vertinimo atvejai. Valstybinis nekilnojamo turto vertinimas (žinybinis). Nepriklausomas nekilnojamo turto vertinimas. Nekilnojamo turto vertinimo metodai. Palyginamasis vertės metodas. Atkuriamosios vertės metodas. Naudojamų pajamų (arba kapitalizavimo metodas). Ypatingosios vertės metodas. Žemės vertinimo būdai. Žemės nominali indeksuota kaina. Žemės vidutinė rinkos kaina. Statinių įvertinimas. Statinio nusidėvėjimo nustatymas. Reikalavimai statinių vertinimui. Statinio nusidėvėjimo vertė litais. Atkuriamoji vertė. Statybinė vertė. Statinio sąmatinė vertė. Statinių vertinimas atkuriamosios vertės metodu. Statinių vertinimas vidutinėmis rinkos kainomis. Namų valdos vertės nustatymas masinio vertinimo būdu. Turto vertinimo bendrieji reikalavimai. Turto vertintojo teisės. Turto vertintojo pareigos. Apribojimai turto vertinimui. Turto vertinimo įmonės funkcijos. Skaityti daugiau
Restoratyvinis (atkuriamasis) teisingumasRestoratyvinio teisingumo samprata. Restoratyvinio teisingumo raida ir paplitimas pasaulyje. Restoratyvinio teisingumo modeliai. Restoratyvinio teisingumo taikymo ypatumai, teikiama nauda ir perspektyvos. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos samprata, vieta socialinių paslaugų sistemoje, įdiegimas, taikymas baudžiamojoje justicijoje. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos principai: konfidencialumas, neutralumas, savanoriškas dalyvavimas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Pirmieji aukos ir nusikaltėlio mediacijos projektai (programos) Lietuvoje, jų ypatumai. Atkuriamojo teisingumo prielaidos ir perspektyvos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje. Aukos ir nusikaltėlio (kaltininko ir nukentėjusiojo) susitaikymas baudžiamajame procese (teisinis reglamentavimas). Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (4)Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. Užsienio teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Vidaus statutinė teisė, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų praktika, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Papročiai ir teisės doktrina, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Kolizinės normos. Kolizinių normų rūšys. Kolizinių normų struktūra. Pagrindiniai kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Grąžinimas. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Teisminio priklausymo bendrosios nuostatos. Actines in personon. Actiones in rem. Forum non convenies. Lis pendens. Sutartinės jurisdikcijos ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisminis priklausymas pagal tarptautines sutartis. Ieškinio užtikrinimas. Pranešimų ir šaukimų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinio komercinio arbitražo klausimai. Teisė, taikytina šeimos teisiniams santykiams. Santuokos galiojimo ir sudarymo procedūra. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai tarpusavio santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Įvaikinimas. Šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę. Teisė, taikytina nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės. Specialūs atvejai pasirenkant taikytiną teisę. Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė, taikytina nekilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina kilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina paveldėjimo santykiams. Testamento galiojimas. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas. Teisė, taikytina reguliuoti čekius ir vekselius. Teisė, taikytina valiutinėms operacijoms. Skaityti daugiau
Teisė (13)Administracinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas ir šaltiniai. Civilinės teisės samprata, principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Autorinės teisės samprata. Autorių teisių subjektai ir objektai. Šeimos teisės samprata, dalykas ir šaltiniai. Santuokos samprata, sudarymo sąlygos ir tvarka. Darbo teises samprata, principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Viešojo valdymo samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo valdymo subjektų samprata, rūšys ir sistema. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisės. Santuokos negaliojimas, nutraukimas. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Viešojo valdymo sistema. Valstybės tarnyba. Atstovavimo samprata, subjektai, rūšys, įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Asmeniniai, turtiniai tėvų ir vaikų santykiai. Materialinė atsakomybė. Valdymo aktų samprata ir klasifikacija. Administracinė atsakomybės samprata ir principai. Daiktinės teisės samprata, objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymo samprata ir rūšys, atsiradimas, pasibaigimas, gynimas. Nuosavybės teisės samprata, subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys, turinys, atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Autorinių teisių ir gretutinių teisių gynimas. Darbo ginčai. Administracinio teisės pažeidimo samprata ir sudėtis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, dalykas, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Administracinių nuobaudų skyrimo, apskundimo, vykdymo tvarka. Sutarties samprata, rūšys, forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Paveldėjimas. Palikimas. Testamentas. Skaityti daugiau
Teisė (14)Teisė. Teisės požymiai. Objektyvioji teisė. Subjektyvioji teisė. Teisės normos. Dispozicija. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Įstatymas. Šeima. Seimas. Rinkimai. Prezidentas. Vyriausybė. Teismai. Savivaldos. Konstitucija. Sandoriai. Įgaliojimas. Prievolė. Sutartis. Skaityti daugiau
Teisė (15)Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės akto galiojimas laike. Teisės akto galiojimas asmenims. Teisės akto galiojimas erdvėje. Teisės norma. Skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos struktūra. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teismų sistema. Apylinkės teismo kompetencija. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinio teismo kompetencija. Administracinių teismų sistema. Civilinė teisė. Daiktų klasifikacija. Atstovavimas. Įgaliojimas. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Santuokos nutraukimas bendru sutikimu. Vieno iš sutuoktinių pareiškimu. Dėl sutuoktinio kaltės. Vedybų sutartis. Sutuoktinių turto padalijimas. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškinio senaties terminų rūšys. Bendrieji terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino eigos pradžia. Terminas. Termino eiga. Juridinis asmuo. Juridinio asmens pasibaigimas. Santuokos sudarymas. Sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Bausmė. Bendrininkavimas. Aplinkybės pašalinančios veikos pavojingumą ir baudžiamumą. Būtinoji gintis. Nusikaltimo padarymo stadijos. Malonė. Amnestija. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą. Bausmės vykdymo atidėjimas. Teisės aktų rūšys. Atstovavimas be įgaliojimo. Globa ir rūpyba. Asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Santuokos pabaiga. Baudžiamoji atsakomybė, jos pagrindas ir subjektas. Skaityti daugiau