Šperos.lt > Teisė > Teisės diplominiai darbai
Teisės diplominiai darbai

(11 darbai)

Areštuoto turto pardavimo iš varžytinių reglamentavimas vykdymo proceseĮvadas. Areštuoto turto realizavimo būdai. Areštuoto turto įkainojimas. Varžytinės. Turto pardavimas iš varžytinių. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Skelbimas apie būsimas varžytines. Skelbimo apie parduodamą iš varžytinių turtą turinys. Dalyvavimo varžytinėse sąlygos. Dalyvavimas varžytinėse raštu. Varžytinių dalyvio mokestis. Varžytinių vedimo tvarka. Varžytinių protokolas. Pinigų už varžytinėse nupirktą daiktą sumokėjimas. Turto pardavimo iš varžytinių akto surašymas, tvirtinimo tvarka ir teisinė reikšmė. Nuosavybės teisės atsiradimo momentas. Varžytinių atšaukimas, nutraukimas. Varžytinių paskelbimo neįvykusiomis pagrindai ir teisinės pasekmės. Išieškotojo sutikimas paimti neparduotą iš varžytinių turtą. Pakartotinės varžytynės. Antrosios varžytynės. Išieškotojo atsisakymo pasiimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės. Turto pardavimo iš varžytinių apskundimas. Skundo dėl antstolio veiksmų padavimas. Skundo padavimo terminai. Teismo nutartis ir jos apskundimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimasĮvadas. Tikslas yra sisteminiu požiūriu ištirti bei įvertinti Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje pateiktą nuosavybės teisės turinio traktuotę ir išsamiai išnagrinėti šios teisės ribojimo pagrindus, su tuo susijusias teorines bei praktines problemas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo teoriniai aspektai. Nuosavybės ir nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybė konstitucinėje ir civilinėje teisėje. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo. Tyrimo metodologija. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo tyrimo rezultatai. Nuosavybės teisės turinio traktuotės formavimasis. "triados koncepcija" Lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimuose. Nuosavybės teisės turinio apibrėžties problematika Lietuvos respublikos. Konstitucinio teismo praktikoj. Nuosavybės teisės ribojimų pagrindai Lietuvos respublikos konstitucinio. Teismo praktikoje. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Diplomatinių atstovybių statusas ir jų funkcijosĮvadas. Diplomatinių atstovybių statusas. Diplomatinių atstovybių samprata ir paskirtis. Dalinė diplomatinė atstovybė ir visiškas jos uždarymas. Diplomatinių atstovybių vadovų rangai. Imunitetai ir privilegijos. Imunitetai ir privilegijos bendrai. Diplomatinis imunitetas nuo valstybės civilinės jurisdikcijos ir jo įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje. Diplomatinių atstovybių patalpų neliečiamybė ir jos užtikrinimo praktiniai aspektai. Valstybių atstovybių ir valstybių vadovų statusas tarptautinėse organizacijose. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Funkcijos diplomatinės atstovybės, kaip vieno vieneto. Diplomatinės atstovybės vadovo funkcijos. Funkcijų pasiskirstymas tarp diplomatinių atstovybių padalinių, personalo. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos: išsidėstymas, kompetencija, reikšmė ir aktualumas ir valdymo būdasProfesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Viešoji politika ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) politikos ištakos ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) institucijų sąrangos ypatumai. Europos parlamentas. Europos Sąjungos taryba. Europos komisija. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų Komitetas. Europos centrinis bankas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Europos sąjungos agentūros. Užsienio reikalų ministras. Europos sąjungos konstitucija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (3). Skaityti daugiau
Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis Lietuvoje ir kitose Europos sąjungos valstybėseĮvadas. Juridinio asmens sampratos ir steigimo teisės instituto teoriniai aspektai. Juridinio asmens prigimties teorijos. Juridinio asmens samprata. Juridinio asmens steigimas ir steigimo tvarka. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Notaro vaidmens steigiant juridinius asmenis Lietuvos Respublikoje teisinio reglamentavimo analizė. Lietuvos notaras. Juridinių asmenų steigimo ir registravimo sistema Lietuvoje. Notaro vaidmuo steigiant juridinius asmenis. Apibendrinimas. Notaro vaidmens teisinio reglamentavimo analizė. Austrijos Respublika. Nyderlandų Karalystė. Italijos Respublika. Lyginamosios analizės apibendrinimas. Pabaiga. Išvados. Siūlymai, rekomendacijos. Santrauka. Summary. Annotation. Priedas (1). Skaityti daugiau
Nuosavybės teisių atkūrimas Skuodo rajoneĮvadas. Literatūros analizė. Skuodo rajono apžvalga. Rajono teritorijos gamtinių ir ekonominių sąlygų charakteristika. Skuodo rajono žemės fondo sudėtis. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas. Piliečiai, turintys teisę į nuosavybės teisių atkūrimą. Turtas į kurį atkuriamos nuosavybės teisės. Prašymų atkurti nuosavybės teises pateikimas. Nuosavybės teises bei giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimo būdai. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas grąžinant natūra. Nuosavybės teisių į kaimo vietovėje esančią žemę atkūrimas perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą. Nuosavybės teisių atkūrimas į kaimo vietovėje esančią žemę už ją atlyginant. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo bylos parengimas. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbų rūšys. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesas ir žemės grąžinimo natūra bylos sudarymo analizė. Perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško, vandens telkinio sklypą bylos sudarymas. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Skaityti daugiau
Saugomų teritorijų teisinis reglamentavimasProfesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Saugomų teritorijų vystymosi raida. Saugomų teritorijų sistema ir jų veiklos teisinis reglamentavimas. Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos. Atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijos. Ekologinės apsaugos prioriteto teritorijos. Kompleksines apsaugos prioriteto teritorijos. Saugomų teritorijų steigimas, apskaita, apsauga ir tvarkymas. Valstybinė saugomų teritorijų kontrolė. Atsakomybė už saugomų teritorijų pažeidimus. Darbo metodai ir priemonės bei rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Skaityti daugiau
Seimo kontrolieriai kaip konstitucinis žmogaus teisių gynimo institutasĮvadas. Žmogaus teisių sistemos apibūdinimas. Žmogaus teisių samprata. Lietuvos žmogaus teisių gynimo institucinio mechanizmo analizė. Nuomonė apie tai, ar Lietuvoje žmogaus teisės yra pažeidžiamos? Ombudsmeno institucijos prigimtis ir trumpa Seimo kontrolierių institucijos raidos Lietuvoje apžvalga. Seimo kontrolierių, kaip žmogaus teisių apsaugos Konstitucinio garanto, bruožai bei vieta valstybės valdžios institucijų sistemoje. Seimo kontrolierių santykis su Seimu. Veiklos nepriklausomumas ir atskaitingumas. Seimo kontrolieriai ir administraciniai teismai – kurią iš institucijų žmogus pasirinks savo teisių gynimui? Specializuotų ombudsmenų institucijų ir Seimo kontrolierių santykis. Seimo kontrolierių įtaka įgyvendinant teisę į tinkamą viešąjį administravimą. Seimo kontrolierių darbo ginant žmogaus teises efektyvinimas ir rekomendacijų socialinio teisinio poveikio tendencijos. Išvados ir siūlymai. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Specialisto ir eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teismeMagistro darbas iš baudžiamojo proceso teisės disciplinos. Įžanga. Eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Eksperto statusas baudžiamajame procese; Eksperto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Ekspertizės atlikimas teisme ir eksperto apklausa; Procesiniai eksperto dalyvavimo teisme ypatumai pagal užsienio valstybių įstatymus. Specialisto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Specialisto statusas baudžiamajame procese; Specialisto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Teismo pavedimų specialistui vykdymas ir specialisto apklausa. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Tarptautinio policijos bendradarbiavimo tendencijos, Lietuvai istojus į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo istorinė-teisinė raida. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) bei Lietuvos policijos įstaigų bendradarbiavimas tiriant tarptautinius nusikaltimus. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europolo pagalba tiriant nusikaltimus. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia narkotikų apyvarta. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia imigracija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su terorizmu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų plovimu. Šengeno konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. Šengeno valstybių narių policijos bendradarbiavimas. Lietuvos policijos bendradarbiavimas prisijungiant prie Šengeno sutarties. Vidinių ir išorinių sienų apsaugos situacijos analizė. Policijos bendradarbiavimo tendencijos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos policijos bendradarbiavimo problemos. Policijos pareigūnų kvalifikacijos ir gebėjimų įtaka tarptautiniam bendradarbiavimui. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų pilietybės teisinis reguliavimasĮvadas. Darbo tikslas – kompleksiškai išnagrinėti vaikų pilietybę reguliuojančius šaltinius, vaikų pilietybės teisinių santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindus, išnagrinėti vaikų teisės į pilietybę išsaugojimo teisinį reguliavimą bei dvigubos pilietybės problematiką vaikų pilietybės požiūriu, išryškinti aktualiausias problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus, palyginti vaikų pilietybės teisinį reguliuotavimą tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse. Pilietybės sąvoka. Pilietybės teisės šaltiniai. Vaiko sąvoka. Įgijimtoji pilietybė. Nacionalinio ir teritorinio principų taikymas. Vaikų pilietybė, kai vienas iš tėvų yra kitos valstybės pilietis. Nesantuokinių vaikų pilietybė. Įvaikintų vaikų pilietybė. Vaikų pilietybės netekimo pagrindai. Teisės į pilietybę išsaugojimo ir pilietybės grąžinimo institutų įgyvendinimas. Išvados. Summary. Priedas (2 psl.). Skaityti daugiau