Šperos.lt > Teisė
Teisė (4)Teisė. Subjektinė teisė ir pareiga. Teisės socialinė paskirtis. Pirmosios (KLASIKINĖS) stadijos teisė. Teisės funkcijos. Teisės sistema. Teisės institutai. Teisės pošakis. Teisės šaka. Teisės normos. Konstitucinė teisė. Pagrindinis konstitucinės teisės aktas. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė, arba administracinė teisena. Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė. Pagrindinis norminis aktas. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Santuokos ir šeimos teisė. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalusis apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Teisės normos visuotinio privalomumo garantai. Sisteminis teisės normų veikimas. Teisės normos struktūra. Teisinė hipotezė. Teisės normos dispozicija. Sankcija. Pagrindiniai įstatymai. Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė. Teisės įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos(tarpsniai). Valstybės sąvoka. Valdžios subjektas. Valstybės požymiai. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teismų sistema. Juridinis faktas. Teisinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Civilinė teisė. Juridiniai asmenys. Skaityti daugiau
Teisė (40)Susitarimas tuoktis. Santuokos sudarymas. Procedūrinės sąlygos. Bažnytinė santuoka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Paveldėjimo teisė. Darbo teisė. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbos sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Darbo sutartis su namudininkais. Darbo sutartis patarnavimo darbams. Darbo sutarties sudarymas. Darbo laiko apskaita. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Skaityti daugiau
Teisė (41)Šeimos teisė. Susitarimas tuoktis. Dovanų grąžinimas. Turtinės žalos atlyginimo sąlygos. Santuokos sudarymas. Materialiosios santuokos sudarymo sąlygos. Procedūrinės sąlygos. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Santuokos nutraukimas dėl kaltės. Santuokos nutraukimo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimas vieno sutuoktinio mirtimi. Separacija. Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutartinis sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimas. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo atsiradimas. Asmenys turintys teisę paveldėti (įpėdiniai). Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Palikimo priėmimas ir jo atsisakymas. Atsakomybė už palikėjo skolas. Įpėdinių tarpusavio santykiai. Darbo teisė. Darbo teisės subjektai. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai ir garantijos taikomos darbuotojams, nutraukiant darbo sutartį. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Darbo laikas. Darbo laiko apskaita. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Tikslinės atostogos. Darbo užmokestis. Išskaitos iš darbo užmokesčio. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbuotojo padarytos žalos dydžio nustatymo ir išieškojimo tvarka. Darbo ginčai. Skaityti daugiau
Teisė (42)Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis. Skaityti daugiau
Teisė (43)Teisės samprata. Valstybės samprata. Teisės ir valstybės sąryšis. Valstybės atsiradimo raida. Teisės atsiradimo sąlygos. Valstybės funkcijos. Valstybių formos. Valdymo formos. Valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Ketvirtosios ir Penktosios valdžios komentaras. Konstitucinio teismo vieta teismų sistemoje. Prokuratūros funkcijos. Advokatūra. Notariatas. Teisės aktai. Kas yra įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Teisės norma. Materialinės teisės normos. Procesinės teisės normos. Teisės klasifikacija. Tarptautinės teisės samprata. Valstybinės teisės samprata. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Teisės šakos. Baudžiamoji teisė. Administracinė teisė. Konstitucinė teisė. Ekologinės teisės samprata. Darbo teisės samprata. Šeimos teisė. Civilinė teisė. Skaityti daugiau
Teisė (45)Teisės samprata, principai. Valstybės ir teisės santykis, teisinės sistemos. Teisės šaltiniai, teisės normos ir jų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas, teisinė atsakomybė. Konstitucinės teisės esmė. Konstitucinė teisė kaip šaka ir mokslas. Įstatymų leidyba, norminiai aktai, jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas, užsienietis, prieglobsčio teisė. Civilinės teisės esmė. Civilinės teisės principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai, fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutarčių teisė. Sutarčių sudarymas. Nuosavybės teisės sąvoka. Sandoriai. Įmonė. AB. AB steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. AB valdymas. Valdymo organai, jų sudarymo tvarka. Komercinės teisės esmė, santykis su civiline teise. Tarptautinis komercinis arbitražas. Baudžiamosios teisės esmė, principai, šaltiniai. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Autorių teisės. Darbo teisės samprata, šaltiniai, subjektai. Kolektyvinė sutartis, kolektyviniai darbo ginčai. Darbo sutartis: turinys, sudarymas, rūšys, pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis, darbo drausmė. Darbo ginčai, materialinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (46)Teisės samprata. Teisės normos požymiai. Socialinės normos. Moralė. Teisės ir moralės normos sutampa tokiais požymiais. Skirtumai. Papročiai. Požymiai. Korporatyvinės arba visuomeninių organizacijų normos. Požymiai. Religinės normos. Techninės normos. Techninių normų požymiai. Teisės normų vidinė struktūra. Hipotezės. Hipotezės klasifikuojamos pagal sandarą. Dispozicijos. Sankcijos. Teisės normų klasifikacija pagal teisės šakas. Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Klasifikacija pagal reguliuojamų visuomeninių santykių apimtį. Teisės šaltiniai. Teisiniai papročiai. Teisės principai. Teisiniai precedentai. Norminiai teisės aktai. Konstitucija. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Kodeksai. Norminių teisės aktų galiojimas laike. Išimtys. Galiojimas pasibaigia. Norminių teisės aktų galiojimas erdvėje. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išimtys. Ribojimai. Valstybės pareigūnai. Teisės sistema. Schema. Savarankiškos teisės šakos atsiradimo sąlygos. Teisės pošakis. Teisės norma. Pagrindinės teisės šakos. Skaityti daugiau
Teisė (47)Įvadas. Valstybinės valdžios samprata. Darbo ir poilsio samprata, apskaita. Kasmetinių ir tikslinių atostogų rūšys ir apskaita. Administracinių teisės pažaidimų klasifikacija ir administracinių teisės pažeidimų bylų teisena. Nuomos sutarties sąvoka, forma ir pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (48)Įžanga. Teisės samprata ir teisės sistema. Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Baudžiamosios teisės vieta teisinėje sistemoje. Nusikalstama veika, jos požymiai, padarymo stadijos. Bendrininkavimas padarant nusikalstamas veikas, bendrininkų rūšys ir bendrininkavimo formos. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Lietuvos Respublikoje galiojančių bausmių sistema. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka, dalykas. Administracinės teisės sistema, metodas. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Pagrindiniai administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Civilinė teisė. Civilinės teisės sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Civilinė atsakomybė. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema, mokesčių elementai, mokesčių funkcijos. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata. Santuokos samprata ir jos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Globa ir rūpyba šeimos teisėje. Darbo teisė. Teisiniai darbo santykiai. Darbo sutartys. Darbo drausmė. Skaityti daugiau
Teisė (49)Įvadas. Teisės normų aiškinimas: stadijos, būdai ir rūšys. Juridiniai asmenys: sąvoka, požymiai ir rūšys. Privatieji ir viešieji juridiniai asmenys: samprata, paskirtis ir rūšys. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Objektyvūs ir subjektyvūs bendrininkavimo požymiai. Bendrininkavimo formos, jų charakteristika ir baudžiamoji teisinė reikšmė. Dovanojimo sutartis: sąvoka, šalys, turinys, dalykas, forma ir šalių atsakomybė. Dovanojimo sutarties pavyzdys (priedas Nr. 1). Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (5)Civilinė teisė (subjektinė teisė). Turtinis santykis. Civilinių teisinių santykių subjektai. Subjektinė pareiga. Neturtiniai teisių santykiai. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos Respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas. Skaityti daugiau
Teisė (50)Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisinio santykio struktūriniai elementai. Teisės pažeidimai. Konstitucinė teisė. Valdžių padalijimas. Valdžių padalijimo principo elementai. Skaityti daugiau
Teisė (51)Teisės samprata. Trys teisinės būties lygmenys. Teisinis personalizmas – šiuolaikinės teisės sampratos variantas. Šiuolaikinės teisės sampratos termino sąvokos reliatyvumas. Du teisės semantiniai lygmenys: vertybinis ir norminis. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė. Teisinis personalizmas kaip subjektinės teisės teorija. Teisės principai. Grynieji teisės principai. Bendrieji teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisės norma. Socialinės normos. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų kolizija. Teisės normų išraiškos formos. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės sistema. Teisės sistemos skirtumas nuo teisės normų sistemos. Teisės sistemos sudarymo metodai. Teisės normos kaip teisės sisteminimo objektai. Teisės sistemos santykis su teisine sistema. Teisinės sistemos vidaus struktūra. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Rūšys. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių atsiradimo prielaidos. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Rūšys. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės stadijos. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Skaityti daugiau
Teisė (52)Bendrai apie teisę. Teisės sąvoka. Teisės pagrindas. Teisės objektas. Teisės kilmė. Juridinis pozityvizmas. Istorinės teisės mokykla. Juridinis egzistencializmas. Teisės padala. Bažnytinė teisė. Bažnytinės teisės apibrėžimas. Bažnytinės teisės padala. Bažnytinės teisės mokslas. Palyginimas su kitais mokslais. Bažnytinės teisės mokslo reikalingumas. Preliminarinių kanonų apžvalga. Kodekso saistomoji apimtis. Liturginių ir kanoninių įstatymų santykis. Konkordatai. Galiojantys papročiai. Bažnytinio įstatymo apibrėžimas. Įstatymo apibrėžimas platesne prasme. Kanoniška prasme. Įstatymo savybės. Racionalumas. Saistomumas. Visuotinumas. Pastovumas. Įstatymų leidžiamosios valdžios subjektai. Daliniai įstatymų leidėjai. Bažnytinio įstatymo subjektas. Pakankama protavimo galia. Septyneri metai. Įstatymo padala. Įstatymo paskelbimas. Paskelbimo sąvoka. Paskelbimo būdai. Įstatyminė vakacija. Saistomoji įstatymo galia. Kanoniškas papročio apibūdinimas. Papročių skirstymas. Numatyti reikalavimai. Privilegija. Sąvoka. Kompetentingas autoritetas. Įsigijimo būdas. Privilegijos aiškinimas. Privilegijos trukmė. Privilegijų išnykimas. Privilegijos praradimas dėl piktnaudžiavimo. Dispensa. Sąvoka. Kompetentingas autoritetas. Dispensavimo priežastis. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens stovis, atsižvelgiant į amžių ir intelektą. Naudojimasis savo teisėmis. Juridinė padėtis atsižvelgiant į buveinę ir teritoriją. Nuosavos buveinės ar laikinosios buveinės įsigijimas. Juridiniai asmenys. Sąvoka. Moralinis asmuo. Juridinio asmens sudedamieji elementai. Materialinis elementas. Formalinis elementas. Vieši ir privatūs juridiniai asmenys. Juridinio asmens trukmė ir išnykimas. Išnykimas. Viešas juridinis asmuo. Privatus juridinis asmuo. Skaityti daugiau
Teisė (53)Teisinio reguliavimo metodai. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo aktas. Teisėkūra. Įstatymo leidykla įstatymo projekto registravimas. Įstatymo projekto pateikimas seimui. Įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo priėmimas. Įstatymų paskelbimas ir pasirašymas. Prezidento dekretai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Centrinių valdymo organų teisės norminiai aktai. Vietos savivaldos institucijų norminiai teisės aktai. Teisinės technikos reguliavimai. Norminių teisės aktų sisteminimas. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo būtinumo priemonės. Teisės normų spragos konkurencija ir kolizija. Teisės santykis. Civilinė teisė. Subjektinių teisių ir pareigų sąrašas. Teisės pažeidimas. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (54)Įvadas. Įstatymų leidybos procedūra. Įstatymo projekto registravimas ir veiksmai jį registravus. Aplinkybės, kurioms esant įstatymo projekto neteikiamas svarstyti Seime. Įstatymų pateikimas Seimo posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas pagrindiniame komitete. Darbo teisė. Darbo teisės sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Praktinis darbas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (55)Privatinė ir viešoji teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės dualizmas. Privatinės teisės taikymo sfera. Privatinės teisės paskirtis. Privatinės teisės reglamentavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Privatinės teisės reglamentavimo metodas. Privatinės teisės reglamentavimo metodo bruožai. Privatinės teisės principai. Privatinės teisės šaltiniai Lietuvoje. Spragos įstatymuose. Įstatymo ir teisės analogija. Privatinės teisės unifikavimas ir harmonizavimas. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Privatinės teisės sistema. Privatinės teisės sistemos elementai. Privatinės teisės sistemos. Privatinės teisės struktūra. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata. Užsienio teisės taikymas. Fizinių asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms taikytina teisė. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Daiktinėms teisėms taikytina teisė. Intelektinei nuosavybei taikytina teisė. Kitoms prievolėms taikytina teisė. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktų rūšys. Privatinės teisės subjektai. Juridinių asmenų rūšys. Skaityti daugiau
Teisė (56)Lietuvos valstybinės valdžios sistemos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo laiko rūšys. Normali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Poilsio laikas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinės švenčių dienos. A.S. buvo priimta į darbą kol K.O. grįš iš nėštumo ir gimdymo atostogų. Kokia darbo sutartis gali būti sudaryta su A.S.? Kaip gali būti nustatomos darbo sutarties terminas ir kada gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis. Skaityti daugiau
Teisė (57)Teisiniai santykiai: požymiai struktūra. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Streiko samprata. Išspręskite situaciją: Pilietis Adomauskas, išvykdamas atostogauti, 2002 m. liepos 15 d. pasiskolino iš kaimyno piliečio Jankausko 3000 Lt. Šiuos pinigus jis žadėjo grąžinti 2002 m. gruodžio 15 d. Sutartu laiku pilietis Adomauskas pinigų negražino, todėl pilietis Jankauskas 2003 m. vasario 15 d. kreipėsi į teismą. Kokia ieškinio senaties skaičiavimo tvarka? Kokius žinote ieškinio senaties terminus? Išanalizuokite pateiktą situaciją? IX varianto užduotis. Teisiniai santykiai. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio santykio turinys. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimo taikinamoji procedūra. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže ir trečiųjų teisme. Streiko samprata. Ieškinio senaties skaičiavimo tvarka. Ieškinio senaties terminai. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Teisė (58)Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
......