Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Valstybės ir teisės teorija (2)Valstybės ir teisės teorija. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos ir formos. Politinis režimas. Valstybės mechanizmas. Teisės sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos. Užduotys. Teisės normų realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisiniai pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir jos požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Valstybinės valdžios sistema. Administracinė teisė. Viešojo valdymo samprata. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Aplinkybės šalinančios veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (3)Teisės mokslų objektas. Metodologija ir metodai. Raida. Visuomenės politinė sistema. Demokratija. Politinė valdžia. Politika. Valstybės teorija. Valstybės kilmės teorijos. Valstybių klasifikacija ir kaita. Valstybės funkcijos. Valstybės mechanizmas. Valstybės mechanizmo sudarymo ir veikimo principai. Valstybės formos. Nevalstybiniai junginiai. Politinės partijos. Socialinės normos. Teisės samprata. Teisės principai. Neteisinės normos. Teisėkūra. Norminių aktų rūšys. Įstatymo parengimo procesas. Teisės sistema. Teisės normų realizacija. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių turinys. Valstybė. Teisinė valstybė. Teisinė atsakomybė. Teisės efektyvumas. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (5)Valstybės ir teisės teorijos mokslas kaip teisinė disciplina. Valstybės ir teisės teorijos dalykas ir nagrinėjimo metodai. Valstybės ir teisės teorijos kitų mokslų sistemoje. Valstybės sąvoka, funkcijos, požymiai. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (6)Teisės samprata ir esmė. Teisės požymiai. Ontologiniai teisės lygmenys. Teisės sampratų kryptis. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas ir teisinis paprotys kaip teisės šaltiniai. Lietuvos teisės šaltinių sistema. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (7)Valstybės ir teisės teorija. Valstybės susidarymas. Valstybės esmė, požymiai, funkcijos. Teisės atsiradimas ir raida. Teisę formuojantys veiksniai. Teisės požymiai. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Teisiniai faktai. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Teisiniai norminiai aktai. Konstitucinė teisė. Pilietybė. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos pilietybės suteikimo sąlygos. Aplinkybės, dėl kurių pilietybė nesuteikiama. Teisės į pilietybę išsaugojimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Lietuvos respublikos pilietybės grąžinimas. Vaikų pilietybė, pasikeitus tėvų pilietybei. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Konstitucinės piliečių teisės, laisvės, pareigos. Visuomenė ir valstybė. Tautos ūkis ir darbas. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečių atvykimas, išvykimas. Užsieniečių nuolatinis gyvenimas Lietuvos respublikoje. Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos respublikos. Referendumas. Bendrieji nuostatai. Referendumo paskelbimas. Referendumo rezultatų nustatymas. Seimo rinkimų pagrindai. Bendros nuostatos. Rinkimų apygardos ir apylinkės. Rinkimų organizavimas. Rinkėjų sąrašai ir rinkėjo pažymėjimas. Kandidatų kėlimas. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkimų agitacija. Parengtinė rinkimų organizavimo veikla. Balsavimas. Balsų skaičiavimas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo narys. Seimo nario įgaliojimai. Seimo struktūra. Seimo sesijos. Lietuvos Respublikos valstybiniai simboliai. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Rinkimai. Prezidentas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai. Vietos savivalda. Rinkimai. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos institucijos. Savivaldos institucijų veikla ir kompetencija. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindai. Savivaldybių teisinės veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Bendros nuostatos. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės santykiai su Seimu ir Prezidentu. Vyriausybės kompetencija. Ministro Pirmininko ir ministrų kompetencija. Ministerijos. Vyriausybės veiklos organizavimas. Administracinė teisė. Viešojo valdymo (administravimo) samprata. Viešojo valdymo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisės pažeidimų klasifikacija. Darbo teisė. Darbo garantijos. Bedarbių teisinė padėtis. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo rūšys ir sistemos. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Valstybinis socialinis draudimas. Pensijų rūšys. Pensijos skyrimas ir mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Civilinė teisė. Bendrosios nuostatos. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Veiksnumas. Juridiniai asmenys. Šeimos teisė. Susitarimas tuoktis. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisė. Bendrosios nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Baudžiamoji teisė. Bendrosios nuostatos. Baudžiamojo įstatymo galiojimas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė. Bausmės skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės senatis. Teistumas. Skaityti daugiau
Valstybinis socialinis draudimasValstybinis socialinis draudimas. Pensijos ir pašalpos. Socialinio draudimo mokesčio tarifai. VSD fondo biudžeto pajamos ir išlaidos. Pensijų sistema. Pensijų fondai. Sveikatos draudimas. Skaityti daugiau
Viktimologija (2)Viktimologijos samprata. Viktimizacija ir viktimiškumas. Kriminalinės viktimizacijos prevencijos samprata. Kriminalinės viktimizacijos palyginamoji būklė Lietuvoje ir kitose valstybėse. Kriminalinės viktimizacijos prevencijos kryptys užsienio valstybėse. Skaityti daugiau
Žemės teisė (2)Žemė kaip nuosavybės, naudojimo ir apsaugos objektas. Žemės teisės samprata. Žemės teisės dalykas ir objektas. Žemės teisės sistema. Žemės teisės šaltiniai. Žemės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo vertinimas teisiniu aspektu (kodėl reikėjo jį priimti, kokius santykius jis reglamentuoja, kaip jis įtakojo nuosavybės į žemę įsigijimą). Žemės teisė viduramžių Lietuvoje. Žemės teisė Lietuvoje 1918-1940. Žemės teisė Sovietų sąjungos laikotarpiu. Žemės nuosavybės ir žemės nuosavybės teisės samprata. Žemės nuosavybės rūšys: privati, viešoji (valstybės ir savivaldybės), bendroji žemės nuosavybė. Žemės nuosavybės teisės subjektai. Žemės nuosavybės teisės turinys. Žemės nuosavybės įgijimo būdai. Žemės naudojimo teisės samprata. Žemės naudojimo teisės subjektai ir objektai. Žemės naudojimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Žemės naudotojų teisės ir pareigos. Žemės naudojimo ir naudojimo teisės apsaugos priemonės. Žemės sandorių sąvoka. Žemės sandorių turinys. Žemės sandorių rūšys: pirkimas – pardavimas, nuoma, įkeitimas, panauda, dovanojimas, mainai, susitarimai dėl servitutų. Valstybės institucijų, dalyvaujančių reguliuojant žemės santykius, sistema ir kompetencija. Valstybės žemės valdymas. Žemės pagrindinės tikslinės paskirties nustatymas ir keitimas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Valstybinė žemėtvarka. Specialios žemės naudojimo sąlygos. Žemės servitutų nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Miškų ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Konservacinės paskirties žemės teisinis režimas. Kitas paskirties žemės teisinis režimas. Teisinės žemės apsaugos esmė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. Žemės naudojimo ir apsaugos kontrolė. Teisinės atsakomybės, taikomos už žemės įstatymų pažeidimą, atsiradimo pagrindas. Teisinės atsakomybės rūšys: administracinė atsakomybė, materialinė atsakomybė. Ginčai dėl privačios žemės nuosavybės teisės įgijimo. Ginčai dėl žemės servitutų nustatymo ir pakeitimo. Ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. Ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Ginčai dėl žemės sklypo padalinimo. Ginčai dėl žemės sandorio pripažinimo negaliojančiu. Žemės ginčų nagrinėjimo ypatumai. Žemės gelmių nuosavybė, žemės gelmės kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Skaityti daugiau
Žemės teisė (3)Žemės teisė – savarankiška teisės šaka. Žemės teisinių santykių reguliavimo objektai ir subjektai. Žemės naudmenos. Žemės teisinių santykių subjektai. Privačios žemės savininkais. Užsienio subjektams. Žemės teisinių santykių reguliavimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Apskričių viršininkai (apskrities teritorijoje). Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys žemės santykius. Civilinis kodeksas. Žemės nuosavybės teisė. Nuosavybės apibūdinimas. Valstybinė žemės nuosavybė. Savivaldybių žemė. Privati žemė. Bendroji žemės nuosavybė. Žemės servitutai ir kiti nuosavybės teisių ribojimai. Žemės servitutai. Apskrities viršininko sprendimu. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės naudojimo teisė. Bendrosios nuostatos. Žemės naudotojų bendrosios teisės. Žemės naudotojų bendrosios pareigos. Žemės naudotojų teisės ir pareigos, priklausomai nuo žemės naudojimo paskirties. Žemės nuoma. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Žemės nuomos sutartis baigiasi. Žemės sandoriai. Bendrosios nuostatos. Nekilnojamojo turto perleidimo sutartys. Privačios žemės įkeitimas ir hipoteka. Privačios žemės paveldėjimas. Žemės valstybinis valdymas ir tvarkymas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės tvarkymas ir administravimas. Žemės sklypų tvarkymą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūra . Specialiojo planavimo organizatoriai. Žemėtvarkos planavimo dokumentai. Žemės reformos žemėtvarkos projektai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Žemės konsolidacijos projektai. Žemėtvarkos schemų. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Žemės teisės pažeidimai, atsakomybė ir ginčų nagrinėjimas. Atsakomybė už įstatymų pažeidimus. Valstybinės arba privačios nuosavybės teisės pažeidimas. Reikalavimų saugoti derlingąjį dirvožemį pažeidimas. Reikalavimų tinkamai naudoti žemės ūkio naudmenas pažeidimas. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimas. Žemės ginčų nagrinėjimas ir skundų tyrimas. Skaityti daugiau
ŽemėtvarkaŽemėtvarkos teisiniai pagrindai. Žemė. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma žemėtvarka ir tvarkomas žemes kadastras. Pagrindinės žemės naudmenų rūšys. Dokumentai privačiai žemei įsigyti. Žemėtvarkos darbų organizavimas. Pagrindiniai žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemėtvarkos principai ir žemės apsauga. Žemės reformos esmė. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės tvarkymas. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės (2)Žmogaus teisės. Sampratos kaita. Žmogaus teisių reikalavimai. Reikalauta religinės laisvės. Reikalauta politinių laisvių. Socialiniai reikalavimai. Žmogus (homo sapiens sapiens). Šeima ir jos teisė. Vyrai. Moterys. Vaikai. Žiniasklaida ir žmonių teisės. Darbas ir verslas. Darbas. Antrasis Vatikano susirinkimas. Darbas postindustrinėje, informacinės visuomenės pasaulyje (vakarų valstybėse). Santykis tarp darbdavių ir dirbančiųjų. Teisės susiję su darbu. Darbo sutartys. Atleidimas iš darbo. Darbo sąlygos ir sveikata. Darbuotojų migracijos priežastys. Verslas. Politika. Konkrečios politinės teisės. Kalbos teisė ( teisė kalbėti savo kalba). Žodžio laisvė. Mirties kultūra. Teisės susijusios su politinės valdžios sprendimais. Diskriminacijos draudimas. Teisė į sveiką ir nepavojingą aplinką. Teisė į gyvybę. Skaityti daugiau
...