Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė (3)Įsisteigimo laisvė. Laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Pirminis ir antrinis įsisteigimas. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimai ir išimčių pateisinimo kriterijai. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Bandymai pateisinti įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimus. Išimčių pateisinimo pagrindai, susiję su viešuoju interesu. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimų pateisinimo pagrindų iškėlimas ir jų įvertinimas ETT. Išvados. Laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvė teikti paslaugas. Laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvas paslaugų judėjimas ES Konstitucijoje. Išvados. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Teisiniai klausimai. Bylos esmė. Bylos faktai. Klausimai pateikti teismui. ES konkurencijos teisė. Pagrindinės ES konkurencijos teisės sąvokos (ūkio subjektas, atitinkama prekių ar geografinė rinka, rinkos galia). Atitinkama prekės rinka. Atitinkama geografinė rinka. Rinkos galia. Išvados. Konkurenciją ribojantys susitarimai (susitarimai, asociacijų sprendimai, suderinti veiksmai). Sąlygos, kurioms esant susitarimai draudžiami. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Įtakos prekybai sąlyga. Įtaka. Prekyba. Įtakos konkurencijai sąlyga. Konkurencijos sąvoka. Įtakos konkurencijai sąlygos analizė. Žymi įtaka. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Susitarimai dėl kainų. Susitarimai dėl gamybos ribojimo. Diskriminaciniai susitarimai Kiti susitarimai, ribojantys konkurencija per save. Išvados. Pozityvios ir negatyvios išimčių iš draudžiamų susitarimų sąlygos. Išimčių iš draudžiamų susitarimų bendra charakteristika ir suteikimo tvarka. Pozityviosios sąlygos. Susitarimo duodama nauda turi būti svarbi vartotojams. Negatyviosios išimtys iš draudžiamų susitarimų. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąvoka, nustatymo etapai (užimamos rinkos dalies nustatymas; konkurencinių sąlygų rinkoje įvertinimas). Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi samprata. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rūšys. Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Teisminė praktika susijusi su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Rinkos struktūrų koncentracija. Reglamento santykis su EB Steigimo sutarties 81 bei 82 straipsniais. Teisingumo Teismo sprendimai. ETT Sprendimas byloje. Teismo sprendimas ir argumentacija. Valstybės pagalbos reglamentavimas. Valstybės pagalbos sąvoka ir formos (tiesioginė ir netiesioginė). Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Valstybės pagalba. Jos apibrėžimas sutartyje. Išraiškos formos. Teisėta valstybės pagalba. Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Komisijos kompetencija vykdyti valstybės pagalbos kontrolę. Išvados. Valstybės pagalbos kontrolės procedūra (reglamentas 659/1999). Pareiga pranešti apie numatomą valstybės pagalbą ir nepranešimo pasekmės. Neteisėtos pagalbos atveju taikomos sankcijos. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendram interesui tarnaujančios įmonės. Įmonės sąvoka. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendrajam interesui tarnaujančios įmonės. Išvados. Teisės steigti įmones ar suteikti išmintines teises apribojimas. Draudimas valstybėms narėms. Ribotos išimties suteikimas įmonėms. Komisijos galios prižiūrint ir priimant įstatymines priemones. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Bylos faktai. Teisiniai klausimai. Teismo sprendimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pirminė ir antrinė teisėEuropos Sąjungos (ES) pirminės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės aktų rūšys. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės galiojimas laike ir erdvėje. Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) institucijų priimamų teisės aktų rūšys. Antrinė teisė. Sprendimai. Privalomų teisės aktų paskelbimo tvarka. Teisės aktų vykdymas. Neprivalomi teisės aktai (rekomendacijos ir nuomonės). Iš Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos sutarties projekto. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (3)Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Žemės ūkio politika. Aplinkos apsaugos politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (5)Bendrijos teisė. Acquis Communautaire. Bendrieji Bendrijos teisės principai. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas. Bendrijos teisės viršenybė. Pirminė teisė: sutartys. Romos sutartis. Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartis. Sujungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinė teisė: Europos Sąjungos institucijų teisės aktai. Reglamentas. Direktyva. Sprendimas. Nuomonė. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Europos sąjungos teisinė sistemaSąvokos. Laisvo prekių judėjimo pagrindiniai principai. Muitų mokesčiai ir rinkliavos turinčios lygiavertį poveikį. Vidaus mokesčiai. Lygiaverčio poveikio priemonės. Kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Steigimosi laisvė. Tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Steigimosi laisvei reikšmingos bylos. Steigimosi rūšys. Paslaugų laisvė. Ribojimų sąvoka. Skaityti daugiau
Europos teisingumo teismas (ETT) ir Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)Europos teisingumo teismas (ETT). Europos teisingumo teismo (ETT) sudarymas. Reikalavimai teisėjams. Generaliniai advokatai. Teismo procesas. Pirmos instancijos teismas, jo kompetencija. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT). Teismo kompetencija. Žmogaus teisių apsaugos mechanizmo reforma. Europos žmogaus teisių teismo kompetencija. Komitetai. Kolegija. Didžioji kolegija. Bylų nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teisme procedūra. Skaityti daugiau
Finansų teisė (14)Finansų teisės sąvoka. Finansų teisės veikimo sfera - yra tik valstybės finansinė veikla. Finansų teisės šaltiniai. Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės valdžios institucijų leidžiami aktai. Finansiniai teisiniai santykiai jų sąvoka ir rūšys. Finansų teisės subjektų klasifikacija. Pagrindiniai finansų teisės objektai. Skaityti daugiau
Hipoteka (4)Hipotekos palūkanos. Hipotekos paskolų tipai. Hipotekos paskolų elementai. Kasmetinis skolos aptarnavimas ir paskolos konstanta. Apmokėta skola. Apmokėtos paskolos procentas. Skolintojo pajamingumas. Nuosavybės dalies akcijų palūkanos. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastosiomis ir privilegijuotomis akcijomis turėjimo nauda. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastomis ir privilegijuotomis akcijomis pajamų norma. Nuosavybės dalies bendrovėje paprastomis ir privilegijuotomis akcijomis pajamų normos išvedimas. Svertai. Svertų tipai. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų teisėInformacinių technologijų teisės samprata ir sistema. Informacinių technologijų teisės šaltiniai. Informacinių technologijų teisės santykiai, jų subjektai. Žmogaus teisės ir informacinės technologijos. Elektroninis parašas. Elektroninės komercijos teisė ir elektroninės sutartys. Domenų vardai. Kompiuteriniai nusikaltimai (arba nusikaltimai elektroninėje erdvėje). Skaityti daugiau
Inkvizicinio proceso ištakos ir istorinė raidaŽinomiausias, daugiausia ištirtas ir vienas svarbiausių senovės Rytų teisės paminklų yra karaliaus Hamurabio teisynas Mesopotamijoje. Gentinė germanų visuomenė labai tikėjusi Dievo teismu(ordalijomis) kaip svarbios rūšies įrodymu. Salyjų įstatymas reglamentavo išmėginimą "katiliuku". Iš baudžiamojo proceso pažymėtina tai, kad popiežius Inocento III iniciatyva Ketvirtasis Laterano susirinkimas 1215 metais įdiegė inkviziciją kaip nepaprastąją priemonę kovoti su klaidatikiais. Skaityti daugiau
Juridiniai asmenys (5)Asociacijos teisė ir juridinio asmens samprata. Juridinio asmens sąvoka. Juridinio asmens filialas. Juridinio asmens atstovybė. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinio asmens pavadinimas. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas. Juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles. Juridinių asmenų turtas. Viešieji ir privatieji asmenys. Juridinio asmens steigėjas. Steigimo sandorio turinys. Juridinių asmenų steigimas. Juridinių asmenų registras. Juridinio asmens dalyvio teisės ir pareigos. Juridinio asmens organai. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant privačiojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Sandoriai, sudaryti pažeidžiant viešojo juridinio asmens valdymo organų kompetenciją. Juridinio asmens organų narių pareigos. Juridinių asmenų pabaiga. Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai Juridinių asmenų pertvarkymas. Priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas. Ekspertų paskyrimas. Kainos nustatymas. Priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo turinys. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo. Juridinio asmens veiklos tyrimas. Pareiškimo padavimas. Ekspertų paskyrimas. Teismo taikomos priemonės. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl veiklos tyrimo. Atskiros teisinės formos. Viešieji juridiniai asmenys. Privatūs juridiniai asmenys. Skaityti daugiau
Kanonų teisėKanonas. Kanonų teisė. Pirmoji modernioji vakarų teisės sistema. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Santuokos kanonų teisėje. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Kanonų teisė (2)Kanonų teisė. Krikščionybės atsiradimas ir paplitimas. Didžioji schizma. Popiežių revoliucija ir jų padėties įtvirtinimas. Neigiamas Reformacijos poveikis bažnyčios padėčiai. Kanonų teisės formavimasis ir šaltiniai. Gratiano "Nesuderinamų kanonų harmonija". Corpus juris canonici. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Konstituciniai principai. Nuosavybė. Sutartys. Santuoka. Paveldėjimas. Baudžiamoji teisė. Inkvizicija ir inkvizicinis procesas. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (5)Kompiuterinių nusikaltimų sąvoka ir rūšys. Tarptautiniai susitarimai. Kibernetinių ir kompiuterinių nusikaltimų sąvoka ir rūšys. Privatumo pažeidimai. Ekonominio pobūdžio nusikaltimai. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai. Su turiniu susiję pažeidimai. Kompiuteriniai nusikaltimai Lietuvoje. Kompiuteriniai nusikaltimai pagal 1961 metų baudžiamąjį kodeksą. Kompiuterinis sukčiavimas. Kompiuterinis turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu. Kompiuterinis rinkimų ar referendumo rezultatų klastojimas. Kompiuteriniai nusikaltimai autorių teisėms. Nekriminalizuotos pavojingos veikos. Kompiuteriniai nusikaltimai pagal 2000 metų Baudžiamąjį kodeksą. Kompiuterinės informacijos sunaikinimas ar pakeitimas. Kompiuterinės programos sunaikinimas ar pakeitimas. Kompiuterinės informacijos pasisavinimas ir skleidimas. Nekriminalizuotos pavojingos veikos. Kompiuteriniai nusikaltimai intelektinei nuosavybei. Kompiuteriniai nusikaltimai, susiję su vaikų pornografija. Skaityti daugiau
KoncesijaKoncesijos samprata. Koncesininkų apmokėjimas, teisinė apsauga ir garantijos. Koncesija. Koncesijos atlygis. Koncesininkų apmokestinimas. Muitų lengvatos. Koncesininkų nuosavybės teisė. Koncesijos objektai ir veiklos sritys ir ribojimai. Koncesijos objektais Lietuvos Respublikoje gali būti. Koncesijos suteikimo principai ir tvarka. Koncesijos suteikimo principai. Koncesijos suteikimo tvarka. Koncesijos konkursai ir jų organizavimas. Koncesijos konkursas. Koncesijos sandoris. Būtinosios koncesijos sandorio sąlygos. Sandorio šalys. Privalomi koncesijos sutarties reikalavimai. Koncesijos sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Skaityti daugiau
Kriminalistika (2)Įvykio vietos apžiūra. Pasirengimas įvykio vietos apžiūrai. Įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Įvykio vietos apžiūros eigos bei rezultatų fiksavimas. Surašyti įvykio vietos apžiūros protokolą. Tardymo eksperimento rūšys. Tardymo eksperimento taisyklės, rezultatų užfiksavimas. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Pasirengimas kratai. Surašyti kratos protokolą. Įtariamojo ir kaltinamojo apklausa. Akistatos taktika. Parodymų atpažinti rūšys. Ekspertizės skyrimo pagrindai. Surašyti nutarimą paskirti teismo medicinos ekspertizę. Klausimai pateikiami ekspertui. Teismo ekspertizių rūšys. Teismo psichiatrinė ekspertizė. Išžaginimų tyrimas. Įtariamojo apklausa. Įvykio vietos apžiūra tiriant autoįvykius. Klausimai ekspertui. Fototechninės ekspertizės. Prirašymai ir ištaisymai. Kriminalinis dokumentų tyrimų objektas. Pėdsakų fiksavimo taisyklės. Ginklų klasifikacija. Ginklai. Kai sprogsta SM užtaisas atsiranda. Sprogstamojo įtaiso elementai. Sprogimo Kriminalistinis tyrimas. Pėdsakai ant drabužių. Žmogaus kojų pėdsakai. Trasologinė ekspertizė. Skaityti daugiau
Kriminalistika (3)Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema, metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Trasologija. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Dantų pėdsakai. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas. Tardymas. Kratos ir poėmio taktika. Ekspertizės skyrimo taktika. Skaityti daugiau
Kriminalistika (5)Kriminalistikos metodologija. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų sąvoka ir klasifikacija, kriminalistinių versijų iškėlimo ir patikrinimo taisyklės. Kriminalistinės technikos pradmenys. Kriminalistinės technikos sąvoka, sistema, uždaviniai. Kriminalistinės technikos priemonės ir būdai, naudojami įrodymams surasti, įtvirtinti bei paimti. Pagrindiniai daiktinių įrodymų tyrimo metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinė fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės kriminalistinės fotografijos būdai. Fotografavimas atliekant tardymo veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės tiriamosios fotografijos metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai, reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas, pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Mokslas apie ginklus. Šaunamųjų ginklų ir šaudmenų kriminalistinė charakteristika. Kriminalinės balistikos sąvoka ir uždaviniai. Šaunamųjų ginklų, jų dalių suradimas ir apžiūra. Šūvio pėdsakai. Nešaunamojo (šalto) ginklo samprata ir kriminalistinė charakteristika. Techninis kriminalistinis dokumentų tyrimas. Topografiniai požymiai ir specifiniai rašymo įpročiai. Kriminalistinė habitoskopija. Sąvoka, rūšys, išorės požymių klasifikacija. Fonoskopiniai, odorologiniai ir mikrologiniai tyrimai. Mikrologinis tyrimas. Kriminalistinė taktika ir pradmenys. Kriminalistinės taktikos sąvoka ir turinys. Tardymo veiksmų taktika. Įvykio vietos apžiūros taktika. Sąvokos uždaviniai ir taktikos bendros taisyklės. Pasirengimas ir įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Eigos bei rezultatų užfiksavimas. Tardymo eksperimento taktika. Sąvoka, reikšmė, rūšys. Pasirengimas tardymo eksperimentui ir taktinės taisyklės. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Kratos ir poėmio taktika. Parodymų atpažinti taktika. Ekspertizės skyrimo taktika. Apklausos taktika. Nusikaltimo tyrimo metodikos pradmenys. Skaityti daugiau
Kriminalistika (6)Kriminalistikos dalykas, sistema ir uždaviniai. Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija. Kriminalistinių versijų teorija. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistikos technikos sąvoka, sistema, uždaviniai. Pagrindiniai daiktinių tyrimų metodai, naudojami ekspertizės įstaigose. Tyrimai nematomuose spinduliuose. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Trasologija. Trasologijos sąvoka, uždaviniai ir reikšmė. Pėdsakų susidarymo mechanizmas. Pėdsakų klasifikacija. Rankų pėdsakai. Kojų pėdsakai. Transporto priemonių pėdsakai. Įsilaužimo įrankių pėdsakai. Dantų pėdsakai. Nagų pėdsakai. Žmogaus kūno ir drabužių pėdsakai. Kriminalistinis ginklų, šaudmenų, ir jų panaudojimo pėdsakų tyrimas. Techninis-kriminalistinis dokumentų tyrimas. Kriminalistinė raštotyra. Asmens identifikavimas pagal išorės požymius. Kriminalistinė registracija. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė fonoskopija. Kriminalistinis mikroobjektų tyrimas.Kriminalistinės taktikos pradmenys. Kriminalistinių operacijų sąvoka ir klasifikacija. Nusikaltimo tyrimo planavimas. Nusikaltimo tyrimo planavimo sąvoka, reikšmė, rūšys. Įvykio vietos apžiūros taktika. Įvykio vietos apžiūros sąvoka, rūšys, uždaviniai ir taktikos bendrosios taisyklės. Pasiruošimas įvykio vietos apžiūrai. Įvykio vietos apžiūros taktiniai būdai. Įvykio vietos apžiūros eigos bei rezultatų užfiksavimas. Įvykio vietos apžiūra tiriant nužudymus. Įvykio vietos apžiūra tiriant vagystes. Įvykio vietos apžiūra autoįvykio bylose. Tardymo eksperimento taktika. Parodymų patikrinimo vietoje taktika. Kratos ir poėmio taktika. Apklausos taktika. Apklausos sąvoka, rūšys, uždaviniai. Parodymo atpažinti taktika. Parodymo atpažinti psichologija. Pasiruošimas parodymui atpažinti. Atpažįstančiojo apklausos ypatumai. Atpažinimo objektų parinkimas. Asmenų parodymo atpažinti taktika. Asmenų parodymo atpažinti taktika. Atpažinimo iš foto nuotraukų ir vaizdo įrašų ypatumai. Parodymo atpažinti eigos ir rezultatų užfiksavimas. Ekspertizės skyrimo taktika. Teismo ekspertizės sąvoka ir klasifikavimas. Pasirengimas ekspertizei ir jos skyrimo taktika. Pasirengimas ekspertizei ir jos skyrimo taktika. Nužudymų tyrimas. Nužudymų kriminalistinė charakteristika. Išžaginimų tyrimas. Išžaginimų kriminalistinė charakteristika. Vagysčių ir plėšimų tyrimas. Vagysčių ir plėšimų kriminalistinė charakteristika. Autoavarijų tyrimas. Padegimų ir priešgaisrinio saugumo taisyklių pažeidimo tyrimas. Saugos darbe norminių aktų pažeidimo tyrimas. Skaityti daugiau
Kriminalistika (7)Kriminalistikos dalykas, sistema, uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija, jos sąvoka ir pagrindai. Kriminalistinės identifikacijos objektai. Identifikaciniai požymiai. Kriminalistinės identifikacijos rūšys. Rūšinės arba grupinės objektų priklausomybės nustatymas. Ekspertinio identifikacinio tyrimo bendroji metodika. Kriminalistinė versijų teorija. Kriminalistinės versijos sąvoka. Versijų iškėlimas arba konstravimas. Versijų tyrimas ir patikrinimas. Kriminalistikos technika. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Pėdsakų sąvoka ir klasifikacija. Kriminalistinė ginklotyra. Nešaunamųjų ginklų ir jų panaudojimo pėdsakų kriminalistinis tyrimas. Sprogmenų ir sprogimų tyrimas. Dokumentų apžiūra ir rezultatų užfiksavima. Kriminalistinė odorologija. Kriminalistinė taktika. Kriminalistikos taktikos sąvoka, sistema ir uždaviniai. Taktinė operacija. Kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos sąvoka, struktūra, reikšmė. Tyrimo situacijų sąvoka ir klasifikacija. Nužudymo tyrimo metodika. Lavono teismo medicininis tyrimas. Įvykio liudytojų apklausa. Nužudytojo asmenybės nustatymas. Tolesnio nužudymo tyrimo etapo uždaviniai. Skaityti daugiau
...