Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Pirmieji teisės istorijos šaltiniaiTeisiniai papročiai ir teismų sprendimai – pirmieji istoriniai teisės šaltiniai. Valdovo (suvereno) leidžiamų įstatymų ir teisininkų nuomonės vieta istorinių teisės šaltinių hierarchijoje. Hamurabio teisynas. Forma. Senasis ir Naujasis Testamentai. Dvylikos lentelių įstatymai. Justiniano kodeksas ir Digestai. Salijų įstatymas, Etelberto, Alfredo ir Knuto įstatymai. Bovės kutiumai, Saksų veidrodis. Karolina. Didžioji laisvių chartija. Skaityti daugiau
Prancūzijos teisės istorijaPrancūzijos teisės partikuliarizmas. Papročių ir rašytinės teisės sritys. Prancūzijos teisės aktai. Bovės kutiumai. Nusikaltimai. Apie suvereną. 1789 metų žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Karalių įtakos teisės aktų leidybai didėjimas XII – XIII amžiuje. Konstitucijų raida Prancūzijoje. Prancūzijos 1804 metų civilinio kodekso rengimas, šaltiniai, struktūra. Pagrindiniai civilinės teisės institutai kodekse. Išvados. Skaityti daugiau
Precedental lawDarbas anglų kalba. Pagrindiniai precedentinės teisės faktai. Summary: Main facts of precedental law. Sources of law. Legislation. Precedents. Customs. Writtings. Human rights. Laws an politics. Cultural differences. International agreements. Human rights violations. Racial and sexual discrimination. Internationalization of the law. The rights of citizens. Constitutional law. British constitution. Separation of powers. Rights of citizens. Criminal law. Elements of proof. Defenses. Torts. The tort of defamation. Statutary torts. Skaityti daugiau
Prekių gabenimo per sieną teisiniai pagrindai. Muitinės sankcionuoti veiksmai (muitiniai režimai)Muitinio režimo sąvoka. Muitiniai režimai. A tipo muitinės sandėlis. B tipo muitinės sandėlis. C tipo muitinės sandėlis. D tipo muitinės sandėlis. E tipo muitinės sandėlis. F tipo muitinės sandėlis. Skaityti daugiau
Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai (2)Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Banko garantija. Rankpinigiai. Skaityti daugiau
Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistemaPatriarchalinė pater familias valdžia Romoje. Karaliaus Servijaus Tulijaus reforma ir jo reikšmė. Sakralinė santvarka. Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis teismas Karalystės laikotarpiu. Bendroji magistratūrų sistema. Principatas. Pirmasis princepsas. Tautos susirinkimas. Senatas. Romėnų teisės skirstymas į ius publicum ir ius privatum. Įgaliojančios, dispozityvinės ir įpareigojančios arba imperatyvinės teisės normos. Romėnų privatinės teisės istorinės sistemos: ius civile, ius gentium, ius pretorium arba ius honorarium, ius peregrinorium. Romėnų teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Privatinių teisės šaltinių rūšys (dabar). Magistratų ediktai. Edictum perpetuum. Jurisprudencija. Imperatorių konstitucijų rūšys. Romos teisininkų veiklos formos. Romėnų teisės recepcija rytų ir vakarų kryptimis. Privatinės teisės subjekto sąvoka. Caput. Status libertatis, civitatis, familiae. Vergų pekulijus ir kitos šeimininko leistos vergo veiklos formos. Manumissio ir jo formos. Neformalūs vergų išlaisvinimo būdai ir jų reikšmė. Romėnų privatinės teisės klasifikacija. Status controversia. Lotynų teisinė padėtis. Kolonų teisinė padėtis. Status familiae.Personae sui iuris ir alieni iuris. Pilietinės negarbės atvejai. Veiksnumas, globėjai, rūpintojai. Pagrindiniai juridinių asmenų bruožai. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Legisakcioninis procesas ir jo formos. Litiscontestatio teikšmė legisakcioniniame ir formuliariniame procese. Šalių dalyvavimas procese. Formulės struktūra. Formula ficticia. Ius ir iudicium - dvi ordinarinių procesų stadijos. Confessio in iure ir in iudicium. Dabar: confessio in iure. Ypatingos pretoriaus gynimo priemonės. Ekstraordinarinio proceso esmė. Ekstraordinarinių teismų sistema. Ekstraordinarinio proceso skirtumai nuo folmuliarinio. Procesinis atstovavimas: cognitor ir procurator. Daiktinės teisės ir daikto sąvoka. Pinigai kaip rūšiniais požymiais apibrėžti daiktai. Valdymo sąvoka ir rūšys. Valdymo skirtumas nuo detentio. Teisės į svetimus daiktus sąvoka. Servitutai ir jų rūšys. Servitutes praediorum rusticorum. Servitutes praediorum urbanorum. Servitutes persinarum. Usus fructus. Fiducia. Pignus. Hypotheca. Superficijus ir emfiteuzis. Bendra romėnų šeimos charakteristika. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai. Paveldėjimo sąvoka ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Paveldėjimas pagal įstatymą, remiantis ius civile normomis. Pretorinė paveldėjimo pagal įstatymą sistema. Paveldėjimas pagal įstatymą, remiantis Justiniano novelomis. Privalomoji dalis. Palikimo priėmimas ir jo teisinės pasekmės. Legatai, jų rūšys. Fideikomisai. Prievolės sąvoka. Prievolių atsiradimo pagrindai. Pagrindų rūšys. Sutartys kaip prievolės atsiradimo pagrindai. Sutarčių galiojimo sąlygos. Error ir jos atvejai. Sąlyga ir terminas sutartyje. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Romėnų civilinė teisė. Prievolių pasibaigimas. Prievolės įvykdymas. Įskaitymas. Novacija. Atleidimas nuo skolos. Skolininko ir kreditoriaus sutapimas viename asmenyje. Prievolė pasibaigia, nesant galimybės ją įvykdyti. Šalies mirtis. Atsakomybė už prievolių pažeidimą. Verbalinės sutartys. Literalinės sutartys. Realinių ir konsensualinių sutarčių rūšys. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis (commodatum). Pasaugos sutartis (depositum). Pirkimo – pardavimo sutartis (emptio – venditio). Atsakomybė pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Nuomos sutartis (locatio – conductio) ir jos rūšys. Atsakomybė pagal nuomos sutartį (periculum est locatoris). Pavedimo sutartis (Mandatum). Bendrovės sutartis (Societas). Bevardės sutartys (contractus innominati). Paktai ir jų rūšys. Prievolės tarytum iš sutarčių. Prievolės iš deliktų ir tarytum deliktų. Deliktų rūšys. Skaityti daugiau
Romėnų teisėRomėnų teisės dalykas ir sistema. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų teisės vaidmuo teisės istorijoje. Ius civile. Ius peregrinorum (peregrinų teisė). Ius gentium (tautų teisė). Ius publicum ir ius privatum (viešoji ir privatinė teisė). Romėnų teisės šaltinių samprata. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Papročių teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas. Romėnų teisės recepcija. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynyba Romos Imperijoje. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Romėnų teisės kodifikacija. Valstybinio teismo atsiradimas. Civilinio proceso dalijimas į ius ir iuditium. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas (pretoriaus formulė). Išskirtinės pretorių teikiamos gynybos priemonės. Procesinis atstovavimas. Ieškinio senatis. Romėnų civilinės (privatinės) teisės subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Status controversia. Capitis deminutio(teisnumo sumažėjimas). Latynų ir peregrinų teisinė padėtis. Vergų teisinė padėtis. Atleistinių (iš vergijos) teisinė padėtis. Kolonų teisinė padėtis. Bendroji romėnų šeimos charakteristika. Agnatinė ir kognatinė giminystė. Santuoka ir jos rūšys. Santuokos sudarymas. Santuokos nutraukimas. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Paveldėjimo samprata ir evoliucija Romoje. Paveldėjimas pagal testamentą. Paveldėjimas pagal įstatymą. Patricijai ir plebėjai. Skaityti daugiau
Romėnų teisė (2)Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Ius civile, ius peregrinorum, ius gentium. Ius publicum, ius privatum. Ius commune, ius singulare. Romėnų principai. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija. Romėnų teisės recepcija. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Neprocesinė gynyba. Ekstraordinarinis procesas. Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Status libertatis. Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Capitis deminutio (civilinė mirtis). Status controversiae. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Valdymas (possesio). Nuosavybės teisė. Teisė į svetimus daiktus. Romėnų šeimos teisė. Paveldėjimo teisė. Prievolių teisė. Sutarčių rūšys. Prievolių iš deliktų ir tarytum iš deliktų. 4T4. Šalys ir jų atstovai procese. Skaityti daugiau
Romėnų teisė (3)Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Ius civile, ius peregrinorum, ius gentium. Ius publicum, ius privatum. Ius commune, ius singulare. Romėnų civilinės teisės šaltiniai. Teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai. Senato nutarimai. Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija. Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Subjekto sąvoka. Caput ir status. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Status familiae (šeimos statusas). Capitis deminutio (civilinė mirtis). Status controversia. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Juridiniai asmenys. Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Materialinė ir procesinė teisė. Materialinė ir procesinė teisė.Istorinis romėniškojo proceso vystymasis. Teismų sistemos organizacija ir ordinarinio proceso dvifaziškumas. Šalys ir jų atstovai procese. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises. ieškininė senatis. Ordinarinis procesas. Legisakcioninis ir formuliarinis procesai. Legis actio sacramento, sacramenti, per sacramentum. Legis actio per manus iniectionem. Legis actio per pignoris capionem. Legis actio per iudicis postulationem. Legis actio per condictionem. Formuliarinis procesas. Formuliarinio proceso genezė. Procesinės formulės struktūra. Ekstraordinarinis procesas. Romėnų šeimos teisė. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai. Prievolinė teisė. Obligatio sąvoka ir dvejopas pobūdis. Prievolės šalys. Šalių lygybės principas prievolinėje teisėje. Prievolės šaltiniai ir prievolės atsiradimo pagrindai. Prievolės pasibaigimo sąvoka ir būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Skolininko atsakomybė už prievolių neįvykdymą. Bendros žinios apie sutartis. Sutarčių klasifikacija. Quasi contractai. Bevardžių sutarčių samprata ir vystymosi apžvalga. Mainai (permutatio). Pacta praetoria. Pacta legitima. Prievolių iš deliktų ir tarytum iš deliktų bendroji charakteristika. Atskiros deliktų rūšys (furtum, rapina, iniuria, damnum iniuria datum). Atskiros prievolių tarytum iš deliktų rūšys (iudex qua litem suam fecit, effusum et defectum, de positum et suspensum). Skaityti daugiau
Savivaldos teisėVietos savivaldos esmė ir socialinė paskirtis visuomenėje. Valdymo ir savivaldos kategorijų skiriamieji bruožai. Teritorinės valdžios ir valstybinės valdžios. Teritorinės savivaldos valdžios panašumai lyginant ją su valstybine valdžia. Vietos savivaldos ir savivaldybių sampratos. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivaldos organizavimo principai. Užsienio valstybių vietos savivaldos institucijų modeliai. Savivaldybių taryba. Tarybos veiklos formos. Savivaldybių tarybos posėdžiai. Savivaldybių tarybos įgaliojimai. Savivaldybių tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos narių rinkimas. Visuotinė rinkimų teisė. Lygi rinkimų teisė. Slaptas balsavimas ir draudimas papirkti rinkėjus. Tiesioginiai rinkimai pagal proporcinę rinkimų sistemą. Savivaldybių tarybų rinkimų datos paskelbimas. Viešumas rengiant ir vykdant rinkimus. Vyriausioji rinkimų komisija. Apygardų rinkimų komisijos. Apylinkių rinkimų komisijos. Savivaldybės kontrolieriaus bei savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracijos direktorius (administracija). Savivaldybės seniūnas (seniūnija). Gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas (seniūnaitis). Bendruomenės atstovų rinkimas susirinkime. Bendruomenės narių rinkimas apklausos būdu. Bendruomenės atstovas turi teisę. Bendruomenės atstovo pareigos. Seniūnijos tarybos. Atstovavimas savivaldybėms. Skaityti daugiau
Senovės (Antikos) teisėMesopotamija. Šumerų teisė. Urnammu ir Hammurapi kodeksai. Babilono visuomenės struktūros teisinis įtvirtinimas. Teisės "suviešinimas". Teisminis procesas. Nusikaltimai ir bausmės, kraujo kerštas, taljono ir kompozicijos sistemos. Teisės primityvumas ir kazuistinis teisės pobūdis. Ordalija kaip kaltumo/nekaltumo įrodymas. Hebrajų (judėjų) teisės šaltiniai ir kai kurie šios teisės ypatumai. Talmudas. Nuosavybės teisinis reguliavimas. Paveldėjimo teisė. Paskolos teisinis institutas. Antikos miestų teisė. Įstatymų leidyba Atėnuose. Drakonto ir Solono įstatymai. Teisės filosofijos atsiradimas. Skaityti daugiau
Socialinė teisėSocialinė sauga, jos samprata, pagrindiniai principai. Socialinės saugos samprata. Lietuvos socialinės saugos struktūra. Socialinės saugos formos. Socialinės saugos teisės šaltiniai. Socialinė rizika ir socialinė sauga. Socialinės saugos teisės dalykas ir metodas. Socialinės saugos sistema. Socialinės saugos teisės metodas. Socialinės saugos teisės funkcijos atsižvelgiant į socialines rizikas. Juridiniai faktai socialinės saugos teisėje. Juridiniai faktai. Senatvės pensija. Našlaičių ir našlių pensija. Socialinės saugos finansavimo ir administravimo principai. Socialinės saugos finansavimas. Socialinės saugos administravimas. Teritorinė decentralizacija Skaityti daugiau
Socialinės apsaugos teisė (3)Socialinės apsaugos ir socialinės apsaugos teisės samprata. Svarbiausi teisės aktai socialinės apsaugos teisės sričiai. Socialinės apsaugos teisės dalykas ir reguliavimo metodas. Socialinės apsaugos teisės (SAT) ištakos. Socialinės apsaugos formos ir rūšys. Socialinio draudimo įmokomis apmokestinamos tokios pajamos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymas numato tris pensijų rūšis. Valstybinio draudimo stažas. Našlių pensija. Valstybinės pensijos. Nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. Mokslininkų pensijos. Respublikos prezidento ir nepriklausomybės akto signatarų pensijos (rentos). Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Motinystės pašalpa. Tėvystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo išmokos. Nedarbo išmoka. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų teisinis reguliavimas Lietuvoje. Pagrindinės socialinių išmokų rūšys pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatymą bei šių išmokų apskaičiavimo tvarka. Socialinės apsaugos priemonės šeimai remti. Socialinė pašalpa. Šalpos pensijos. Sveikatos draudimo teisės pagrindai. Sveikatos biudžeto pajamos ir išlaidos. Socialinis aptarnavimas. Skaityti daugiau
Socialinis aprūpinimasSocialinio aprūpinimo (SA) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (SAT) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių teisės šakų (CT, DT, fint, ŠT ir medicininės) sąveika, reguliavimo santykių panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės metodų ypatybės. Socialinio aprūpinimo teisės ištakos. Socialinio aprūpinimo dviejų būdų istorinės ištakos ir jų atspindėjimas Lietuvos Respublikos Socialinio aprūpinimo teisėje. Socialinio aprūpinimo formos. Socialinio aprūpinimo rūšys. Socialinio draudimo samprata. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Sveikatos draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Invalidumo draudimas. Senatvės draudimas. Aprūpinimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Socialinio aprūpinimo išmokų ir Socialinio aprūpinimo paslaugų klasifikacija. SAT funkcijos, jų reikšmė ir klasifikacija. SAT šaltinių teisinė prigimtis. SA teisiniai santykiai. Juridiniai faktai socialinio aprūpinimo teisėje. Pensijos sąvoka ir rūšys. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos sąvoka ir išmokėjimo sąlygos. Socialinio draudimo senatvės pensijos pagrindinė ir papildoma dalys. Senatvės pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Invalidumo pensijos. Invalidumo grupės. Valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos apskaičiavimas ir dydis. Našlių ir našlaičių pensijos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją. Našlaičių teisinės garantijos aprūpinant juos pensijomis. Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo terminai ir kilusių ginčų sprendimo ypatybės. Valstybinių pensijų sąvoka ir rūšys. Pareigūnų aprūpinimo valstybinėm pensijom ypatumai. Šalpos (socialinės) pensijos. Mokslininkų pensijos. Nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Prezidento valstybinė pensija. I ir II laipsnio valstybinės pensijos. Pensijinio aprūpinimo 1991-2001 metų reformavimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo paslaugų sąvoka ir rūšys. Vaikų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Nusenusių piliečių išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Invalidų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Socialinio aprūpinimo lengvatų samprata. Socialinio aprūpinimo kompensacijų samprata. Skaityti daugiau
Svarbiausi rašytinės teisės šaltiniaiSvarbiausi rašytinės teisės šaltiniai – seniausi istoriniai paminklai. Hamurabio teisynas. Atsiradimo istorija. Teigiami, neigiami teisyno aspektai. Teisyno reikšmė, Babilono visuomenės santvarkos ypatybės. Nuosavybė padėtis Hamurabio teisyne. Sutarčių teisinis reguliavimas Hamurabio teisyne. Santuokos ir šeimos teisinis reguliavimas. Nusikaltimas ir bausmė Hamurabio teisyne. Teismo procesas. Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Aprašymas. Senajame Testamente išryškėja dvi teisingumo koncepsijos. XII lentelių įstatymai. Trys kertinę reikšmę turinčios sąvokos Justiniano kodeksas ir digestai. Salijų įstatymas. Etelberto įstatymas. Alfredo įstatymas. Knuto įstatymai. Bovės kutiumai. Saksų veidrodis. Karolina. Didžioji laisvių chartija. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisėTarptautinės Privatinės Teisės raidai ir pagrindinės šiuolaikinės jos tendencijos. Tarptautinės Privatinės Teisės dalykas, sąvokos, doktrinos, santykis su teisės sistema, šaltiniai, kolizinės normos. Teismų jurisdikcijos kolizija. Bylos su užsienio elementu teismingumas Lietuvos respublikos teismuose. Teisminiai pavedimai ir jų vykdymas. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. Arbitražinis ginčų sprendimo būdas. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (5)Tarptautinės privatinės teisės (TPT) tendencijos. Pagrindinės šiuolaikinės Tarptautinės privatinės teisės (TPT) doktrinos. Anglo amerikiečių. Kontinentinė. Lex mercatoria. Teisės normų kolizijos evoliucija ir sąvoka. Kolizinių formų struktūra, rušys, pagrindiniai bruožai. Kolizinis ir materialinis teisinis reguliavimo būdai. Kolizinių normų taikymas ir aiškinimas, visuomenės interesų išlyga. Apribojimai taikant kolizines normas. Išlyga dėl viešosios tvarkos. Imperatyvinės normos. Pagrindiniai jurisdikcijos bylose su užsienio elementu principai. Bylų su užsienio elementu teismingumas pagal Lietuvos civilinio proceso teisę. Tarptautinės sutartys. Teritorinio teismingumo principas. Visuotinai pripažinti teismingumo principai. Tarptautinė teisinė užsienio valstybės, juridinių ir fizinių asmenų padėtis. Užsienio teismų sprendimų komercinėse, civilinėse ir šeimos, darbo bylose pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimas arbitraže. Arbitražo proceso TPT bendra charakteristika. Tarptautinio komercinio arbitražo rūšys. Arbitražinis susitarimas. Arbitražinis susitarimas. Užsienio ir tarptautinių arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Fizinių asmenų teisinės padėties pagrindiniai bruožai Tarptautinėje privatinėje teisėje (TPT). Juridinių asmenų teisinis statusas Tarptautinėje privatinėje teisėje. Valstybė kaip tarptautinių privatinių teisinių santykių subjektas. Valstybės imunitetas, jo rūšys ir apribojimai. Tarptautinių komercinių kontraktų sąvoka ir rūšys. Taikytina teisė tarptautiniams kontraktams. Jungtinių Tautų (JT) konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo pagrindinės nuostatos. Tarptautinės teisės krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Intelektinės nuosavybės reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos šeimos teisės srityje. Paveldėjimo santykių reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos darbo teisiniuose santykiuose ir socialinės apsaugos srityje. Kolizinės normos nuosavybės teisės srityje. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (6)Tarptautinė privatinė teisė. Tarptautinės sutartys. Sutarčių klasifikacija. Teismų jurisdikcijų kolizijos bendrieji klausimai Teismų jurisdikcijų kolizijos sprendimo bendros ir specialios taisyklės. Santykio šalių susitarimas dėl teismų jurisdikcijos. Teismo atsisakymas spręsti ginčą dėl jurisdikcijos neturėjimo, Užsienio asmenų civilinis procesinis teisinis statusas ir tarptautinis teisinis bendradarbiavimas civilinio proceso srityje Arbitražo jurisdikcija. Įstatymų kolizijos samprata. Kolizinė norma. Asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Fizinio asmens teisiniam statusui taikytina teisė. Valstybės civiliniam teisiniam statusui taikytina. Šeimos santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykių reguliavimas. Daiktinėms teisėms taikytina teisė.Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Taikytinos teisės klausimai tarptautiniame komerciniame arbitraže. Užsienio sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (8)Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas. Tarptautinės prekybos teisė (lex mercatoria). Tarptautinės komercinės sutartys. Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo – pardavimo sutarčių. Tarptautinių krovinių vežimo keliais konvencija (CMR). Skaityti daugiau
Tarptautinė sutarčių teisėTarptautinė sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Depozitaras ir jo funkcijos. Skaityti daugiau
......