Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Teisė (45)Teisės samprata, principai. Valstybės ir teisės santykis, teisinės sistemos. Teisės šaltiniai, teisės normos ir jų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas, teisinė atsakomybė. Konstitucinės teisės esmė. Konstitucinė teisė kaip šaka ir mokslas. Įstatymų leidyba, norminiai aktai, jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas, užsienietis, prieglobsčio teisė. Civilinės teisės esmė. Civilinės teisės principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai, fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutarčių teisė. Sutarčių sudarymas. Nuosavybės teisės sąvoka. Sandoriai. Įmonė. AB. AB steigimas, reorganizavimas, likvidavimas. AB valdymas. Valdymo organai, jų sudarymo tvarka. Komercinės teisės esmė, santykis su civiline teise. Tarptautinis komercinis arbitražas. Baudžiamosios teisės esmė, principai, šaltiniai. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Autorių teisės. Darbo teisės samprata, šaltiniai, subjektai. Kolektyvinė sutartis, kolektyviniai darbo ginčai. Darbo sutartis: turinys, sudarymas, rūšys, pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis, darbo drausmė. Darbo ginčai, materialinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (46)Teisės samprata. Teisės normos požymiai. Socialinės normos. Moralė. Teisės ir moralės normos sutampa tokiais požymiais. Skirtumai. Papročiai. Požymiai. Korporatyvinės arba visuomeninių organizacijų normos. Požymiai. Religinės normos. Techninės normos. Techninių normų požymiai. Teisės normų vidinė struktūra. Hipotezės. Hipotezės klasifikuojamos pagal sandarą. Dispozicijos. Sankcijos. Teisės normų klasifikacija pagal teisės šakas. Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Klasifikacija pagal reguliuojamų visuomeninių santykių apimtį. Teisės šaltiniai. Teisiniai papročiai. Teisės principai. Teisiniai precedentai. Norminiai teisės aktai. Konstitucija. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Kodeksai. Norminių teisės aktų galiojimas laike. Išimtys. Galiojimas pasibaigia. Norminių teisės aktų galiojimas erdvėje. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Išimtys. Ribojimai. Valstybės pareigūnai. Teisės sistema. Schema. Savarankiškos teisės šakos atsiradimo sąlygos. Teisės pošakis. Teisės norma. Pagrindinės teisės šakos. Skaityti daugiau
Teisė (48)Įžanga. Teisės samprata ir teisės sistema. Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas ir jo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Baudžiamosios teisės vieta teisinėje sistemoje. Nusikalstama veika, jos požymiai, padarymo stadijos. Bendrininkavimas padarant nusikalstamas veikas, bendrininkų rūšys ir bendrininkavimo formos. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Lietuvos Respublikoje galiojančių bausmių sistema. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka, dalykas. Administracinės teisės sistema, metodas. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės šaltiniai, jų rūšys. Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Administracinės teisės mokslas (mokslo dalykas, šaltiniai). Pagrindiniai administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Civilinė teisė. Civilinės teisės sąvoka, funkcijos ir uždaviniai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Civilinė atsakomybė. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo samprata. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema, mokesčių elementai, mokesčių funkcijos. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Šeimos teisė. Šeimos teisės samprata. Santuokos samprata ir jos sudarymo sąlygos. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Globa ir rūpyba šeimos teisėje. Darbo teisė. Teisiniai darbo santykiai. Darbo sutartys. Darbo drausmė. Skaityti daugiau
Teisė (50)Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisinio santykio struktūriniai elementai. Teisės pažeidimai. Konstitucinė teisė. Valdžių padalijimas. Valdžių padalijimo principo elementai. Skaityti daugiau
Teisė (51)Teisės samprata. Trys teisinės būties lygmenys. Teisinis personalizmas – šiuolaikinės teisės sampratos variantas. Šiuolaikinės teisės sampratos termino sąvokos reliatyvumas. Du teisės semantiniai lygmenys: vertybinis ir norminis. Teisė kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovė. Teisinis personalizmas kaip subjektinės teisės teorija. Teisės principai. Grynieji teisės principai. Bendrieji teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisės norma. Socialinės normos. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų kolizija. Teisės normų išraiškos formos. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės sistema. Teisės sistemos skirtumas nuo teisės normų sistemos. Teisės sistemos sudarymo metodai. Teisės normos kaip teisės sisteminimo objektai. Teisės sistemos santykis su teisine sistema. Teisinės sistemos vidaus struktūra. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Rūšys. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių atsiradimo prielaidos. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių turinys. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Rūšys. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės stadijos. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Skaityti daugiau
Teisė (52)Bendrai apie teisę. Teisės sąvoka. Teisės pagrindas. Teisės objektas. Teisės kilmė. Juridinis pozityvizmas. Istorinės teisės mokykla. Juridinis egzistencializmas. Teisės padala. Bažnytinė teisė. Bažnytinės teisės apibrėžimas. Bažnytinės teisės padala. Bažnytinės teisės mokslas. Palyginimas su kitais mokslais. Bažnytinės teisės mokslo reikalingumas. Preliminarinių kanonų apžvalga. Kodekso saistomoji apimtis. Liturginių ir kanoninių įstatymų santykis. Konkordatai. Galiojantys papročiai. Bažnytinio įstatymo apibrėžimas. Įstatymo apibrėžimas platesne prasme. Kanoniška prasme. Įstatymo savybės. Racionalumas. Saistomumas. Visuotinumas. Pastovumas. Įstatymų leidžiamosios valdžios subjektai. Daliniai įstatymų leidėjai. Bažnytinio įstatymo subjektas. Pakankama protavimo galia. Septyneri metai. Įstatymo padala. Įstatymo paskelbimas. Paskelbimo sąvoka. Paskelbimo būdai. Įstatyminė vakacija. Saistomoji įstatymo galia. Kanoniškas papročio apibūdinimas. Papročių skirstymas. Numatyti reikalavimai. Privilegija. Sąvoka. Kompetentingas autoritetas. Įsigijimo būdas. Privilegijos aiškinimas. Privilegijos trukmė. Privilegijų išnykimas. Privilegijos praradimas dėl piktnaudžiavimo. Dispensa. Sąvoka. Kompetentingas autoritetas. Dispensavimo priežastis. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys. Fizinio asmens stovis, atsižvelgiant į amžių ir intelektą. Naudojimasis savo teisėmis. Juridinė padėtis atsižvelgiant į buveinę ir teritoriją. Nuosavos buveinės ar laikinosios buveinės įsigijimas. Juridiniai asmenys. Sąvoka. Moralinis asmuo. Juridinio asmens sudedamieji elementai. Materialinis elementas. Formalinis elementas. Vieši ir privatūs juridiniai asmenys. Juridinio asmens trukmė ir išnykimas. Išnykimas. Viešas juridinis asmuo. Privatus juridinis asmuo. Skaityti daugiau
Teisė (53)Teisinio reguliavimo metodai. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo aktas. Teisėkūra. Įstatymo leidykla įstatymo projekto registravimas. Įstatymo projekto pateikimas seimui. Įstatymo projekto svarstymas. Įstatymo priėmimas. Įstatymų paskelbimas ir pasirašymas. Prezidento dekretai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Centrinių valdymo organų teisės norminiai aktai. Vietos savivaldos institucijų norminiai teisės aktai. Teisinės technikos reguliavimai. Norminių teisės aktų sisteminimas. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo būtinumo priemonės. Teisės normų spragos konkurencija ir kolizija. Teisės santykis. Civilinė teisė. Subjektinių teisių ir pareigų sąrašas. Teisės pažeidimas. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (55)Privatinė ir viešoji teisė. Privatinė ir civilinė teisė. Privatinės teisės dualizmas. Privatinės teisės taikymo sfera. Privatinės teisės paskirtis. Privatinės teisės reglamentavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai. Privatinės teisės reglamentavimo metodas. Privatinės teisės reglamentavimo metodo bruožai. Privatinės teisės principai. Privatinės teisės šaltiniai Lietuvoje. Spragos įstatymuose. Įstatymo ir teisės analogija. Privatinės teisės unifikavimas ir harmonizavimas. Civilinių įstatymų galiojimas laiko, erdvės, asmenų atžvilgiu. Privatinės teisės sistema. Privatinės teisės sistemos elementai. Privatinės teisės sistemos. Privatinės teisės struktūra. Daiktinė teisė. Prievolių teisė. Tarptautinės privatinės teisės samprata. Užsienio teisės taikymas. Fizinių asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms taikytina teisė. Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Daiktinėms teisėms taikytina teisė. Intelektinei nuosavybei taikytina teisė. Kitoms prievolėms taikytina teisė. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Daiktų rūšys. Privatinės teisės subjektai. Juridinių asmenų rūšys. Skaityti daugiau
Teisė (60)Teisės teorijos pagrindai. Valstybės ir teisės kilmė. Pirmykštės visuomenės bendri bruožai, pirmykštės visuomenės irimo požymiai, valstybės funkcijos, valstybės ir teisės santykis, teisė ir dorovė. Teisės esmė ir pagrindiniai elementai. Pagrindinės viešosios teisės šakos. Konstitucinė teisė. Konstitucijos teisės samprata bei atsiradimo prielaidos. Konstitucija - pagrindinis teisės šaltinis, jos struktūra. Žmogaus teisės ir laisvės, asmens pareigos, valdžios valdymo struktūra. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Privačiosios teisės šakos. Darbo teisė. Skaityti daugiau
Teisė (61)Socialinės normos. Valstybės forma. Pozityviosios teisės požymiai. subjektyvinė ir objektyvinė teisė. Teisės aktai ir jų rūšys. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės aktų retroaktyvumas. Teisėkūra. Teisingumas ir jo vykdymas. Teisiniai santykiai. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir jų rūšys. Teisinė atsakomybė. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė, jos paskirtis ir rūšys. Nusikaltimai aplinkai. Administracinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (65)Teisė. Teisės požymiai. Teisiniai metodai. Teisės principai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Žmogaus teisės. Prezidentas. Civilinė teisė. Juridinis asmuo. Teisnumas. Organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Nuosavybės teisė. Daiktinė teisė. Prokūra. Hipoteka. Nuosavybės rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Servitutas. Uzufruktas. Skaityti daugiau
Teisė (66)Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kas yra teisės norma? Apibūdinti teisės normos struktūrinius elementus. Kas yra teisinis santykis? Kokie pagrindiniai jo elementai? Apibūdinti juos. Kas yra teisės pažeidimas? Kokios yra rūšys? Apibūdinti jas. Kokios yra teisinės atsakomybės rūšys? Kokie jų ypatumai? Kokios pagrindinės konstitucinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos? Apibūdinkit jas. Kur gali būti ginamos žmogaus pažeistos teisės? Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Apibūdinti rinkimų teisės sąvoka. Kas yra pasyvioji ir aktyvioji rinkimų teisė. Kokios yra rinkimų sistemos. Kas gali būti ir negali būti renkamas Seimo nariu? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Apibūdinti Seimo struktūrą. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetenciją. Kas steigia ir panaikina ministerijas? Išvardinti jas. Kas joms vadovauja? Vyriausybės įstaigos. Kokie yra administraciniai teritoriniai vienetai? Išvardinti apskritis. Kas skiria apskrities viršininką? Kokius klausimus sprendžia? Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro teismų sistemą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka? Skaityti daugiau
Teisė (67)Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija. Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka? Apibūdinti kolektyvinės sutarties sąvoką. Kas gali būti šalimis? Kas sudaro turinį? Kokie yra sutarties galiojimo terminai? Skaityti daugiau
Teisė (69)Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės samprata, kilmė ir raida. Teisės atsiradimas ir raida. Teisės samprata ir požymiai. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės norma, jos sudėtinės dalys. Teisės normų samprata ir požymiai. Požymiai: formalieji ir turiningieji. Teisės normos ir kitos socialinės normos. Teisės normų struktūra ir jos ypatybės. Teisės normos rūšys. Teisės forma. Teisės forma ir jos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Specifinės teisės normos. Norminiai teisės aktai. Norminio teisės akto samprata ir požymiai. Norminių teisės aktų struktūra ir klasifikacija. Įstatymų samprata, rūšys bei ypatumai. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Teisės įgyvendinimas arba realizavimas. Teisės įgyvendinimo samprata. Teisės taikymas ir jo požymiai. Teisės taikymo stadijos ir principai. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Įstatymo teisės analogija. Skaityti daugiau
Teisė (7)Socialinis reguliavimas ir jo priežastys. Teisinio reguliavimo sąvoka ir vieta socialinio reguliavimo sistemoje. Teisinio reguliavimo objektas (sfera) ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodai: imperatyvinis ir dispozityvinis. Teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos ir politinio režimo. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcija. Teisinė psichologija ir teisinė ideologija, jų santykis. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektai, būdai ir rūšys. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma: formalieji ir turiningieji teisės normos požymiai. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir korporatyvinių normų santykis. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis priežastys ir sąlygos. Teisės normos struktūros sąvoka. Teisės funkcijų vaidmuo nustatant teisės normos struktūrą. Hipotezė, dispozicija, sankcija. Loginė ir tektinė teisės normos struktūros, jų tarpusavio santykis. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Teisės normų klasifikavimo pagrindai ir rūšys. Teisės normų kolizija ir kolizinės teisės normos. Teisės normų kolizijos įveikimo taisyklės. Teisės normų išreiškimo forma. Diskusija dėl "teisės formos" ir "teisės šaltinio" skirtumų. Termino "teisės šaltinis" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir teisinės minties" šaltinis. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisės normų akto sąvoka ir rūšys. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai, jų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų kodifikacija. Teisės normų aiškinimas: jo sąvoka, priežastys ir stadijos. Teisės normų prasmė ir reikšmė. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės samprata kaip metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas. Teisės normų aiškinimas kaip teisėkūros aktas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Skirtumas tarp teisnumo ir subjektinės teisės įgyvendinimo. Piliečio ir pareigūno teisinio statuso įgyvendinimo specifika. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės taikymo priežastys. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės taikymo aktų rūšys. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Teisės taikymo principai ir stadijos. Teisinių santykių sąvoka. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys: sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Atsakomybė apskritai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Deliktinė teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Deliktinės teisinės atsakomybės rūšys. Deliktinės atsakomybės taikymo principai. Valstybės deliktinė atsakomybė savo piliečiams. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Teisinės kultūros sąvoka ir rūšys. Teisinis nihilizmas ir jo priežastys. Skaityti daugiau
Teisė (73)Teisės pagrindai. Teisės samprata ir teisės normos. Teisės raida. Socialinės normos. Techninės normos. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Europos sąjungos norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Konstitucijos keitimas. Teisės sistema. Teisės šakos. Teisės normų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės normų galiojimas asmenims. Teisės normos spragos. Kolizija. Konkurencija. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas, pasibaigimas. Teisės pažeidimai. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (74)Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžia. Lietuvos respublikos valstybės valdžios institucijų valdžia. Valdžių padalijimas – svarbiausias demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų sistema. Darbo drausmė ir jos reikšmė. Darbo drausmės užtikrinimo būdai. Darbuotojų drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Paskolos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (77)Šeimos teisė. Santuoka. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos pabaiga. Pasekmės. Separacija. Sutuoktinio turto teisinis režimas. Vaiko kilmė. Tėvų teisės ir pareigos vaikams. Civilinė teisė: bendrieji nuostatai. Požymiai. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės objektai. Ieškinio senatis. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Civilinės teisės gynimo būdai. Civilinio kodekso 2 knyga. Fizinių asmenų veiksnumas. Nepilnamečiai nuo 14-18 metų. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Pasekmės pripažinimas ribotai veiksniu. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta. Gyvenamoji vieta. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu ar skelbimas mirusiu. Pasekmės asmens pripažinto nežinia kur esančio. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Darbo ir poilsio laikas. Viršvalandžiai. Kai dirbami visuomenei būtini darbai ir šalinamos. Atsiradusios dėl avarijos. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo užmokestis. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimai. Paveldėjimo teisė testamentas. Teisė į privalomąją palikimo dalį. Testamentinė išskirtinė. Palikimo priėmimas. Atvejai kada galima palikimo atsisakyti. Sutarčių ir prievolių teisė (civilinis kodeksas 6 knyga) prievolių rūšys. Kreditoriaus interesų gynimas, būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas, būdai. Sutarties samprata. Sutarčių sudarymas. Sutarčių pabaiga. Civilinė atsakomybė. Tiek sutartinė, tiek deliktinė atsakomybei yra būtinos šios atsakomybės sąlygos. Skaityti daugiau
Teisė (78)Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Socialinės normos. Požymiai. Socialinių normų rūšys. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra, elementai. Teisės sistemos samprata. Teisės šakos. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Kontinentinė (Romanų – Germanų) teisės sistema. Anglosaksų (bendrosios teisinės sistemos) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra. Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinė atsakomybė. Ieškinio ir arbitražinė pažeistų civilinių tiesių gynimo tvarka. Šeimos teisė. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę. Skaityti daugiau
Teisė (8)Teisės samprata, teisės principai. Valstybės ir teisės santykis. Teisinės sistemos. Teisės šaltiniai. Teisės normos, jų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas, teisinė atsakomybė. Konstitucinės teisės esmė. Konstitucinė teisė kaip teisės šaka ir mokslas. Įstatymų leidyba. Norminiai aktai, jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas. Užsienietis. Prieglobsčio teisė. Civilinės teisės esmė. Civilinės teisės principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Prievoliniai santykiai. Asmenų pasikeitimas prievolėje. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartys, jų rūšys. Sutarties sudarymo stadijos. Sutarties nutraukimas. Sutarties negaliojimas. Nuosavybės teisė. Servitutas. Uzufruktas. Sandorio samprata. Sandorių formos. Negaliojantys sandoriai. Įmonė. Įmonių rūšys. Įmonių filialai ir atstovybės. Bendrovės steigimas. Bendrovės valdymas. Bendrovės kapitalas. Finansai ir pelno paskirstymas. Arbitražo samprata. Skaityti daugiau
......