Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Teisės pagrindaiTeisės kilmė, sąvoka ir požymiai. Konstitucinė teisė: vietos savivalda ir valdymas. Civilinė teisė: ieškinio senatis. Ieškininiai terminai. Baudžiamoji teisė: bausmių sistema ir rūšys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (10)Teisės sąvoka. Teisės funkcijos. Teisės normos ir jų struktūriniai elementai. Teisiniai santykiai ir jų rūšys. Teisės realizavimas ir jo formos. Teisės forma (arba teisės šaltinis) ir jo rūšys. Teisės pažeidimas, požymiai ir sudėtis. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo požymiai. Konstitucinė teisė. Civilinė teisė. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Juridinių asmenų rūšys. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės (AB). Sandorio samprata. Sandorio subjektai. Juridiniai poelgiai. Sąlyginiai sandoriai. Sandorio galiojimo sąlygos. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Niekiniai sandoriai. Sandorio pripažinimo negaliojančiu padariniai. Sutarties samprata ir rūšys. Sutarčių tipai. Prievolės samprata. Sutartinė ir dalykinė (deliktinė) civilinė atsakomybė. Civilinio proceso samprata. Darbo teisė. Darbo teisės šaltiniai. Darbdavio, darbuotojo sąvokos. Darbo sutarties sąvoka, turinys, forma. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Atostogų rūšys ir suteikimo tvarka. Teisminė valdžia. Specializuoti teismai. Baudžiamoji teisė. Baudžiamasis įstatymas. Pagrindiniai baudžiamosios teisės principai. Nusikalstamos veiklos samprata, jos sudėtis. Nusikaltimų kategorijos. Bausmė ir jos paskirtis. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. Baudžiamojo proceso samprata. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Europos Sąjungos teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. Konstitucinės sutartys. Antrinės teisės aktų rūšys: reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Šių aktų skelbimas, įgaliojimas, aiškinimas. Pagrindinės Europos sąjungos institucijos (kuo skiriasi Europos sąjungos taryba nuo Europos tarybos). Tiesioginis Europos sąjungos teisės taikymas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Dirbančiojo sąvoka. Darbuotojų laisvo judėjimo teisės ir turinys, sąlygos. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) teisės. Laisvas prekių, paslaugų ir kapitalų judėjimas. Teisė įsidarbinti. Įsidarbinimo galimybės ir sąlygos. Išimtys dėl dirbančiųjų laisvo judėjimo. Kas yra acquis? Bendroji rinka. Konstitucinė teisė. Konstitucijos samprata. Lietuvos respublikos konstitucijos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. Žmogaus ir piliečio teisių ir laisvių sistema Lietuvos respublikos konstitucijoje – teisių grupės ir mokėti išvardinti toms grupėms priskiriamas asmens laisves. Valstybės valdžios sistema. Prezidentas, jo teisinė padėtis, rinkimai, kompetencija, įgaliojimų pasibaigimas. Vyriausybė: jos sudėtis, formavimo tvarka, kompetencija, priimami teisės aktai, atskaitomybė Seimui. Lietuvos respublikos Konstitucinis teismas: jo sudėtis, teisėjų skyrimo tvarka ir statusas, kompetencija, priimami aktai, kas gali į jį kreiptis. konstitucijos principai. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (12)Valstybės valdžia. Teisė: prigimtinė ir pozityvioji. Pozityvioji teisė. Pozityviosios teisės požymiai. Tesės funkcijos. Teisės aktai ir jų rūšys. Norminiai teisės aktai – teisės šaltiniai. Norminių teisės aktų galiojimas. Laike. Erdvėje. Asmenims. Norminiai teisės aktų retroaktyvumas. Įstatymų klasifikavimas. Poįstatyminiai Norminiai teisės aktai. Teisės interpretacija (aiškinimas). Teisės aktų sisteminimas. Teisės normos ir jų rūšys. Teisės normos. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Bausmių sistema samprata ir rūšys. Samprata. Kriminalinių bausmių sistema. Papildomos bausmės. Bausmės juridiniams asmenims. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (13)Teisės samprata. Teisės norma. Teisės normų sudėtinių dalių kvalifikacija. Socialinės normos. Istorinė teisės raida. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Europos sąjungos teisiniai aktai. Teisėkūra. Teisinės technikos reikalavimai. Teisės pažeidimas (TP). Teisinis reguliavimas. Teisės sistema. Teisės santykiai. Objektas. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (14)Teisės teorija. Bendrieji valstybes ir teises klausimai. Valstybės ir teisės mokslai bendrojoje mokslų sistemoje. Valstybės teorijos (pagrindinės idėjos). Teisinės valstybės teorija. Teisės teorijos pagrindai. Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės formos (šaltiniai). Teisinės sistemos. Lietuvos teisinė sistema. Lietuvos teisinės sistemos struktūrinės dalys. Lietuvos norminiai teisės aktai. Įstatymo samprata ir ypatumai. Pagrindiniai ir paprastieji įstatymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos respublikos prezidento teisės aktai. Šakinio valstybinio valdymo institucijų teisės aktai. Vietos savivaldos institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisės aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Lietuvos teisės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka Lietuvos respublikoje. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir jų priežastys. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės rūšys. Nusikaltimai ir baudžiamoji atsakomybė. Administraciniai teisės pažeidimai ir administracinė atsakomybė. Darbo drausmės pažeidimai ir drausminė bei materialinė atsakomybė. Civilinės teisės pažeidimai ir civilinė atsakomybė. Teisė ir moralė. Pagrindinės sąvokos. Konstitucinė teisė. Konstitucinė teisė ir konstitucija. Konstitucinės teisės samprata ir ypatumai. Lietuvos respublikos konstitucijos samprata ir ypatumai. Pamatiniai valstybės organizavimo principai. Pamatinių valstybės organizavimo principų bendra samprata. Demokratinės valstybės principas. Respublikinės valstybės principas. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Bendra samprata. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Specialiosios pilietinės (politinės) teisės. Specialiosios ūkinės ir kultūrinės (socialinės) teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Seimas. Respublikos prezidentas ir vyriausybė. Teismai. Pagrindines sąvokos. Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės reguliavimo metodas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sąvokos apibrėžimas. Administracinės teisės normos ir santykiai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administracinių teisinių santykių samprata ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo principai. Viešojo valdymo subjektai. Viešojo valdymo subjektų rūšys. Viešojo valdymo subjektų sistema. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų. Apskrities valdymas. Savivaldybės valdymo subjektai. Valstybės tarnyba. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (15)Teisės požymiai. Lietuvos teisinė sistema. Administracinės teisės normos samprata ir struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Bauda. Specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Privatūs juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų. Servitutas. Uzufruktas. Žyminis mokestis. Darbuotojas, darbdavys. Kai kurių darbo sutarčių ypatybės. Poilsio laikas ir jo rūšys. Nuosavybės teisė. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (19)Kokia yra darbo įstatymų taikymo sritis? Kaip taikomi įstatymai, jeigu darbdavys yra užsienio valstybė? Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Kas tai yra fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas bei darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas? Kas gali būti darbuotojų ir darbdavių atstovais? Kaip skaičiuojami terminai? Koks yra ieškinio senaties terminas Darbo kodekso reglamentuojamiems santykiams? Kokiems reikalavimams netaikoma ieškinio senatis? Kaip suprantate sąvoką socialinė partnerystė?Kokiais principais ji grindžiama? Kas yra darbo sutartis? Kas sudaro darbo sutarties turinį? Kokios yra darbo sutarties sąlygos? Kas sudaro kolektyvinės sutarties turinį? Kokie yra darbo apribojimai priimant į darbą? Kokia yra darbo sutarties sudarymo tvarka? Kas tai yra nelegalus darbas? Kokie darbai nelaikomi nelegaliu darbu? Apibūdinti darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarką. Apibūdinti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu. Apibūdinti darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyvą, kai nėra darbuotojo kaltės. Kokie yra įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai? Kokie taikomi apribojimai nutraukiant darbo sutartį? Kam teikiama pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius? Kokios taikomos garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams auginantiems vaikus? Kokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka? Kokia normali savaitinė darbo laiko trukmė? Kam taikoma sutrumpintas darbo laikas? Kaip jis apmokamas? Kaip suprantate sąvokas sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas? Kuo jie skiriasi? Kokie darbai laikomi viršvalandiniais darbais? Kokia leistina jų trukmė? Kaip jis apmokamas? Koks darbas laikomas naktiniu? Kaip apmokamas darbas naktį? Kas tai yra darbo laiko apskaita? Jos rūšys. Kas tai yra suminė darbo laiko apskaita?Kokie taikomi darbo laiko apribojimai, esant suminei darbo laiko apskaitai? Kokie yra išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai. Kokios yra kasmetinių atostogų rūšys ir jų trukmė?Kokia kasmetinių atostogų suteikimo tvarka? Kas turi pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamojo stažo toje įstaigoje? Kokia tvarka kasmetinės atostogos suteikiamos dalimis? Kokia atšaukimo iš kasmetinių atostogų tvarka? Paaiškinti kasmetinių atostogų perkėlimo ir pratęsimo tvarką? Kokia nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo atleidžiant iš darbo tvarka? Kokia kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarka? Kokiais atvejais išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas? Kaip apmokamos mokymosi atostogos? Kokios trukmės suteikiamos nemokamos atostogos? Kam jos gali būti suteikiamos? Kokios yra papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus? Kas tai yra darbo užmokestis? Ką jis apima? Kaip yra atsiskaitoma su darbuotoju už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu toks darbas nenumatytas pagal grafiką? Kokios drausminės atsakomybės rūšys? Kokios yra drausminės nuobaudos? Kokie jų skyrimo terminai? Kokia nuobaudų skyrimo tvarka? Kokios yra materialinės atsakomybės rūšys? Kokios yra darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys? Kokios yra sąlygos materialinei atsakomybei atsirasti? Kokia žalos atlyginimo tvarka? Kas tai yra darbo ginčas? Kur jie nagrinėjami? Kaip skirstomi civilinėje teisėje fiziniai asmenys pagal veiksnumo apimtį? Kas tai yra juridinis asmuo? Kaip jie skiriami? Kokios yra juridinių asmenų rūšys? Kas tai yra atstovavimas? Kas gali būti atstovaujamuoju ir atstovu? Kokios yra atstovavimo rūšys? Kas tai yra ieškinio senatis? Apibūdinti sandorių sampratą, formą ir rūšis. Kuo skiriasi daikto valdymas, naudojimas ir disponavimas? Apibūdinti civilinės atsakomybės sampratą, sąlygas ir rūšis. Kas tai yra paveldėjimas? Kokie jo pagrindai? Apibrėžti paveldėjimo teisės ypatumus Paveldėjimo atsiradimo laikas. Kas tai yra mokesčių teisė? Kas tai yra mokesčių teisės norma? Paaiškinkite teiginį, kad mokesčių teisės normos yra imperatyvios. Kas tai yra mokestiniai teisiniai santykiai? Kas sudaro Lietuvos mokesčių sistemą? Kaip suprantate sąvoką, kad mokesčius nustato tik valstybė? Kas tai yra mokestis? Kas tai yra mokesčio lengvata? Pagal kokius požymius ir į kokius yra skirstomi mokesčiai? Kas tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai? Apibūdinkite juos ir pateikite pavyzdžių. Kaip yra baudžiami mokesčių teisės normų pažeidėjai? Kas tai yra mokesčių teisės šaltiniai? Apibūdinkite juos. Kas tai yra apmokestinimo tvarka ir mokesčio mokėtojas? Paaiškinkite, kas tai yra mokesčio mokėtojo pareigos perkėlimas ir kas tai yra mokesčio naštos perkėlimas? Kuo jie skiriasi? Kokia tvarka gali būti skundžiamas mokesčių administratoriaus parengtas ir patvirtintas patikrinimo aktas? Kas tai yra teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą? Kas tai yra mokesčio apskaičiavimas? Kaip skirstomos nusikalstamos veikos? Nuo kokio amžiaus piliečiai traukiami baudžiamojon atsakomybėn? Kokia bausmės paskirtis? Kokios yra bausmių rūšys ir jų skyrimo ypatumai? Kas tai yra aplinkos apsaugos teisė? Kas yra aplinkos apsaugos teisės objektas? Kas tai yra aplinkos apsaugos standartas? Kas tai yra gamtos išteklių limitavimas? Kokia atsakomybė taikoma už aplinkos apsaugos pažeidimus? Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (21)Valstybės sąvoka ir požymiai. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Pagrindinės teisės rūšys, Jų skirtumai. Konstitucinė teisė. Konstitucijos paskirtis ir reikšmė. Konstitucinė priežiūra. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Europos Žmogaus Teisių Teismas- kaip žmogaus teisių apsaugos garantas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (9)Civilinės teisės samprata. Civilinė teisė. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Civilinės teisės reguliavimo metodas. Civilinės teisės reguliavimo metodo požymiai. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Fiziniai asmenys kaip civilinių santykių subjektai skirstomi. Civilinės teisės subjektiškumas. Civilinės teisės santykio turinys. Civilinių teisių objektai. Terminai. Termino apibrėžimas. Termino pradžia. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties terminas. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų teisnumo apribojimai. Atstovavimas ir įgaliojimai. Prekybos agentas. Daiktinė teisė. Daiktų sąvoka. Daiktų klasifikacija. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Registruojami daiktai. Juridiniai faktai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimas. Paveldėjimas. Palikėjas. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Įpėdinių savitarpio santykiai. Prievolių teisė. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Sutarčių teisė. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymo tvarka. Sutarčių turinys. Kitais pagrindiniais atsirandančios prievolės. Civilinė atsakomybė. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pardavėjo pareiga perduoti daiktus. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą ir kitas išlaidas. Sutarties forma. Mainų sutarties samprata. Dovanojimo sutarties samprata. Nuomos sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Šeimos teisė. Santuoka. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės). Santuokos sudarymas. Sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Kitų šeimos narių teisės ir pareigos. Darbo teisė. Darbo teisės samprata. Darbo teisė. Darbo teisės sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo tesės subjektai. Kolektyvo samprata. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė darbo sutarties šalių atsakomybė. Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai. Darbo įstatymų laikymosi, priežiūra ir kontrolė. Civilinio proceso teisė. Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Teisės institucijų Lietuvos respublikoje pagrindai. Prokuratūra. Advokatūra. Baudžiamosios justicijos institucijos. Europos sąjungos teisė. Laisvų asmenų judėjimas. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Nusikalstamų veiklų rūšys. Atskirų nusikaltimų veikų bendra charakteristika. Bausmė ir jos paskirtis. Baudžiamojo proceso teisė. Kardomosios priemonės. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos. Bylų procesas pirmos instancijos teisme. Skaityti daugiau
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos (4)Teisės socialinė paskirtis ir raida. Teisės sampratų kaitos. Priklausomybė nuo teisės socialinės paskirties. Žmogaus teisės kaip Pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. "Žmogaus teisės" teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Teisnumo ir subjektinės teisės lygmenų sutapimas. Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Orumas kaip žmogaus vertingumas, kylantis iš tinkamumo gyventi visuomenėje. Teisių ir pareigų vienovė – žmogaus orumo teisinė formulė. Teisė į orumą teisnumo ir subjektinės teisės požiūriu. Tik laisvo žmogaus pareigų vykdymas kuria orumą. Teisė į orumą, kaip žmogaus teisių pagrindas. Teisė į orumą, teisinės praktikos požiūriu. Skaityti daugiau
Teisės sociologija (7)Teisės sociologijos funkcijos. Teisės sociologijos metodologinė funkcija. Bendra mintis. Žinios. Paaiškinimas. Teisinių reiškinių dalinis indeterminiškumas. Moksliniai įstatymai ir teisės sociologija. Kauzalinė analizė. Kauzalinės analizės procedūros. Kritika. Praktinė teisės sociologijos funkcija. Pagarba sutarties šalims. Sociologinė pagalba teisėjams. Socialinė pagalba įstatymų kūrėjui. Visuomenės nuomonė ir teisėkūra. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniai (2)Justiniano Kodeksas. Salijų įstatymas. Anglosaksų įstatymai. Justiniano kodifikacija. Vokietijos teisės aktai. Žemių teisė. Karolina. Senasis Testamentas. Skaityti daugiau
Teisės teorijaTeisės sąvokos problema. Esamybės ir privalomybės santykio problema. Teisinis, dogmatinis ir sociologinis požiūris į teisę. Konvencinė teisės samprata. Normos. Teisė ir vertybės. Teisės ir moralės santykis. Teisės paradigmos. Objektinė ir subjektinė teisė. Teisės normos ir principai. Normų klasifikavimas. Teisės šaltiniai ir norminis aktas. Teisiniai santykiai ir teisiniai faktai. Teisinis subjektiškumas ir kompetencija. Teisėkūra. Teisinis reguliavimas. Teisės realizavimas ir taikymas. Teisės spragos ir jų likvidavimo būdai. Teisės aktų galiojimas. Teisės normų konkurencija ir kolizinės normos. Teisės aiškinimas. Teisės sistema ir teisės sisteminimas. Teisinis elgesys. Teisės funkcijos. Konstitucijos sąvoka. Konstitucijos kaip teisės akto ypatumai. Konstitucinės ir ordinarinės teisės samprata. Konstitucinė kontrolė. Konstitucijos aiškinimas. Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę teises kriterijai. Viešųjų ir privačiųjų santykių teisinio reguliavimo ypatumai. Viešosios ir privatinės teisės struktūra. Teisės tradicijų klasifikavimas ir nacionalinių teisės sistemų šeimos. Vakarų teisės tradicija. Romanų-germanų teisės tradicijos bruožai. Teisės ir valstybės sąveika. Teisinės valstybės teorijų raida. Teisinės valstybės parametrai. Skaityti daugiau
Teisės teorija (10)Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos funkcijos. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. Teisės teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Teologinė, arba dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata. Sociologinės teisės sampratos vertinimas. Teisės hermeneutika. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. Teisė kaip leidimų ( subjektinių teisių) ir pareigų (paliepimų) vienovė. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Teisės teorijos vieta teisės mokslo sistemoje. Vidinė teisės mokslo struktūra. Metodologinė teisės teorijos funkcija. Teisės teorijos metodai: sąvoka, vaidmuo ir rūšys. Termino "teisė" daugiareikšmiškumas. Pažintinė, arba analitinė, teisės teorijos funkcija. Konstruktyvioji, arba prognostinė, teisės teorijos funkcija. Teises sampratos santykis su politiniu režimu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. L. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasinės teisės (marksistinė) teorija. Realistinė teisės samprata, arba R. Von Iheringo "interesų jurisprudencija". Teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo, arba socialinės priklausomybės (funkcijų), teorija. Kompromisinės krypties teisės sampratų įvertinimas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Teisės idėjos raida: teisės samprata - temporis filia. Ikikapitalistinės, arba neišplėtotos, teisės stadija. Kapitalistinės teisės epocha. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės JR ekonominės (paskirstomosios) lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (11)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Teisės samprata. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. L. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasinės teisės teorija (marksizmas). R. von Jheringo "interesų jurisprudencija". Teisės teorijos grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo arba "socialinių funkcijų" teorija. Normatyvinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. Termino "teisė" etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Kapitalistinės epochos teisė. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo objektas ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės rūšys. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės normų aktas. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir jų bendra charakteristika. Teisės normų aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės normų aiškinimo aktai. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių struktūra. Teisinė atsakomybė. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas ir jo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės principai. Teisės veiksmingumas. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros skirtumas. Teisės veiksmingumo sąvoka. Skaityti daugiau
Teisės teorija (12)Valstybės sąvoka. Valstybės požymiai. Teritorija. Valdžia. Suverenitetas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Teisės samprata. Šiuolaikinė koncepcija. Teisės teorijos. Socialinės normos. Teisės normos samprata. Teisės sistemos samprata. Teisės sistemos ir įstatymų sistemos santykis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Kontinentinė (romanų – germanų teisės sistema. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisėkūros samprata. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Teisėto elgesio samprata. Teisės pažeidimo samprata. Teisinės atsakomybės samprata. Teisės aktų samprata. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Teisės principas. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (15)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo specifika. Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. Termino "teisė" etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Kapitalistinės epochos teisė. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę tarpšakiniu lygmeniu. Teisės principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę šakos lygmeniu. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonė. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos santykis. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma. Teisės normos formaliųjų ir turiningųjų požymių sąveika. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normų ir korporatyvinių (partijų, visuomeninių organizacijų, susivienijimų) normų santykis. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. Teisės normos vidinė struktūra. Metodologinės, techninės priemonės teisės normos struktūrai atskleisti. Teisės normų klasifikacija. Teisės formos rūšys. Norminės sutartys. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir jų bendra charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės normų aiškinimas. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo aktas. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės ar įstatymo analogiją. Teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai. Teisinių santykių struktūra. Teisės pažeidimas ir jo rūšys. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisės teorija (16)Trys teisės ontologiniai lygmenys ir jų tarpusavio sąveika. Teisės esmę aiškinančių teorijų diferenciacija pagal požiūrį į teisės turinį. Teisės sampratų įvairumas pagal požiūrį į teisės formą. Teisės normos kaip socialinių normų dalis: socialinių ir techninių normų skirtumai. Teisės normų požymiai; teisės ir moralės sąvoka. Termino teisė daugiareikšmiškumas; lietuviško termino teisė žodinė kilmė; teisės kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovės sąvoka. Pagrindinės teisės funkcijos. Teisės turinio priklausomybė nuo teisės socialinės paskirties pasikeitimo. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas. Teisės ir valstybės santykis, valstybė kaip politologinė ir teisinė kategorija. Teisinės idėjos kaip vienas iš teisės elementų; teisinės ideologijos ir teisinės kultūros sąveika; trys teisinės kultūros vystymosi pakopos. Teisės normų aktų rūšys. Teisinio reguliavimo metodo samprata. Teisinio reguliavimo metodas kaip teisės sistemos sudarymo pagrindas. Teisinio reguliavimo metodų įvairovė, jų ypatumai atskirose teisės šakose. Teisės normų aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenims. Teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Teisinių santykių dalyvių subjektiškumo samprata, jo ypatumai atskirose teisės šakose. Teisės taikymo sąvoka, funkcijos, stadijos. Teisės taikymo aktai, jų įvairovė ir vieta visuomeninių santykių reguliavimo mechanizme. Konstitucijos tiesioginio taikymo problema. Teisės efektyvumo samprata ir kriterijai. Teisės efektyvumo didinimo sąlygos. Įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Parlamento vieta valstybinių institucijų sistemoje; parlamento atsakomybės formos. Teisinių aktų konstitucingumo kontrolės mechanizmas Lietuvoje; Konstitucinio Teismo vieta trilypiame valdžios padalijime; Konstitucinio Teismo sprendimų vieta teisės normų sistemoje. Pagrindiniai teisės normų sisteminimo būdai, teisės normų sistemos ir norminių aktų sistemos sąveika. Pagrindinės teisės normų išraiškos formos. Teisės papročio vieta šiuolaikinėse valstybėse. Teisinio precedento ir teisinio norminio akto palyginimas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir sfera; teisinio reguliavimo metodai – imperatyvinis ir dispozityvinis – jų derinimas tarpusavyje; teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo valstybinės politinio režimo. Teisės normų realizavimo sąvoka; realizavimo formos, teisės taikymo ypatumai. Teisės aiškinimas; jo rūšys. Teisės spragos, teisės taikymas analogijos keliu; teisės taikymas esant normų kolizijai. Teisinių santykių subjektai, objektas ir turinys, teisiniai faktai, kaip teisinių santykių atsiradimo pagrindai. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisinės atsakomybės samprata. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Socialinė atsakomybė ir jos rūšys. Skaityti daugiau
Teisės teorija (17)Valstybės samprata. Valstybės sąvoka. Valstybės požymiai. Etnografinė tauta. Politinė tauta. Pilietybės atsiradimo ar gavimo pagrindai. Tautos ryšys su valstybe. Teritorija. Valdžia. Valdžios struktūra. Valdžios formos. Valdžios požymiai. Suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Teisės samprata. Pagrindinės teisės kilmės teorijos. Prigimtinės teisės teorija. Istorinė teisės mokykla. Psichologinė teisės teorija. Normatyvinė arba abstrakčiai normatyvinė teorija. Sociologinė teisės teorija. Marksistinė teisės teorija. Neopozityvizmas (analitinė jurisprudencija). Hartas GG teisės samprata. Klasikinio pozityvizmo teorija (Lloydas, Grin). Prigimtinės teisės atgimimo teorija. Socialinės normos. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, teisės normos elementai. Sankcija. Teisės normos išdėstymo teisės norminiuose aktuose ypatumai. Teisės normų rūšys. Teisės šakos. Teisės pošakis. Teisės institutas. Teisės norma. Teisės sistemos ir įstatymų sistemos santykis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Kontinentinė (romanų – germanų teisės sistema. Įstatymų hierarchija. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo būdai. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės spragų naikinimo būdai. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinis režimas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo aktas. Teisėto elgesio samprata. Teisėtą elgesį apibūdinantys požymiai. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisės pažeidimai tarptautinėje teisėje. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Valstybės prievartos priemonės. Teisės taikymo pagrindai. Teisinės atsakomybės klasifikacija. Teisės akto samprata. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės norminių aktų įsigaliojimas Lietuvos respublikoje. Kada teisės norminiai aktai netenka galios. Aktų galiojimas erdvėje. Teisės norminių aktų galiojimas asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Specialieji teisės principai. Teisės principai. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvoje. Teisės principai. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (19)Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisiniai santykiai. Teisės normos. Teisės realizavimas (įgyvendinimas). Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Teisės aiškinimas. Teisėkūra. Skaityti daugiau
......