Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Teisė (72)Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai ir atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (76)Imperatyvios dispozityvios teisės normos. Administracinė teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Materialinė teisė. Napoleono kodekso įvedimas Lietuvoje. Tarptautinės teisės principai. Sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties objektai. Sutarties subjektai. Sutarties turinys. Sutarties terminas. Sutarties pasibaigimo pagrindai. Sutarties neįvykimo teisinės pasekmės. Skaityti daugiau
Teisė ir kiti elgesio reguliatoriaiĮvadas. Elgesys. Nenormatyvinis reguliavimas. Normatyvinis elgesio reguliavimas. Normos sąvoka. Normų rūšys: techninės, socialinės, techninės-socialinės. Papročių normos. Religinės normos. Teisės normos. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir moralėĮvadas. Moralės įtaka teisei. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir moralė (2)Įvadas. Moralė. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Moralė kaip teisės normų šaltinis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminė sutartis (2)Įžanga. Teisės tekstas kaip ženklų sistema. Teisės išraiškos formos : išorinis ir vidinis aspektai. Teisės šaltiniai: materialinis ir formalusis aspektai. Teisės šaltinių rūšys. Teisės šaltiniai kaip vienas iš požymių, pagal kuriuos klasifikuojamos nacionalinės teisės sistemos. Teisinis paprotys. Precedentas. Norminė sutartis. Doktrina. Religija. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Teisė ir tekstas. Teisės šaltiniai. Norminis aktasĮžanga. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jo skirtumai nuo individualaus teisės akto. Norminių aktų rūšys. Konstitucija kaip ypatingas teisės šaltinis: konstitucijos ir norminio akto santykis. Tipinė norminio akto struktūra (idealus modelis). teisės normų išsidėstymas (formulavimas) norminių aktų tekste. Reikalavimai norminių aktų turiniui, formai, struktūrai, kalbai, išleidimui ir paskelbimui; šių reikalavimų įtvirtinimas norminiuose aktuose ir teismų jurisprudencijoje. Išvados. Skaityti daugiau
TeisėkūraĮvadas. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka ir tikslai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės funkcijosĮvadas. Tikslas - remiantis Egidijaus Kūrio, Vytauto Šlapausko, Alfonso Vaišvilos, Stasio Vansevičiaus darbais supažindinti su: Teisės funkcijų samprata, Teisės funkcijomis sociologiniu požiūriu, Teisės funkcijomis dogmatiniu požiūriu, Simboline ir švietėjiška teisėkūra. Teisės funkcijų samprata. Teisės funkcijos sociologiniu požiūriu. Teisės funkcijos dogmatiniu požiūriu. Reguliavimo funkcija. Apsaugos funkcija. Simbolinė ir švietėjiška teisėkūra. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės įgyvendinimo sąvoka: teisės taikymas, stadijos, teisės taikymo aktasĮvadas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės istorija (5)Argumentuodami nurodykite kuriose Vokietijos konstitucijose buvo įtvirtinta Prūsijos viršenybė ir paaiškinkite kodėl? Vokietijos imperijos konstitucija. Kaip skiriasi paveldėjimo institutas pagal Magdeburgo miesto teisę Lietuvoje ir Lietuvos Statutus? Kaip buvo kiekvienoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemės privilegijoje plečiama feodalų žemės nuosavybės teisė? Kokie buvo numatyti žemės disponavimo apribojimai feodalams Lietuvos Statutuose? Kazusas. Pirmasis Lietuvos Statutas. Skaityti daugiau
Teisės istorija (6)Kaip pakito piliečio teisės lyginant 1922, 1928, 1938 metus. Lietuvos valstybės konstitucijas? Atsakymą pagrįsti konkrečiais konstitucijos straipsniais. Kuo skiriasi Anglijos ir Prancūzijos leno teisės? Kodėl 1468 metais Kazimiero teisyno didžioji dalis teisės normų skirta vagystei? Iš kokių normų galima spręsti, kad valstiečiai yra įbaudžiavinti? Kuo skiriasi dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijoje ir Anglijoje? Uždavinys: Bajoras A Upytės mieste karčemoje buvo sumuštas ir sužalotas kardu bajoro B. Po susirėmimo pasijutęs geriau bajoras A paraukė namo, o pakeliui užsuko pagalbos pas savo draugą bajorą D pastarasis kaip tik buvo dvare ir šventė dukros vestuves. D suteikė pagalbą ir pasiūlė draugui paviešėti savaitę kitą. A grįžo į namus po dviejų savaičių, pasijuto blogai ir mirė. Per vėlai atvykęs gydytojas nustatė, kad mirtis ištiko nuo anksčiau ištiktų sumušimų. Kokį straipsnį inkriminuos teismas pagal I-ąjį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Statutą? Skaityti daugiau
Teisės istorija (7)Kuo dviejų parlamento rūmų sistema Prancūzijos 1795 metų konstitucijoje skyrėsi nuo tokios pat sistemos Anglijoje? Kokie proceso bruožai liudytų, kad 1468... Kaip pakito sankcija lyginant 1468 metų Kazimiero teisyną ir Lietuvos statutus? Kokius nustatė nuosavybės apribojimus Napoleono civilinis kodeksas ir ar tai nebuvo prieštaravimas deklaruojamai absoliučiai privatinei nuosavybei? Kazusas: Remdamiesi I-uoju LDK Statutu išspręskite uždavinį. Mirė bajoras A ir paliko 600000 auksinių. Liko našlė B ir du bajoro A pilnamečiai sūnūs C ir D iš pirmos santuokos ir dukra E (pilnametė) ir sūnus F (mažametis) iš antros santuokos (su B). Testamente tėvas tik nurodė, kad palieka pusę turto dukrai E, jeigu ji ištekės už kaimyno M. našlė B nebuvo įkraitinta. Į teismą kreipėsi C ir D reikalaudami pusė palikimo, nes didžioji dalis tėvo turto sudarė pirmosios žmonos atsineštas kraitis. Kaip bus paskirstytas turtas pagal I-ąjį Lietuvos Statutą (nurodyti konkrečias sumas)? Skaityti daugiau
Teisės istorija (8)Įžanga. Teritorinės slavų ir recepuotos vakarietiškos teisės junginio įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisei. Rygos miesto teisės recepcijos problema. Teisės taikymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokymas pirmuose Vakarų Europos universitetuose (2)Teisės studijos – pirmųjų universitetų Europoje kūrimosi priežastis. Bolonijos teisės mokykla. Mokymo programa ir metodas. Scholastinis analizės ir sintezės metodas. Scholastikos santykis su graikų filosofija ir romėnų teise. Scholastines dialektikos taikymas teises mokslui. Bolonijos universiteto įtaka kitiems Vakarų Europos universitetams. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokslas ir teisininkų rengimas Lietuvoje 1940-1989, 1990-20071940 metų universiteto padėtis. Vokiečių okupacija. Antroji Sovietų okupacija. Teisės mokslas. Atkūrus nepriklausomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (7)Baudžiamasis kodeksas. 185 straipsnis. Radinio pasisavinimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. Civilinis kodeksas. 5.47 straipsnis. Perduoto saugoti testamento išreikalavimas. 6.571 straipsnis. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 122 straipsnis. Vidaus vandens laivų laikymas nenustatytose vietose. Skaityti daugiau
Teisės normų aktai. Teisės aktų rūšys ir požymiaiĮvadas. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų sistema. Norminių teisės aktų rūšys. Įstatymai, jų požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų analizėTeisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso 168 str. 1 d., analizė. Sprendimas. Teisės normos užrašymas "Jei ... , tai ... priešingu atveju ..." pavidalu. Hipotezės analizė. Dispozicijos analizė. Sankcijos analizė. Skaityti daugiau
Teisės normų analizė (4)Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis. Skaityti daugiau
...