Šperos.lt > Teisė > Teisės konspektai
Teisės konspektai

(211 darbai)

Kriminalistika (8)Kriminalistikos samprata ir sistema. Kriminalistikos objektas. Kriminalistikos mokslo uždaviniai. Kriminalistikos metodai. Kriminalistinė identifikacija ir diagnostika. Kriminalistinės versijos. Kriminalistikos technikos pradmenys. Kriminalistikos techninės priemonės ir būdai. Pagrindiniai objektų tyrimo metodai ir priemonės. Kriminalistinis vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata ir sistema. Kriminalistinės fotografijos sąvoka, reikšmė ir rūšys. Operatyvinės kriminalistinės fotografijos būdai ir metodai. Fotografavimas atliekant proceso veiksmus. Pagrindiniai kriminalistinės tiriamosios fotografijos metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo procesinis įforminimas. Trasologija. Trasologijos pagrindai. Kriminalistinė ginklotyra. Kriminalistinė dokumentotyra ir raštotyra. Kriminalistinė habitoskopija. Fonoskopija, odorologija, mikroobjektų tyrimas. Kriminalistinės taktikos pradmenys. Apžiūra. Objektų tyrimo ir ekspertizės taktika. Parodymų patikrinimas vietoje. Parodymai atpažinimo. Kratos taktika. Apklausos taktika. Kriminalistikos metodika. Skaityti daugiau
Laisvas darbuotojų judėjimasDarbuotojų judėjimo laisvės taikymas asmenų atžvilgiu: Europos sąjungos (ES) pilietybės reikalavimas, darbuotojo sąvoka, darbuotojo šeimos nariai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir vidaus situacijos. Pagrindiniai principai, taikomi laisvam asmenų judėjimui: laisvo asmenų judėjimo normų, įtvirtintų sutartyje, tiesioginis veikimas. Asmenys, besinaudojantys šia judėjimo laisve. Darbuotojo sąvoka. Darbuotojo šeimos narių sąvoka. Laisvo darbuotojų judėjimo ribojimo draudimas: diskriminacijos dėl pilietybės draudimas. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Nediskriminuojančių ribojimų draudimas. Teisės, išplaukiančios iš laisvo darbuotojų judėjimo. Teisė įsidarbinti. Teisė į vienodas darbo sąlygas. Teisė į vienodas socialines ir mokestines lengvatas. Teisė laisvai judėti. Teisė apsigyventi priimančioje valstybėje narėje. Teisė pasilikti. Darbuotojo šeimos narių teisės. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų - studentų, pensininkų, sportininkų) judėjimas. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos kelių transporto veiklą, analizėVežimo veiklos licencijavimas. Dėl geros reputacijos reikalavimo. Dėl tinkamos finansinės padėties reikalavimo. Dėl profesinės kompetencijos sąlygų atitikimo. Technologija ir saugumas. Narystės Europos sąjungoje poveikis Lietuvos kelių transporto sektoriui. Krovinių vežėjai. Krovininių transporto priemonių parkas. Leidimai vežti krovinius užsienio šalyse. Muitinės procedūros. Finansinio pajėgumo reikalavimo taikymas vidaus vežimams. Europos sąjungos transeuropinio tinklo TEN-T plėtra Lietuvoje ir šalies kelių tinklo modernizacija, panaudojant Europos sąjungos paramą. Saugaus eismo užtikrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimą reglamentuojančių dokumentų apžvalgaLietuvos švietimą reglamentuojantys valstybinio lygio dokumentai. Lietuvos respublikos. Švietimo įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Švietimo sistemos sandara. Trečiasis skirsnis. Švietimo prieinamumas ir kokybė. Ketvirtasis skirsnis. Mokyklų, pagalbos įstaigų steigimas, veikla, pabaiga ir pertvarkymas. Šeštasis skirsnis. Švietimo valdymas. Savivalda. Septintasis skirsnis. Švietimo finansavimas. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Vyriausybės patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys švietimą Lietuvoje. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorijaTeisės šaltinių rūšys. Pirmojo, antrojo, trečiojo Lietuvos Statuto rengimas. Pagrindinės valstybės institucijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema. Teisinė mintis ir teisės mokslas. Privatinė teisė. Sovietinės teisės Lietuvoje įvedimas 1940-1941 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Bendrieji sovietinės teisės sistemos bruožai Teisininkų rengimas ir teisės mokslas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir jos konstitucinės teisės raida. Teisė nacių okupuotoje Lietuvoje. Civilinės teisės raida. Baudžiamosios teisės plėtra. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (2)Kurso dalykas ir jo studijavimo metodai. Lietuvos istorijos periodizacija. Valstybingumo raidos etapai. Lietuvos iškilimas, Mindaugo centralizuota valstybė, krikštas, karalystė ir tolesnė raida. Pamedės teisyno (1340 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. Teisė iki XIV amžiaus pabaigos. Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisė šaltinis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) perėjimas į luominę monarchiją (XIV – XVI amžius). Visuomeninės santvarkos bruožai (XIV – XVI amžiaus vidurys). Miestiečių teisinė padėtis (XIV – XVI amžiaus vidurys). Valstybinės santvarkos bruožai XIV – XVI amžiuje. Ponų Taryba iki XVI amžiaus. Seimas iki XVI amžiaus vidurio. Teismai iki XVI amžiaus vidurio. Teisės šaltiniai ir jų bruožai (XIV amžius – XVI amžiaus pabaiga). Bendravalstybinės (žemės) privilegijos. Sritinės ir tautinių mažumų privilegijos. Kazimiero teisyno (1468 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. I LS(1529) parengimas, išleidimas, bendroji charakteristika. Baudžiamoji teisė ir procesas pagal I Lietuvos statutą. Civilinė teisė ir procesas pagal I–ąjį Lietuvos Statutą. Santuokos teisė pagal I Lietuvos statutą. Visuomeninė santvarka luominėje monarchijoje XVI – XVIII amžiuje. Teismai, jų reforma XVI – XVIII amžiuje. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas ir kompetencija. Valstybiniai Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Liublino unijos. Konstitucinės monarchijos formavimasis XVIII amžiaus viduryje. 1791 m. 05 03 d. konstitucija. Teisės šaltiniai XVI amžiaus II pusė – XVIII amžiaus pabaiga. Napoleono administracinė tvarka Lietuvoje 1812. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 m. Kaizerinės Vokietijos okupacinis rėžimas Lietuvoje 1915 – 1918. Lietuvos tarybos sudarymas ir veikla 1918 – 1919m. Laikinosios konstitucijos ir jų charakteristika (1918, 1919, 1920). Steigiamojo Seimo sušaukimas ir veikla. 1922 m. Lietuvos Konstitucijos bruožai. 1926 m. Valstybinio perversmo pagrindinės priežastys. 1928 m. Lietuvos konstitucijos bruožai. Lietuvos savivaldybės 1918 – 1940 m. 1938m. Konstitucijos bruožai. Lietuvos Seimai ir jų veikos charakteristika. Teisės šaltiniai 1918 – 1940 m. Baudžiamoji teisė ir procesas (1918 – 1940). Civilinė teisė ir procesas (1918 – 1940). Lietuvos teisės mokslas (1918 – 1940). Lietuvos teisininkų rengimas 1918 – 1940. Bandymai atkurti Lietuvos valstybingumą 1941 06 22 – 1941 08 05. Okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimai 1941 – 1953 ir kitos genocido formos. Lietuvos valstybingumo atkūrimas 1990 m. ir konstitucinis jo įtvirtinimas. Lietuvos tarptautinis pripažinimas ir konstitucinė raida. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (5)Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI (16) amžiaus vidurio reformos. XVI (16) amžiaus vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausiojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. etuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Žemės nuosavybės formos pagal Lietuvos (LT) Statutus. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos. Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais, 1918 metais ir 1919 metais Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (8)Konspektas remiantis Maksimaičio vadovėliu. Teisės šaltiniai. Gedimino diplomatiniai dokumentai kaip teisės šaltiniai. Pamedės teisynas. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) privilegijos. Kazimiero teisynas. Magdeburgo teisynas. Statutai. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) teismų sistema. Konstitucijos: 1791 gegužės 3 d. konstitucija. 1918-1919 m. Laikinųjų Lietuvos valstybės konstitucijų pamatiniai bruožai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Teisinė mintis ir t mokslas. Teisės mokslas ir teisininkai. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Lietuviškosios užnemunės valdymo teisė 1961m. Sovietinės baudžiavos kodekso galiojimas ir taisymas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (9)Feodalinė Lietuvos teisė. Pilietybės santykių atsiradimas. Vakarietiško teisės vaidmuo kuriant LDK. teisę. Kanonų teisė. Šaltiniai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos bažnyčiai. Valstiečiai. Apie statutus patiems! Valstybinės valdžios organizavimas ir jos teisiniai pagrindai. Lietuvos – Lenkijos valstybiniai santykiai. Krėvos sutartis. Liublino unija. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija iki 1940 metųPapročių teisė. Gedimino diplomatijos dokumentai. Pamedės teisynas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijos. Kazimiero teisynas 1468 metais. Magdeburgo teisė. Lietuvos statutų valstybinės teisės bruožai. Lietuvos statutų civilinės, baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas. Laikinosios Lietuvos valstybės Konstitucijos, jų bruožai. 1918 metų laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 metų Konstitucija, Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija, 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. Administracinės teisės bruožai. Baudžiamoji teisė ir procesas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (2)Feodalinės Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII a. Teisiniai papročiai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Magdeburgo teisė ir miestų privilegijos. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Pirmasis Lietuvos Statutas. Antrasis Lietuvos Statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos. Skaityti daugiau
Mokesčiai (14)Mokesčiai kaip valstybės pajamų rūšis. Valstybės pajamų sąvoka ir sistema. Bendrieji mokesčių požymiai ir sąvoka. Mokesčių rūšys ir valstybinė mokesčių sistema. Mokesčių teisės esmė. Mokesčių teisės dalykas ir samprata. Apmokestinimo tvarkos teisinis reguliavimas. Mokesčio mokėjimo forma. Mokesčio sumokėjimo terminas. Mokesčių lengvatos. Mokesčio administravimas. Mokesčio administravimo samprata. Mokesčius administruojančios institucijos. Valstybinė mokesčių inspekcija. Mokesčio mokėtojų apskaita. Registro reikšmė. Mokesčio apskaičiavimas. Mokesčių mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Mokestiniai ginčai. Mokestinių ginčų komisija. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Ekonominės sankcijos už mokesčių įstatymų pažeidimus. Delspinigiai. Baudos. Baudų skyrimo taisyklės. Atleidimas nuo ekonominių sankcijų. Paveldimo arba dovanojamo turto mokestis. Mokesčio objektas. Neapmokestinamas. Mokesčio dydis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Ekologiniai mokesčiai. Juridinio asmens pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimas. Autorinio atlyginimo apmokestinimas. Personalinės įmonės. Mokestis už aplinkos teršimą. Atleidimas nuo mokesčio. Tarifai. Lengvatos. Prekyviečių mokestis. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis. Skaityti daugiau
Mokesčių administravimas (5)Mokesčių samprata, požymiai, funkcijos. Mokestinės prievolės samprata. Mokesčių sistemos samprata, principai. Mokestiniai teisiniai santykiai. Mokestinių teisinių santykių subjektai. Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių administravimą. Mokesčių administravimo samprata ir principai. Mokesčius administruojančių institucijų sistema. Mokesčių administratoriaus samprata, jo teisinis statusas. Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos pagrindinės kryptys. Muitinės funkcijos administravimo srityje. Aplinkos ir žemės ūkio ministerijos funkcijos mokesčių administravimo srityje. Mokesčio mokėtojo samprata, jo teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų registras (apskaita). Savanoriško mokesčių mokėjimo samprata: mokestinė teisinė sąmonė ir mokestinė teisinė kultūra. Mokesčių mokėtojų paklausimų, pareiškimų ir prašymų nagrinėjimo ir atsakymų pateikimo tvarka. Mokesčių mokėtojų švietimas ir konsultavimas. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas. Mokestinės lengvatos. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Įrodinėjimo naštos paskirstymas mokesčių apskaičiavimo procese. Mokestinės deklaracijos, jų teikimas, tikslinimas ir priėmimas. Mokestinės prievolės vykdymo kontrolė ir jos formos. Mokestinio patikrinimo samprata, rūšys, atlikimo terminai bei teisinio reglamentavimo ypatumai. Mokestinio tyrimo samprata ir teisiniai pagrindai. Mokesčių apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus. Susitarimas dėl mokesčio dydžio. Mokesčio sumokėjimo tvarka ir terminai. Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai. Mokesčio nepriemoka ir mokestinė nepriemoka. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai ir senatis. Mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas. Beviltiška mokestinė nepriemoka. Delspinigių sąvoka ir jų skaičiavimo tvarka. Atleidimas nuo delspinigių. Mokesčio grąžinimo pagrindai. Mokesčių įstatymų pažeidimai. Atsakomybės už mokesčių įstatymų pažeidimus sąvoka ir rūšys. Mokestinių ginčų samprata. Mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos. Skaityti daugiau
Mokesčių teisė (4)Laikinasis socialinis mokestis. Pelno mokestis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka. Neleidžiami atskaitymai. Gyventojų pajamų mokestis. Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu. Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). PVM tarifai. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Skaityti daugiau
Muitinės teisėMuitinės teisė sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas ir struktūra. Europos Bendrijos (EB) muitų teisė, jos pagrindiniai bruožai. Europos Bendrijos (EB) muitų teisės aktų sistema bei jų taikymo sritys. Muitinės teisės šaltiniai. Mokesčių samprata ir jų rūšys. ES teritorijoje taikomi muitai. Europos Parlamento (EP) ir tarybos reglamentas Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas). Jo priėmimo priežastys ir svarba kuriant elektroninę muitinę. Prekių klasifikavimo ir Kombinuotosios prekių nomenklatūros sampratos ir reikšmė. Lietuvių Respublika (LR) muitų teritorijos samprata. Muitinės teisė subjektai. Muitinės pareigūno samprata. Muitinės pareigūnų įgaliojimai, teisės ir pareigos. Lietuvių Respublika (LR) muitinės paskirtis ir prioritetinės veiklos sritys. Intrastato ir ekstrastato samprata, tikslai. Institucijos atliekančios šių duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas. Prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Suklastotų prekių keliamas pavojus. Rizikos faktoriai ir profiliai. Tarifinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarnyba LR (Lietuvos Respublika) muitinėje. Netarifinės prekybos reguliavimo priemonės. Muitinės organų ikiteisminio tyrimo įstaigos, jų teisinis statutas. Atsakomybė už muitinės įstatymų pažeidimus. Mokesčių administravimo samprata, juos administruojančios institucijos ir jų kompetencija. Draudimai muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnų kvalifikacinės kategorijos ir pareiginiai laipsniai. Ką apima pagrindinės muitinės veiklos pasikeitimų nuostatos? Pokyčiai muitiės veikloje Lietuvai tapus ES (Europos Sąjungos) nare. Pagrindinės naujovės, numatytos modernizuotame. Bendrijos muitinės kodekse. Šiuolaikinių muitinės ir kitų prekes tikrinančių institucijų darbo organizavimo metodų – "vieno langelio", "vieno sustojimo", ir centralizuoto muitinio įforminimo principų įgyvendinimas. Muitinio režimo sąvoka. Prekių gabenimo per sieną teisiniai pagrindai (muitiniai režimai). Deklarantas, jo teisės ir pareigos. Muitų sąjunga ir jos raidos strategija. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai: kontrabanda, neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš LR (Lietuvos Respublika). Administraciniai teisės pažeidimai, susiję su muitinės tvarkos ir muitinės taisyklių pažeidimais. Prekių įvežimas į Lietuvių Respublikos (LR) muitų teritoriją ir veiksmai su jomis iki muitinės sankcionuotų veiksmų įforminimo. Tarptautiniai muitinės teisės subjektai (PPO, PMO). Muitinės vaidmuo kovoje su nusikalstama veikla. Tarptautinės sankcijos – embargas. Tarnybinio nusižengimo ir piktnaudžiavimo tarnyba samprata. Muitinės pareigūnų atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos, jų skyrimo principai, galiojimas ir apskundimas. Administracinio teisės pažeidimo protokolas, jo surašymo teisiniai pagrindai. Muitinės pareigūnų darbo užmokestis. Muitinės pareigūno atleidimas iš pareigų. Muitinio tikrinimo samprata. Muitinio tikrinimo objektai. Integruotų muitinio tikrinimo procedūrų įgyvendinimo svarba kuriant elektroninę muitinę. Veiksniai, kuriais remiamasi taikant importo ir eksporto muitus bei kitus muitinės administruojamus mokesčius. (EB muitų tarifas ir tarifinis prekių klasifikavimas, prekių kilmė, prekių muitinis įvertinimas). Muitinės taisyklių pažeidimo bylų teisenos užtikrinimas: (administracinis sulaikymas, asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas, daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės sulaikymas). Muitinės postai ir specialiųjų muitinės įstaigų teritoriniai padaliniai. Muitinės mobiliosios grupės. Europos Sąjungos (ES) reglamentai, direktyvos, Teisingumo Teismo praktika. Muitinės departamentas, jo funkcijos ir teisės. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Muitinės procedūros ir jų įforminimas. Supaprastintos procedūros. Europos Sąjungos (ES) muitinės kodekso taikymo sritis. Lietuvių Respublikos (LR) Muitinės įstatymo paskirtis ir taikymas. Muitinė, jos struktūra, uždaviniai ir funkcijos. Muitinės kontrolė pasienyje ir šalių viduje. Muitinės vaidmuo užtikrinant intelektinės nuosavybės apsaugą importuojant ir eksportuojant prekes. Muitinės kontrolė užtikrinant nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių apsaugą. Skaityti daugiau
NATO: Organizacijos ir agentūros bei kitos pavaldžios institucijosĮvadas. Operatyvi logistika. Gamybos logistika ir įrengimai. Standartizacija. Civilinių ekstremalių situacijų planavimas. Skrydžių valdymas ir oro erdvės gynyba. Išankstinis įspėjimas iš oro. Ryšių ir informacinės sistemos. Elektroninė kova. Meteorologija. Karinė okeanografija. Mokslo tyrimai ir technologija. Kvalifikacijos kėlimas ir mokymas. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisė (4)Nuosavybės teisės samprata ir jos rūšys. Nuosavybės rūšys. Kviritinė. Perigrinų nuosavybė. Pagrindiniai nuosavybės teisės turinio elementai. Bendroji nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimas. Pirminiai nuosavybės teisės įgijimo būdai. Usucapio (įgyjamoji senatis). Occupatio (užvaldymas). Specificatio (perdirbimas). Susijungimas ir susimaišymas. Nuosavybės teisės į vaisius įgijimas. Išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo būdai. Mancipacija. Perleidimas teisme. Traditio (perdavimas). Nuosavybės teisės gynyba. Rei vindicatio. Actio negatoria. Publicijaus ieškinys. Kitų kaimynų santykiams taikomi nuosavybės teisės gynybos būdai. Skaityti daugiau
Pagrindinės teisės sampratosPrigimtinės teisės samprata. Sociologinė teisės samprata. Pozityvistinė teisės samprata. Teisinis normatyvizmas. Psichologinė teisės samprata. Socialinių funkcijų (solidarumo) teisės samprata. Marksistinė teisės samprata. Skaityti daugiau
Parlamento teisėKonstitucijos samprata (Konstitucinio Teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata (Konstitucinio teismo jurisprudencijos pagrindu). Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, Seimo veiklos nepertraukiamumas. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas seimo nariu. Konstitucinės nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinys. Konstitucinės nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinys. Seimo nario imunitetai. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas ministrui Pirmininkui, ministrui. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų svarstymas Seimo komitetuose; "pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų pasirašymas, jų paskelbimas, įsigaliojimas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstituciniai pagrindai. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka. Skaityti daugiau
Pirmieji istoriniai teisės kodeksaiTeisės sisteminimas senovės Romoje. Kanonų teisės sisteminimas viduramžiais. Struktūriniai kanonų teisės sistemos elementai. Nacionalinės teisės kodifikavimas naujaisiais laikais. Prūsų žemės teisynas. "Tereziana", "Jozefiana". 1812 metų Austrijos civilinis kodeksas. Nerašytoji Anglijos konstitucija. 1787 metų JAV Konstitucija. 1791 metų Prancūzijos konstitucija. Civilinis kodeksas. Baudžiamoji teisė Prancūzijoje. 1810 metų baudžiamasis kodeksas. Teismo procesas. 1958 metų penktosios respublikos konstitucija. 1871 metų Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija. 1900 metų Vokietijos civilinis kodeksas (BGB). Teisės kodifikacijos istorinė raida Vakarų teisės tradicijoje. Romėnų teisės kodifikavimas. Nacionalinės teisės kodifikavimas naujausiais laikais. Kodifikavimas Prūsijoje. Kodifikavimas Austrijoje. Kodifikavimas Anglijoje. Kodifikavimas JAV. Kodifikavimas Prancūzijoje. Kodifikavimas Vokietijoje. Skaityti daugiau
...