Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Skolininko teisės ir pareigosĮvadas. Skolininko teisės. Kokiais atvejais sprendimai vykdomi be papildomo įspėjimo. Skolininko pareigos. Ką reiktų žinoti skolininkui. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinės normos, jų rūšys bei santykiai su teisės normomisĮvadas. Socialinių normų sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normų ir papročių normų santykis. Teisės normų ir korporacijų normų santykis. Techninės normos. Techninių normų virtimas socialinėmis teisinėmis normomis. Išvados. Skaityti daugiau
Sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje (ES)Esminių veiklos principų nustatymas. Esminių veiklos principų nustatymas ir sutartys. 235 straipsnis. 100 ir 100a straipsniai. 220 straipsnis. Esminių veiklos principų nustatymo procesas. Teisės aktų priėmimas. Darbo pasidalijimas. Tradicinė procedūra. Konsultavimo procedūra. Taikinimo procedūra. Bendradarbiavimo procedūra. Skaityti daugiau
Statybos teisė (4)Įžanga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" trumpa analizė. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos, rezervinė, bei sanitarinė apsaugos zonos. Navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zonos. Aerodromų ir karo aviacijos bazių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos kiaulininkystės įmonių bei ūkinių kiaulininkystės kompleksų ir fermų skysto mėšlo filtratui ir atskirų objektų nutekamiesiems vandenims utilizuoti. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimai. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Natūralios (užliejamosios ir sausminės)pievos bei ganyklos. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Draustiniai. Rezervatų apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemio apsauga. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos zonos. Krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Išvados. Skaityti daugiau
Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika 2002-2009 metaisSavarankiskas rasto darbas. Įvadas. Darbo užmokestis. Statutinis valstybės tarnautojas. Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika. Pareiginė alga. Priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Tarnybinių patikrinimų atlikimų pagrindas ir tvarkaĮžanga. Tarnybinių patikrinimų atlikimo pagrindas. Tarnybinės nuobaudos ir nuobaudos skiriamos laikantis nuostatų. Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos gali būti skiriama. Tarnybinių patikrinimų atlikimo tvarka. Tarnybinis patikrinimas neatliekamas, o pradėtas turi būti nutrauktas. Tikrintojo teisės. Tikrinamojo pareigūno teisės. Išvada. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų organizacijaĮvadas. Tarptautinė jūrų organizacija. Organizacija, struktūra ir veikla. Finansavimas. Trumpa kai kurių konvencijų apžvalga. Solas: tarptautinė 1974 m. konvencija dėl žmonių gyvybės apsaugos jūroje, 1978 m. protokolas. Tarptautinė jūrininkų mokymo, diplomavimo ir budėjimo normatyvų 1978 m. konvencija. Tarptautinės jūrinės laivybos formalumų supaprastinimo 1965 m. konvencija (fal’65). Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos 1973 m. konvencija, modifikuota padal 1978 m. jai priimta protokolą (marpol 73/78). Tarptautinė 1969 m. konvencija dėl įsikišimo atviroje jūroje avariniais užteršimo nafta atvejais (intervention’69). Tarptautinė Torremolino 1977 m. konvencija dėl žvejybinių laivų saugumo. Reziumė. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (2)Pagrindiniai specifiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai. Įstatymų leidybos valdžios nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų kūrimo ir privalomumo ypatybės. Centrinės vykdomosios valdžios nebuvimas. Centrinės privalomos jurisdikcijos teisminės institucijos nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės viešosios teisės šaltiniai. Tarptautinė viešoji ir nacionalinė teisė. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės požiūris į nacionalinę teisę. Nacionalinių teisinių sistemų požiūris į tarptautinę viešąją teisę. Kuo dar tarptautinė viešoji teisė skiriasi nuo nacionalinės teisės? Lietuvoje. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (3)Įžanga. Bylos sprendimas. Teisinio santykio kvalifikavimas. Šalutinė problema ir išskaidymas (dépeçage). Grąžinimas (renvoi). Kiti išspręstini klausimai. Išvados. Išnašos. Jurisdikcijos klausimai. Bylų su tarptautiniu (užsienio) elementu teismingumas Lietuvos teismams. Sutartinio teismingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisės sistemų kolizijos klausimai. Užsienio teisės taikymo teisinis pagrindas. Atvejai, kai Lietuvos teismai turi taikyti tarptautines sutartis (konvencijas), kurių dalyvė Lietuva nėra. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Preliminarūs klausimai. Kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Materialinės ir proceso teisės atribojimas. Skaityti daugiau
Tarptautiniai komerciniai arbitražaiĮžanga. Asmenys dalyvaujantys civiliniame procese ir tarptautiniame komerciniame arbitraže. Jų panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai norminiai aktai, reglamentuojantys autorių teisesĮvadas. Darbo tikslas: panagrinėti, kas yra autorinės teisės, kaip jos atsirado, sužinoti, kas jas reglamentuoja ir kaip jos yra užtikrinamos tarptautiniu mastu. Autorinių teisių susiformavimas. Berno konvencija. Pasaulinė autorių teisių konvencija. Tarptautinė Romos konvencija. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). PINO Autorių teisių sutartis. Autorinių teisių kūrimasis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Taršos nafta prevencijos, kontrolės ir likvidavimo teisinis reguliavimas LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti taršos nafta iš laivų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikoje. Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai. Tarptautiniai susitarimai saugios laivybos srityje. Lietuvos saugios laivybos administracija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (18)Civilinių teisių santykių objektas. Individualūs darbo ginčai. Autorių teisių subjektai ir objektai. Skaityti daugiau
Teisė (21)Juridinių asmenų steigimas. Žmogaus ir piliečio teisės ir laisvės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Teisė (24)Konstitucinės teisės mokslo atsiradimas ir raida, pagrindinės mokslo kryptys ir mokyklos. Įstatymai, kaip darbo teisės šaltinis, jų rūšys, rengimo, priėmimo ir skelbimo tvarka. Darbo įstatymo galiojimas. Administracinės teisės sąvoka, dalykas, reguliavimo metodas, funkcijos ir principai. Administracinės teisės sistema, administracinės teisės mokslo sistema. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Įmonės pirkimo – pardavimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (38)Savarankiškas darbas. Terminai civilinėje teisėje. Ieškinio senatis. Deliktinė atsakomybė. Darbo užmokestis. Skaityti daugiau
Teisė (42)Užrašomas norminio teisės akto straipsnis (straipsnio dalis, punktas, papunktis). Surandami ir užrašomi kiti norminio teisės akto straipsniai (straipsnio dalys, punktai, papunkčiai), kurie reikalingi sudaryti teisės normai jei tokie yra). Užrašoma teisės norma pavidalu "jei, tai, priešingu atveju...". Hipotezės analizė. Nurodomas asmenų ratas, kuriam taikoma teisės norma. Nurodomos faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal aprašymo būdą. Nurodoma teisės normos hipotezės rūšis pagal sandarą; Jei hipotezė yra sudėtinė - nurodyti kiekvieną iš sudėtinių dalių; jeigu kiekviena iš sudėtinių dalia turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Jei hipotezė alternatyvioji - nurodyti visas alternatyvas; jeigu kiekviena iš alternatyvų turi alternatyvas (sudėtines dalis) - atskirai nurodyti jas ir t.t. Dispozicijos analizė: Užrašyti dispoziciją. Nurodyti dispozicijos rūšį pagal aprašymo būdą; Nurodyti dispozicijos rūšį pagal sandarą. Jeigu dispozicija sudėtinė arba alternatyvioji, išnagrinėti ją analogiškai kaip ir hipotezę. Sankcijos analizė: Užrašyti sankciją. Nurodyti sankcijos rūšį. Jeigu sankcija alternatyvioji, nurodyti visas alternatyvas. Jeigu sankcija sudėtinė, nurodyti visas sankcijos sudėtines dalis. Skaityti daugiau
Teisė (49)Įvadas. Teisės normų aiškinimas: stadijos, būdai ir rūšys. Juridiniai asmenys: sąvoka, požymiai ir rūšys. Privatieji ir viešieji juridiniai asmenys: samprata, paskirtis ir rūšys. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Objektyvūs ir subjektyvūs bendrininkavimo požymiai. Bendrininkavimo formos, jų charakteristika ir baudžiamoji teisinė reikšmė. Dovanojimo sutartis: sąvoka, šalys, turinys, dalykas, forma ir šalių atsakomybė. Dovanojimo sutarties pavyzdys (priedas Nr. 1). Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (56)Lietuvos valstybinės valdžios sistemos. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo laiko rūšys. Normali darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Darbo laiko režimas. Suminė darbo laiko apskaita. Poilsio laikas. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinės švenčių dienos. A.S. buvo priimta į darbą kol K.O. grįš iš nėštumo ir gimdymo atostogų. Kokia darbo sutartis gali būti sudaryta su A.S.? Kaip gali būti nustatomos darbo sutarties terminas ir kada gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis. Skaityti daugiau
Teisė (57)Teisiniai santykiai: požymiai struktūra. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Streiko samprata. Išspręskite situaciją: Pilietis Adomauskas, išvykdamas atostogauti, 2002 m. liepos 15 d. pasiskolino iš kaimyno piliečio Jankausko 3000 Lt. Šiuos pinigus jis žadėjo grąžinti 2002 m. gruodžio 15 d. Sutartu laiku pilietis Adomauskas pinigų negražino, todėl pilietis Jankauskas 2003 m. vasario 15 d. kreipėsi į teismą. Kokia ieškinio senaties skaičiavimo tvarka? Kokius žinote ieškinio senaties terminus? Išanalizuokite pateiktą situaciją? IX varianto užduotis. Teisiniai santykiai. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių struktūra. Teisinio santykio objektas. Teisinio santykio subjektas. Teisinio santykio turinys. Kolektyvinių ginčų sprendimo tvarka. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimo taikinamoji procedūra. Kolektyvinių ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže ir trečiųjų teisme. Streiko samprata. Ieškinio senaties skaičiavimo tvarka. Ieškinio senaties terminai. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
......