Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Teisė>Teisės šperos

Teisės šperos (55 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisė (16)

  Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra. Teisinės sistemos samprata. Teisės šaka, pošakis, institutas. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Romanų – Germanų (kontinentinės teisinės sistemos) skiriamieji požymiai. Anglosaksų bendrosios teisinės sistemos ) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra (objektas, subjektai, turinys). Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Neturtinė žala. Šeimos teisė, kaip civilinės teisės pošakis. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę.
  Teisė, špera(14 puslapių)
  2006-02-24
 • Teisė (19)

  Valstybės kilmė. Valstybių forma. Monarchija. Respublika. Valstybės sandaros formos. Europos Sąjunga. Teisinės valstybės požymiai. Teisės norma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Administracinė teisė. Valstybinio valdymo institucijos. Darbo teisė. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Komercinė teisė. Mokesčių teisė.
  Teisė, špera(7 puslapiai)
  2006-03-10
 • Teisė (20)

  Kas tai yra teisė, kokie jos pagrindiniai požymiai? Kas yra teisės norma, kokios jos gali būti? Kokie yra pagrindiniai teisės šaltiniai, kaip jie apibūdinami? Kokie yra norminiai aktai, kada pasibaigia galiojimas. Teisės akto galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Kokie gali būti poįstatyminiai aktai? Teisės pažeidimo sąvoka, jo sudėties elementai. Kokie yra teisės pažeidimai, kokia teisinė atsakomybė už juos taikoma. Kas įtakoja šiandieninės rinkimų sistemos susiformavimą, kada ir kur moterims pripažinta rinkimų teisė, kokie rinkimai šiuo metu yra daugely pasaulio valstybių. Kada parlamentas susiformuoja ir ima veikti, kas nustato jo struktūrą, kokios yra narių privilegijos. Kas organizuoja ir vykdo rinkimus į seimą, kas turi rinkimų teisę Lietuvos respublikoje, kur galima balsuoti rinkimų metu? Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje, kur tai įteisinta? Kokios yra seimo funkcijos, kas negali būt seimo nariu? Kas yra interpeliacija, kas gali pateikti ją? Kas gali būti renkamas Lietuvos respublikos Prezidentu, kokios jo funkcijos? Kokios pagrindinės vyriausybės funkcijos. Kada vyriausybė privalo atsistatydinti? Kuo ypatingas Lietuvos biudžeto įstatymas? Kas vykdo vyriausybės valdymą apskrityje? Kokios yra savivaldybių tarybos funkcijos? Kokios yra mero funkcijos? Lietuvos konstitucinio teismo teikiamos išvados. Kokie teismai yra Lietuvoje, kokia jų kompetencija? Kokių pakopų ir instancijų yra bendrosios kompetencijos teismai? Kokie yra teisminės valdžios pagrindiniai požymiai. Kokias bylas sprendžia administraciniai teismai? Kas yra baudžiamoji teisė, ką numato jos normos? Kas ir kada asmenį gali pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, kas jį gali nubausti kriminaline bausme? Kas yra nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas, jų požymiai? Kokios yra nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo padarymo stadijos? Kokie yra pagrindiniai kriterijai atskiriant nusikaltimą nuo kitų teisės pažeidimų? Kokios yra bendrininkavimo formos, kuo jos pasireiškia. Kas yra bausmė, jos rūšys. Kaip skirstomi nusikaltimai finansams. Kaip suprantat aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kokia veika gali būti laikoma kaip vertimasis neteisėta komercine ūkine finansine veikla? Kas atsako už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kaip suprantate nusikaltimo būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, jų požymiai. Kas yra darbo teisė, jos šaltiniai. Kokie principai taikomi reguliuoti darbo santykiams. Kokie yra pagrindiniai darbo teisės principai, kokie poįstatyminiai aktai reguliuoja darbuotojų teisinius santykius? Kas gali būti darbo teisės subjektu? Kas yra darbo sutartis? Kokios yra pagrindinės darbo sutarčių rūšys, būtinosios darbo sąlygos? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, nesant darbuotojo kaltės. Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukt darbo sutartį be įspėjimo, kas šiais atvejais turi pirmenybę pasilikti darbe. Kada gal būti suteikiamos tikslinės atostogos? Kaip skiriamos kasmetinės apmokamos atostogos? Kada darbuotojas gali pasirinkti atostogų laiką? Kas yra garantinė išmoka ir kada ji mokama? Kas yra kompensacija, kada ji mokama? Kada darbuotojui išmokama išeitinė išmoka? Kada gali būti nustatomas sutrumpintas darbo laikas? Kokie laikotarpiai įskaitomi į darbo laiką? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į darbo laiką? Kas yra darbo ginčai, kokie jie gali būti? Kokie darbo ginčai nagrinėjami teisme. Kas yra streikas, kada gali būti skelbiamas? Kas yra juridiniai asmenys, kokios jų rūšys, požymiai. Kas yra fiziniai asmenys, kaip suprantat asmens veiksnumą, teisnumą. Kuo skiriasi visiškas veiksnumas nuo santykinio. Kas yra sandoris, kaip jie klasifikuojami? Kokios sandorių formos. Kas yra atstovavimas, koks jis gali būti. Kas yra įgaliojimas, kaip jie tvirtinami? Kada pasibaigia įgaliojimas. Kas yra terminas, kokie jie gali būti. Kas yra ieškinio senatis, kaip skirstomi, kada prasideda? Kas yra šeimos teisė, kokie pagrindiniai santuokos ir šeimos principai. Kokia tvarka sudaroma ir registruojama santuoka. Kaip sprendžiamos santuokos negaliojimo aplinkybės? Kada santuoka gali būti pripažinta negaliojančia?
  Teisė, špera(6 puslapiai)
  2006-03-16
 • Teisė (23)

  Civilinė teisė. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pavyzdžiai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas.
  Teisė, špera(19 puslapių)
  2006-03-22
 • Teisė (26)

  Kas yra teisė? Teisinė sistema. Teisės norma, teisiniai santykiai, teisinių pažeidimų sudėtis, teisinė atsakomybė. Konstitucinė teisė. Valdžių padalijimo principai.
  Teisė, špera(5 puslapiai)
  2006-04-13
 • Teisė (3)

  Sandorių samprata ir forma. Terminai. Ieškinio senatis. Daiktinė ir valdymo teisė. Nuosavybes sąvoką ir jos įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisės gynimas ir apsauga. Prievolinė teisė ir prievolė. Prievolių rūšys. Paveldėjimo teise. Darbo teisės sąvoka ir jos reguliuojami visuomeniniai santykiai. Darbo sutarties sąvoka, jos šalys ir rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo ginčai. Drausminė atsakomybė. Kolektyviniai darbo santykiai. Autorių teisių subjektai ir objektai. Autorių teisės. Autorinės sutartys. Atlikėjų teisės. Šeimos teisės sąvoka ir dalykas. Santuoka ir jos sudarymas. Santuokos pabaiga. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Asmeniniai ir turtiniai vaikų ir tėvų santykiai. Civilinio proceso teisės sąvoka. Civilinių bylų priskirtinumas teismams ir teismingumas. Dalyvaujantys byloje asmenys, jų teisės ir pareigos. Civilinių bylų nagrinėjimas teisme. Baudžiamosios teisės samprata ir dalykas. Nusikalstamos veikos samprata. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, amžius. Bausmės sąvoka. Bausmių rūšys.
  Teisė, špera(13 puslapių)
  2005-11-20
 • Teisė (31)

  Teisės sąvoka ir teisės reikšmė. Teisės funkcijos. Tesės normos ir jos struktūra. Teisinio santykio sąvoka ir požymiai. Teisinio santykio struktūra. Teisės forma ir rūšys. Teisės pažeidimo sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Teisinės valstybės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės objektas. Konstitucinės teisės metodas. Valstybės tarnybos sąvoka ir valstybės tarnautojų klasifikavimas. Valstybės tarnybos valdymas.
  Teisė, špera(4 puslapiai)
  2006-05-02
 • Teisė (35)

  Teisės samprata. Socialinės normos. Jų rūšys. Sudėtinių teisės normos dalių klasifikacija. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Norminių teisės aktų sisteminimas. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje, asmenims. Teisės realizavimas. Teisės taikymas. Teisės taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo akto struktūra. Teisės sistema. Teisės šakų klasifikacija.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2006-05-20
 • Teisė (36)

  Teisės pažeidimai. Neatsargumas. Teisinis santykis. Fizinių asmenų civilinis veiksnumas ir teisnumas. Teisinių santykių atsiradimas. Teisinių faktų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Sutartinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Deliktinė civilinė atsakomybė pasireiškia. Subsidiarioji atsakomybė. Solidarioji atsakomybė. Pavojingo šaltinio valdytojo civilinės atsakomybės ypatumai. Teisės normų spragos, konkurencija ir kolizija. Teisės normų konkurencija. Teisės normų konkurencijos rūšys. Teisės normų kolizija.
  Teisė, špera(8 puslapiai)
  2006-05-20
 • Teisė (4)

  Teisė. Subjektinė teisė ir pareiga. Teisės socialinė paskirtis. Pirmosios (KLASIKINĖS) stadijos teisė. Teisės funkcijos. Teisės sistema. Teisės institutai. Teisės pošakis. Teisės šaka. Teisės normos. Konstitucinė teisė. Pagrindinis konstitucinės teisės aktas. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė, arba administracinė teisena. Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė. Pagrindinis norminis aktas. Civilinė teisė. Civilinio proceso teisė. Santuokos ir šeimos teisė. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalusis apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Teisės normos visuotinio privalomumo garantai. Sisteminis teisės normų veikimas. Teisės normos struktūra. Teisinė hipotezė. Teisės normos dispozicija. Sankcija. Pagrindiniai įstatymai. Baudžiamoji ir administracinė atsakomybė. Teisės įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos(tarpsniai). Valstybės sąvoka. Valdžios subjektas. Valstybės požymiai. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV). Teismų sistema. Juridinis faktas. Teisinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Civilinė teisė. Juridiniai asmenys.
  Teisė, špera(27 puslapiai)
  2005-12-12
 • Teisė (40)

  Susitarimas tuoktis. Santuokos sudarymas. Procedūrinės sąlygos. Bažnytinė santuoka. Santuokos sudarymo teisinės pasekmės. Santuokos negaliojimas ir jo teisiniai padariniai. Santuokos pasibaigimo pagrindai, tvarka ir pasekmės. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles. Paveldėjimo teisė. Darbo teisė. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbdavys. Darbos sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Darbo sutartis su namudininkais. Darbo sutartis patarnavimo darbams. Darbo sutarties sudarymas. Darbo laiko apskaita. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka.
  Teisė, špera(9 puslapiai)
  2006-09-12
 • Teisė (5)

  Civilinė teisė (subjektinė teisė). Turtinis santykis. Civilinių teisinių santykių subjektai. Subjektinė pareiga. Neturtiniai teisių santykiai. Fiziniai asmenys kaip civilinės teisės subjektai. Juridiniai asmenys. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Sandoriai. Prievolinė teisė. Sutarčių teisės pagrindai. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Mokymo apie valstybę pagrindai. Mokymo apie konstituciją pagrindai. Administracinės teisės pagrindai. Administracinė teisė valstybės valdymo srityje. Lietuvos Respublikos vyriausybė kaip administracinės teisės subjektas. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir administracinių teritorinių vienetų santykiai. Piliečiai kaip administracinės teisės subjektai. Valstybės valdymo aktai. Administracinė teisinė prievarta. Administracinė atsakomybė. Administracinės teisės pažeidimas.
  Teisė, špera(19 puslapių)
  2006-01-13
 • Teisė (59)

  Teisės samprata. Teisės sistema. Teisės šaltiniai. Teisės normos. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Valstybės sąvoka, požymiai. Teisėkūra. Teisės aiškinimas. Konstitucinės teisės esmė. Įstatymų leidimas. Norminiai aktai ir jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas. Administracinės teisės esmė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamosios teisės esmė. Nusikaltimas ir bausmė. Darbo teisės esmė. Darbo teisės subjektai. Civilinės ir komercinės tesės esmė. Civilines teises principai ir šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas.
  Teisė, špera(25 puslapiai)
  2007-01-11
 • Teisė (6)

  Kas įtakoja teisės atsiradimą? Kas yra teisės teorija? Kokias žinote Lietuvoje teisės sistemos šakas? Norminių teisės aktų klasifikacija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Suverenitetas. Teisinė valstybė. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Juridinis asmuo. Steigimas. Registravimas. Juridinio asmens valdymo organai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens atsakomybė pagal savo prievoles. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Išbandymas priimant į darbą. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Drausminės nuobaudos. Jų galiojimas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Apmokėjimas už darbą. Visiškas darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Nusikaltimas. Baudžiamasis nusižengimas. Pakaltinamumas. Nepakaltinamas. Vagystė ir plėšimas. Būtinosios ginties sąlygos. Baudžiamojo kodekso struktūra. Tyčinė kaltė. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Bausmių rūšys.
  Teisė, špera(4 puslapiai)
  2006-01-17
 • Teisė (64)

  Teisė. Teisinis reguliavimas. Teisės norma. Teisės norminis aktas. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Konstitucija. Seimas. Prezidentas. Žmogaus teisės. Civilinė teisė. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Atstovavimas. Įgaliojimas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Hipoteka. Sandoriai. Prievolė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Civilinė atsakomybė. Darbo teisė. Darbo sutartis. Tarptautinė teisė. Europos sąjungos teisė.
  Teisė, špera(13 puslapių)
  2007-03-02
 • Teisė (68)

  Etatistinė teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Sociatarinės teisės samprata. Teisės aktų rūšys. Teisės aktų hierarchija. Įstatymų samprata (sąvoka ir požymiai). Teisės normos samprata. Teisės norminio akto galiojimas laike. Teisės norminio akto galiojimas erdvėje. Teisės norminio akto galiojimas asmenims. Teisinė sistema. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisėto elgesio samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Pagrindiniai teisės principai. Teisės normos struktūra. Teisės aktų įsigaliojimo tvarka Lietuvos respublikoje. Apibūdinkite kolektyvines derybas (pagal LRBK). Apibūdinkite įmonės kolektyvinę sutartį (pagal LRBK). Apibūdinkite darbo sutartį ir jos sudarymą. Kokie dokumentai būtini darbuotoją priimant į darbą. Apibūdinkite išbandymą sudarant darbo sutartį. Išvardinkite darbo sutarčių rūšis. Apibūdinkite terminuotą darbo sutartį. Nušalinimo nuo darbo atvejai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvardinkite priežastis, kurios gali būti teisėtos nutraukiant darbo sutartį. Išvardinkite įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminus. Išvardinkite eilę darbuotojų, kurie turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atvejai, kai darbo sutartis tiri būti nutraukta be įspėjimo. Atvejai, kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Apibūdinkite viršvalandinius darbus. Švenčių dienos. Apibūdinkite kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite tikslinių atostogų rūšis. Kas gali būti laikoma šiurkščių darbo pareigų pažeidimu. Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos, apibūdinkite jų skyrimo tvarką. Kokios sąlygos turi būti, kad atsirastų materialinė atsakomybė. Atvejai kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą. Darbuotojų teisės. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose.
  Teisė, špera(26 puslapiai)
  2007-03-26
 • Teisė (71)

  Teisė. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės požymiai. Teisinis reguliavimas. Teisiniai metodai. Teisės norma. Teisė ir moralė. Teisės norminis aktas. Pagrindinės teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminių aktų skirstymas. Įstatymai. Poįstatymiai. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji Lietuvos įstatymai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Konstitucija. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Prezidentas. Žmogaus teisės. Civilinė teisė. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų steigimo būdai. Juridinių asmenų organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės turinį sudaro teisės. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Įkeitimas. Sandoriai. Sandorių skirstymas. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Prievolė. Prievolės dalykas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai. Prievolių pasibaigimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Rūšys. Forma. Sudarymo tvarka. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Darbo teisės principai. Darbo sutartis. Tarptautinė teisė. Europos Sąjungos (ES) teisė. Servitutas. Uzufruktas.
  Teisė, špera(13 puslapių)
  2007-05-17
 • Teisė (75)

  Vienus Teisė. Visuotinės gerovės valstybės teorija. Teisinės valstybės teorija. Pliuralinės demokratijos teorija. Teisės požymiai. Teologiniai teisės mokymai. Prigimtinės teisės teorija. Istorinė teisės mokykla. Psichologinė teisės doktrina. Normatyvizmo doktrina. Teisinio pozityvizmo doktrina. Realizmo doktrina. Sociologinė teisės mokykla. Marksistinė teisės doktrina. Teisės forma (šaltinis). Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisinė sistema. Tarptautinės teisinės sistemos. Bendranacionalinės teisinės sistemos. Nacionalinės teisinės sistemos. Lietuvos teisinė sistema. Teisės institutas. Teisės šaka. Teisės pošakiai. Kodifikacija. Lietuvos teisinės sistemos šakos. Tarptautinės (viešosios ir privatinės) teisės normos. Norminis teisės aktas. Įstatymo ypatumai. Konstituciniai įstatymai. Paprastieji įstatymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminis norminis teisės aktas. Teisinė sistema. Tarptautinės teisinės sistemos. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento teisės aktai. Šakinio valstybinio valdymo institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisė aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Teisės norma. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Techninės normos. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisinis faktas. Teisėtumas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimų priežastys. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių bausmių rūšys. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Civilinės teisės pažeidimai. Teisės normų rūšys. Techninės normos. Teisės normų įgyvendinimas. Teisėtumas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių bausmių rūšys. Administracinis teisės pažeidimas. Civilinė atsakomybė. Moralės normos. Moralės principai. Moralės klasifikavimas. Teisės ir moralės normų skirtumai. Bendrieji teisės principai. Teisės principų funkcijos. Teisės aiškinimo metodai.
  Teisė, špera(5 puslapiai)
  2008-04-11
 • Teisė (80)

  Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Teisės aspektai. Teisės norma. Teisės normos elementai. Teisės normų rūšys. Teisės paskirtis ir realizavimas. Teisinių santykių bruožai. Teisinių santykių struktūriniai elementai. Teisnumas ir veiksnumas. Civilinės teises pagrindai. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio samprata. Vienašaliai sandoriai. Kitos sandorių rūšys. Sandorio elementai. Sandorio sąlygos. Esminės sąlygos. Įprastinės ir atsitiktinės sąlygos. Sandorio tikslas ir motyvai. Sandorio vidinė ir išorinė valia. Valios reiškimo forma. Teisė pasirinkti sandorio formą. Žodinė sandorių forma. Rašytinė sandorių forma. Notarinė sandorių forma. Notarinės sutartys. Rašytinių sandorių sudarymo tvarka. Sandorių sudarymo tvarka. Dovanojimo sutartys. Dovanojimas. Dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties turinys. Dovanojimo sutarties dalykas. Sutarties panaikinimas. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties terminas. Ieškinio senaties instituto tikslas. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties terminas pasikeitus prievolės asmenims. Ieškinio senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties termino nutraukimas. Ieškinio senaties netaikymas Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentu teisiniai ypatumai. Paveldėjimas. Palikimas. Paveldėjimo atsiradimas. Paveldėjimo reglamentavimas. Paveldėjimas pagal Statutų teisę. Palikimo vieta. Įstatyminių įpėdinių eilės Prancūzijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Vokietijoje. Įstatyminių įpėdinių eilės Lietuvoje. Antros eilės įpėdinių paveldėjimo teisės. Sutuoktinių paveldėjimas. Sutuoktinio paveldėjimo teisės praradimas. Palikimo priėmimo tvarka. Šeimos teisės pagrindai. Šeimos teisės samprata. Santuokos atsiradimas. Civilinių jungtuvių atsiradimo prielaidos pagal V. Brizgį. Civilinės santuokos įvedimas. Santuokos sudarymas užsienio valstybėse. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos samprata. Reikalavimai santuokai. Valstybės reikalavimai galiojančiai santuokai sudaryti. Santuokos savanoriškumas. Veiksnumo reikalavimas. Sutuoktinių amžius. Draudimas tuoktis. artimiesiems giminaičiams. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Sutuoktinių pareigos. Šeimos turto teisinis režimas. Šeimos turtas. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės turto dalijimas. Vedybų sutartis - sutuoktinių turtinių santykių reguliavimo būdas. Vedybų sutarties principai. Vedybų sutarties sudarymo principai užsienio valstybėse. Vedybinės sutarties rūšys. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas. užsienio valstybėse. Sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas užsienio valstybėse. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Vaiko kilmės nustatymas. Tėvystės pripažinimas vaikui gimus nesusituokusiai motinai. Tėvystės nustatymo sąlygos. Tėvų valdžios lygybė. Vaiko kilmės patvirtinimas. Pilnamečių vaikų pareiga. Vaikaičių ir senelių tarpusavio išlaikymas. Globa ir rūpyba. Vaiko globos organizavimas. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai. Vaiko globos formos ir rūšys. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba). Miesto savivaldybes administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos funkcijos. Rūpyba. Įvaikinimo tvarka Lietuvos Respublikoje (LR). Įvaikinimas. Bendrosios nuostatos ir vartojamos sąvokos. Tarptautinis įvaikinimas. Įvaikinimo tikslas. Įvaikinimo tarnybos tikslai. Įvaikinimo tvarka. Galimos išimtys. Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimas be tėvų sutikimo. Įvaikinamo vaiko sutikimas. Įvaikintojo sutuoktinio sutikimas įvaikinti. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas. Duomenų apie įvaikinamą vaiką pateikimas. Įvaikinimo apskaita. Prašymų įvaikinti nagrinėjimas. Įvaikinimo konfidencialumas. Vaiko perkėlimas į šeimą iki įvaikinimo. Įvaikinimo, atlikto užsienyje, pripažinimas. Įvaikio vardas ir pavardė. Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos. Kiek trunka įvaikinimo procesas? Ar Lietuvos Respublikos piliečiai turi galimybę pasirinkti jiems pasiūlytą vaiką? Ar biologiniai vaiko tėvai dalyvauja įvaikinimo byloje? Įvaikinimo pasekmės. Darbo teises pagrindai. Darbo sutarties teisinis reglamentavimas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutartis. Darbo sutarties turinys ir jos sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarčių taikymas. Sezoninė darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutartys. Darbo laiko teisinis reglamentavimas. Darbo samprata. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai. Darbas naktį. Poilsio laiko samprata bei rūšys. Poilsio laiko sąvoka. Poilsio laiko rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nenutrūstamasis poilsis. Švenčių dienos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Tėvystės atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Papildomos atostogų lengvatos. Aplinkosaugos bei žemės teisės pagrindai. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo analizė. Įvadas. Pagrindiniai įstatymo tikslai. Įstatymo tikslai. Adresato teisės ir pareigos. Valstybinės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijų pareigos. Atsakomybė. Žemės teisės sąvoka bei esminiai principai. Žemės sąvoka. Žemės teisės terminai. Lietuvos Respublikos žemės fondo suskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Privati žemė. Valstybinė žemė. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams atvejai. Baudžiamosios teisės pagrindai. Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė. Baudžiamosios teisės apibrėžimas. Baudžiamosios teisės normos. Baudžiamoji teisė. Nusikalstamų veikų rūšys. Baudžiamasis nusižengimas. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Tyčinis nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nepakaltinamumas. Nusikaltimo sąvoka ir sudėtis. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis padaryti nusikaltimą. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką. Baigtas nusikaltimas. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Bendrininkavimo formos. Nusikaltimų recidyvas. Kriminalinė bausmė. Kriminalinės bausmės samprata. Kriminalinės bausmės paskirtis. Bausmių rūšys. Bausmių rūšys juridiniams asmenims. Viešųjų teisių atėmimas. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas. Viešieji darbai. Bauda. Laisvės apribojimas. Areštas. Terminuotas laisvės atėmimas. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Juridinio asmens veiklos apribojimas. Bausmės skyrimas.
  Teisė, špera(28 puslapiai)
  2009-03-30
 • Teisė (82)

  Teisės teorijos funkcijos. Teises teorijos objektas ir metodas. Teisės ir valstybės, teisės ir politikos santykis. Juridinė žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių saugos diferenciacija ir diskriminacija. Žmogaus teisės riboja žmogaus teises. Teisės funkcijos. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Apibūdinti formaliuosius teisės normos požymius (norminis pobūdis, formalus apibrėžtumas, visuotinis privalomumas ir jo garantavimas abipuse nauda bei valstybės prievarta, sistemingumas). Norminamasis pobūdis. Teisės normos struktūra ir jos apžvalga (hipotezė, dispozicija, sankcija). Teisės normų rūšys ir jų klasifikavimo pagrindai. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Pagal teisės normų vaidmenį reguliuojant žmonių elgesį, arba pagal teisės normoje įkūnyto paliepimo pobūdį. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisinis paprotys. Individualūs teisės normų aktai. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Negatyviosios (deliktinės, retrospektyvinės) teisinės atsakomybės samprata. Negatyviosios teisinės atsakomybės rūšys. Konstitucinė teisė. Kokios yra įstatymų leidybos proceso stadijos? Apibūdinti jas. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kokia Konstitucinio Teismo kompetencija? Kas ir kuriais atvejais turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kokios teisinės pasekmės, jeigu Konstitucinis Teismas pripažįsta, jog įstatymas ar kitas teisės aktas ar jo dalis prieštarauja konstitucijai? Kokios yra rinkimų sistemos LR? Pagal kurias sistemas vyksta Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimai? Apibūdinti rinkimų komisijas. Vyriausioji. Kokia kandidatų į Seimo narius kėlimo tvarka. Apibūdinti rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Kokios yra referendumo rūšys? Kuriais atvejais jie rengiami? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Išvardinti seimo įgaliojimus. Apibūdinti seimo sesiją: eilinės ir neeilinės; jų šaukimo tvarką; kas vadovauja posėdžiams? Kokia seimo kontrolieriaus kompetencija ir jų skyrimo tvarka? Išvardinti prezidento įgaliojimus. Kokia vyriausybės sudėtis ir jos sudarymo tvarka. Apibūdinti vyriausybės įgaliojimų grąžinimo pagrindus ir tvarką. Kuriais atvejais kokia tvarka vyriausybė turi atsistatydinti. Ką reiškia interpeliacija? Išvardinti vyriausybės įgaliojimus. Kokia apskrities viršininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka? Apibūdinti savivaldybių tarybų rinkimus: kas gali būti kandidatu į tarybos narius; kandidatų į tarybos narius kėlimo tvarka; rinkimų rezultatų nustatymas? Civilinė teisė. Kokie yra juridinio asmens valdymo organai? Kokie įgaliojimai yra tvirtinami notaro? Kas prilyginama notaro patvirtintiems įgaliojimams? Kas patvirtina supaprastintus įgaliojimus? Kokie yra įgaliojimo terminai? Kas yra disponavimas? Kas yra uzufruktas? Kokie yra uzufrukto nustatymo pagrindai ir momentas? Kokia yra ilgalaikės nuomos (emphyteusis) samprata? Kokios yra hipotekos rūšys? Kokie yra hipotekos pasibaigimo pagrindai ir momentas? Kokia yra sutuoktinių paveldėjimo teisė. Ar gali keli asmenys surašyti bendrąjį testamentą? Kokia yra sutarties samprata? Kokios yra sutarčių rūšys? Kokia yra sutarties galia jos šalims? Kokia rentos samprata? Kokio yra dovanojimo sutarties forma? Kuo skiriasi nuomos sutarties nuo panaudos sutarties? Civilinio proceso teisė. Šalių sąvoka civiliniame procese. Kokios šalių teisės ir pareigos? Atleidimas nuo žyminio mokesčio ir jo atidėjimo pagrindai. Kaip apskaičiuojamas procesinių terminų prasidėjimo ir pasibaigimo laikas? Pasibaigimo pasekmės. Kokia procesinių terminų sustabdymo, pratęsimo ir atnaujinimo esmė? Teismingumo sąvoka. Kas yra rūšinis (dalykinis) teismingumas? Ką reiškia teritorinis teismingumas ir kokios jo rūšys? Kokie yra pasirengimo nagrinėti bylą teisme būdai ir tvarka? Kokie veiksmai atliekami pasirengimo teisminiam bylos nagrinėjimui stadijoje? Kokios šalių ir kitų proceso dalyvių neatvykimo į teismo posėdį pasekmės? Sprendimo priėmimas už akių. Apeliacinio skundo padavimo terminai ir tvarka? Kada galimas dokumentinis procesas ir koks procesinis dokumentas priimamas, nagrinėjant bylas šia tvarka? Kokia ypatingosios teisenos esmė ir kokios bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka? Kokias teises ir pareigas turi vykdymo proceso dalyviai? Kokie yra vykdomieji dokumentai? Kokia yra varžytinių skelbimo ir vykdymo tvarka? Kokia užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo Lietuvoje tvarka? Darbo teisė. Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Nurodyti darbo sutarties sudarymo tvarką Kokios yra darbo sutarties rūšys? Apibūdinti laikiną, antraeilių pareigų, namudininkų, patarnavimo darbų darbo sutartis. Apibūdinti terminuotas darbo sutarties sudarymo ypatumus. Kokia darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka. Kokia darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu tvarka (127 str.)? Kokias garantijas, nutraukiant darbo sutartį, turi nėščios moterys ir darbuotojai, auginantys vaikus iki 3 metų? Kokios garantijos taikomos darbuotojų atstovams? Kuriais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukta be įspėjimo? Kokio dydžio išmokama išeitinė išmoka? Kokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka? Paaiškinti kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Kuriais atvejais išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas k.a.? Kokios trukmės suteikiamos mokymosi atostogos? Kaip jos apmokamos? Išanalizuoti darbo apmokėjimo sąlygas: už viršvalandinį darbą ir darbą nakties metu; už darbą poilsio ir švenčių dienomis; už ne visą darbo laiką. Apibūdinti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką darbo ginčų komisijoje. Baudžiamoji teisė. Pateikti baudžiamųjų įstatymų galiojimo laike sampratą. Kokios yra nusikalstamų veikų rūšys ? Pateikti nusikaltimų recidyvo sampratą. Kokios yra viešųjų darbų bausmės skyrimo sąlygos ? Išvardinti atleidimo nuo bausmės rūšis. Kokios yra auklėjamojo poveikio priemonės? (82 str.) Apibrėžkite vagystės sąvoką. Kas gali būti vagystės dalyku? 34Apibūdinkite plėšimo subjektą. Baudžiamojo proceso teisė. Baudžiamojo proceso teisės samprata. Principo – nekaltumo prezumpcija samprata, santykis su kitais teisės principais, įtvirtintais BPK. Kardomosios priemonės- suėmimo – skyrimo bendrosios nuostatos. Ikiteisminio tyrimo samprata. Apklausa ikiteisminio tyrimo metu Liudytojo ir nukentėjusiojo apklausa. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme samprata ir reikšmė, ryšys su kitomis proceso stadijomis. Bylų proceso pirmosios instancijos teisme struktūra ir eiga. Apeliacinio skundo turinys ir priėmimo tvarka. Bylų supaprastinto proceso samprata ir formos. Supaprastinto proceso variantų apibūdinimas. Europos sąjungos teisė. Europos Sąjungos integracijos istorinė raida. Europos Bendrijų steigimas. Amsterdamo sutartis (1999). Amsterdamo sutartis. Subsidarumo ir proporcingumo principai. Pirminė ir antrinė teisė. Europos Parlamentas. Parlamento rinkimų tvarka. Funkcijos. Darbo organizavimas. Peticija. Tarptautinė teisė. Šiuolaikinės teorijos apie tarptautinės teisės ir valstybės vidaus teisės santykį (dualizmas ir monizmas). Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka, pagrindiniai principai, dokumentai įtvirtinantys principus. Tarptautinės teisės subjekto sąvoka, subjekto teisnumo ir veiksnumo ypatybės, tarptautinės teisės subjektų rūšys. Pilietybės įgijimas ir netekimas (pilietybė pagal gimimą, natūralizacija, optacija, transferas). Europos žmogaus teisių teismas priimtinumo kriterijai. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Diplomatinių atstovų skyrimo tvarka. Konsulinių atstovybių funkcijos. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Išvardinti ir aprašyti tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijas. Paaiškinti norminio administracinio teisės akto sampratą, paskirtį ir vietą kitų norminių teisės aktų sistemoje. Išvardinti norminių administracinių teisės aktų rūšis, aprašyti jų priėmimo tvarka. Paaiškinti bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso sampratą, aprašyti valstybinio valdymo srities teisės aktų laikymosi priežiūros ir kontrolės įgyvendinimo formas. Aprašyti materialinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams sąlygas. Paaiškinti žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojų tvarką. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos stadijas. Išvardinti administracinės teisės pažeidimų bylų teisenos dalyvius ir aprašyti jų teises ir pareigas. Išvardinti institucijas (pareigūnus), įgaliotas nagrinėti administracinės teisės pažeidimų bylas, bei aprašyti jų funkcijas. Paaiškinti administracinių ginčų komisijų kompetenciją administraciniame procese: aprašyti jų sprendimų priėmimo tvarką bei apskundimo galimybes.
  Teisė, špera(37 puslapiai)
  2009-11-10
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po