Šperos.lt > Teisė
Teisė (59)Teisės samprata. Teisės sistema. Teisės šaltiniai. Teisės normos. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Valstybės sąvoka, požymiai. Teisėkūra. Teisės aiškinimas. Konstitucinės teisės esmė. Įstatymų leidimas. Norminiai aktai ir jų rūšys. Pilietybė, jos įgijimas, netekimas. Administracinės teisės esmė. Administracinė atsakomybė. Baudžiamosios teisės esmė. Nusikaltimas ir bausmė. Darbo teisės esmė. Darbo teisės subjektai. Civilinės ir komercinės tesės esmė. Civilines teises principai ir šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai juridiniai asmenys. Teisnumas ir veiksnumas. Skaityti daugiau
Teisė (6)Kas įtakoja teisės atsiradimą? Kas yra teisės teorija? Kokias žinote Lietuvoje teisės sistemos šakas? Norminių teisės aktų klasifikacija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Suverenitetas. Teisinė valstybė. Pagrindiniai konstitucijos bruožai. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas. Juridinis asmuo. Steigimas. Registravimas. Juridinio asmens valdymo organai. Juridinio asmens įstatai. Juridinio asmens atsakomybė pagal savo prievoles. Uždarosios akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Išbandymas priimant į darbą. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Drausminės nuobaudos. Jų galiojimas. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka. Apmokėjimas už darbą. Visiškas darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Nusikaltimas. Baudžiamasis nusižengimas. Pakaltinamumas. Nepakaltinamas. Vagystė ir plėšimas. Būtinosios ginties sąlygos. Baudžiamojo kodekso struktūra. Tyčinė kaltė. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Bausmių rūšys. Skaityti daugiau
Teisė (60)Teisės teorijos pagrindai. Valstybės ir teisės kilmė. Pirmykštės visuomenės bendri bruožai, pirmykštės visuomenės irimo požymiai, valstybės funkcijos, valstybės ir teisės santykis, teisė ir dorovė. Teisės esmė ir pagrindiniai elementai. Pagrindinės viešosios teisės šakos. Konstitucinė teisė. Konstitucijos teisės samprata bei atsiradimo prielaidos. Konstitucija - pagrindinis teisės šaltinis, jos struktūra. Žmogaus teisės ir laisvės, asmens pareigos, valdžios valdymo struktūra. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Privačiosios teisės šakos. Darbo teisė. Skaityti daugiau
Teisė (61)Socialinės normos. Valstybės forma. Pozityviosios teisės požymiai. subjektyvinė ir objektyvinė teisė. Teisės aktai ir jų rūšys. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Norminių teisės aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės aktų retroaktyvumas. Teisėkūra. Teisingumas ir jo vykdymas. Teisiniai santykiai. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir jų rūšys. Teisinė atsakomybė. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė, jos paskirtis ir rūšys. Nusikaltimai aplinkai. Administracinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (62)Įvadas. Sandoriai ir jų rūšys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys ir jų trumpas apibūdinimas. Administracinės atsakomybės kaip teisinės atsakomybės rūšis ir pagrindiniai jos bruožai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (63)Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas. Juridinio asmens bankrotas. Bausmės skyrimas, pagrindai, būdai ir ribos. Tiesioginės bausmės samprata. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Vartojimo nuomos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Sutarties pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (64)Teisė. Teisinis reguliavimas. Teisės norma. Teisės norminis aktas. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Konstitucija. Seimas. Prezidentas. Žmogaus teisės. Civilinė teisė. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Atstovavimas. Įgaliojimas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Hipoteka. Sandoriai. Prievolė. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Civilinė atsakomybė. Darbo teisė. Darbo sutartis. Tarptautinė teisė. Europos sąjungos teisė. Skaityti daugiau
Teisė (65)Teisė. Teisės požymiai. Teisiniai metodai. Teisės principai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Žmogaus teisės. Prezidentas. Civilinė teisė. Juridinis asmuo. Teisnumas. Organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Nuosavybės teisė. Daiktinė teisė. Prokūra. Hipoteka. Nuosavybės rūšys. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Servitutas. Uzufruktas. Skaityti daugiau
Teisė (66)Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kas yra teisės norma? Apibūdinti teisės normos struktūrinius elementus. Kas yra teisinis santykis? Kokie pagrindiniai jo elementai? Apibūdinti juos. Kas yra teisės pažeidimas? Kokios yra rūšys? Apibūdinti jas. Kokios yra teisinės atsakomybės rūšys? Kokie jų ypatumai? Kokios pagrindinės konstitucinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos? Apibūdinkit jas. Kur gali būti ginamos žmogaus pažeistos teisės? Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Apibūdinti rinkimų teisės sąvoka. Kas yra pasyvioji ir aktyvioji rinkimų teisė. Kokios yra rinkimų sistemos. Kas gali būti ir negali būti renkamas Seimo nariu? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Apibūdinti Seimo struktūrą. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetenciją. Kas steigia ir panaikina ministerijas? Išvardinti jas. Kas joms vadovauja? Vyriausybės įstaigos. Kokie yra administraciniai teritoriniai vienetai? Išvardinti apskritis. Kas skiria apskrities viršininką? Kokius klausimus sprendžia? Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro teismų sistemą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka? Skaityti daugiau
Teisė (67)Kas yra teisės norminis aktas? Kokios jo rūšys? Kokios yra įstatymų rūšys pagal teisinę galią? Apibūdinti įstatymų leidybos proceso stadijas. Išvardinti poįstatyminius aktus. Kokie yra valdžių padalijimo principai? Apibūdinti referendumo sąvoką. Kokios yra referendumo rūšys? Kam priklauso referendumo paskelbimo iniciatyvos teisė? Kas skelbia referendumą? Kokios sudaromos rinkimų apygardos? Kiek renkama jose Seimo narių? Kokiu principu sudaromos rinkimų apylinkės? Kokios yra rinkimų komisijos? Kokia Seimo narių kėlimo tvarka? Apibūdinti Seimo rinkimų rezultatų nustatymą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kokia Seimo pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimo tvarka? Kokie pirmininko įgaliojimai? Kokius teisės aktus jis leidžia? Kas jį pavaduoja? Apibūdinti Seimo sesijų rūšis. Jų sušaukimo ir vadovavimo joms tvarką. Išvardinti Seimo kompetenciją. Kokie reikalavimai keliami kandidatams į Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokia kandidatų kėlimo tvarka? Apibūdinti Lietuvos respublikos Prezidento rinkimų rezultatų nustatymą. Išvardinti Lietuvos respublikos Prezidento kompetenciją. Kas ir kuriais atvejais pavaduoja Lietuvos respublikos Prezidentą? Kokius teisės aktus leidžia? Ką reiškia kontrasignacija? Kokia Lietuvos respublikos Vyriausybės sudėtis ir sudarymo tvarka? Išvardinti Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija. Kas gali būti ir negali būti savivaldybės tarybos nariu? Kokia jų kėlimo tvarka? Kiek turi būti renkama savivaldybės tarybos narių? Apibūdinkite rinkimų rezultatų nustatymą. Kokios vietos savivaldos institucijos? Apibūdinti jų formavimo tvarką, kompetenciją. Kokia Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka? Kas gali būti teisėju? Kokia kompetencija? Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Kas sudaro prokuratūros sistemą? Apibūdinti administracinės atsakomybės sampratą. Kokios yra administracinės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka? Apibūdinti kolektyvinės sutarties sąvoką. Kas gali būti šalimis? Kas sudaro turinį? Kokie yra sutarties galiojimo terminai? Skaityti daugiau
Teisė (68)Etatistinė teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Sociatarinės teisės samprata. Teisės aktų rūšys. Teisės aktų hierarchija. Įstatymų samprata (sąvoka ir požymiai). Teisės normos samprata. Teisės norminio akto galiojimas laike. Teisės norminio akto galiojimas erdvėje. Teisės norminio akto galiojimas asmenims. Teisinė sistema. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėties elementai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisėto elgesio samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Pagrindiniai teisės principai. Teisės normos struktūra. Teisės aktų įsigaliojimo tvarka Lietuvos respublikoje. Apibūdinkite kolektyvines derybas (pagal LRBK). Apibūdinkite įmonės kolektyvinę sutartį (pagal LRBK). Apibūdinkite darbo sutartį ir jos sudarymą. Kokie dokumentai būtini darbuotoją priimant į darbą. Apibūdinkite išbandymą sudarant darbo sutartį. Išvardinkite darbo sutarčių rūšis. Apibūdinkite terminuotą darbo sutartį. Nušalinimo nuo darbo atvejai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvardinkite priežastis, kurios gali būti teisėtos nutraukiant darbo sutartį. Išvardinkite įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminus. Išvardinkite eilę darbuotojų, kurie turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atvejai, kai darbo sutartis tiri būti nutraukta be įspėjimo. Atvejai, kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Apibūdinkite viršvalandinius darbus. Švenčių dienos. Apibūdinkite kasmetinių atostogų suteikimo tvarką. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite tikslinių atostogų rūšis. Kas gali būti laikoma šiurkščių darbo pareigų pažeidimu. Kokios gali būti skiriamos drausminės nuobaudos, apibūdinkite jų skyrimo tvarką. Kokios sąlygos turi būti, kad atsirastų materialinė atsakomybė. Atvejai kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą. Darbuotojų teisės. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose. Skaityti daugiau
Teisė (69)Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės samprata, kilmė ir raida. Teisės atsiradimas ir raida. Teisės samprata ir požymiai. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės norma, jos sudėtinės dalys. Teisės normų samprata ir požymiai. Požymiai: formalieji ir turiningieji. Teisės normos ir kitos socialinės normos. Teisės normų struktūra ir jos ypatybės. Teisės normos rūšys. Teisės forma. Teisės forma ir jos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Specifinės teisės normos. Norminiai teisės aktai. Norminio teisės akto samprata ir požymiai. Norminių teisės aktų struktūra ir klasifikacija. Įstatymų samprata, rūšys bei ypatumai. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teisės aktų galiojimas laiko atžvilgiu, teritorijoje ir asmenims. Teisės įgyvendinimas arba realizavimas. Teisės įgyvendinimo samprata. Teisės taikymas ir jo požymiai. Teisės taikymo stadijos ir principai. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Įstatymo teisės analogija. Skaityti daugiau
Teisė (7)Socialinis reguliavimas ir jo priežastys. Teisinio reguliavimo sąvoka ir vieta socialinio reguliavimo sistemoje. Teisinio reguliavimo objektas (sfera) ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodai: imperatyvinis ir dispozityvinis. Teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo vyraujančios teisės sampratos ir politinio režimo. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonės sąvoka. Teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės struktūra ir funkcija. Teisinė psichologija ir teisinė ideologija, jų santykis. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektai, būdai ir rūšys. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma: formalieji ir turiningieji teisės normos požymiai. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Teisės normų ir korporatyvinių normų santykis. Teisės normų skirtumai nuo kitų socialinių neteisinių normų. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis priežastys ir sąlygos. Teisės normos struktūros sąvoka. Teisės funkcijų vaidmuo nustatant teisės normos struktūrą. Hipotezė, dispozicija, sankcija. Loginė ir tektinė teisės normos struktūros, jų tarpusavio santykis. Teisės normų klasifikavimo reikšmė. Teisės normų klasifikavimo pagrindai ir rūšys. Teisės normų kolizija ir kolizinės teisės normos. Teisės normų kolizijos įveikimo taisyklės. Teisės normų išreiškimo forma. Diskusija dėl "teisės formos" ir "teisės šaltinio" skirtumų. Termino "teisės šaltinis" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir teisinės minties" šaltinis. Teisės formos rūšys: teisinis paprotys, teisinis precedentas, norminės sutartys, teisės normų aktas, piliečių civilinės sutartys, testamentai. Teisės normų akto sąvoka ir rūšys. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai, jų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų kodifikacija. Teisės normų aiškinimas: jo sąvoka, priežastys ir stadijos. Teisės normų prasmė ir reikšmė. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės samprata kaip metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas. Teisės normų aiškinimas kaip teisėkūros aktas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Skirtumas tarp teisnumo ir subjektinės teisės įgyvendinimo. Piliečio ir pareigūno teisinio statuso įgyvendinimo specifika. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės taikymo priežastys. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės taikymo aktų rūšys. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Teisės taikymo principai ir stadijos. Teisinių santykių sąvoka. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys: sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Atsakomybė apskritai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Deliktinė teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Deliktinės teisinės atsakomybės rūšys. Deliktinės atsakomybės taikymo principai. Valstybės deliktinė atsakomybė savo piliečiams. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Teisinės kultūros sąvoka ir rūšys. Teisinis nihilizmas ir jo priežastys. Skaityti daugiau
Teisė (70)Įvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Teisė. Teisės kilmė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės norminių aktų galiojimas. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstitucinės teisės sąvoka, normos ir šaltiniai. Socialinės – ekonomines teisės. Politinės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisė – fundamentinė žmogiškumo kategorija. Termino teisė daugiareikšmiškumas. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvumas. Teisės principai. Teisės principų rūšys. Teisės funkcijos. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Prievolinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės samprata ir sistema. Nusikaltimas ir jo požymiai. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (71)Teisė. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės požymiai. Teisinis reguliavimas. Teisiniai metodai. Teisės norma. Teisė ir moralė. Teisės norminis aktas. Pagrindinės teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminių aktų skirstymas. Įstatymai. Poįstatymiai. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji Lietuvos įstatymai. Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Konstitucija. Struktūra. Konstitucijos priežiūros funkcijos. Seimas. Prezidentas. Žmogaus teisės. Civilinė teisė. Civilinės teisės subjektai. Juridinis asmuo. Juridinio asmens požymiai. Juridinių asmenų skirstymas. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų steigimo būdai. Juridinių asmenų organai. Atstovavimas. Įgaliojimas. Prokūra. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės turinį sudaro teisės. Nuosavybės rūšys. Hipoteka. Įkeitimas. Sandoriai. Sandorių skirstymas. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Prievolė. Prievolės dalykas. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymo principai. Prievolių pasibaigimas. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Sutartis. Rūšys. Forma. Sudarymo tvarka. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbo teisė. Darbo teisės principai. Darbo sutartis. Tarptautinė teisė. Europos Sąjungos (ES) teisė. Servitutas. Uzufruktas. Skaityti daugiau
Teisė (72)Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai ir atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (73)Teisės pagrindai. Teisės samprata ir teisės normos. Teisės raida. Socialinės normos. Techninės normos. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Europos sąjungos norminiai teisės aktai. Teisėkūra. Konstitucijos keitimas. Teisės sistema. Teisės šakos. Teisės normų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės normų galiojimas asmenims. Teisės normos spragos. Kolizija. Konkurencija. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių atsiradimas, pasikeitimas, pasibaigimas. Teisės pažeidimai. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (74)Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžia. Lietuvos respublikos valstybės valdžios institucijų valdžia. Valdžių padalijimas – svarbiausias demokratinės valstybės valdžios organizacijos ir veiklos principas. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų sistema. Darbo drausmė ir jos reikšmė. Darbo drausmės užtikrinimo būdai. Darbuotojų drausminė atsakomybė ir jos rūšys. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarka. Paskolos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisė (75)Vienus Teisė. Visuotinės gerovės valstybės teorija. Teisinės valstybės teorija. Pliuralinės demokratijos teorija. Teisės požymiai. Teologiniai teisės mokymai. Prigimtinės teisės teorija. Istorinė teisės mokykla. Psichologinė teisės doktrina. Normatyvizmo doktrina. Teisinio pozityvizmo doktrina. Realizmo doktrina. Sociologinė teisės mokykla. Marksistinė teisės doktrina. Teisės forma (šaltinis). Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminis teisės aktas. Teisinė sistema. Tarptautinės teisinės sistemos. Bendranacionalinės teisinės sistemos. Nacionalinės teisinės sistemos. Lietuvos teisinė sistema. Teisės institutas. Teisės šaka. Teisės pošakiai. Kodifikacija. Lietuvos teisinės sistemos šakos. Tarptautinės (viešosios ir privatinės) teisės normos. Norminis teisės aktas. Įstatymo ypatumai. Konstituciniai įstatymai. Paprastieji įstatymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminis norminis teisės aktas. Teisinė sistema. Tarptautinės teisinės sistemos. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento teisės aktai. Šakinio valstybinio valdymo institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisė aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Teisės norma. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Techninės normos. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisinis faktas. Teisėtumas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimų priežastys. Teisės normų įgyvendinimas. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių bausmių rūšys. Administracinis teisės pažeidimas. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Civilinės teisės pažeidimai. Teisės normų rūšys. Techninės normos. Teisės normų įgyvendinimas. Teisėtumas. Teisėtumo įgyvendinimo sąlygos. Teisės pažeidimų klasifikacija. Teisinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Kriminalinių bausmių rūšys. Administracinis teisės pažeidimas. Civilinė atsakomybė. Moralės normos. Moralės principai. Moralės klasifikavimas. Teisės ir moralės normų skirtumai. Bendrieji teisės principai. Teisės principų funkcijos. Teisės aiškinimo metodai. Skaityti daugiau
Teisė (76)Imperatyvios dispozityvios teisės normos. Administracinė teisė. Civilinė teisė. Baudžiamoji teisė. Materialinė teisė. Napoleono kodekso įvedimas Lietuvoje. Tarptautinės teisės principai. Sutarties samprata. Sutarties forma. Sutarties objektai. Sutarties subjektai. Sutarties turinys. Sutarties terminas. Sutarties pasibaigimo pagrindai. Sutarties neįvykimo teisinės pasekmės. Skaityti daugiau
......