Šperos.lt > Teisė
Teisės taikymas ir jos vieta įgyvendinant teisęĮžanga. Teisės taikymas-kaip vienas iš teisės realizavimo. Teisės taikymo požymiai. Teisės taikymo pagrindinės stadijos. Teisės taikymo aktas. Teisės spragos ir jų šalinimas. Teismo procesas, kaip teisės taikymas. Teismas, kaip pagrindinis teisės taikymo subjektas. Teisės taikymo analizės aspektai. Teisėjo vaidmuo taikant teisę. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės taikymo stadijosĮvadas. Darbo tikslas - aptarti teisės taikymo sampratą, tikslus, principus, panagrinėti kiekvienos teisės taikymo stadijos ypatumus. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo samprata. Teisinės bylos faktinių aplinkybių nustatymas ir įvertinimas – pirmosios teisės taikymo stadijos. Teisės normos aiškinimas – atskira teisės taikymo stadija. Baigiamoji teisės taikymo stadija. Teisės taikymo tikslas ir principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorijaTeisės sąvokos problema. Esamybės ir privalomybės santykio problema. Teisinis, dogmatinis ir sociologinis požiūris į teisę. Konvencinė teisės samprata. Normos. Teisė ir vertybės. Teisės ir moralės santykis. Teisės paradigmos. Objektinė ir subjektinė teisė. Teisės normos ir principai. Normų klasifikavimas. Teisės šaltiniai ir norminis aktas. Teisiniai santykiai ir teisiniai faktai. Teisinis subjektiškumas ir kompetencija. Teisėkūra. Teisinis reguliavimas. Teisės realizavimas ir taikymas. Teisės spragos ir jų likvidavimo būdai. Teisės aktų galiojimas. Teisės normų konkurencija ir kolizinės normos. Teisės aiškinimas. Teisės sistema ir teisės sisteminimas. Teisinis elgesys. Teisės funkcijos. Konstitucijos sąvoka. Konstitucijos kaip teisės akto ypatumai. Konstitucinės ir ordinarinės teisės samprata. Konstitucinė kontrolė. Konstitucijos aiškinimas. Teisės skirstymo į viešąją ir privatinę teises kriterijai. Viešųjų ir privačiųjų santykių teisinio reguliavimo ypatumai. Viešosios ir privatinės teisės struktūra. Teisės tradicijų klasifikavimas ir nacionalinių teisės sistemų šeimos. Vakarų teisės tradicija. Romanų-germanų teisės tradicijos bruožai. Teisės ir valstybės sąveika. Teisinės valstybės teorijų raida. Teisinės valstybės parametrai. Skaityti daugiau
Teisės teorija (10)Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos funkcijos. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. Teisės teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Teologinė, arba dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata. Sociologinės teisės sampratos vertinimas. Teisės hermeneutika. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. Teisė kaip leidimų ( subjektinių teisių) ir pareigų (paliepimų) vienovė. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Teisės teorijos vieta teisės mokslo sistemoje. Vidinė teisės mokslo struktūra. Metodologinė teisės teorijos funkcija. Teisės teorijos metodai: sąvoka, vaidmuo ir rūšys. Termino "teisė" daugiareikšmiškumas. Pažintinė, arba analitinė, teisės teorijos funkcija. Konstruktyvioji, arba prognostinė, teisės teorijos funkcija. Teises sampratos santykis su politiniu režimu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš jėgos persvara garantuoto intereso. L. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasinės teisės (marksistinė) teorija. Realistinė teisės samprata, arba R. Von Iheringo "interesų jurisprudencija". Teorijos, grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo, arba socialinės priklausomybės (funkcijų), teorija. Kompromisinės krypties teisės sampratų įvertinimas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Teisės idėjos raida: teisės samprata - temporis filia. Ikikapitalistinės, arba neišplėtotos, teisės stadija. Kapitalistinės teisės epocha. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Juridinė žmogaus teisių samprata. Teisinės JR ekonominės (paskirstomosios) lygybės santykis kaip tarpusavio papildymo santykis. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (11)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Teisės samprata. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. L. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasinės teisės teorija (marksizmas). R. von Jheringo "interesų jurisprudencija". Teisės teorijos grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo arba "socialinių funkcijų" teorija. Normatyvinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. Termino "teisė" etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Kapitalistinės epochos teisė. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo objektas ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės rūšys. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės normų aktas. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir jų bendra charakteristika. Teisės normų aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės normų aiškinimo aktai. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisinių santykių požymiai. Teisinių santykių struktūra. Teisinė atsakomybė. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas ir jo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės principai. Teisės veiksmingumas. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros skirtumas. Teisės veiksmingumo sąvoka. Skaityti daugiau
Teisės teorija (12)Valstybės sąvoka. Valstybės požymiai. Teritorija. Valdžia. Suverenitetas. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Teisės samprata. Šiuolaikinė koncepcija. Teisės teorijos. Socialinės normos. Teisės normos samprata. Teisės sistemos samprata. Teisės sistemos ir įstatymų sistemos santykis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Kontinentinė (romanų – germanų teisės sistema. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisėkūros samprata. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Teisėto elgesio samprata. Teisės pažeidimo samprata. Teisinės atsakomybės samprata. Teisės aktų samprata. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Teisės principas. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (13)Įvadas. Papročių ir moralės atsiradimas. Teisė ir papročiai. Teisingumas ir moralė. Teisingumo principai. Teisė ir moralė. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. Teisinis elgesys teisinės kultūros kontekste. Asmenybės socializacija ir teisė. Moralė ir teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorija (14)PowerPoint pristatymas-konspektai. Apibrėžimas. Teisės kilmė ir raida. Teisės sąvoka. Teisės požymiai. Socialinės normos. Teisės normų rūšys. Teisės šaltiniai. Įstatymai. Įstatymų rūšys. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai teisės aktai. Teisės aktų galiojimas. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinė valstybė. Skaityti daugiau
Teisės teorija (15)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo specifika. Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. Termino "teisė" etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Kapitalistinės epochos teisė. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę tarpšakiniu lygmeniu. Teisės principai, konkretinantys teisių ir pareigų vienovę šakos lygmeniu. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonė. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos santykis. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma. Teisės normos formaliųjų ir turiningųjų požymių sąveika. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normų ir korporatyvinių (partijų, visuomeninių organizacijų, susivienijimų) normų santykis. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. Teisės normos vidinė struktūra. Metodologinės, techninės priemonės teisės normos struktūrai atskleisti. Teisės normų klasifikacija. Teisės formos rūšys. Norminės sutartys. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir jų bendra charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės normų aiškinimas. Teisės normų įgyvendinimas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo aktas. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės ar įstatymo analogiją. Teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai. Teisinių santykių struktūra. Teisės pažeidimas ir jo rūšys. Teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisės teorija (16)Trys teisės ontologiniai lygmenys ir jų tarpusavio sąveika. Teisės esmę aiškinančių teorijų diferenciacija pagal požiūrį į teisės turinį. Teisės sampratų įvairumas pagal požiūrį į teisės formą. Teisės normos kaip socialinių normų dalis: socialinių ir techninių normų skirtumai. Teisės normų požymiai; teisės ir moralės sąvoka. Termino teisė daugiareikšmiškumas; lietuviško termino teisė žodinė kilmė; teisės kaip subjektinių teisių ir pareigų vienovės sąvoka. Pagrindinės teisės funkcijos. Teisės turinio priklausomybė nuo teisės socialinės paskirties pasikeitimo. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas. Teisės ir valstybės santykis, valstybė kaip politologinė ir teisinė kategorija. Teisinės idėjos kaip vienas iš teisės elementų; teisinės ideologijos ir teisinės kultūros sąveika; trys teisinės kultūros vystymosi pakopos. Teisės normų aktų rūšys. Teisinio reguliavimo metodo samprata. Teisinio reguliavimo metodas kaip teisės sistemos sudarymo pagrindas. Teisinio reguliavimo metodų įvairovė, jų ypatumai atskirose teisės šakose. Teisės normų aktų galiojimas teritorijoje, laike ir asmenims. Teisinių santykių sąvoka ir rūšys. Teisinių santykių dalyvių subjektiškumo samprata, jo ypatumai atskirose teisės šakose. Teisės taikymo sąvoka, funkcijos, stadijos. Teisės taikymo aktai, jų įvairovė ir vieta visuomeninių santykių reguliavimo mechanizme. Konstitucijos tiesioginio taikymo problema. Teisės efektyvumo samprata ir kriterijai. Teisės efektyvumo didinimo sąlygos. Įstatymai ir poįstatyminiai aktai. Parlamento vieta valstybinių institucijų sistemoje; parlamento atsakomybės formos. Teisinių aktų konstitucingumo kontrolės mechanizmas Lietuvoje; Konstitucinio Teismo vieta trilypiame valdžios padalijime; Konstitucinio Teismo sprendimų vieta teisės normų sistemoje. Pagrindiniai teisės normų sisteminimo būdai, teisės normų sistemos ir norminių aktų sistemos sąveika. Pagrindinės teisės normų išraiškos formos. Teisės papročio vieta šiuolaikinėse valstybėse. Teisinio precedento ir teisinio norminio akto palyginimas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir sfera; teisinio reguliavimo metodai – imperatyvinis ir dispozityvinis – jų derinimas tarpusavyje; teisinio reguliavimo metodo priklausomybė nuo valstybinės politinio režimo. Teisės normų realizavimo sąvoka; realizavimo formos, teisės taikymo ypatumai. Teisės aiškinimas; jo rūšys. Teisės spragos, teisės taikymas analogijos keliu; teisės taikymas esant normų kolizijai. Teisinių santykių subjektai, objektas ir turinys, teisiniai faktai, kaip teisinių santykių atsiradimo pagrindai. Teisės pažeidimo sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisinės atsakomybės samprata. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Socialinė atsakomybė ir jos rūšys. Skaityti daugiau
Teisės teorija (17)Valstybės samprata. Valstybės sąvoka. Valstybės požymiai. Etnografinė tauta. Politinė tauta. Pilietybės atsiradimo ar gavimo pagrindai. Tautos ryšys su valstybe. Teritorija. Valdžia. Valdžios struktūra. Valdžios formos. Valdžios požymiai. Suverenitetas. Valstybės funkcijos. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Teisės samprata. Pagrindinės teisės kilmės teorijos. Prigimtinės teisės teorija. Istorinė teisės mokykla. Psichologinė teisės teorija. Normatyvinė arba abstrakčiai normatyvinė teorija. Sociologinė teisės teorija. Marksistinė teisės teorija. Neopozityvizmas (analitinė jurisprudencija). Hartas GG teisės samprata. Klasikinio pozityvizmo teorija (Lloydas, Grin). Prigimtinės teisės atgimimo teorija. Socialinės normos. Teisės ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, teisės normos elementai. Sankcija. Teisės normos išdėstymo teisės norminiuose aktuose ypatumai. Teisės normų rūšys. Teisės šakos. Teisės pošakis. Teisės institutas. Teisės norma. Teisės sistemos ir įstatymų sistemos santykis. Teisės ir įstatymų santykis. Teisinės sistemos samprata. Bendrosios teisės sistema. Kontinentinė (romanų – germanų teisės sistema. Įstatymų hierarchija. Teisės šaltinių klasifikavimas. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Teisinių santykių samprata. Teisiniai faktai. Teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo būdai. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės spragų naikinimo būdai. Teisės realizavimo samprata. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinis režimas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisės taikymo samprata. Teisės taikymo aktas. Teisėto elgesio samprata. Teisėtą elgesį apibūdinantys požymiai. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimų rūšys. Teisės pažeidimai tarptautinėje teisėje. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Valstybės prievartos priemonės. Teisės taikymo pagrindai. Teisinės atsakomybės klasifikacija. Teisės akto samprata. Teisės norminis aktas. Požymiai, rūšys. Norminių aktų galiojimas laike, erdvėje ir asmenims. Teisės norminių aktų įsigaliojimas Lietuvos respublikoje. Kada teisės norminiai aktai netenka galios. Aktų galiojimas erdvėje. Teisės norminių aktų galiojimas asmenims. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Specialieji teisės principai. Teisės principai. Teisinė technika. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Žmogaus teisių ir laisvių įtvirtinimas Lietuvoje. Teisės principai. Teisės funkcijos. Skaityti daugiau
Teisės teorija (18)Teisės samprata. Valstybės samprata. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės atsiradimo raida. Teisės atsiradimo sąlygos. Valstybės funkcijos. Valstybės formos. Valstybės santvarkos formos. Valstybės formos. Valdymo formos. Valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. "4-tos" ir "5-os" valdžios kritika. Konstitucinio teismo (KT) vieta valdžios sistemoje. Prokuratūros vieta valdžios sistemoje. Advokatūra – advokatūros įstatymas. Notariatas. Teisės aktai. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Teisės norma. Materialinės normos. Teisės klasifikacija. Tarptautinės teisės samprata. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Teisės šakos. Baudžiamosios teisės samprata. Administracinės teisės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Ekologinės teisės samprata. Darbo teisės samprata. Šeimos teisės samprata. Civilinė teisė. Komercinė teisė. Pilietybės sąvoka. Teisės šaltiniai. Juridinio asmens sąvoka. Finansų teisės samprata. Žemės teisės samprata. Civilinis reiškinys. Teismų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys. Civilinis teisnumas. Civilinis veiksnumas. Civilinio proceso dalyviai. Nusikaltimo sudėtis. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Baudžiamojo kodekso komentavimas (BK). Civilinio kodekso komentavimas. Baudžiamojo proceso kodekso komentavimas. Civilinio proceso kodekso komentavimas. Darbo kodeksas. Teisinės reformos metmenys. Žmogaus teisės. Teisės problemos. Kriminologijos mokslas. Penitencinės teisės samprata. Rinkimų sistema. Ministerijos: Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Pavaldžios institucijos. Finansų ministerija. Institucijos strateginiai tikslai. Ministerijai pavaldžios įstaigos. Krašto apsaugos ministerija. Kultūros ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Susisiekimo ministerija. Sveikatos apsaugos ministerija. Institucijos strateginiai tikslai. Pavaldžios instancijos. Švietimo ir mokslo ministerija. Uždaviniai. Teisingumo ministerija. Pavaldžios įstaigos. Ūkio ministerija. Ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Pavaldžios organizacijos. Vidaus reikalų ministerija. Svarbiausieji Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai. Pavaldžios instancijos. Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Struktūra. Skaityti daugiau
Teisės teorija (19)Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisiniai santykiai. Teisės normos. Teisės realizavimas (įgyvendinimas). Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Teisės aiškinimas. Teisėkūra. Skaityti daugiau
Teisės teorija (2)Teisės normos. Teisės aktai. Teisiniai santykiai. Teisėtas elgesys. Teisinė atsakomybė. Teisės normų sistema. Teisės veiksmingumas, teisinės kultūra. Teisės sistema. Skaityti daugiau
Teisės teorija (20)Teisės teorija. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo specifika. Teisės mokslo sistema. Teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės teorijos funkcijos. Teisės samprata. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratų įvairovė. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės kildinimą iš intereso, garantuoto jėgos persvara. L. Gumplovičiaus prievartos teorija. Klasinės teisės teorija (marksizmas). R. von Jheringo "interesų jurisprudencija". Teisės teorijos grindžiančios teisės esmę priešingų interesų kompromisu. Visuomeninės sutarties teorija. Solidarumo arba "socialinių funkcijų" teorija. Kompromisinės krypties teisės sampratų įvertinimas. Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Teologinė arba dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė teisės samprata. Teisės sampratų įvairovės apibendrinimas. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisė kaip leidimų (subjektinių teisių) ir paliepimų (pareigų) vienovė. Termino "teisė" etimologija. Prigimtinės ir pozityviosios teisės santykis. Institucinė teisės samprata. Teisės ir valstybės santykis. Ikikapitalistinės arba "neišvystytos" teisės stadija. Kapitalistinės epochos teisė. Teisės principai. Principo sąvoka. Teisės principų rūšys. Bendrieji teisės principai. Teisės socialinė paskirtis ir jos raida. Žmogaus teisės kaip pozityviosios teisės socialinės paskirties objektas. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas ir jo priklausomybė nuo teisės sampratos. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinio reguliavimo subjektai. Teisinių idėjų samprata. Teisinės sąmonė. Teisinės sąmonės struktūra. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės psichologijos ir teisinės ideologijos santykis. Teisinės sąmonės rūšys. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Teisės norma. Teisės normos formaliųjų ir turiningųjų požymių sąveika. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Socialinės normos. Socialinių normų klasifikacija. Teisė normų ir moralės normų sutampantys ir besiskiriantys požymiai. Teisės normų ir korporatyvinių (partijų, visumeninių organizacijų, susivienijimų) normų santykis. Teisės normos vidinė struktūra. Metodologinės, techninės priemonės teisės normos struktūrai atskleisti. Diskusija dėl teisės normos struktūros. Loginė ir tekstinė teisės normos struktūros. Teisės normos loginės ir tekstinės struktūrų santykis. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Diskusija dėl teisės formos ir teisės šaltinio skirtumų. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės formos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. Teisės normų aktas. Teisės aktas ir jo rūšys. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai ir skirtumai nuo individualių teisės normų aktų ir teisės taikymo aktų. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Sisteminimo lygmenys. Teisės šakų katalogas ir jų bendra charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normų prie teisinių santykių. Teisės normų aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės aiškinimo rūšys. Ar teisės normų aiškinimas – teisėkūros aktas? Teisės normų įgyvendinimas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Teisės taikymo akto struktūra. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės ar įstatymo analogiją. Teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai. Teisinių santykių struktūra. Objektinės teisės. Subjektinės teisės. Pareiga kaip subjektinės teisės struktūros elementas. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinė atsakomybė: nuo bendrojo teisinio reguliavimo prie individualiojo. Teisėtas elgesys ir jo rūšys. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas ir jo rūšys. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teisinė atsakomybė kaip procesas: atsakomybė. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji teisinė atsakomybė. Sąlygos (pagrindai) teisinei atsakomybei atsirasti. Teisinės atsakomybės principai. Teisės veiksmingumas. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros skirtumas. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Skaityti daugiau
Teisės teorija (21)Valstybės ir teisės teorijos mokslo tyrinėjimo objektas. Valstybės ir teisės teorijos mokslo metodai. Valstybės kilmė, samprata. Bendra socialinės valdžios iki valstybės susiformavimo charakteristika. Požymiai, skiriantys valstybę nuo gimininės bendruomenės organizacijos. Pagrindinių valstybės kilmės teorijų analizė. Valstybės samprata ir esmė. Požymiai, skiriantys ją nuo kitų politinių organizacijų ir struktūrų. Valstybės funkcijos ir valstybės forma. Valstybės funkcijos sąvoka, santykis su valstybės uždaviniais. Pagrindinės vidinės valstybės funkcijos. Pagrindinės išorinės valstybės funkcijos. Valstybės formos sąvoka ir struktūra. Valstybė visuomenės politinėje sistemoje, Valstybė ir asmenybė. Teisinės valstybės samprata ir jos raida. Teisinės valstybės principai. Valstybės aparatas. Valstybės aparato sąvoka, reikšmė įgyvendinant valstybės funkcijas ir uždavinius. Valstybės aparato struktūra, pagrindiniai formavimo principai. Teisės samprata. Teisės sampratų apie teisės kilmę įvairovė. Šiuolaikinės teisės samprata. Teisės principai: samprata ir rūšys. Teisės funkcijos. Teisės šaltiniai. Teisės šaltinio ir formos sąvokos interpretavimas. Norminiai aktai: samprata, klasifikacija, skirtumai nuo teisės taikymo aktų. Įstatymai ir jų rūšys, kiti poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teisės norma, pagrindinės teisės sistemos. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikavimas. Teisės šeimos samprata. Priežastys, nulėmusios atskirų teisės šeimų susiformavimą. Teisės sistemos samprata. Struktūrinės dalys. Teisės sistema ir teisinė sistema. Teisinio reguliavimo dalykas ir metodas-esminiai kriterijai skirstant teisė į šakas ir institutus. Teisės sistema ir įstatymų sistema. Teisės sistema. Teisėkūra ir teisės realizavimas. Teisėkūra ir jos stadijos. Įstatymų leidybos technika. Teisės realizavimo samprata ir formos. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai. Teisinio reguliavimo mechanizmas, jo elementai. Teisės aiškinimas ir teisės spragos. Teisės aiškinimo samprata, būdai. Teisės aiškinimo pagal subjektų rūšys. Teisės spragų atsiradimo priežastys ir jų šalinimo būdai. Teisinė kolizija ir jos sprendimo būdai. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisėto elgesio samprata, požymiai, rūšys. Teisės pažeidimas, sąvoka, požymiai, rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė: samprata, požymiai, tikslai, funkcijos, principai ir rūšys. Skaityti daugiau
Teisės teorija (22)Teisės teorija: jos objektas. Šiuolaikinės teisininko kvalifikacijos ypatumai. Valstybė kaip teisės kategorija. Teisės samprata – vienovė teisės mokslų įvairovėje. Teisės sampratų įvairovė. Teisinis personalizmas: šiuolaikinės nepozityvistinės teisės sampratos variantas. Teisės principai. Teisės idėjos raida. Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos. Teisinis reguliavimas kaip socialinio reguliavimo rūšis. Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos (teisinė sąmonė). Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės idėjos prie teisės normos: teisėkūra kaip teisinio reguliavimo priemonių "gamyba". Antrasis teisės egzistavimo lygmuo: teisės norma: formalieji ir turiningieji teisės normos požymiai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normų išreiškimo (materializavimo) forma. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisės sistema. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normų prie teisinių santykių. Teisės normų aiškinimas. Teisės normų įgyvendinimas. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo: teisiniai santykiai. Teisėtas elgesys. Teisinė atsakomybė. Teisės veiksmingumas. Skaityti daugiau
Teisės teorija (23)Teisės samprata. Teisės principai. Teisės funkcijos. Teisinis reguliavimas. Teisiniai santykiai. Teisės normos. Teisės realizavimas (įgyvendinimas). Teisės šaltiniai. Teisės sistema. Teisės aiškinimas. Teisėkūra. Skaityti daugiau
Teisės teorija (24)Teisės teorijos pagrindai. Valstybės samprata ir požymiai. Teisinė valstybė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos ir jų požymiai. Teisės realizavimas. Teisės šaltiniai. Teisiniai santykiai. Teisinė atsakomybė ir požymiai. Konstitucinė teisė. 1992 m. Lietuvos respublikos konstitucija. Konstitucijų raida Lietuvoje. Žmogaus teisės ir laisvės, pareigos. Teismų sistema Lietuvoje. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Pilietybė. Valstybinė valdžia. Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Vietos savivalda. Savivaldybės taryba. Savivaldybės valdyba. Meras ir jo pavaduotojai. Savivaldybės kontrolierius. Administracinė teisė. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Baudžiamoji teisė. Nusikaltimo sąvoka ir požymiai. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Aplinkybės, kurioms esant nekyla baudžiamoji atsakomybė. Nusikaltimų sudėtis ir kvalifikavimas. Bausmių sistema ir jų rūšys. Teistumas. Civilinė teisė. Civilinės teisės objektai. Civilinės teisės subjektai. Sandoriai ir jų forma. Terminai ir ieškinio senatis. Atstovavimas. Atskiros sutarčių rūšys. Paskola. Dovanojimas. Lizingas (finansinė nuoma). Daiktų pirkimas – pardavimas išsimokėtinai. Komercinė teisė. Ūkinės veiklos organizacinės formos. Koncernas. Konsorciumas. Vilniaus kooperacijos kolegija. Įmonių asociacija. Įmonių formos. Individuali (personalinė) įmonė. Akcinė bendrovė. Ūkinė bendrija (tikroji ir komanditinė). Žemės ūkio bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Viešoji įstaiga. Darbo teisė. Darbo teisės subjektai. Darbo sutartis ir jos turinys. Išbandymo terminas. Darbo sutarties sudarymas. Susitarimas dėl darbo sutarties sąlygų. Darbo sutarties įforminimo procedūra. Supažindinimas su lokaliniais (arba vidaus) teisės aktais. Privalomų dokumentų pateikimas, sudarant darbo sutartį. Specifiniai reikalavimai, sudarant darbo sutartį. Apribojimai priimant į darbą. Darbo sutarčių rūšys. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų darbo sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 125 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui (DK 126 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu (DK 127 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių (DK 128 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis). Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo (DK 136 straipsnis). Ypatingi atvejai ir garantijos, nutraukiant darbo sutartį. Darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Skaityti daugiau
Teisės teorija (25)Teisės samprata. Teisės norma. Teisės norma, jos pagrindiniai požymiai. Teisės normos vidinė struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Teisės normų ir norminių teisės aktų sistemos. Teisės institutas. Teisės pošakis. Teisės šaka. Norminių teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Norminių teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Teisės realizavimas. Naudojimasis teise. Teisės laikymasis. Teisės taikymas. Teisės vykdymas. Teisiniai santykiai. Teisinio santykio sąvoka, prielaidos, pagrindiniai požymiai. Juridiniai (teisiniai) faktai, jų klasifikacija. Teisinio santykio struktūra. Teisės pažeidimas ir teisinė atsakomybė. Skaityti daugiau
......