Šperos.lt > Teisė > Teisės namų darbai
Teisės namų darbai

(133 darbai)

Teisinė atsakomybė (4)Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata ir požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (4)Namų darbas Nr.2. Įvadas. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai kaip teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektai. Teisinių santykių turinys. Teisinių santykių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinio teksto aiškinimas: H. Kelzenas "Grynoji teisės teorija"Teisinio teksto aiškinimas. H. Kelzenas. Grynoji teisės teorija. Pozityvioji teisė. Teisinio teksto aiškinimas, aiškinimo rūšys. Skaityti daugiau
Teisinis pozityvizmas. NormatyvizmasTeisinio pozityvizmo esmė ir pagrindiniai teiginiai: teisė kaip oficiali (nustatyta) visuomenės tvarka. Analitinė jurisprudencija. John Austin. Neopozityvistas H.L.A. Hart. Kelseno grynoji teisės teorija. Utilitaristai Benthamas ir Millis. Etatizmas. Normatyvizmo kritika ir reikšmė. Teisinio pozityvizmo kritika ir reikšmė. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (7)Teisės sąvoka. Teisinis reguliavimas. Teisinis reguliavimas apima dvi stadijas. Skiriami trys teisinio reguliavimo mechanizmo lygiai. Teisinio reguliavimo priežastys. Teisinio reguliavimo objektas. Teisės normomis reguliuojami žmonių santykiai. Teisinio reguliavimo metodai. Teisinio reguliavimo elementai. Skaityti daugiau
Teisinis reguliavimas (sąvoka, priežastys)Įvadas. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodai. Specifiniai teisinio reguliavimo metodai. Kiti teisinio reguliavimo metodai. Asmuo ir valstybė – teisinio reguliavimo subjektai. Skaityti daugiau
The Supreme Court of the Republic of LithuaniaReferatas anglų kalba. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Jo funkcijos ir kompetencija. A Competence and Functions of the Lithuania Supreme Court. The Duties of the Chief Justice and the Chairmen of the Chambers of the Supreme Court. The Supreme Court Apparatus. International Relations. Comparing Lithuania Supreme Court with the United States Supreme Court. Skaityti daugiau
Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvos RespublikojeUžsieniečių teisinis statusas. Užsieniečių teisinę padėtį reglamentuoja 1998 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos įstatymas. Užsieniečio teisės ir laisvės yra esminis jo teisinio statuso elementas. Užsieniečiai Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konstitucija. Policija turi teisę sulaikyti užsienietį. Teisę gauti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje turi užsienietis. Užsieniečiai Lietuvoje turi ir socialines – ekonomines teises. Užsieniečių įdarbinimo kvota. Užsieniečių politinės teisės. Skaityti daugiau
Užsienio teisės istorijaIš kokių komponentų susideda Nerašytoji Anglijos Konstitucija? Pateikite pavyzdžių. Kuo Anglijos Konstitucija savo forma panaši ir kuo skiriasi nuo Prancūzijos Trečiosios Respublikos Konstitucijos? Vakarų Europos barbarų įstatymų ir "Rusų tiesos" panašumai ir skirtumai. Skaityti daugiau
Valdžios krizė Lenkijos-Lietuvos valstybėjeXVIIa.pab. ir XVIIIa.pirmos pusės valdžios krizė Lenkijos - Lietuvos valstybėje: karaliaus valdžios silpnumas, pacta conventa, liberum veto teisė. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijos pagrindaiKlausimai ir atsakymai. Valstybės ir teisės kilmė. Ar visada buvo teisė? Kokiame žmonijos vystymosi etape nebuvo teisės? Kokios socialinės normos (elgesio taisyklės) reguliavo pirmykščių žmonių tarpusavio santykius? Kodėl papročių buvo laikomasi savanoriškai (be prievartos)? Kodėl šitos paprotinės normos buvo visiems priimtinos? Kodėl buvo socialinė ir turtinė lygybė? Kokios aplinkybės sudarė sąlygas nelygybei? Kokie asmenys tapo pirmaisiais turtingaisiais, kokie – pirmaisiais skurdžiais? Kodėl nebeužtenka papročių? Kodėl yra teigiama, kad kartu su teise atsirado ir kita prievartos forma – valstybė? Kas yra valstybė? Kokie jos požymiai? O ar visada bus teisė? Teisės samprata. Kaip suprasti sąvoką teisė? Kokia teisės vertė valstybei? Kaip suprasti pagrindines teisines sąvokas? a) Teisiniai santykiai. b) Teisės subjektai. c) Teisės šakos. Teisės ir moralės sąveika. Kaip suprasti sąvoką moralės norma? Teisės normos ir moralės normos. Panašumai ir skirtumai. Teisės ir papročių sąveika. Kas papročiuose yra teigiamo ir kas neigiamo. Teisės norminiai aktai. Kaip suprasti sąvoka teisės norminis aktas (arba tiesiog teisės aktas)? Kaip skirstomi teisės norminiai aktai? Kas yra įstatymas? Kas turi įstatymų iniciatyvos teisę? Kas įstatymus priima? Kokiu būdu įstatymai yra priimami? Kiek reikia surinkti balsų, kad įstatymas būtų laikomas priimtu?. Kokios yra įstatymų rūšys? Kiek reikia balsų surinkti, kad būtų priimtas paprastas įstatymas? Kiek reikia surinkti balsų, kad būtų priimtas Konstitucinis įstatymas?. Nuo kada įstatymas įsigalioja? Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Kas tai? Kokių konkrečių pavadinimų būna poįstatyminiai teisės aktai? Konstitucinė teisė. Lietuvos respublikos konstitucija. Kodėl Konstitucija laikoma pagrindiniu valstybės įstatymu? Pagrindiniai požymiai, kurie įrodo, kad Konstitucija – pagrindinis ir svarbiausias valstybės įstatymas. Kiek reikia balsų surinkti, norint pakeisti Konstituciją ir kokia tvarka ją galima pakeisti? Kas turi teisę inicijuoti Konstitucijos pakeitimus. Pagrindinės žmogaus teisės. Kaip yra rūšiuojamos pagrindinės žmogaus teisės? Kaip suprasti socialinės – ekonominės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Kaip suprasti politinės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Asmeninės žmogaus teisės. Kaip suprasti sąvoką asmeninės žmogaus teisės? Kaip kitaip yra vadinamos asmeninės žmogaus teisės? Kokios konkrečiai teisės yra priskiriamos asmeninėms žmogaus teisėms? Kokios yra konstitucinės garantijos dėl asmens laisvės apribojimo? Šeimos teisė. Vaiko teisių apsauga. Koks asmuo laikomas vaiku? Kokie asmenys yra laikomi vaiko atstovais? Kokios yra pagrindinės vaiko teisių apsaugos nuostatos? Kokios yra pagrindinės vaiko teisės? Kokios vaiko pareigos? Nuo kada vaikai atsako už įstatymų pažeidimą? Kokios yra vaiko teisių apsaugos institucijos. Globa ir rūpyba. Kokiais atvejais ir kokiu tikslu yra nustatoma globa? Kaip suprasti sąvoką veiksnumas? Kokie asmenys laikomi neveiksniais? Kodėl yra įteisinta veiksnumo sąvoka? Kaip suprasti sąvoką rūpyba? Kokie asmenys yra laikomi ribotai veiksniais? Kuo skiriasi rūpintojo ir globėjo teisinė padėtis? Nepilnamečių globa ir rūpyba. Kokių rūšių yra vaiko globa (rūpyba)? Kada yra nustatoma laikina globa (rūpyba)? Kas nustato laikiną vaiko globą? Kada yra nustatoma nuolatinė globa? Kas nustato nuolatinę vaiko globą? Kokiu formų yra vaiko globa (rūpyba)? Įvaikinimas. Kokie vaikai gali būti įvaikinami? Kokie asmenys gali būti įtėviais? Kokia tvarka įvaikinami vaikai? Kokios pasekmės atsiranda įvaikinus vaiką? Skaityti daugiau
Viešoji pirkimo-pardavimo sutartisĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Viešoji sutartis. Viešosios sutarties pavyzdys. Paaiškinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo (1581 metų) kompetencija. Baudžiamoji teisė Lietuvoje 1918-1940 metaisVyriausiojo Lietuvos Tribunolo (1581 metų) kompetencija. Įžanga. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo statuto priėmimas Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimo priežastys. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis. Deputatų rinkimai bei jiems keliami reikalavimai. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo kompetencija. Išvados. Baudžiamoji teisė Lietuvoje 1918-1940 metais. Įžanga. Baudžiamosios teisės šaltiniai tarpukario. Lietuvoje. Nusikaltimas, kaltė ir kaltės formos. Bausmės, jų taikymas bei švelninimas. Nepaprastieji baudžiamieji įstatymai. Išvados. Skaityti daugiau
...