Šperos.lt > Teisė
Teisės teorijos objektas ir metodas (2)Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Sociologinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Lyginamasis teisės pažinimo metodas. Kritikos teisės pažinimo metodas. Psichologiniai metodai. Kompleksinis jurisprudencijos metodas. Specialūs teisės pažinimo metodai. Kada vyrauja vienas metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorijos objektas ir metodas (3)Įvadas. Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos specifika ir uždaviniai. Teisės pažinimo specifika. Teisės teorijos metodai. Filosofinis metodas. Raidos, arba evoliucijos, idėja. Tiesos konkretumas. Mokslinės analizės visapusiškumas. Analizės teoriškumas (konceptualumas). Sociologinis metodas. Kiti teisės pažinimo metodai. Dogmatinis, arba kalbinis-loginis, metodas. Istorinis metodas. Kritikos metodas. Kompleksinis jurisprudencijos metodas, arba integralioji jurisprudencija. Vieno metodo vyravimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės vertinimas kaip bendroji kategorijaTeisės vertinimo samprata. Veiksmingumas, efektyvumas, rezultatyvumas: tapačios sąvokos? Teisės vertinimo svarba. Teisės vertinimo veiksniai ir galimybės. Teisės vertinimo raida. Antikinės teisinės minties suvokimas. Pirmykščių visuomenių teisė. Mitologijos poveikis teisei. Graikijos teisinės minties vertinimas. Romėnų teisės vertinimas. Viduramžių teisinė mintis. Įstatymas – proto vaisius. Įstatymas – proto vaisius. Pozityvizmo ištakos. Teisės ir įstatymo sugretinimas. Teisė ir valstybė – vieno organizmo dalys. Teisė ir įstatymai tarnauja visuomenei? Lietuvos teisinė mintis. Istorinės teisės mokyklos idėjos: teisė -iš tautos dvasios. Marksistinė teorija – novatoriškas požiūris į teisės vertinimą. Sociologinė mokykla: teisė – gyvas organizmas. Šiuolaikinis požiūris į teisės vertinimą ir jos efektyvumą. Būtinybė atsižvelgti į visuomenę. Paskutiniai pastebėjimai. Skaityti daugiau
Teisės žinių taikymas praktikos metuTeorinė užduotis. Atstovavimas civiliniame procese. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas. Proceso dalyviai. Procesinių dokumentų samprata ir rūšys. Ieškinio samprata, reikšmė, rūšys. Ieškinio elementai. Atsakovo intereso gynimo būdai: priešinis ieškinys, atsikirtimas į ieškinį. Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys ir turinys. Taikos sutarties sudarymo tvarka. Apeliacinio skundo padavimo ir priėmimo tvarka ir terminai. Teismo įsakymo išdavimo tvarka. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų. Praktinė užduotis. Ieškinio dėl priteisimo projektas. Ieškinio dėl pripažinimo projektas. Ieškinio dėl teisinių santykių modifikavimo projektas. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo projektas. Pareiškimo dėl juridinio fakto nustatymo projektas. Skundo dėl antstolio veiksmų projektas. Apeliacinio skundo projektas. Atsiliepimo į ieškinį, skundą projektas. Skaityti daugiau
TeisėsaugaKas sudaro teisėsaugos institucijų kurso dalyką? Kas sudaro teisėsaugos institucijų kurso sistemą? Išvardinti teisėsaugos institucijų kurso šaltinius. Apibrėžti teisėsaugos sąvoką. Apibrėžti teisėtvarkos sąvoką. Išvardinti teismų veiklos principus. Kokios pagrindinės teisėsaugos institucijos? Kokia yra Lietuvos respublikos teismų sistema? Apibrėžti apylinkės teismo kompetenciją? Apibrėžti apygardos teismo kompetenciją? Apibrėžti Lietuvos Respublikos Apeliacinio teismo kompetenciją? Kas yra Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo senatas? Nurodyti jo sudėtį. Apibrėžti Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo kompetenciją. Nubraižyti Lietuvos administracinių teismų sistemos schemą. Išdėstyti administracinių teismų kompetenciją. Apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo kompetenciją. Nurodyti teismų (apylinkės, apygardos, Apeliacinio, Aukščiausiojo) sudėtį. Kas įgyvendina teismų savivaldą? Kokie reikalavimai keliami pretendentui į apylinkės teismo teisėjus? Nurodyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudėtį. Išdėstyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sudarymo tvarką. Kokias bylas nagrinėja Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas? Kokias išvadas teikia Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas? Apibrėžti advokato sąvoką. Išvardinti advokatų profesinės veikos principus. Išvardinti pripažinimo advokatu sąlygas. Kas turi teisę verstis advokato praktika? Kas yra advokato padėjėjas? Kokias teises turi advokato padėjėjas? Kas įgyvendina advokatų savivaldą? Kas yra notaras? Kas yra notariatas? Kaip užimamos notaro pareigos? Kas vykdo notarų veiklos priežiūrą? Išvardinti pagrindinius notarų veiklos principus? Kokia atsakomybė numatyta notarams? Kokius notarinius veiksmus atlieka notarai? Kas įgyvendina notariato savivaldą? Kokios prokuratūros funkcijos? Nurodyti prokuratūros sandarą? Kas vadovauja Lietuvos Respublikos prokuratūrai? Išdėstyti Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro skyrimo tvarką. Kokie reikalavimai keliami pretendentams į prokurorus? Kas yra antstolis? Kokie reikalavimai keliami pretendentams į antstolius? Nurodyti antstolio funkcijas. Kokia atsakomybė numatyta antstoliams? Kas yra antstolio padėjėjas? Kokias teises ir pareigas turi antstolio padėjėjas? Nurodyti antstolio padėjėjo atsakomybę. Kas įgyvendina antstolių savivaldą. Kas yra ikiteisminis tyrimas? Kokios institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą? Kas yra policija? Kas yra policijos pareigūnas? Kas yra policijos pareigūno statusas? Išvardinti policijos uždavinius. Kas sudaro policijos sistemą? Išvardinti policijos pareigūno bendrąsias teises. Išvardinti policijos pareigūno pareigas. Kokia atsakomybė numatyta policijos pareigūnams? Kas yra policijos rėmėjas? Kokios policijos rėmėjų funkcijos? Kas yra karo policija? Kokios yra karo policijos funkcijos? Nurodyti karo policijos kompetencijos teritoriją. Kas yra specialiųjų tyrimų tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra specialiųjų tyrimų tarnybos funkcijos? Kas yra Valstybės sienos apsaugos tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra Valstybės sienos apsaugos tarnybos funkcijos? Kas yra Valstybės saugumo departamentas? Kas jam vadovauja? Kokios yra Valstybės saugumo departamento funkcijos? Kas yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba? Kas jai vadovauja? Kokios yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos funkcijos? Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijosBendros sąvokos ir santrumpos. Teisėsaugos organų sąvoka. Teisėsaugos organų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos organų veiklos kryptys. Teisėsaugos organų kurso dalykas ir sistema. Teisėsaugos organų ryšys su kitomis disciplinomis. Teisėsaugos organų kurso šaltinių bendroji charakteristika. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija kaip teisėsaugos organų kurso šaltinis. Teismų valdžios sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisingumo sąvoka ir jos savybės. Konstitucinių teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisėtumo principas. Teisingumo principas "Teisingumą vykdo tik teismas". Teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių lygybės prieš įstatymą ir teismą principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Teismų sistema. Apylinkės teismo vieta teismų sistemoje. Apylinkės teismo sudėtis ir sudarymas. Apylinkės teismo kompetencija. Apylinkės teismo pirmininkas. Apylinkės teismo hipotekos skyrius. Teismo antstoliai. Apylinkės teismo raštinė. Apygardos teismo sudėtis ir sudarymas. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (2)Puikus konspektas, besiruošiantiems teisėsaugos institucijų egzaminui! Teisėsaugos institucijų kurso samprata, dalykas, sistema, turinys ir šaltiniai, sąveika su kitomis teisės šakomis. Teisminės valdžios pagrindiniai bruožai. Teisėsaugos institucijų tarpusavio ryšiai su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindiniai Konstitucinio Teismo veiklos principai. Konstitucinio Teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Reikalavimai Konstitucinio Teismo teisėjams. Konstitucinio Teismo teisėjų įgaliojimai. Kuriais atvejais jie sustabdomi? Kada įgaliojimai nutrūksta? Konstitucinio Teismo pirmininko skyrimo tvarka. Kas jį pavaduoja? Kokias pareigas turi greta teisėjo pareigų? Konstitucinio Teismo įgaliojimai. Kas ir kuriais atvejais gali kreiptis į Konstitucinį Teismą? Konstitucinio Teismo nutarimai ir sprendimai. Konstitucinio Teismo posėdžių rūšys. Nagrinėjimo terminai. Per kiek laiko turi būti priimtas nutarimas ar kt. sprendimas? Pasekmės, pripažinus teisės aktą prieštaraujančiu Konstitucijai. Konstitucinio Teismo tarpusavio ryšiai su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindiniai teismų organizavimo ir veiklos principai. Kas sudaro teismų sistemą ir kokia teismų steigimo tvarka? Apylinkės teismo sudėtis ir kompetencija. Hipotekos skyrių steigimo tvarka. Apeliacinio teismo sudėtis ir kompetencija. Aukščiausiojo Teismo sudėtis ir kompetencija. Aukščiausiojo Teismo senato sudėtis ir kompetencija. Apygardos administracinio teismo sudėtis ir kompetencija. Vyriausiojo administracinio teismo sudėtis ir kompetencija. Kokia sudėtimi nagrinėjamos bylos teismuose? Reikalavimai, keliami pretendentams į apylinkės teismo teisėjus, ir kokia jų atranka. Apylinkės teismo teisėjų, pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apygardų teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apeliacinio teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Aukščiausiojo Teismo teisėjų, teismo pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Apygardos administracinio ir Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų, teismo pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimo tvarka. Kuriam laikui skiriami? Kuriais atvejais teisėjams gali būti taikoma drausminė atsakomybė? Kas turi teisę iškelti drausmės bylą? Kokias nuobaudas gali skirti Teisėjų garbės teismas? Kuriais atvejais teisėjai gali būti atleisti arba pašalinti iš užimamų pareigų? Kas atlieka teismų administracinę priežiūrą? Kas sudaro teismų savivaldos sistemą? Kokia visuotinio teisėjų susirinkimo kompetencija? Teismų tarybos sudėtis ir sudarymo tvarka bei kompetencija. Teismų tarpusavio ryšys su kitomis valstybės institucijomis. Pagrindinės prokuratūros funkcijos. Kuo pasireiškia prokuratūros veiklos kontrolė? Prokuratūros sandara. Kokia generalinės prokuratūros struktūra? Kokios generalinės prokuratūros funkcijos? Teritorinės prokuratūros funkcijos. Prokurorų nepriklausomumo ir neliečiamumo principai. Prokurorų teisės ir pareigos. Reikalavimai, keliami generaliniam prokurorui, jo pavaduotojams bei kitiems prokurorams. Kokia jų pareigų užėmimo tvarka? Reikalavimai, keliami asmenims, pretenduojantiems tapti antstoliais. Kokia pareigų užėmimo tvarka? Kuriais atvejais įgaliojimai sustabdomi? Kada įgaliojimai pasibaigia? Kokios drausminės nuobaudos gali būti skiriamos antstoliams? Pagrindinės antstolio funkcijos ir kita jo veikla. Kas gali užimti antstolio padėjėjo pareigas? Kokia pareigų užėmimo tvarka? Antstolių savivaldos principai. Kokias advokatai teikia teisines paslaugas? Reikalavimai, keliami asmeniui, siekiančiam užimti advokato pareigas. Teisė verstis advokato veikla. Advokato veiklos formos. Advokato padėjėjo sąvoka. Kas, kuriais atvejais įrašo ir išbraukia iš advokatų padėjėjo sąrašo? Advokato padėjėjo praktika. Pagrindinės advokatų teisės, pareigos bei garantijos. Kokios nuobaudos gali būti skiriamos advokatams? Advokatų savivaldos organai. Kokiu principu nustatomas advokatų apmokėjimas už atliktą darbą? Notaro pareigų užėmimo tvarka. Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos. Kokios nuobaudos gali būti skiriamos notarams? Notaro atstovavimo ir pavadavimo tvarka. Notaro įgaliojimų sustabdymo ir jų pasibaigimo pagrindai. Kokius veiksmus atlieka notarai? Kokiuos notarinius veiksmus atlieka konsulinių įstaigų pareigūnai ir seniūnai? Notarinių veiksmų atlikimo vieta. Notarinių veiksmų slaptumas. Notaro pajamos. Notaro veiksmų apribojimai. Kandidatai į notarus ( asesoriai). Pagrindiniai policijos veiklos principai ir uždaviniai. Vidaus reikalų ministro kompetencija. Kas sudaro policijos sistemą? Policijos generalinio komisaro kompetencija. Pagrindiniai Policijos departamento uždaviniai. Pagrindiniai Valstybės saugumo departamento uždaviniai ir funkcijos. Organizaciniai Valstybės saugumo departamento pagrindai. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (3)Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų kurso dalykas, pagrindinės sąvokos ir sistema. Teisinės veiklos rūšys ir bendra jų charakteristika. Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų kurso šaltiniai. Teisminės valdžios sąvoka ir vieta kitų valstybės valdžių atžvilgiu. Bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai. Lietuvos Respublikos nacionalinė teismų administracija. Hipotekos įstaigos ir jų įgaliojimai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Pagrindinės teisenos taisyklės Konstituciniame Teisme. Bendrosios taisyklės. Teisminis nagrinėjimas. Teisminis posėdis. Lietuvos Respublikos Prokuratūra. Prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos bei vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Pagrindiniai prokurorinės veiklos principai. Lietuvos Respublikos policija. Ikiteisminio tyrimo institucijos. Advokatai. Notariatas. Antstoliai. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija. Teisėsaugos institucijų raida Lietuvos Respublikoje. Teismas, prokuratūra, parengtinis tardymas, kvota, advokatūra, notariatas Lietuvos respublikoje 1918-1933m. 1933m Teismų įstatymas ir jo įtaka. Teisėsaugos institucijų veiklos pertvarkymas Antrojo Pasaulinio karo metais. Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpio teismas, prokuratūra, tyrimo instancijos, advokatūra, notariatas, arbitražas. Pagrindiniai jų organizavimo ir veiklos principai. Sovietinė teismų sistema Lietuvoje (1940-1990 m.). Sovietinė prokuratūra Lietuvoje (1940-1990). Notariato įstaigos sovietinėje Lietuvoje (1940 - 1990 m.). Advokatūra 1940-1992m. Teismo, prokuratūros, parengtinio tardymo, kvotos, notariato, advokatūros, vidaus reikalų padalinių, valstybės saugumo tarnybos, policijos kūrimas atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 1990 metų kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo ir Lietuvos Respublikos 1992 m. Konstitucijos reikšmė kuriant nepriklausomos Lietuvos teisinę sistemą. Teisinės sistemos reformos metmenys ir jų įgyvendinimo programa. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (4)Teisėsaugos institucijų dalykas, sistema ir šaltiniai. Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema ir veiklos bruožai. Sistema ir sąvoka. Veiklos bruožai (būdingi visai sistemai). Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Teisėsaugos institucijų kurso dalykas ir sistema. Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisėsaugos institucijų kurso šaltinių bendroji charakteristika. Klasifikacija. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija kaip teisėsaugos institucijų kurso šaltinis. Teisminė valdžia. Sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Teisminės valdžios bruožai. Teisingumo sąvoka ir savybės. Teisingumo savybės. Teisingumo vykdymo aktai. Teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisės principai pagal turinį. Principai pagal įtvirtinimą. Teisingumo principai. Teisėtumo principas. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas. Lygybės įstatymui ir teismui principas. Pažeistų teisių teisminės gynybos principas. Bylų nagrinėjimo viešumas. Valstybinės kalbos principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisės į gynybą principas. Teisės į gynybą priemonės. Teisės užtikrinimo garantijos. Proceso koncentruotumo principas. Šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principas. Teisminio nagrinėjimo betarpiškumo ir žodiškumo principas. Teismų sistema. Teismų sistemos samprata ir pagrindinės sąvokos. Teismų veiklos teritorija. Bendrosios kompetencijos teismų pakopos. Administracinių teismų pakopos. Pirmosios instancijos teismų sprendimų įsiteisinimo terminai. Apylinkės teismas. Įsteigimas ir veiklos teritorija. Apylinkės teismo sudėtis. Apylinkės teismo teisėjų skyrimas. Reikalavimai. Teismo pirmininko ir jo pavaduotojų skyrimas. Apylinkės teismo kompetencija. Hipotekos skyrius prie apylinkės teismo. Hipotekos skyrių steigimas. Hipotekos teisėjai. Funkcijos. Apygardos teismas. Įsteigimas, veiklos teritorija, sudėtis. Apygardos teismo teisėjų skyrimas. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Įsteigimas. Sudėtis. Skyrimo tvarka. Reikalavimai. Teisėjų skyrimas. Pirmininko ir skyrių pirmininkų skyrimas. Kompetencija. Aukščiausiojo teismo senatas. Sudėtis. Kompetencija. Senato darbo tvarka. Administraciniai teismai. Paskirtis. Sąvokos. Apygardos administracinis teismas. Įsteigimas ir sudėtis. Sudėtis. Teisėjų skyrimas. Kompetencija. Vilniaus administracinio teismo kompetencija. Vyriausiasis administracinis teismas. Kompetencija. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos (5)teisėsaugos institucijų disciplina. teisėsaugos institucijų sąvoka, uždaviniai, pagrindiniai bruožai, dalykas, sistema ir šaltiniai. Teisėsaugos institucijų sąvoka. Teisėsaugos institucijų pagrindiniai veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų funkcijos. Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisėsaugos institucijų kurso sistema. Teisėsaugos institucijų kurso sąveika su kitomis teisės disciplinomis. Teisėsaugos institucijų kurso šaltiniai. Teisėsaugos institucijų raida Lietuvoje. Teisminė valdžia. Lietuvos Respublikos teismų veiklos principai. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teisminės instancijos. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos (LR) advokatūra. Lietuvos Respublikos (LR) notariatas. Antstoliai. Lietuvos Respublikos prokuratūra. Ikiteisminio tyrimo sąvoka ir uždaviniai. Institucijos ir subjektai, įgalioti atlikti. Ikiteisminį tyrimą. Policija. Specialiųjų tyrimų tarnyba. Valstybės saugumo departamentas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Muitinė. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijos ir jų tarpusavio sąveikaTeisėsaugos institucijų disciplinos dalykas. Teisėsaugos institucijų samprata ir jų veiklos bruožai. Bendrieji teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų sąveika su kitomis teisės disciplinomis. Teisėsaugos institucijų disciplinos teisės šaltiniai. Teisminės valdžios sąvoka. Pagrindiniai teisminės valdžios požymiai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistemos apibrėžimas ir raida. Teisingumo sąvoka ir jo požymiai. Pagrindiniai teisminės valdžios funkcionavimo principai. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo sudarymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir kompetencija. Apygardos teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) apeliacinio teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sudėtis ir kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) Specialiųjų teismų sistema ir kompetencija. Pagrindiniai administracinių bylų proceso bruožai. Teismų administravimo sistema, jos paskirtis. Teismų taryba. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Prokurorų funkcijos ir kompetencija. Reikalavimai asmenims, skiriamiems prokuratūros pareigūnais, jų atestavimas ir laipsniai. Priėmimas į tarnybą prokuratūroje ir atleidimas iš tarnybos. Reikalavimai asmenims, skiriamiems apylinkės teismo teisėjai. Reikalavimai asmenims skiriamiems apygardos teismo ir Apeliacinio teismo teisėjais. Reikalavimai asmenims skiriamiems Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjais. Pripažinimo advokatu sąlygos ir tvarka. Advokato, advokatūros samprata. Advokato veikla. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltiniaiĮvadas. Teisės šaltiniai. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų samprata. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltinių sąvoka. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltinių klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų praktikaĮvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų sistema ir reikšmė. Ikiteisminio tyrimo institucijų struktūra ir kompetencija. Padalinio vadovo ir tyrėjo teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų raidaĮvadas. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų sistema tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė teismų sistema Lietuvoje (1940-1990). Prokuratūra tarpukario Lietuvoje (1918-1940). Sovietinė prokuratūra Lietuvoje (1940-1990). Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų veiklaĮvadas. Teisėsaugos institucijų sąvoka. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų funkcijos. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Praktikos analizė. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų veikla (2)Praktikos ataskaita. Įvadas. Trumpa istorija apie advokatų kontora. Advokatų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Advokatūros įstatymas. Advokatų profesinės etikos kodeksas. Darbuotojų pareiginės. Praktikos metu atlikti darbai. Pagrindinės advokatų veiklos kryptys. Lietuvos Advokatūros ženklas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėsaugos organizacijosVidaus reikalų ministerijos uždaviniai. Lietuvos Respublikos policijos sistema ir uždaviniai. Reikalavimai asmenims, norintiems tapti policijos pareigūnais. Policijos pareigūno teisinis statusas. Policijos pareigūno atleidimo tvarka, skatinimas ir drausminė atsakomybė. Policijos pareigūnų pareigybiniai laipsniai. Policijos rėmėjai. Karo policija. Teisingumo ministerija, uždaviniai ir funkcijos, kuruojant teisėsaugos institucijas. Teisingumo ministerijos veikla ir struktūra. Kalėjimų departamento veiklos kryptys, struktūra. Skaityti daugiau
Teisėsaugos organizavimo pagrindai (2)Teisėsaugos institucijų sąvoka, tikslai, uždaviniai, bruožai. Teisėsaugos institucijų administravimo principinė schema. Kriminalinės asmenybės teorijos. Socialinės kontrolės teorijos. Socialinio konflikto teorijos. Valstybės politika nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas su visuomene. Teisėsaugos institucijų veikla orientuota į problemas. Analitinio darbo principinė schema. Kriminalinės justicijos samprata ir modeliai. Kriminalinė justicija orientuota į nusikaltimų užkardymą (Sulaikymo modelis). Į nusikaltėlių atskyrimą nuo visuomenės orientuota kriminalinė justicija. Nusikaltimų aukos. Bausmės atpildo ir žalos atlyginimo justicija. Teisminės valdžios sąvoka (ir požymiai). Teisminės valdžios funkcionavimo principai. Prokuratūros sistema, struktūra. Prokuratūros uždaviniai ir funkcijos. Vidaus tarnybos samprata, uždaviniai ir funkcijos. Policijos sistema, uždaviniai ir funkcijos. Policijos diskrecija ir žmogaus teisės. Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) uždaviniai ir funkcijos. Kova su korupcija. Valstybės saugumo departamento (VSD) uždaviniai ir funkcijos. Kova su terorizmu. Pagrindinės teisinės sistemos reformos kryptys. Skaityti daugiau
Teisėtvarka LietuvojeĮvadas. Teisėtvarkos istorija. Lietuvos teisės ištakos. Prieškario Lietuvos teisėsaugos sistema. Teisėsaugos institucijos. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Antstoliai ir jų veikla. Hipoteka. Nacionalinių teismų administracija. Lietuvos Respublikos Prokuratūra. Teisingumo ir Vidaus Reikalų. Ministerijos, Valstybės Saugumo Departamentas. Nusikaltimus tiriančios institucijos. Advokatūra ir notariatas. Nusikalstamumo Lietuvoje analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė argumentacijaTeisinė argumentacija. Teisinio argumentavimo tikslas. Kodėl teismo sprendimas privalo būti motyvuotas? Argumentacijos taisyklės. Iš kur atsiranda sunkios bylos? Analoginė teisės argumentacijos forma. Dedukcinė teisės argumentacijos forma. Teisės principo vaidmuo aiškinant ir interpretuojant teisės normas. Kuo teisės principai skiriasi nuo teisės normų. Teisinė diskrecija. Kokius pranašumus turi diskrecija? Keturi diskrecijos modeliai. Taisyklių privalumai. Diskrecijos apribojimas. Teisė, teisingumas ir tiesa. Santykis tarp teisės ir teisingumo. Politinis ir procedūrinis teisingumas. Jų santykis su morale. Tiesos išvada. Skaityti daugiau
......