Šperos.lt > Teisė
Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumaiĮvadas. Bendrosios nuosavybės teisės samprata. Bendrosios nuosavybės teisės turinys. Valdymas. Naudojimasis. Disponavimas Bendrosios nuosavybės teisės įgijimas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvių teisės ir pareigos naudojimosi turtu ir jo išlaikymo srityje. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyvio teisė perleisti savo dalį. Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis bendrosios nuosavybės teisėje. Nuosavybės teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios kompetencijos teismų sprendimų priėmimasĮvadas. Bendrosios kompetencijos teismų sistema. Apylinkės teismo sudėtis ir jo kompetencija. Apygardos teismų sudėtis ir jų kompetencija. Lietuvos apeliacinio teismo sudėtis ir jo kompetencija. Lietuvos Respublikos (LR) aukščiausiojo teismo sudėtis ir jo kompetencija. Bylų nagrinėjimas teismuose, sprendimų priėmimo tvarka. Bylų nagrinėjimo procesas pirmosios instancijos teisme. Bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Bylų procesas kasaciniame teisme. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios nagrinėjimo nuostatos: pirmosios instancijos teismasBendrosios nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje ir bendrųjų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme nuostatų samprata. Teisiamojo posėdžio organizavimas ir tvarkos klausimai. Asmenų dalyvavimas bylos nagrinėjime. Teismo nutartys, priimamos teisiamojo posėdžio metu. Teisiamojo posėdžio eigos ir rezultatų fiksavimas. Skaityti daugiau
Bendrosios nuosavybės teisė ir jos rūšysĮvadas. Nuosavybės teisinio santykio sąvoka. Nuosavybės rūšys ir formos lietuvos respublikoje. Privati nuosavybė. Viešoji nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendroji dalinė nuosavybė. Bendroji jungtinė nuosavybė. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo formos. Perleidimo teisė. Teisė savo lėšomis padidinti bendro turto vertę. Teisė atidalyti turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Bendrabučiai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimasĮvadas. Tikslas yra sisteminiu požiūriu ištirti bei įvertinti Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisprudencijoje pateiktą nuosavybės teisės turinio traktuotę ir išsamiai išnagrinėti šios teisės ribojimo pagrindus, su tuo susijusias teorines bei praktines problemas. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo teoriniai aspektai. Nuosavybės ir nuosavybės teisės sąvoka. Nuosavybė konstitucinėje ir civilinėje teisėje. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo. Tyrimo metodologija. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo tyrimo rezultatai. Nuosavybės teisės turinio traktuotės formavimasis. "triados koncepcija" Lietuvos respublikos konstitucinio teismo nutarimuose. Nuosavybės teisės turinio apibrėžties problematika Lietuvos respublikos. Konstitucinio teismo praktikoj. Nuosavybės teisės ribojimų pagrindai Lietuvos respublikos konstitucinio. Teismo praktikoje. Išvados. Pasiūlymai. Skaityti daugiau
Bendrųjų teisės principų samprataĮvadas. Teisės principų samprata ir klasifikacija. Bendrieji teisės principai. Teisingumas, protingumas ir sąžiningumas Teisėtumas. Lygybės prieš įstatymą principas. Lygiateisiškumas. Bendrųjų teisės principų taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrųjų teisės principų vaidmuo aiškinant ir taikant teisęĮvadas. Konstitucinė teisės principų samprata. Konstitucinių teisės principų skirstymas. Bendrieji teisės principai. Lygybės (lygiateisiškumo) principas. Teisėtumo principas. Konstitucijos viršenybės principas. Bendrųjų teisės principų aiškinimas ir taikymas Lietuvoje. Bendrieji teisės principai Europos sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Berufsvorstellung eines JuristenDarbas vokiečių kalba. Teisininko profesija. Interesai, asmeninės savybės ir sugebėjimai. Teisininko veikla ir uždaviniai. Tamsioji teisininko darbo pusė. Berufsvorstellung eines Juristen. Interesse, persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften sowie fachliche Kenntnisse. Tätigkeit und Aufgaben der Juristen. Tätigkeit und Aufgaben der Juristen. Arbeitsplätze und Einstiegsmöglichkeiten. Dunkle Seite des Berufes von Juristen. Skaityti daugiau
Bylų dėl hipotekos ir įkeitimo teisinių santykių nagrinėjimasĮvadas. Hipotekos ir įkeitimo istorija. Hipotekos istorija. Įkeitimo teisinė prigimtis. Hipotekos ir įkeitimo principai. Hipotekos sąvoka ir jos taikymas praktikoje. Hipotekos registras. Hipotekos sąvoka. Ypatingosios teisenos koncepcijos išraiška hipotekos teisinių santykių bylose. Hipoteka ir įkeitimu užtikrinami reikalavimai. Hipotekos ir įkėlimo teisinių santykių bylos. Įmonės įkeitimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Biotechnologijų patentų reglamentavimasĮžanga. Teisinės sąvokos ir technikos. Išradimai ir patentai. Patentų išdavimo procedūra. Neakivaizdumas. Pramoninio pritaikomumo požymis. Patento įgyvendinimas ir susijusios situacijos. Patento naudojimas. Norminiai šaltiniai. Visuotinės normos. Regioninės (Europos) normos. Biotechnologijų sąvoka teisėje. Biotechnologijų išradimų tipologija ir skiriamieji bruožai: reikšmė teisinei apsaugai. Patentabilumo sąlygų taikymas biotechnologijų išradimams. Mikroorganizmų kamienų deponavino teisinio reikšmingumo aplinkybės. Atradimo ir išradimo problematika. Pramoninio pritaikomumo problema. Naujumo problema. Gyvųjų organizmų patentinė ir specifinė apsauga. Augalų veislės. Gyvūnai. Moralės ir gerų papročių klausimas patentų teisėje. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Europa. Harvard Onco Mouse sprendimas. Biotechnologijos Japonijos patentų teisėje. Europos Sąjungos biotechnologijų patentų direktyva. Genų inžinerijos patentai. Skaityti daugiau
Branduolinio ginklo nenaudojimas – besiformuojantis tarptautinis paprotys?Įžanga. Šiek tiek istorijos... Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vaidmuo užtikrinant tarptautinį saugumą ir taiką pasaulyje. Europos sąjungos pozicija. NATO vaidmuo. Bažnyčios nuomonė. Tarptautinis paprotys. Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties neefektyvumo kriterijai. 1961 metų Jungtinių Tautų (JT) generalinės asamblėjos rezoliucija. Tarptautinio teisingumo teismo bylos legality of nuclear weapons konsultacinė išvada. Išvados. Skaityti daugiau
Business law in LithuaniaIntroduction. Corporate legal framework for the selection and registration form. Businnes support and encouragement to Lithuania. Public support. Big businnes support. Specialized national and international organizations support. The Establishment of the European Union the legal regulation. European Communities corporate law harmonization. Corporate law acquis communautaire. The Establishment of the Company. European Community company law harmonization. European Company. European Company establishment way. European Company liqudation. Skaityti daugiau
Civilinė ir baudžiamoji teisėCivilinės ir baudžiamosios atsakomybės skirtumai. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės bendri bruožai. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindiniai skirtumai. Žalos (nuostolių) rūšys. Neteisėti veiksmai. Kaltė. Tyčia. Žala. Žalos atlyginimo pagrindai. Žalos rūšys. Netiesioginė žala. Nuostolių atlyginimas. Valdytojas. Žalos atlyginimas. Materialinės atsakomybės pagrindai. Atvejai, kai darbuotojas turės atlyginti visą žalą. Žalos, padarytos neteisėtais ikiteisminio tyrimo institucijų, prokurorų, teisėjų ir teismo veiksmais atlyginimas. Civilinės atsakomybės netaikymo ir atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai. Skaityti daugiau
Civilinės atsakomybės rūšys. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarkaĮvadas. Civilinės atsakomybės rūšys. Sutartinė ir deliktinė civilinė atsakomybė. Dalinė ir solidarinė civilinė atsakomybė. Pagrindinė ir subsidiarioji civilinė atsakomybė. Pilnutinė ir ribota civilinė atsakomybė. Regresinė civilinė atsakomybė. Kasmetinės atostogos, jų skyrimo tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinės teisės reikšmė, normosTeisės savarankiškas darbas. Darbo tikslas: suvokti civilinės teisės reikšmę, pritaikyti civilinės teisės normas praktikoje. Užduotys: Atriboti civilinę teisę nuo kitų teisės šakų - baudžiamosios teisės ir konstitucinės teisės: Nurodyti, kokius santykius reguliuoja nurodyta teisės šaka. Nurodyti, kokie yra šios teisės šakos subjektai ir apibūdinti juos. Nurodyti šios teisės šakos objektus ir apibūdinti juos. Nurodyti santykių, kuriuos reguliuoja civilinė teisė, rūšis. Išspręsti uždavinį. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisėĮrodinėjimo samprata, tikslas ir reikšmė. Įrodinėjimo struktūra. Įrodinėjimas. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje. Požymiai. Faktai, kurių nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo dalykas. Atskiros įrodinėjimo priemonių rūšys. Liudytojų parodymai. Rašytiniai įrodymai. Daiktiniai įrodymai. Eksperto išvada. Įrodymų užtikrinimas. Atsakovo interesų gynimas (priešieškinis ir atsikirtimai į ieškinį). Priešieškinis. Atsakovo atsiliepimas į pareikštą ieškinį. Laikinųjų apsaugos priemonių samprata ir reikšmė. Laikinosios apsaugos priemonės. Teismo nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių apskundimas ir vykdymas. Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys. Procesinių dokumentų trūkumų ištaisymas. Teismo sprendimo esmė ir reikšmė. Skubiai vykdytini sprendimai (rūšys ir pagrindai). Sprendimo už akių peržiūrėjimas. Dėl teismo nutarties sprendimo skubaus vykdymo. Sprendimo trūkumų šalinimas. Papildomo sprendimo priėmimas. Įteikimas. Įsiteisėjusių sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimas kasacine tvarka. Kasacija. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo instituto tikslas. Tėvystės (motinystės) nustatymas. Ieškinio padavimas ir šio ieškinio turinys. Šalių dalyvavimas teismo posėdyje. Bylos nagrinėjimas. Bylos nutraukimas. Nuginčijimas. Tėvų valdžios apribojimas. Darbo bylų nagrinėjimo ypatumai. Dėl daikto valdymo pažeidimo. Dokumentinis procesas. Preliminaraus sprendimo priėmimas ir jo įsiteisėjimas. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai. Pareiškimo forma ir turinys. Bylinėjimosi išlaidos. Teismo įsakymo išdavimas. Skolininko prieštaravimai. Ypatingoji teisena. Sąlygos, reikalingos juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu). Bylos dėl globos (rūpybos). Skundo dėl antstolių veiksmų padavimas. Skundo dėl notarinių veiksmų padavimas. Skundo padavimo terminai. Teismo nutartis ir jos apskundimas. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo. Bylos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Neįsiteisėjusių teismo sprendimų apskundimas. Apeliacinės instancijos teismo sudėtis. Sprendimo ar nutarties priėmimas ir paskelbimas. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) turinys ir įsiteisėjimas. Atskirieji skundai. Atskirųjų skundų padavimo tvarka ir terminai. Atskirojo skundo nagrinėjimas. Sprendimo priėmimo tvarka ir išdėstymas. Sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo nutartis ir rezoliucija. Nutarties ir rezoliucijos priėmimas. Nutarties turinys. Rūšys. Sprendimo už akių priėmimas. Teismo procesiniai dokumentai. Įteikimas advokatams. Dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Procesinių dokumentų įteikimas įkalintiems asmenims. Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui. Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu. Baigiamosios kalbos. Replikos. Išieškotų sumų išmokėjimas išieškotojams. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Sprendimo įvykdymo atgręžimas. Vykdomųjų raštų išdavimo ir pateikimo vykdyti tvarka. Užsienio valiuta nurodytų sumų išieškojimas. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimų įvykdymo išdėstymas ir atidėjimas.Vykdomojo rašto grąžinimas. Skolininko paieška vykdant užsienio teismų ar arbitražų sprendimus. Normų taikymas. Nacionalinio teismingumo taisyklės ginčo teisenoje. Principai. Nacionalinio teismingumo taisyklės ypatingojoje teisenoje. Principai. Užsienio teisės taikymas. Užsienio teismų arbitražų sprendimai. Skaityti daugiau
Civilinio proceso teisė: teismo sprendimas už akiųĮvadas. Teismo sprendimų rūšys. Galutinis sprendimas. Dalinis sprendimas. Preliminarus sprendimas. Teismo sprendimo už akių samprata. Teismo sprendimo už akių instituto paskirtis ir reikšmė. Teismo sprendimo už akių priėmimo pagrindai. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos. Sprendimo už akių priėmimo tvarka ir jo turinys. Sprendimo už akių apskundimas ir bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimas. Uždavinys, uždavinio sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Civilinis ir baudžiamasis procesas pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutusĮvadas. Civilinių bylų proceso ypatumai. Baudžiamųjų bylų proceso ypatumai. Teisingumo vykdymo institutai. Įrodymai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
CrimesIntroduction. What is Crime? Crime. Types of Crime. Crimes Without Victims. Organized Crime and Hackers. Social and Economic Problems Caused by Crime. Conclusions. Reference (4). Skaityti daugiau
Criminal lawTeisės darbas anglų kalba. Summary. Introduction. Criminal law. Crimes and criminal liability. Classifications of crimes. The elements of a crime. Protecting the rights of the accused. About punishments. Teenagers criminals. How to protect from burglars. Active vocabulary. Enclosures. Skaityti daugiau
......