Šperos.lt > Teisė
Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo prielaidosPowerPoint pristatymas. Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo iniciatyvos Lietuvoje. Elektroninės valdžios koncepcijos projektas. Elektroninės valdžios teisinio reglamentavimo Lietuvoje spragos. Elektroninės valdžios teisės aktų praktinio įgyvendinimo aspektai. Skaityti daugiau
Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimasĮvadas. Elektroninio dokumento samprata. El. dokumento gyvavimo ciklas. Elektroninio dokumento teisinis reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Elektronino verslo teisinė aplinkaE-komercijos samprata, rūšys ir požymiai. Elektroninės komercijos ypatybės ir jų įtaka teisiniam elektroninės komercijos reguliavimui. Elektroninės komercijos reguliavimo principai ir jų turinys. Elektroninių dokumentų ir elektroninių sutarčių teisinis pripažinimas Lietuvoje ir pagal UNCITRAL pavyzdinį elektroninės komercijos įstatymą. Vartotojų apsauga ir ginčų sprendimas e-komercijoje. Elektronines komercijos apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu. Bito mokestis. Nuolatinės buveinės instituto traktavimas elektroninėje komercijoje. Elektroniniai atsiskaitymai kreditinėmis ir debetinėmis kortelėmis. Smulkūs ir mobilieji atsiskaitymai (Iš metodinės medžiagos). Smulkūs ir mobilieji atsiskaitymai (Iš metodinės medžiagos). Skaityti daugiau
Employment lawDarbas anglų kalba. Darbo teisė. Darbo ištekliai. Europos Sąjungos (ES) darbo teisė. Introduction. The sources of employment law and evaluate the institutions and enforcement systems for individual employment rights. Table of key statutory employment rights. The effect of European Union (EU) legislation on the employment relationship. Skaityti daugiau
Esminės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygosĮvadas. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų bendroji charakteristika. Esminių pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų atskyrimas nuo kitų sąlygų. Sąlygos, laikomos esminėmis pirkimo – pardavimo sutarties sąlygomis, ir jų reikšmė. Sutarties dalykas kaip esminė pirkimo – pardavimo sutarties sąlyga. Kitos esminės pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Bendroji charakteristika. Kaina kaip esminė kai kurių pirkimo – pardavimo sutarčių sąlyga. Išvados. Santrauka (summary). Skaityti daugiau
European Community LawDarbas anglų kalba. Europos Bendrijų teisė. European law. Justice Law. The Court of Justice. Situacijos analizė: Rahi has parked his car in the place, when he was advised twice not to park there. Skaityti daugiau
Europos Bendrijos teisėĮžanga. Europos bendrijos teisės prigimtis. Europos bendrijos pamatinės vertybės. Bendrijos teisės principai. Bendrijos teisė jūsų kasdieniniame gyvenime. Valstybių narių tarpusavio susitarimai. Priemonės, kuriomis gali pasinaudot bendrija. Bendrijos teisinės sistemos autonomiškumas. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės sąveika. Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės kolizija. Įpareigojamieji teisės aktai. Neįpareigojami aktai. Bendrijos teisės tiesioginis taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK) (2)Įžanga. Europos Sąjunga (ES) – nuo idėjos iki realybės. Europos Sąjungos institucijos. Europos Komisija (EK). Kas yra ta komisija? Komisijos sudėtis ir funkcijos. Kaip organizuojamas Komisijos darbas? Sprendimų priėmimas Komisijoje. Europos Komisija ir biudžetas. Komisijos narių kabinetai ir jų veikla. Generalinis direktoratas. Generalinis sekretoriatas ir sekretorius. Komitologija. Komisijos patariamieji komitetai. Ekspertų grupės ir pogrupiai. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Europos Komisijos (EK) kontrolės funkcijos įgyvendinimasĮvadas. Europos Bendrijų (EB) institucijų raida ir bendra charakteristika. Europos sąjungos (ES) institucijų funkcijos tarpusavio santykiai. Komisija (EK). Komisijos funkcijos. Pirminės ir antrinės Europos bendrijų teisės kontrolė. Komisijos darbo organizavimas ir metodai. Skaityti daugiau
Europos komiteto prieš kankinimus veiklos analizėĮvadas. Europos komitetas prieš kankinimus. Europos komiteto prieš kankinimus veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos parlamento rinkimų tvarka, struktūra ir funkcijosĮvadas. Europos parlamento rinkimų tvarka. Europos parlamento struktūra. Politinės frakcijos. Parlamentiniai komitetai . Europos parlamento delegacijos. Politiniai organai. Pirmininkų sueiga. Biuras. Vienas pirmininkas, keturiolika pavaduotojų. Kvestoriai. Generalinis sekretoriatas. Europos parlamento funkcijos. Teisės aktų leidimo galia. Teisė tvirtinti Europos Sąjungos biudžetą. Demokratinė kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (18)Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Šalys narės. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Esminiai Europos Sąjungos teisės sistemos bruožai. Europos Sąjungos teisės uždaviniai. Nuosavybės teisė. Bendro principo plėtotė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (19)Trijų ramsčių sistemos ypatumai Europos sąjungoje. Europos Sąjungos ir Europos bendrijų teisės sąvoka ir santykis. Proporcingumo principo turinys. Valstybių atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl Europos bendrijų teisės pažeidimo. Parlamentinės kontrolės vykdymo būdai. Kompetencijos pasidalijimo tarp Europos bendrijų ir valstybių narių problemos. Subsidiarumo ir proporcingumo principų esmė. Bendradarbiavimo procedūros ir bendro sprendimo priėmimo procedūros panašumai ir skirtumai. Preliminarus nutarimas ir jo poveikis. Ieškiniai Europos Teisingumo Teismas (ETT). Ieškiniai dėl pažeidimo. Antrinės(išvestinės) teisės šaltiniai ir jų ypatumai. Pirminės teisės aktų tiesioginis veikimas ir jo sąlygos. Antrinės teisės aktų tiesioginis veikimas. Direktyvos tiesioginio veikimo sąlygos. Vertikalus ir horizontalus tiesioginis veikimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (4)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos sutartis. Europos Sąjunga. Kas tai? Lietuvos integracija ir įstojimas į Europos Sąjungos (ES). Europos Sąjungos (ES) organai (įstaigos). Europos komisija (EK). Europos komisijos funkcijos. Europos komisijos galios. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Ministro taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Europos parlamento komitetai. Sprendimo priėmimo procesas. Europos investicijų bankas. Europos Sąjungos (ES) teismas. Audito rūmai. Funkcijos. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos Sąjungos institucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES )teisės sistema (3)Europos Sąjungos teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Europos Sąjungos teisės prigimtis. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. TT kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. TT kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. TT padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. Europos Sąjungos (ES) bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Lyčių diskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. Nuosavybės teisės. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės sistema (2)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) teisės sistema. Pirminė teisė. Antrinė teisė. Tiesioginis Europos Sąjungos teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos (ES) teisės pažeidimus. Bendrieji teisės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisinė sistemaEuropos teisės sąvoka ir jos charakteristika. Europos Sąjungos teisės sistema ir teisės šaltiniai. Bendrijų teisės šaltiniai. Bendrijos teisė. Europos Bendrijos (EB) teisės sistema. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės aktai ir jų apibūdinimas sutartyje dėl konstitucijos Europai projekteĮvadas. Reglamentai (angl. regulation, pranc. reglement, vok. Verordnung). Direktyvos (angl. directive, pranc. directive, vok. Richtlinie). Tiesioginis direktyvų veikimas. Netiesioginis trečiasis direktyvų veikimas. Nacionalinės teisės normų interpretavimas atsižvelgiant į direktyvų nuostatas. Sprendimai (angl. decision, pranc. décision, vok. Entscheidung). Privalomo antrinės teisės akto anuliavimas, atšaukimas, panaikinimas, pakeitimas ir pataisa. Rekomendacija (angl. recommendation, pranc. recommandation, vok. Empfehlung) ir nuomonė (angl. opinion, pranc. avis, vok. Meinung). Nestandartiniai aktai. Europos Sąjungos (ES) antriniai teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) II (Bendroji užsienio ir saugumo politikos sritis (BUSP)) bei III (policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (PTB)) ramsčiuose. Europos Sąjungos (ES) antrinių teisės aktų skelbimas ir įsigaliojimas. Nacionalinės teisės harmonizavimas. ES antrinės teisės aktų apibūdinimas sutartyje dėl Konstitucijos Europai projekte. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesasĮvadas. Biudžeto samprata. Europos Sąjungos biudžetas. Biudžeto sudarymas. Biudžeto paskirstymas. Biudžeto tvirtinimas ir kontrolė. Europos Sąjungos Biudžetas ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) biudžeto procesas (2)Įvadas. Darbo tikslas – remiantis teisės aktų ir literatūros analize pateikti aiškią nuomonę apie Europos Sąjungos biudžeto procesą bei jo sudarymo ypatumus. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo principai. Biudžeto tvirtinimas. Europos Sąjungos biudžeto pajamos. Europos Sąjungos biudžeto išlaidos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......