Šperos.lt > Teisė
Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijojePradžia. Apeliacija - neįsiteisėjusio nuosprendžio ar nutarties apskundimas. Kasacija – įsigalėjusio ar tarpinio teismo sprendimo apskundimas. Išvados. Skaityti daugiau
Apeliacijos ir kasacijos teisminio proceso susiformavimas Vakarų teisės tradicijoje (2)Pranešimas. Apeliacija. Apeliacijos susiformavimas Romėnų teisėje. Kasacijos procedūros Prancūzijoje. Apeliacija Vokietijoje. Apeliacijos ir kasacijos skirtumai. Skaityti daugiau
Apeliacinio ir kasacinio proceso lyginamoji analizėĮvadas. Apeliacinio proceso samprata. Apeliacinio proceso paskirtis. Kasacinio proceso samprata. Kasacinio proceso paskirtis. Apeliacinio ir kasacinio proceso panašumai. Apeliacinio ir kasacinio proceso skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Apeliacinio proceso ypatumaiĮvadas. Apeliacinio proceso esmė ir reikšmė, rūšys. Teismų instancinė sistema. Teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formos. Apeliacijos esmė. Neribota (visiškai) ir ribota apeliacija. Bendrieji principai. Apeliacinio apskundimo objektas, subjektai, terminas, tvarka. Apeliacijos apskundimo objektas apeliacijos ribojimai. Apeliacijos subjektas. Apeliacinio apskundimo terminas. Apeliacinio skundo padavimo tvarka. Apeliacinio skundo priėmimo tvarka. Teisėjo ir dalyvaujančių asmenų veiksmai, pasirengimas bylos nagrinėjimui, nagrinėjimo eiga. Byloje dalyvaujančių asmenų ir teisėjo veiksmai priėmus apeliacinį skundą. Pasirengimas bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka. Bylos nagrinėjimo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Apygardos teismaiĮvadas. Apygardos teismai. Apygardos teismo struktūra. Apygardos teismo teisėjai. Apygardų teismų pirmininkai. Teismo raštinė. Apygardos teismų kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Apylinkės teismasĮvadas. Apylinkės teismo struktūra. Teisėjų skyrimo ir atleidimo tvarka. Teisėjo teisinis statusas. Uždaviniai ir funkcijos. Teismo pirmininkas. Raštinė. Teisėjai. Posėdžių sekretorė. Informatikas. Buhalterija. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos ministerijaĮvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos samprata. Aplinkos ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Aplinkos ministerijos teisės. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministras. Viceministras. Ministerijos sekretoriai. Aplinkos ministerijos administracinė struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos oro apsauga Europos Sąjungoje (ES) ir LietuvojeĮvadas. Tarptautinės konvencijos dėl oro kokybės apsaugos. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos (ES) aplinkos oro apsaugos reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje. Problemos ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teisėPoveikio aplinkai vertinimas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas. Atliekų tvarkymo reguliavimas. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Nuosavybės santykiai. Teisės subjektai. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Rūšys. Teisės subjektai. Teisės objektas. Teisės turinys. Naudojimo teisės atsiradimas ir pasibaigimas. Žemės naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Žemės nuosavybė. Valstybinės institucijos, reguliuojančios žemės santykius. Pagrindinė tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės naudojimo teisės esmė. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės servitutai. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. ŽG naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. ŽG sudėtis. ŽG naudojimo teisės pasibaigimas. ŽG apsaugos teisinės priemonės. AO naudojimo ir apsaugos objektas. AO naudojimas gamybinėms reikmėms. AO naudojimas teršiančių medžiagų išmetimui. AO apsaugos uždaviniai. AO teršimo prevencija. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymas. Mobilių AO teršimo šaltinių teršimo mažinimo priemonės. AO apsauga nuo tolimų atmosferos teršalų pernašų. Ozono sluoksnio apsauga. Poveikio orui ir klimatui reguliavimas. Vandens naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Vandens ištekliai. Vandens išteklių sudėtis. Valstybinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Vandens naudojimo teisės esmė. Vandens naudojimo rūšys. Vandens naudojimo teisės turinys. Vandens naudojimo teisės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Vandens apsaugos teisinės priemonės. Miškų ir kitos augalijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Miškų nuosavybė. Valstybinės miškų valdymo institucijos. Miškų kadastras. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis. Miško naudojimo teisės esmė. Naudotojų teisės ir pareigos. Privačių miškų teisinio režimo ypatybės. Miškų apsaugos teisinės priemonės. Gyvūnijos naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Gyvūnijos naudojimo teisės sąvoka ir rūšys. Gyvūnijos naudojimo teisės subjektai. Naudotojų teisės ir pareigos. Gyvūnijos naudojimo teisės nutraukimas. Medžioklės objektas. Žūklės rūšys. Kitų gyvūnijos naudojimo rūšių teisinis reguliavimas. Teisinės gyvūnijos apsaugos esmė. Atskirų gyvūnijos apsaugos priemonių teisinis reguliavimas. Saugomų rūšių gyvūnų ir jų bendrijų apsauga. ST naudojimo ir apsaugos teisinis reguliavimas. Skaityti daugiau
Aplinkos teisė. Poveikis įstojus į Europos Sąjungą (ES)Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisė. Daugiašalė analitinė teisės peržiūra. Programos. Kaštų vertinimas. Derybinės pozicijos. Derybų skyriaus turinys. Pagrindinės problemos. Pagrindinis derybų objektas. Pasiekti derybų rezultatai. Lietuvos Europos Sąjungoje (ES) narystės privalumai ir trūkumai. Koks bendras teigiamas poveikis narystėje Europos Sąjungos (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos teisėTeisės samprata; Aplinkos apsaugos teisės sąvokos samprata. Pagrindiniai požymiai skiriantis teisę nuo kitų elgesio normų. Kaip vadinami pagrindiniai dokumentai, kuriuose įtvirtinamos svarbiausios teisės normos ir kokie yra kiti teisės aktai? Kokius žinote pirmuosius (seniausius) didesnės apimties rašytinius teisės aktus (Pasaulio, Lietuvos). Teisinės sistemos samprata (siaurąja prasme). Apibūdinkite kas tai per dokumentas norminis teisės aktas. Kokios aukščiausios valstybės valdžios ir valdymo institucijos dalyvauja kuriant, rengiant ir leidžiant teisės normas? Pagal kokius požymius skirstomi teisės aktai? Kokiais požymiais, teisiniu požiūriu, įstatymai skiriasi nuo poįstatyminių aktų? Kokios yra savarankiškos įstatymo leidimo stadijos? Lietuvos Respublikos Prezidento, Vyriausybės norminiai teisės aktai. Kokius norminius teisės aktus leidžia Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos ministerija? Kokios yra teisės normų rūšys ir pagal klasifikavimo pagrindą į kokias grupes skirstomos? Teisės normų įgyvendinimo formos. Kokie santykiai vadinami teisiniais santykiais? Kokie struktūriniai elementai sudaro teisinį santykį? Kas sudaro aplinkos apsaugos teisės dalyką? Kada visuomeniniai santykiai tampa aplinkos apsaugos teisiniais santykiais? Apibūdinkite kas tai yra aplinkos apsaugos teisės šaltiniai ir išvardinkite kokius žinote. Gamtos teisinės apsaugos būtinumas ir atsiradimas Lietuvoje. Gamtos teisinės apsaugos vystymosi pagrindiniai etapai Lietuvoje. Valstybinio aplinkos apsaugos valdymo raida Lietuvoje. Administracinė atsakomybė už aplinkosaugos teisės normų pažeidimus. Baudžiamoji atsakomybė už aplinkosauginius nusižengimus, nusikaltimus. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos teisė Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisinėje sistemoje. Atmosferos oras, vandenų naudojimas ir apsaugaĮvadas. Aplinkos apsaugos ministerija. Atmosferos oro naudojimo ir apsaugos valstybės valdyme sistema. Teisinės ir administracinės sistemos. Atmosferos oras. Aplinkosaugos teisė Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Kova su klimato kaita. Platesnis akiratis. Visuomenės dalyvavimas. Europos aplinkos agentūra. Finansavimas aplinkai gerinti. Pasaulinio masto sunkumų įvertinimas. Oro kokybės valdymas. Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Tolimų oro pernašų konvekcija. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvekcija. Apibrėžimai. Pagrindiniai principai. Oro kokybės vertinimas. Mokslo tiriamieji darbai ir plėtra. Keitimasis informacija. Bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje įgyvendinimas ir tolesnė vykdomoji institucija. Gebėjimai įgyvendinti ACQUIS. Vandenų naudojimas ir apsauga - valstybių pastangos mažinti vandens taršą. Išvados. Skaityti daugiau
Ar animacija gali būti saugiai naudojama teisme?Pagal: Ajit Narayanan ir Sharon Hibbin straipsnį "Can animation be safely used at court"? Įžanga. Temos įvadas. Vizualizacijos teisme problemos ir kodėl reikalingas dirbtinis intelektas. Verbalinė ir vizualinė atmintis. Eksperimentas. Hipotezės. Animacija. Eksperimento dalyviai. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
ArbitražasTeisinė arbitražo prigimtis. Arbitražas ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Arbitražo samprata. Arbitražo rūšys. Pagrindinės arbitražo teisinės prigimties aiškinimo teorijos. Arbitražo teisė. Arbitražo teisės šaltiniai Valstybės nustatytos taisyklės – nacionaliniai šaltiniai. Tarptautiniai šaltiniai. Privatūs arbitražo teisės šaltiniai. Taikytina teisė. Arbitražinis susitarimas. Arbitražinio susitarimo esmė ir rūšys. Arbitražinio susitarimo turinys. Arbitražinio susitarimo forma. Arbitražinio susitarimo negaliojimas. Arbitražiniam susitarimui taikytina teisė. Arbitražo teismo formavimas. Arbitražo procesas. Arbitražo proceso principai. Arbitražo proceso stadijos. Įrodymai arbitražo procese. Proceso dalyviai. Arbitražo išlaidos. Arbitražo sprendimas. Arbitražo sprendimas. Sprendimo priėmimo tvarka. Sprendimų rūšys. Dėl sprendimo klaidų taisymo. Papildomo sprendimo priėmimas. Sprendimo įsiteisėjimas. Atsisakymas vykdyti arbitražo sprendimą . Bylos pabaiga nepriimant sprendimo. Užsienio arbitražo sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Pripažinimo procedūra. Skaityti daugiau
Arbitražas (2)Įvadas. Arbitražinis tarptautinių ginčų nagrinėjimas. Arbitražų sprendimai ir Lietuvos teisės sistema. Arbitražinis susitarimas. Teismų jurisdikcijos santykis su arbitražo jurisdikcija. Arbitražo pranašumai ir trūkumai. Arbitražo populiarumas. Arbitražo kompetencija. Išvados. Skaityti daugiau
Arbitražo teismasArbitražas. Teismų kompetencijos sąvoka. Arbitražo samprata. Arbitražo požymiai. Tarptautinio komercinio arbitražo ypatumai ir bruožai. Arbitražinio ir civilinio proceso santykis. Arbitražinio ir civilinio proceso panašumai ir skirtumai. Arbitražo privalumai ir trūkumai. Arbitražo rūšys. Arbitražo formavimo tvarka ir principai. Arbitrų skaičius. Arbitrų skyrimo tvarka ir jiems keliami reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Arbitražo teismo apskundimas ir panaikinimasĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti arbitražo sprendimo apskundimo ir panaikinimo pagrindus. Arbitražinio teismo sprendimas. Arbitražinio teismo sprendimo forma ir turinys. Sprendimų rūšys. Sprendimo priėmimo tvarka. Arbitražinio teismo sprendimo tikslinimas, aiškinimas ir papildomas sprendimas. Sprendimo įsiteisėjimas. Arbitražinio teismo sprendimo apskundimas. Arbitražo sprendimų panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Areštuoto turto pardavimo iš varžytinių reglamentavimas vykdymo proceseĮvadas. Areštuoto turto realizavimo būdai. Areštuoto turto įkainojimas. Varžytinės. Turto pardavimas iš varžytinių. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Skelbimas apie būsimas varžytines. Skelbimo apie parduodamą iš varžytinių turtą turinys. Dalyvavimo varžytinėse sąlygos. Dalyvavimas varžytinėse raštu. Varžytinių dalyvio mokestis. Varžytinių vedimo tvarka. Varžytinių protokolas. Pinigų už varžytinėse nupirktą daiktą sumokėjimas. Turto pardavimo iš varžytinių akto surašymas, tvirtinimo tvarka ir teisinė reikšmė. Nuosavybės teisės atsiradimo momentas. Varžytinių atšaukimas, nutraukimas. Varžytinių paskelbimo neįvykusiomis pagrindai ir teisinės pasekmės. Išieškotojo sutikimas paimti neparduotą iš varžytinių turtą. Pakartotinės varžytynės. Antrosios varžytynės. Išieškotojo atsisakymo pasiimti iš antrųjų varžytynių neparduotą turtą pasekmės. Turto pardavimo iš varžytinių apskundimas. Skundo dėl antstolio veiksmų padavimas. Skundo padavimo terminai. Teismo nutartis ir jos apskundimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Asmeninių tėvų teisių ir pareigų samprata ir turinysĮvadas. Tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinys. Vaiko auklėjimas. Rūpintis savo vaikų sveikata. Rūpintis savo vaikų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Vardo vaikui suteikimas. Pavardės vaikui suteikimas. Vaiko gyvenamoji vieta. Vaiko gyvenamoji vieta tėvams gyvenant skyrium. Tėvo ar motinos teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Bendravimas su vaiku ir dalyvavimas jį auklėjant ypatingomis situacijomis. Kitų giminaičių bendravimas su vaiku. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensijąAsmenys, turintys teisę gauti šalpos (socialinę) pensiją. Asmenys, turintys teisę gauti šalpos pensiją, kai miršta šios pensijos gavėjas. Teisė gauti kelias šalpos pensijas. Kokios pensijos mokamos kartu su šalpos pensija? Šalpos pensijų dydžiai. Šalpos pensijų skyrimas ir mokėjimas. Kompensacijos invalidus slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms. Skaityti daugiau
...