Šperos.lt > Teisė
Tarptautinių sutarčių galiojimas ir vykdymasĮvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pasekmės. Tarptautinių sutarčių veikimas. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo pagrindai. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo tvarka ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių juridinė galiaPowerPoint pristatymas. Kas reglamentuoja? 1969 metų Vienos konvencija dėl tarptautinių sutarčių teisės. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas 1999 metų birželio 22 d. Nr. VIII-1248. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo 1995 metų spalio 17 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos (LR) įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių" 7 straipsnio ketvirtosios dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijai. Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) įsigaliojimas. Europos Bendrijos (EB) teisės aktų formą ir jų teisinę galią apibrėžia Europos Bendrijos (EB) Steigimo sutarties 249 straipsnis. Pranešimai spaudai 2005-12-29 SAM Kolegijos sprendimuose – sveikatos apsaugos reformos perspektyvos. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių sąvoka ir rūšysĮžanga. Tarptautinių sutarčių apibūdinimas. Tarptautinių sutarčių sąvokos genezė. Tarptautinių sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių vietos Lietuvos nacionalinėje teisėje monistinė pakraipaĮvadas. Tarptautinių sutarčių vieta nacionalinėje šalių teisėje: monizmas. Lauterpacht'o pakraipa. Kelsen'o pakraipa. Lietuvos atvejis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario konstitucijų palyginimasĮvadas. Priežastys, dėl kurių reikėjo laikinosios Konstitucijos bei Steigiamojo seimo darbai. 1920 metų birželio 10 dienos laikinoji Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1922 metų rugpjūčio 1 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrosios nuostatos. 1928 metų gegužės 25 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metų vasario 11 dienos Lietuvos Valstybės Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos darbo įstatymaiVieni svarbiausių tarpukario Lietuvoje galiojusių darbo įstatymų: Žemės ūkio darbininkų samdos įstatymas, 1929 m. rugpjūčio mėn. 12 d. ir Pramonės darbininkų samdos įstatymas, priimtas 1933 m. Lapkričio mėn. 11 d. Skaityti daugiau
Tarpvalstybinių sienų nustatymo problematikaĮvadas. Valstybė ir jos teritorija. Valstybė. Valstybės teritorija. Valstybės sienos ir jų nustatymas. Valstybės sienų nustatymo etapai. Lietuvos sienų nustatymas ir jo ypatumai. Sienų nustatymo problemos ir jų sprendimas. Išvados. užduotis. Skaityti daugiau
Taršos nafta prevencijos, kontrolės ir likvidavimo teisinis reguliavimas LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti taršos nafta iš laivų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikoje. Teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos teisės aktai. Tarptautiniai susitarimai saugios laivybos srityje. Lietuvos saugios laivybos administracija. Išvados. Skaityti daugiau
Tautinių mažumų teisių reguliavimas tarptautinėje teisėje ir jų įgyvendinimas LietuvojeĮvadas. Tautinių mažumų teisių reguliavimas tarptautinėje teisėje. Tautinių mažumų teisių reguliavimo įgyvendinimas Lietuvoje. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
TeisėKaltinamasis ir inkvizicinis teismo procesai. Ordalijos ir formaliųjų įrodymų teorija. Teisės šaltiniai, atspindintys formaliųjų įrodymų teoriją. Skaityti daugiau
Teisė (12)1928 metų konstitucija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema. Teismų reformos priežastys ir eiga. Teisinio reguliavimo pagrindai. Viešoji teisė Lietuvos statutuose. Skaityti daugiau
Teisė (13)Administracinės teisės sąvoka, reguliavimo dalykas, metodas ir šaltiniai. Civilinės teisės samprata, principai, šaltiniai. Civilinės teisės subjektai. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys ir jų rūšys. Autorinės teisės samprata. Autorių teisių subjektai ir objektai. Šeimos teisės samprata, dalykas ir šaltiniai. Santuokos samprata, sudarymo sąlygos ir tvarka. Darbo teises samprata, principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo sutartis. Viešojo valdymo samprata ir pagrindiniai bruožai. Viešojo valdymo subjektų samprata, rūšys ir sistema. Sandorio samprata ir rūšys. Sandorio forma. Negaliojantys sandoriai. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisės. Santuokos negaliojimas, nutraukimas. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Darbo ir poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Viešojo valdymo sistema. Valstybės tarnyba. Atstovavimo samprata, subjektai, rūšys, įgaliojimas. Termino samprata, rūšys ir skaičiavimas. Ieškinio senaties terminai. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Asmeniniai, turtiniai tėvų ir vaikų santykiai. Materialinė atsakomybė. Valdymo aktų samprata ir klasifikacija. Administracinė atsakomybės samprata ir principai. Daiktinės teisės samprata, objektai. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Valdymo samprata ir rūšys, atsiradimas, pasibaigimas, gynimas. Nuosavybės teisės samprata, subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės rūšys, turinys, atsiradimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Autorinių teisių ir gretutinių teisių gynimas. Darbo ginčai. Administracinio teisės pažeidimo samprata ir sudėtis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos ir jų rūšys. Prievolių teisės samprata. Prievolės samprata, dalykas, rūšys ir subjektai. Prievolių vykdymas. Administracinių nuobaudų skyrimo, apskundimo, vykdymo tvarka. Sutarties samprata, rūšys, forma. Sutarties sudarymo tvarka. Civilinės atsakomybės samprata ir rūšys. Civilinės atsakomybės sąlygos. Paveldėjimas. Palikimas. Testamentas. Skaityti daugiau
Teisė (14)Teisė. Teisės požymiai. Objektyvioji teisė. Subjektyvioji teisė. Teisės normos. Dispozicija. Viešoji teisė. Privatinė teisė. Įstatymas. Šeima. Seimas. Rinkimai. Prezidentas. Vyriausybė. Teismai. Savivaldos. Konstitucija. Sandoriai. Įgaliojimas. Prievolė. Sutartis. Skaityti daugiau
Teisė (15)Teisė. Pagrindiniai teisės požymiai. Teisės akto galiojimas laike. Teisės akto galiojimas asmenims. Teisės akto galiojimas erdvėje. Teisės norma. Skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos struktūra. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinė atsakomybė. Teismų sistema. Apylinkės teismo kompetencija. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinio teismo kompetencija. Administracinių teismų sistema. Civilinė teisė. Daiktų klasifikacija. Atstovavimas. Įgaliojimas. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Santuokos nutraukimas bendru sutikimu. Vieno iš sutuoktinių pareiškimu. Dėl sutuoktinio kaltės. Vedybų sutartis. Sutuoktinių turto padalijimas. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties termino pasibaigimo teisinės pasekmės. Ieškinio senaties terminų rūšys. Bendrieji terminai. Sutrumpinti ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties termino eigos pradžia. Terminas. Termino eiga. Juridinis asmuo. Juridinio asmens pasibaigimas. Santuokos sudarymas. Sutuoktinių turto teisinis rėžimas. Bausmė. Bendrininkavimas. Aplinkybės pašalinančios veikos pavojingumą ir baudžiamumą. Būtinoji gintis. Nusikaltimo padarymo stadijos. Malonė. Amnestija. Lygtinis atleidimas nuo bausmės prieš terminą. Bausmės vykdymo atidėjimas. Teisės aktų rūšys. Atstovavimas be įgaliojimo. Globa ir rūpyba. Asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. Asmens paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens teisnumas. Fizinio asmens veiksnumas. Santuokos pabaiga. Baudžiamoji atsakomybė, jos pagrindas ir subjektas. Skaityti daugiau
Teisė (16)Teisės samprata. Teisė ir įstatymas. Etatistinė teisės koncepcija. Sociotarinė teisės koncepcija. Teisė ir visuomenė. Teisės normų ir moralės normų santykis. Teisės normos samprata, požymiai. Teisės normos struktūra. Teisinės sistemos samprata. Teisės šaka, pošakis, institutas. Teisinės sistemos samprata. Teisinių sistemų klasifikavimo kriterijai. Romanų – Germanų (kontinentinės teisinės sistemos) skiriamieji požymiai. Anglosaksų bendrosios teisinės sistemos ) požymiai. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinių hierarchija skirtingų teisinių sistemų valstybėse. Norminis aktas kaip teisės šaltinis. Jų hierarchija. Teisės doktrina kaip teisės šaltinis. Bendrųjų teisės principų, kaip teisės šaltinio svarba. Teisinių santykių samprata, požymiai, atsiradimo pagrindai. Teisinių santykių struktūra (objektas, subjektai, turinys). Teisinių faktų samprata ir klasifikavimas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisinės atsakomybės samprata, požymiai, teisinės atsakomybes rūšys. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Neturtinė žala. Šeimos teisė, kaip civilinės teisės pošakis. Santuokos sudarymo sąlygos. Bažnytinė santuokos registracija. Santuokos nutraukimo pagrindai ir tvarka. Santuokos metu įgyto turto teisinis režimas. Paveldėjimo teisė kaip civilinės teisės pošakis. Paveldėjimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Oficialieji testamentai. Asmeniniai testamentai. Palikimo priėmimo būdai. Įpėdinių atsakomybė už palikėjo skolas. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Sutarčių teisės principai. Sutarčių rūšys. Sutarčių sudarymo tvarka. Negaliojančios sutartys. Konstitucinės teisės reguliavimo dalykas. Konstitucingumo raida Lietuvoje. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Nusikaltimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo sudėtis, elementai. Bendrininkavimas padarant nusikaltimą. Nusikaltimo padarymo stadijos. Aplinkybės, šalinančios baudžiamąją atsakomybę. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimo pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės skiriant bausmę. Skaityti daugiau
Teisė (17)Įvadas. Civilinės teisės samprata, dalykas ir metodas. Civilinės teisės dalykas. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės subjektai. Darbuotojai. Darbdavys. Kolektyvinių darbo santykių subjektai. viešojo valdymo subjektai. Viešojo valdymo subjektų rūšys. Viešojo valdymo subjektų sistema. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijos. Apskrities valdymas. Savivaldybės valdymo subjektai. Skaityti daugiau
Teisė (18)Civilinių teisių santykių objektas. Individualūs darbo ginčai. Autorių teisių subjektai ir objektai. Skaityti daugiau
Teisė (19)Valstybės kilmė. Valstybių forma. Monarchija. Respublika. Valstybės sandaros formos. Europos Sąjunga. Teisinės valstybės požymiai. Teisės norma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Administracinė teisė. Valstybinio valdymo institucijos. Darbo teisė. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Komercinė teisė. Mokesčių teisė. Skaityti daugiau
Teisė (2)Įvadas. Teisės veikimas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo struktūra. Teisinio reguliavimo tipai ir sistemos. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Teisingumas. Teisėtumas ir jo ribos. Teisėtas elgesys. Teisėto elgesio sąvoka ir rūšys. Teisėto elgesio charakteristika. Teisėto elgesio skirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (20)Kas tai yra teisė, kokie jos pagrindiniai požymiai? Kas yra teisės norma, kokios jos gali būti? Kokie yra pagrindiniai teisės šaltiniai, kaip jie apibūdinami? Kokie yra norminiai aktai, kada pasibaigia galiojimas. Teisės akto galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Kokie gali būti poįstatyminiai aktai? Teisės pažeidimo sąvoka, jo sudėties elementai. Kokie yra teisės pažeidimai, kokia teisinė atsakomybė už juos taikoma. Kas įtakoja šiandieninės rinkimų sistemos susiformavimą, kada ir kur moterims pripažinta rinkimų teisė, kokie rinkimai šiuo metu yra daugely pasaulio valstybių. Kada parlamentas susiformuoja ir ima veikti, kas nustato jo struktūrą, kokios yra narių privilegijos. Kas organizuoja ir vykdo rinkimus į seimą, kas turi rinkimų teisę Lietuvos respublikoje, kur galima balsuoti rinkimų metu? Kas vykdo valstybės valdžią Lietuvoje, kur tai įteisinta? Kokios yra seimo funkcijos, kas negali būt seimo nariu? Kas yra interpeliacija, kas gali pateikti ją? Kas gali būti renkamas Lietuvos respublikos Prezidentu, kokios jo funkcijos? Kokios pagrindinės vyriausybės funkcijos. Kada vyriausybė privalo atsistatydinti? Kuo ypatingas Lietuvos biudžeto įstatymas? Kas vykdo vyriausybės valdymą apskrityje? Kokios yra savivaldybių tarybos funkcijos? Kokios yra mero funkcijos? Lietuvos konstitucinio teismo teikiamos išvados. Kokie teismai yra Lietuvoje, kokia jų kompetencija? Kokių pakopų ir instancijų yra bendrosios kompetencijos teismai? Kokie yra teisminės valdžios pagrindiniai požymiai. Kokias bylas sprendžia administraciniai teismai? Kas yra baudžiamoji teisė, ką numato jos normos? Kas ir kada asmenį gali pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, kas jį gali nubausti kriminaline bausme? Kas yra nusikaltimas, baudžiamasis nusižengimas, jų požymiai? Kokios yra nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo padarymo stadijos? Kokie yra pagrindiniai kriterijai atskiriant nusikaltimą nuo kitų teisės pažeidimų? Kokios yra bendrininkavimo formos, kuo jos pasireiškia. Kas yra bausmė, jos rūšys. Kaip skirstomi nusikaltimai finansams. Kaip suprantat aplaidų, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kokia veika gali būti laikoma kaip vertimasis neteisėta komercine ūkine finansine veikla? Kas atsako už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą? Kaip suprantate nusikaltimo būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, jų požymiai. Kas yra darbo teisė, jos šaltiniai. Kokie principai taikomi reguliuoti darbo santykiams. Kokie yra pagrindiniai darbo teisės principai, kokie poįstatyminiai aktai reguliuoja darbuotojų teisinius santykius? Kas gali būti darbo teisės subjektu? Kas yra darbo sutartis? Kokios yra pagrindinės darbo sutarčių rūšys, būtinosios darbo sąlygos? Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, nesant darbuotojo kaltės. Kokiais atvejais darbdavys gali nutraukt darbo sutartį be įspėjimo, kas šiais atvejais turi pirmenybę pasilikti darbe. Kada gal būti suteikiamos tikslinės atostogos? Kaip skiriamos kasmetinės apmokamos atostogos? Kada darbuotojas gali pasirinkti atostogų laiką? Kas yra garantinė išmoka ir kada ji mokama? Kas yra kompensacija, kada ji mokama? Kada darbuotojui išmokama išeitinė išmoka? Kada gali būti nustatomas sutrumpintas darbo laikas? Kokie laikotarpiai įskaitomi į darbo laiką? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į darbo laiką? Kas yra darbo ginčai, kokie jie gali būti? Kokie darbo ginčai nagrinėjami teisme. Kas yra streikas, kada gali būti skelbiamas? Kas yra juridiniai asmenys, kokios jų rūšys, požymiai. Kas yra fiziniai asmenys, kaip suprantat asmens veiksnumą, teisnumą. Kuo skiriasi visiškas veiksnumas nuo santykinio. Kas yra sandoris, kaip jie klasifikuojami? Kokios sandorių formos. Kas yra atstovavimas, koks jis gali būti. Kas yra įgaliojimas, kaip jie tvirtinami? Kada pasibaigia įgaliojimas. Kas yra terminas, kokie jie gali būti. Kas yra ieškinio senatis, kaip skirstomi, kada prasideda? Kas yra šeimos teisė, kokie pagrindiniai santuokos ir šeimos principai. Kokia tvarka sudaroma ir registruojama santuoka. Kaip sprendžiamos santuokos negaliojimo aplinkybės? Kada santuoka gali būti pripažinta negaliojančia? Skaityti daugiau
......