Šperos.lt > Teisė
Teisės pagrindai (13)Teisės samprata. Teisės norma. Teisės normų sudėtinių dalių kvalifikacija. Socialinės normos. Istorinė teisės raida. Teisės šaltiniai. Norminiai teisės aktai. Europos sąjungos teisiniai aktai. Teisėkūra. Teisinės technikos reikalavimai. Teisės pažeidimas (TP). Teisinis reguliavimas. Teisės sistema. Teisės santykiai. Objektas. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (14)Teisės teorija. Bendrieji valstybes ir teises klausimai. Valstybės ir teisės mokslai bendrojoje mokslų sistemoje. Valstybės teorijos (pagrindinės idėjos). Teisinės valstybės teorija. Teisės teorijos pagrindai. Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisės formos (šaltiniai). Teisinės sistemos. Lietuvos teisinė sistema. Lietuvos teisinės sistemos struktūrinės dalys. Lietuvos norminiai teisės aktai. Įstatymo samprata ir ypatumai. Pagrindiniai ir paprastieji įstatymai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos respublikos prezidento teisės aktai. Šakinio valstybinio valdymo institucijų teisės aktai. Vietos savivaldos institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisės aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Lietuvos teisės normos. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka Lietuvos respublikoje. Teisėtas elgesys, teisės pažeidimai ir jų priežastys. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės rūšys. Nusikaltimai ir baudžiamoji atsakomybė. Administraciniai teisės pažeidimai ir administracinė atsakomybė. Darbo drausmės pažeidimai ir drausminė bei materialinė atsakomybė. Civilinės teisės pažeidimai ir civilinė atsakomybė. Teisė ir moralė. Pagrindinės sąvokos. Konstitucinė teisė. Konstitucinė teisė ir konstitucija. Konstitucinės teisės samprata ir ypatumai. Lietuvos respublikos konstitucijos samprata ir ypatumai. Pamatiniai valstybės organizavimo principai. Pamatinių valstybės organizavimo principų bendra samprata. Demokratinės valstybės principas. Respublikinės valstybės principas. Nepriklausomos valstybės principas. Teisinės valstybės principas. Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Bendra samprata. Prigimtinės universaliosios teisės ir laisvės. Specialiosios pilietinės (politinės) teisės. Specialiosios ūkinės ir kultūrinės (socialinės) teisės. Konstitucinės asmens pareigos. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Seimas. Respublikos prezidentas ir vyriausybė. Teismai. Pagrindines sąvokos. Administracinė teisė. Administracinės teisės samprata. Administracinės teisės reguliavimo metodas. Administracinės teisės šaltiniai. Administracinės teisės sąvokos apibrėžimas. Administracinės teisės normos ir santykiai. Administracinės teisės normų rūšys. Administracinės teisės normų galiojimas. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administracinių teisinių santykių samprata ir ypatumai. Administracinių teisinių santykių rūšys. Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo principai. Viešojo valdymo subjektai. Viešojo valdymo subjektų rūšys. Viešojo valdymo subjektų sistema. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų. Apskrities valdymas. Savivaldybės valdymo subjektai. Valstybės tarnyba. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (15)Teisės požymiai. Lietuvos teisinė sistema. Administracinės teisės normos samprata ir struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Administracinės nuobaudos. Įspėjimas. Bauda. Specialiosios teisės atėmimas. Administracinis areštas. Nušalinimas nuo darbo. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Juridinis asmuo. Privatūs juridiniai asmenys. Viešųjų juridinių asmenų. Servitutas. Uzufruktas. Žyminis mokestis. Darbuotojas, darbdavys. Kai kurių darbo sutarčių ypatybės. Poilsio laikas ir jo rūšys. Nuosavybės teisė. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (16)Įžanga. Pateiksime reikalingiausia informaciją apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos sampratą, administracinės teisės santykių rūšis, civilinės teisės atstovavimo sąvoką ir garantijas priimant į darbą. Konstitucinė teisė. Lietuvos Respublikos Konstitucijos samprata ir ypatumai. Administracinė teisė. Administracinių teisių santykių rūšys. Administracinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civilinė teisė. Atstovavimo sąvoka. Subjektai ir rūšys. Darbo teisė. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Baudžiamoji teisė. Subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Išvados. Priedai (Ieškinys. Byla. Bylos aprašymas). Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (17)Teises samprata, požymiai. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos prezidentas. Fiziniai asmenys. Juridiniai asmenys. Paveldėjimo pagrindai. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Asmeniniai neturtiniai sutuoktinių santykiai. Civilinio proceso dalyviai. Procesiniai dokumentai. Ieškinio turinys. Teismo sprendimai. Apeliaciniai skundai. Darbo sutartis. Kasmetines atostogos. Drausminė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka. Individualus darbo ginčai. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmių rūšys. Bausmės skyrimas. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (18)Teisės pagrindų namų darbų užduotys. I užduotis. Sukurkite (neperrašykite esamų teisės normų!) po dvi lentelėje nurodytų teisės šakų teisės normas, turinčias visus struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Konstitucinės, baudžiamosios ir administracinės teisės normos turi būti susijusios su studento studijuojamos specialybės dalyku. Nurodykite sukurtų teisės normų struktūrinius elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją). Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą: II užduotis. Sukurkite ir aprašykite 3 su studijuojama sritimi susijusias situacijas, kuriose būtų taikomos atskiros teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės rūšių taikymą motyvuokite. Vienoje situacijoje gali būti taikomos kelios atsakomybės rūšys, tačiau turite pritaikyti bent tris iš šių teisinių atsakomybės rūšių: (1) administracinę atsakomybę, (2) civilinę atsakomybę, (3) drausminę (tarnybinę) atsakomybę ir (4) materialinę atsakomybę. Užduotį atlikite pagal žemiau nurodytą formą. Sprendimo pavyzdys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (19)Kokia yra darbo įstatymų taikymo sritis? Kaip taikomi įstatymai, jeigu darbdavys yra užsienio valstybė? Kas gali būti darbo teisės subjektais? Apibūdinti juos. Kas tai yra fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas bei darbdavių darbinis teisnumas ir veiksnumas? Kas gali būti darbuotojų ir darbdavių atstovais? Kaip skaičiuojami terminai? Koks yra ieškinio senaties terminas Darbo kodekso reglamentuojamiems santykiams? Kokiems reikalavimams netaikoma ieškinio senatis? Kaip suprantate sąvoką socialinė partnerystė?Kokiais principais ji grindžiama? Kas yra darbo sutartis? Kas sudaro darbo sutarties turinį? Kokios yra darbo sutarties sąlygos? Kas sudaro kolektyvinės sutarties turinį? Kokie yra darbo apribojimai priimant į darbą? Kokia yra darbo sutarties sudarymo tvarka? Kas tai yra nelegalus darbas? Kokie darbai nelaikomi nelegaliu darbu? Apibūdinti darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarką. Apibūdinti darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu. Apibūdinti darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyvą, kai nėra darbuotojo kaltės. Kokie yra įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai? Kokie taikomi apribojimai nutraukiant darbo sutartį? Kam teikiama pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius? Kokios taikomos garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams auginantiems vaikus? Kokia atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka? Kokia normali savaitinė darbo laiko trukmė? Kam taikoma sutrumpintas darbo laikas? Kaip jis apmokamas? Kaip suprantate sąvokas sutrumpintas darbo laikas ir ne visas darbo laikas? Kuo jie skiriasi? Kokie darbai laikomi viršvalandiniais darbais? Kokia leistina jų trukmė? Kaip jis apmokamas? Koks darbas laikomas naktiniu? Kaip apmokamas darbas naktį? Kas tai yra darbo laiko apskaita? Jos rūšys. Kas tai yra suminė darbo laiko apskaita?Kokie taikomi darbo laiko apribojimai, esant suminei darbo laiko apskaitai? Kokie yra išimtiniai atvejai, kai leidžiami viršvalandiniai darbai. Kokios yra kasmetinių atostogų rūšys ir jų trukmė?Kokia kasmetinių atostogų suteikimo tvarka? Kas turi pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių nepertraukiamojo stažo toje įstaigoje? Kokia tvarka kasmetinės atostogos suteikiamos dalimis? Kokia atšaukimo iš kasmetinių atostogų tvarka? Paaiškinti kasmetinių atostogų perkėlimo ir pratęsimo tvarką? Kokia nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimo atleidžiant iš darbo tvarka? Kokia kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarka? Kokiais atvejais išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas? Kaip apmokamos mokymosi atostogos? Kokios trukmės suteikiamos nemokamos atostogos? Kam jos gali būti suteikiamos? Kokios yra papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus? Kas tai yra darbo užmokestis? Ką jis apima? Kaip yra atsiskaitoma su darbuotoju už darbą poilsio ir švenčių dienomis, jeigu toks darbas nenumatytas pagal grafiką? Kokios drausminės atsakomybės rūšys? Kokios yra drausminės nuobaudos? Kokie jų skyrimo terminai? Kokia nuobaudų skyrimo tvarka? Kokios yra materialinės atsakomybės rūšys? Kokios yra darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys? Kokios yra sąlygos materialinei atsakomybei atsirasti? Kokia žalos atlyginimo tvarka? Kas tai yra darbo ginčas? Kur jie nagrinėjami? Kaip skirstomi civilinėje teisėje fiziniai asmenys pagal veiksnumo apimtį? Kas tai yra juridinis asmuo? Kaip jie skiriami? Kokios yra juridinių asmenų rūšys? Kas tai yra atstovavimas? Kas gali būti atstovaujamuoju ir atstovu? Kokios yra atstovavimo rūšys? Kas tai yra ieškinio senatis? Apibūdinti sandorių sampratą, formą ir rūšis. Kuo skiriasi daikto valdymas, naudojimas ir disponavimas? Apibūdinti civilinės atsakomybės sampratą, sąlygas ir rūšis. Kas tai yra paveldėjimas? Kokie jo pagrindai? Apibrėžti paveldėjimo teisės ypatumus Paveldėjimo atsiradimo laikas. Kas tai yra mokesčių teisė? Kas tai yra mokesčių teisės norma? Paaiškinkite teiginį, kad mokesčių teisės normos yra imperatyvios. Kas tai yra mokestiniai teisiniai santykiai? Kas sudaro Lietuvos mokesčių sistemą? Kaip suprantate sąvoką, kad mokesčius nustato tik valstybė? Kas tai yra mokestis? Kas tai yra mokesčio lengvata? Pagal kokius požymius ir į kokius yra skirstomi mokesčiai? Kas tai yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai? Apibūdinkite juos ir pateikite pavyzdžių. Kaip yra baudžiami mokesčių teisės normų pažeidėjai? Kas tai yra mokesčių teisės šaltiniai? Apibūdinkite juos. Kas tai yra apmokestinimo tvarka ir mokesčio mokėtojas? Paaiškinkite, kas tai yra mokesčio mokėtojo pareigos perkėlimas ir kas tai yra mokesčio naštos perkėlimas? Kuo jie skiriasi? Kokia tvarka gali būti skundžiamas mokesčių administratoriaus parengtas ir patvirtintas patikrinimo aktas? Kas tai yra teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimą? Kas tai yra mokesčio apskaičiavimas? Kaip skirstomos nusikalstamos veikos? Nuo kokio amžiaus piliečiai traukiami baudžiamojon atsakomybėn? Kokia bausmės paskirtis? Kokios yra bausmių rūšys ir jų skyrimo ypatumai? Kas tai yra aplinkos apsaugos teisė? Kas yra aplinkos apsaugos teisės objektas? Kas tai yra aplinkos apsaugos standartas? Kas tai yra gamtos išteklių limitavimas? Kokia atsakomybė taikoma už aplinkos apsaugos pažeidimus? Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (2)Teisės samprata. Teisės norma. Teisės norma, jos pagrindiniai požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės šaltinio samprata. Bendrieji teisės principai. Norminiai teisės aktai ir jų rūšys. Įstatymai, jų pagrindiniai požymiai ir rūšys. Poįstatyminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Norminio teisės akto galiojimas laiko atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenims. Teisės normų ir norminių teisės aktų sistemos. Teisės normų sistema. Teisės institutas. Teisės pošakis. Teisės šaka. Norminių teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Norminių teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisinio santykio sąvoka. Teisinio santykio atsiradimo prielaidos. Teisinio santykio požymiai. Juridinio (teisinio) fakto samprata. Juridinių (teisinių) faktų klasifikacija. Objektai, kaip teisinio santykio elementas. Teisinio santykio subjektai. Teisinio santykio turinys. Teisinių santykių rūšys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (20)5 klausimai: Kokie subjektai turi įstatymo leidybos iniciatyvos teisę ir kokius veiksmus šie subjektai turi atlikti tam, kad šia teise pasinaudotų? Aprašykite mažiausiai tris civilinės teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį. Nurodykite pagrindinius teisės aktus, kurie užtikrina asmens teisę į teisminę gynybą. Paaiškinkite kuo skiriasi nusikalstama veika nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo ar panašiai). Aprašykite mažiausiai tris darbo teisės principus pateikdami jų sampratą, reikšmę ir praktinio naudojimo pavyzdį. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (21)Valstybės sąvoka ir požymiai. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinė atsakomybė. Pagrindinės teisės rūšys, Jų skirtumai. Konstitucinė teisė. Konstitucijos paskirtis ir reikšmė. Konstitucinė priežiūra. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių apsauga. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Socialinės, ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Europos Žmogaus Teisių Teismas- kaip žmogaus teisių apsaugos garantas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (22)Bendra teisės samprata. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisės formavimosi stadijos. Teisės normos, jų skirtumai nuo kitų socialinių normų. Teisės normos, jų skirtumai nuo techninių normų. Teisės funkcijos ir principai. Viešoji ir privatinė teisė, jų skirtumai ir joms priskiriamos teisės šakos. Teisės normos, jų struktūra. Lietuvos norminiai teisės aktai, jų skirstymas. Teisės aktų įsigaliojimas ir nustojimas galioti. Teisiniai santykiai, jų dalyviai. Teisės pažeidimas, jo subjektyviosios ir objektyviosios priežastys. Teisinė atsakomybė, jos rūšys. Konstitucinės teisės samprata. Prigimtinės ir specialiosios žmogaus teisės pagal LR Konstituciją. Konstitucinės asmens pareigos. Tai konstitucijoje ir įstatymuose išreikštas valstybės LR Seimo, Prezidento ir Vyriausybės institucijos, jų kompetencija. Konstitucinis teismas, bendros kompetencijos ir specializuoti teismai Lietuvos Respublikoje, jų kompetencija. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (3)Valstybės ir teisės teorijos pagrindai. Teisės samprata. Teisės ir moralės sąveika. Teisės ir papročių sąveika. Teisės norminiai aktai. Konstitucinė teisė. Pagrindinės žmogaus teisės. Asmeninės žmogaus teisės. Šeimos teisė. Globa ir rūpyba. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (4)Teisės kilmė ir esmė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos, jų rūsys ir struktūra. Teisės realizavimas ir jo formos. Teisiniai santykiai, jų atsiradimo prielaidos, struktūra. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisinės valstybės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Lietuvos konstitucingumo raida. 1992m. Konstitucija. Pagrindinės žmogaus teisės, laisvės ir pareigos. Socialinės-ekonominės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Konstitucinės žmogaus pareigos. Lietuvos Respublikos Seimas, jo sudėtis ir rinkimų tvarka. Seimo darbo tvarka ir kompetencija. Respublikos prezidentas ir jo rinkimo tvarka. Respublikos prezidento kompetencija. Vyriausybės sudėtis, sudarymo tvarka. Vyriausybės kompetencija ir atsistatydinimo atvejai. Konstitucinis teismas: sudėtis, kompetencija, priimami aktai. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Administracinės atsakomybės sąvoka ir ypatumai. Administracinės atsakomybės subjektai. Administracines nuobaudos, jas skiriantys organai. Įspėjimas ir bauda. Daikto ir pajamų konfiskavimas. Specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų). Administracinis areštas. Baudžiamosios teisės samprata ir sistema. Nusikaltimo sąvoka ir požymiai. Baudžiamosios atsakomybės subjektai. Nusikaltimo padarymo stadijos. Bendrininkavimas darant nusikaltimą. Aplinkybes, pašalinančios baudžiamąją atsakomybę. Pagrindinės kriminalinės bausmės. Papildomos kriminalinės bausmės. Šeimos teisės sąvoka ir pagrindiniai principai. Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka. Sutuoktinių teisės ir pareigos. Santuokos nutraukimo tvarka. Santuokos negaliojimas. Tėvų bei vaikų teises ir pareigos. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (5)Gyventojų užimtumo teisinis reguliavimas. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (6)PowerPoint prezentacijos-konspektai. Teisiniai darbo santykiai. Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės struktūra. Teisiniai darbo santykiai. Civilinių ir darbo sutarčių ypatumai. Teisės sampratų įvairovė. Teisės prigimties ir esmės klausimo problema. Teisės mokslo doktrinos. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės norma kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisės teorija. Teisės teorijos dalykas. Teisės teorijos objektas. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Teisės mokslo metodas. Vidinė teisės mokslo struktūra. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimo rūšys. Teisėto elgesio samprata. Teisėtą elgesį apibūdinantys požymiai. Teisėto elgesio rūšys. Teisėto elgesio skirstymas pagal elgesio motyvus. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės normų sistema. Teisės normų sisteminimas. Teisiniai santykiai. Teisinių santykių sąvoka. Teisinių santykių bendrieji požymiai. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai kaip teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių objektas. Teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių turinys. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinis reguliavimas socialinio reguliavimo sferoje. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinio reguliavimo metodas. Teisinio reguliavimo stadijos. Teisinės idėjos. Teisinių idėjų samprata. Teisinė sąmonė. Teisinė psichologija. Teisinė ideologija. Teisinės sąmonės funkcijos. Teisinės sąmonės rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisės norma. Teisės norma, kaip teisinio reguliavimo priemonė. Teisės normų požymiai. Teisės normos socialinių normų sistemoje. Teisės normų ir moralės normų bendrumai. Teisės normų ir moralės normų skirtumai. Teisės ir moralės sąveika. Teisės normų santykis su korporacijų normomis. Techninės normos ir jų virtimo teisinėmis sąlygos. Vidinė teisės normos struktūra ir klasifikacija. Teisės normos vidinės struktūros sąvoka. Teisės normos hipotezė. Teisės normos dispozicija. Teisės normos sankcija. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų kolizijos ir jų įveikimo taisyklės. Teisės normų išraiškos (materializavimo) forma. Teisės normų išraiškos (materializavimo) forma. "Teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. "Teisės normų šaltinis" ir "teisinės minties" šaltinis. Teisės normų formos rūšys. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminė sutartis. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminio teisės akto struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (8)Tarptautinis teisinis žmogaus teisių reglamentavimas bei tarptautinės jų gynimo institucijos. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarties rūšys ir jų ypatumai. Darbo sąlygų pakeitimas ir perkėlimas į kitą darbą. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbuotojo grąžinimas į darbą. Administracinės nuobaudos sąvoka, esmė, rūšys ir sistema. Administracinių nuobaudų taikymo tikslai ir pagrindai. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai ir laikas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo skirta administracinė nuobauda. Finansinės nuomos (Lizingo) sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisės pagrindai (9)Civilinės teisės samprata. Civilinė teisė. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Turtiniai santykiai. Civilinės teisės reguliavimo metodas. Civilinės teisės reguliavimo metodo požymiai. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės šaltiniai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Fiziniai asmenys kaip civilinių santykių subjektai skirstomi. Civilinės teisės subjektiškumas. Civilinės teisės santykio turinys. Civilinių teisių objektai. Terminai. Termino apibrėžimas. Termino pradžia. Ieškinio senatis. Ieškinio senaties terminas. Sandoriai. Sandorių samprata. Sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujančio sandorio negaliojimas. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Veiksnumas. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu. Juridiniai asmenys. Juridinių asmenų teisnumas. Juridinių asmenų teisnumo apribojimai. Atstovavimas ir įgaliojimai. Prekybos agentas. Daiktinė teisė. Daiktų sąvoka. Daiktų klasifikacija. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Turto patikėjimo teisė. Servitutas. Uzufruktas. Hipoteka. Įkeitimas. Registruojami daiktai. Juridiniai faktai. Paveldėjimo teisė. Paveldėjimas. Paveldėjimas. Palikėjas. Įpėdiniai pagal testamentą. Testamento ar jo dalių negaliojimas. Įpėdinių savitarpio santykiai. Prievolių teisė. Prievolių atsiradimo pagrindai. Prievolių rūšys. Sutarčių teisė. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Sutarties sudarymo tvarka. Sutarčių turinys. Kitais pagrindiniais atsirandančios prievolės. Civilinė atsakomybė. Atskiros sutarčių rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties samprata. Pardavėjo pareiga perduoti daiktus. Pirkėjo pareiga sumokėti kainą ir kitas išlaidas. Sutarties forma. Mainų sutarties samprata. Dovanojimo sutarties samprata. Nuomos sutartis. Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. Šeimos teisė. Santuoka. Susitarimas tuoktis (sužadėtuvės). Santuokos sudarymas. Sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Kitų šeimos narių teisės ir pareigos. Darbo teisė. Darbo teisės samprata. Darbo teisė. Darbo teisės sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo tesės subjektai. Kolektyvo samprata. Darbo sutartis. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė darbo sutarties šalių atsakomybė. Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai. Darbo įstatymų laikymosi, priežiūra ir kontrolė. Civilinio proceso teisė. Civilinio proceso teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Teisės institucijų Lietuvos respublikoje pagrindai. Prokuratūra. Advokatūra. Baudžiamosios justicijos institucijos. Europos sąjungos teisė. Laisvų asmenų judėjimas. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Nusikalstamų veiklų rūšys. Atskirų nusikaltimų veikų bendra charakteristika. Bausmė ir jos paskirtis. Baudžiamojo proceso teisė. Kardomosios priemonės. Ikiteisminio tyrimo bendrosios nuostatos. Bylų procesas pirmos instancijos teisme. Skaityti daugiau
Teisės pažeidėjo sulaikymo taktikaĮžanga. Dėstomoji dalis. Patrulio rūšys, teisės ir pareigos. Pasieniečiai skiriami į pasienio sargybas tame tarpe ir į patrulį privalo. Pareigūnams paskirtiems į patrulį yra draudžiama. Pareigūnams patrulyje leidžiama. Patrulio tarnybos užduočių vykdymo būdai. Patrulio veiksmai. Patrulio veiksmai nustatant asmens tapatybę. Patrulio veiksmai stabdant transporto priemonę. Patrulio veiksmai ieškant ir persekiojant pažeidėjus. Patrulio veiksmai sulaikant pažeidėjus. Patrulio ginkluotės panaudojimas. Ginklo panaudojimo sąlygos. Ginklo panaudojimo pagrindai. Išvada. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai (2)Įžanga. Teisės pažeidimo sąvoka. Teisės pažeidimo sudėtis. Žmogaus orumas. Teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimai ir kiti nukrypimai nuo teisėtvarkos. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinės atsakomybės požymiai ir funkcijos. Teisinės atsakomybės tikslai ir principai. Teisinės atsakomybės rūšys. Tarptautinės teisės pažeidimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimai elektroninėje erdvėje ir jų prevencijaŽmogaus pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimai. Privatumas. Pavojai, kuriuos internetas kelia asmens duomenų apsaugai. Žmogaus teisių pažeidimų reglamentavimas užsienyje. Kompiuterinių nusikaltimų samprata ir rūšys. Kompiuterinių nusikaltimų klasifikacija. Kompiuterinės manipuliacijos (sukčiavimas naudojant kompiuterį). Klastojimas naudojant kompiuterį. Kompiuterinių duomenų ir programų sunaikinimas arba modifikavimas (kompiuterinis sabotažas). Neteisėtas priėjimas prie kompiuterinių duomenų. Neteisėtas kompiuterinių programų platinimas. Teisinai kompiuterinių nusikaltimų aspektai. Bendrieji teisinio reglamentavimo klausimai. Teisinis nusikaltimų reglamentavimas kai kuriose užsienio valstybėse. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......