Šperos.lt > Teisė
Visuomeniniai valstybės pagrindaiĮvadas. Valstybės sąvoka. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybė kaip organizuota viešoji valdžia. Valstybė kaip daugiamatė hierarchija. Valstybė kaip teritorinė organizacija. Valstybė kaip suvereni organizacija. Valstybė kaip prievartos organizacija. Dalis valdo visumą. Visuomeniniai valstybės pagrindai. Visuomenės konfliktų rūšys. Valstybės gyvenimo kultūriniai pagrindai. Etosas, mitai ir politinės ideologijos. Religija ir valstybinė valdžia. Politinė kultūra ir viešoji nuomonė. Valstybės valdžios legitimacijos pagrindai. Skaityti daugiau
VSAT pareigūnams taikomų socialinių garantijų ypatumai. Tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybėVSAT pareigūnų socialinių garantijų ypatumai, Darbo laikas ir atostogos, Darbo užmokestis ir kitos išmokos, Pareigūnų sveikatos priežiūra, Pareigūnų materialinis aprūpinimas, pensija ir kitos socialinės garantijos, VSAT pareigūnų laipsniai, Pareigūnų profesinis rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, Paskatinimai ir apdovanojimai bei tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybė, Paskatinimai ir apdovanojimai, Tarnybiniai nusižengimai ir drausminė atsakomybė. Skaityti daugiau
Žemės konsolidacijos projektų reikšmė šiandienĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Žemės konsolidacija. Žemės konsolidacijos projektų rengimo tvarka. Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės. Sprendimo rengti projektą priėmimas. Konsolidacijos projektų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės nuomos sutartysĮvadas. Darbe plačiau nagrinėjama viena iš žemės naudojimo sutarčių rūšių - žemės nuomos sutartis. Apibūdinami žemės nuomos sutarties skiriamieji požymiai, analizuojama jų esmė. Žemės nuomos sutartys. Žemės nuomos sutarties šalys. Žemės nuomos sutarties dalykas. Išvados. Skaityti daugiau
Žemės reforma (2)Informacijos šaltinių apžvalga. Teisės aktai įtakoję asmeninio ūkio žemės suteikimą ir įteisinimą. Statistinių duomenų analizė. Įteisinimo tempai. Įteisinimo sudėtingumo kaita. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Žemės teisė (2)Žemė kaip nuosavybės, naudojimo ir apsaugos objektas. Žemės teisės samprata. Žemės teisės dalykas ir objektas. Žemės teisės sistema. Žemės teisės šaltiniai. Žemės teisės santykis su kitomis teisės šakomis. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo vertinimas teisiniu aspektu (kodėl reikėjo jį priimti, kokius santykius jis reglamentuoja, kaip jis įtakojo nuosavybės į žemę įsigijimą). Žemės teisė viduramžių Lietuvoje. Žemės teisė Lietuvoje 1918-1940. Žemės teisė Sovietų sąjungos laikotarpiu. Žemės nuosavybės ir žemės nuosavybės teisės samprata. Žemės nuosavybės rūšys: privati, viešoji (valstybės ir savivaldybės), bendroji žemės nuosavybė. Žemės nuosavybės teisės subjektai. Žemės nuosavybės teisės turinys. Žemės nuosavybės įgijimo būdai. Žemės naudojimo teisės samprata. Žemės naudojimo teisės subjektai ir objektai. Žemės naudojimo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Žemės naudotojų teisės ir pareigos. Žemės naudojimo ir naudojimo teisės apsaugos priemonės. Žemės sandorių sąvoka. Žemės sandorių turinys. Žemės sandorių rūšys: pirkimas – pardavimas, nuoma, įkeitimas, panauda, dovanojimas, mainai, susitarimai dėl servitutų. Valstybės institucijų, dalyvaujančių reguliuojant žemės santykius, sistema ir kompetencija. Valstybės žemės valdymas. Žemės pagrindinės tikslinės paskirties nustatymas ir keitimas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Valstybinė žemėtvarka. Specialios žemės naudojimo sąlygos. Žemės servitutų nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Miškų ūkio paskirties žemės teisinis režimas. Konservacinės paskirties žemės teisinis režimas. Kitas paskirties žemės teisinis režimas. Teisinės žemės apsaugos esmė. Derlingojo žemės sluoksnio apsauga. Žemės ūkio paskirties žemių apsauga. Žemės naudojimo ir apsaugos kontrolė. Teisinės atsakomybės, taikomos už žemės įstatymų pažeidimą, atsiradimo pagrindas. Teisinės atsakomybės rūšys: administracinė atsakomybė, materialinė atsakomybė. Ginčai dėl privačios žemės nuosavybės teisės įgijimo. Ginčai dėl žemės servitutų nustatymo ir pakeitimo. Ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. Ginčai dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams. Ginčai dėl žemės sklypo padalinimo. Ginčai dėl žemės sandorio pripažinimo negaliojančiu. Žemės ginčų nagrinėjimo ypatumai. Žemės gelmių nuosavybė, žemės gelmės kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Skaityti daugiau
Žemės teisė (3)Žemės teisė – savarankiška teisės šaka. Žemės teisinių santykių reguliavimo objektai ir subjektai. Žemės naudmenos. Žemės teisinių santykių subjektai. Privačios žemės savininkais. Užsienio subjektams. Žemės teisinių santykių reguliavimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Apskričių viršininkai (apskrities teritorijoje). Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys žemės santykius. Civilinis kodeksas. Žemės nuosavybės teisė. Nuosavybės apibūdinimas. Valstybinė žemės nuosavybė. Savivaldybių žemė. Privati žemė. Bendroji žemės nuosavybė. Žemės servitutai ir kiti nuosavybės teisių ribojimai. Žemės servitutai. Apskrities viršininko sprendimu. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Žemės naudojimo teisė. Bendrosios nuostatos. Žemės naudotojų bendrosios teisės. Žemės naudotojų bendrosios pareigos. Žemės naudotojų teisės ir pareigos, priklausomai nuo žemės naudojimo paskirties. Žemės nuoma. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Žemės nuomos sutartis baigiasi. Žemės sandoriai. Bendrosios nuostatos. Nekilnojamojo turto perleidimo sutartys. Privačios žemės įkeitimas ir hipoteka. Privačios žemės paveldėjimas. Žemės valstybinis valdymas ir tvarkymas. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Žemės tvarkymas ir administravimas. Žemės sklypų tvarkymą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūra . Specialiojo planavimo organizatoriai. Žemėtvarkos planavimo dokumentai. Žemės reformos žemėtvarkos projektai. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. Žemės konsolidacijos projektai. Žemėtvarkos schemų. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Žemės teisės pažeidimai, atsakomybė ir ginčų nagrinėjimas. Atsakomybė už įstatymų pažeidimus. Valstybinės arba privačios nuosavybės teisės pažeidimas. Reikalavimų saugoti derlingąjį dirvožemį pažeidimas. Reikalavimų tinkamai naudoti žemės ūkio naudmenas pažeidimas. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimas. Žemės ginčų nagrinėjimas ir skundų tyrimas. Skaityti daugiau
Žemės teisinė apsaugaĮvadas. Žemės teisinės apsaugos samprata. Bendrieji aplinkosaugos reikalavimai. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Valstybinis aplinkos monitoringas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ribojimas. Poveikio aplinkai vertinimas. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai ribojimas Ekonominių aplinkos apsaugos priemonių reguliavimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Žemės teisinis reglamentavimasŽemės tvarkymas. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas. Žemės ūkio paskirtis. Miškų ūkio paskirtis. Vandens ūkio paskirties. Konservacinė paskirtis. Kita paskirtis. Žemės sklypų suskirstymas pagal naudojimo būdą. Specialiosios žemės naudojimo sąlygų nustatymas. Žemės naudojimas pagal šias sąlygas reglamentuojamas. Savivaldybės teritorijos planavimas rengiant bendruosius planus. Urbanistinė plėtra. Socialinė ir ekonominė plėtra. Rajono gamtinė aplinka. Rajono žemės naudojimas. Nekilnojamos paveldo apsaugos. Rajono susisiekimo sistema. Inžinerinė infrastruktūra. Natūralus kraštovaizdis ir metodiniai reikalavimai jo apsaugai. Gamtinio karkaso teritorijų naudojimo reglamentavimas. Žemės sklypų (ribų) ir vietos išdėstymo pakeitimo pagrindimas. Sklypų dydžio ir formos pagrindimas. miškų ūkio paskirties projektavimui. Reikalavimai kitos paskirties žemės sklypų formavimui. Žemės tvarkymo reglamentavimas Lietuvoje 1918-1939 metų laikotarpyje. Žemėtvarkos darbai 1945-1990 laikotarpiu. Žemės konsolidacijos projektai. žemėtvarkos schemos. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai. Pastatų projektavimas ir statyba. Leidimų statybai išdavimas. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Žemės tvarkymo strateginis planavimas. Planuojant krašto tvarkymą reikalauja atlikti stiprybių, silpnybių, galimybių analizę. Skaityti daugiau
ŽemėtvarkaŽemėtvarkos teisiniai pagrindai. Žemė. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma žemėtvarka ir tvarkomas žemes kadastras. Pagrindinės žemės naudmenų rūšys. Dokumentai privačiai žemei įsigyti. Žemėtvarkos darbų organizavimas. Pagrindiniai žemėtvarkos projektavimo darbai. Žemėtvarkos principai ir žemės apsauga. Žemės reformos esmė. Valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės tvarkymas. Skaityti daugiau
Žmogaus klonavimasĮvadas. Teoriniai klonavimo aspektai. Ką reiškia klonavimas? Pirmieji klonavimo eksperimentai. Klonavimo būdai. Žmogaus klonavimas – mitas ar realybė? Klonavimas ir žmogaus teisės. Žmogus ir asmenybė. Žmogaus klonavimas subjektinės teisės į gyvybę kontekste. Teisė turėti bei žinoti savo tėvus. Žmogaus garbė ir orumas. Teisinis klonavimo reglamentavimas. Teisė ir mokslas: ar įmanomas suderinamumas? Teismų nuomonė klonavimo klausimu. Tarptautinė pastangos sukliudyti žmogaus klonavimą. Klonavimo reglamentavimas Lietuvoje bei kai kuriose kitose pasaulio valstybėse. Bažnyčia apie žmogaus klonavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės (2)Žmogaus teisės. Sampratos kaita. Žmogaus teisių reikalavimai. Reikalauta religinės laisvės. Reikalauta politinių laisvių. Socialiniai reikalavimai. Žmogus (homo sapiens sapiens). Šeima ir jos teisė. Vyrai. Moterys. Vaikai. Žiniasklaida ir žmonių teisės. Darbas ir verslas. Darbas. Antrasis Vatikano susirinkimas. Darbas postindustrinėje, informacinės visuomenės pasaulyje (vakarų valstybėse). Santykis tarp darbdavių ir dirbančiųjų. Teisės susiję su darbu. Darbo sutartys. Atleidimas iš darbo. Darbo sąlygos ir sveikata. Darbuotojų migracijos priežastys. Verslas. Politika. Konkrečios politinės teisės. Kalbos teisė ( teisė kalbėti savo kalba). Žodžio laisvė. Mirties kultūra. Teisės susijusios su politinės valdžios sprendimais. Diskriminacijos draudimas. Teisė į sveiką ir nepavojingą aplinką. Teisė į gyvybę. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės Europos Sąjungos konteksteĮvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Žmogaus teisių samprata ir esmėĮvadas. Žmogaus teisių samprata ir esmė. Žmogaus teisių raida formavimosi etapai. Žmogaus teisės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Pilietinės (asmeninės) teisės. Kultūrinės teisės. Žmogaus teisių ir laisvių ribojimas bei ribojimo problemos. Žmogaus teisių apsauga. Žmogaus teisių ir laisvių garantija. Vaikų teisės Lietuvoje. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Обзор законодательства Литовской РеспубликиОбзор законодательства Литовской Республики в сфере высшего образования. Основными правилами студента в Литовской Республике являются следующие. Обязанности (долг) студента. Вывод. Список личных документов определяющий социальный долг. Список личных документов определяющий студенческий долг. Skaityti daugiau
...