Šperos.lt > Teisė
Dokumentinis procesasĮvadas. Istorinės dokumentinio proceso ištakos. Reikalavimai, dėl kurių gali būti pareiškiami ieškiniai dokumentinio proceso tvarka. Ieškinio dokumentinio proceso tvarka pareiškimas. Tretieji asmenys dokumentiniame procese. Proceso atnaujinimas. Proceso atnaujinimo eiga. Dokumentinio proceso atsisakymas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai. Bylos eiga teismui juos priėmus. Išvados. Skaityti daugiau
Dovanojimo sutarties raida romėnų teisėjeĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Sutarčių formų raida romėnų teisėje. "XII lentelių įstatyme" numatytos sutartys. Daiktinės sutartys. Sutarčių tipai pagal prievolės atsiradimo pagrindą. Romėnų teisės paktai. Darbo metodai ir priemonės. Romėnų teisės sutarčių rūšys. Dovanojimo sutarties raida Romėnų teisėje. Romėnų teisės prievolė – dovanojimo sutartis. Dovanojimo sutarties raidos Romėnų teisėje analizė. Romėnų teisės ir Lietuvos respublikos sutarčių lyginamoji analizė. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Romėnų teisės terminų aiškinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Draudimo formos ir rūšysĮvadas. Draudimo sąvoka. Draudimo teisinio santykio elementai. Draudimo formos. Privalomosios draudimo formos rūšys. Draudimo rūšys. Draudimo klasifikacija užsienyje. Išvada. Skaityti daugiau
Draudimo įmonių valdymas ir kontrolėĮvadas. Draudimo veikla. Draudimo įmonės pavadinimas ir verslo planas. Draudimo įmonės kapitalas. Draudimo veiklos licenzija ir jos išdavimas. Draudimo įmonės valdymas: skaidrus, patikimas ir apdairus. Draudimo įmonės apskaita, atskaitomybė ir auditas. Draudimo brokerių įmonė. Priežiūros komisija ir jos sudėtis. Priežiūros komisijos funkcijos. Priežiūros komisijos teisės. Draudimo įmonės veiklos vidaus kontrolė. Priežiūros komisijos rengiami patikrinimai. Teismo taikomos priemonės. Priežiūros komisijos taikomos poveikio priemonės. Priežiūros komisijos skiriamos baudos. Savanoriškas, priverstinis draudimo įmonės likvidavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartisĮvadas. Bendrosios nuostatos. Draudimo šakos ir formos. Sutarties šalys. Sutarties požymiai, sutarties sudarymas. Sutarties turinys. Sutarties pakeitimo, pabaigos ir nutraukimo pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (2)Įvadas. Draudimo sutartis. Prievolės rūšis. Draudėjo ir draudimo įmonės teisės ir pareigos. Draudėjo teisė ir pareiga. Draudimo sutarties pakeitimai. Apdraustasis. Naudos gavėjas. Tretysis asmuo. Draudimo tarpininkas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (3)Summary. Įvadas. Draudimo sutarties samprata, dalykas, forma ir požymiai, kuriais ji atskiriama nuo kitų sutarčių. Draudimo sutarties šalys. Jų teisės ir pareigos bei pasikeitimas. Draudiko samprata, jo teisės ir pareigos. Draudėjo samprata, jo teisės ir pareigos. Kiti draudimo sutarties dalyviai. Draudimo sutarties šalių pasikeitimas sutartyje. Draudimo sutarties sudarymo tvarka ir jos sudėtinės dalys. Draudimo taisyklės. Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo sutarčių aiškinimas. Draudimo sutarties terminai. Pasibaigimas ir negaliojimas. išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Draudimo sutartis (4)Įvadas. Draudimo sutarties sąvoka. Draudimo sutarčių rūšys. Reikalavimai draudimo sutarčiai sudaryti. Draudimo sutartis. Draudimo liudijimas (polisas). Draudėjo pareigos. Draudimo įmonės (draudiko) pareigos. Draudimo įmokos ir išmokos. Draudimo sutarties įsigaliojimas. Draudimo sutarties ypatingosios formos. Draudimo sutarties pasibaigimas, nutraukimas ir negaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo teisę reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Draudimo veiklą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai. Įstatymai. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Lietuvos Respublikos Draudimo Įstatymas. Kiti įstatymai, reguliuojantys draudimo arba su juo susijusius santykius. Poįstatyminiai aktai, reglamentuojantys draudimo teisės santykius. Draudimo taisyklės. Draudimo veiklą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai. Pokyčiai draudimo reglamentavime po įstojimo į Europos Sąjungą. Rinkos sąlygos. Civilinės atsakomybės draudimas - vienas iš Europos Sąjungos (ES) acquis reikalavimų. Civilinės atsakomybės draudimo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Draudimo teisės dalykas ir metodasĮvadas. Draudimo teisinių santykių reguliavimo dalykas. Draudimo teisinio reguliavimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Drausminės atsakomybės pagrindaiĮvadas. Drausminės atsakomybės pagrindai. Darbo drausmės pažeidimas. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Skaityti daugiau
Dvaro teisėĮvadas. Objektyvumas ir universalumas. Senjorų ir valstiečių teisių abipusiškumas. Kolektyvinis teismas. Vientisumas ir augimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisėEkologija. Valstybės ekologinės funkcijos esmė, jos įgyvendinimo pagrindinės kryptys. Valstybės ekologinės funkcijos realizavimo teisinis mechanizmas. Ekologinio reikalavimo esmė, ypatumai. Teisės ekologizavimas. Ekologiniai teisiniai santykiai, teisės normos Ekologinės teisės normos. Ekologiniai teisiniai santykiai. Ekologinės teisės samprata, dalykas, reguliavimo metodai, sistema. Gamtos išteklių nuosavybės bei naudojimo teisė. Gamtos išteklių naudojimas. Valdymas aplinkos apsaugos srityje. Aplinkos apsaugos valdymas- samprata, metodai, tikslai. Aplinkos apsaugos valdymo turinys. Aplinkos monitoringo vedimas. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Organizacinė aplinkos apsaugos valdymo struktūra. Valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė. Kontrolės vykdymo procesas. Ūkinės veiklos sustabdymas. Visuomenės dalyvavimas užtikrinant aplinkos apsaugą. Ūkinės veiklos ekologiniai pagrindai. Tikslai ir priemonės. Teritorijų planavimo teisinis reguliavimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Vertinimo atlikimas. Ūkinės veiklos objektų projektavimas, statyba rekonstravimas. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas. Aplinkos taršos reguliavimas. Atliekų tvarkymas. Atliekų teisinis reguliavimas. Atliekų vengimas. Atliekų surinkimas ir rūšiavimas. Atliekų naudojimas. Atliekų apskaita. Atliekų tvarkymo valdymas. Neigiamo poveikio aplinkai ribojimo sistema. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (2)Ekologinės ir aplinkos teisės santykis. Aplinkos teisė kaip savarankiška teisės šaka. Aplinkos teisės reguliavimo dalykas. Aplinkos teisės sistema, esminiai ypatumai. Gamtinių išteklių naudojimo teisė ir jos reguliavimo objektas. Aplinkos apsaugos valdymas, jo turinys. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės turinys. Aplinkos apsaugos inspektoriai, jų teisės ir pareigos, įgaliojimai. Aplinkos apsaugos valdymas, struktūrinė schema. Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės priežiūra. Institucijos ir turinys. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai prognozavimas. Teritorijų planavimo bendrasis planavimas ir jo turinys. Teritorijų planavimo detaliojo planavimo etapai. Pagrindinės tikslinės žemės paskirtis. Žemės gelmės kaip naudojamas ir apsaugos objektas. Žemės gelmių nuostatos ir leidimai naudoti Žemės gelmių išteklius. Leidimai žemės gelmių tyrimui. Išdavimo, sustabdymo leidimai. Aplinkos oro taršos valdymas. Vanduo kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Valstybei išimtinės nuosavybės teisėmis priklausantys telkiniai. Laukinių augalų skirstymas į grupes pagal teisinio Miškai kaip naudojimo ir apsaugos objektas. Miškų nuosavybė ir privačių miškų naudojimo. Miškų kontrolės sistema. Valstybiniai miškų pareigūnai. Medžių augančių ne miško žemėje apsaugos teisinis reglamentavimas. Teisinis medžioklės reglamentavimas. Medžioklės dokumentai. Saugomos teritorijos ir jų rūšys. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimas. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (3)Gamtos išteklių naudojimo politika. Žemės teisė. Žemės teisės šaltiniai. Atmosferos oro naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Aplinkos apsaugos teisė. Aplinkos apsaugos pagrindai. Lietuvos valstybės ekologinės veiklos. pagrindinis tikslas. Ekologiniai pagrindai. Teisės ekolozavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologiniai teisiniai santykiai. Aplinkos apsaugos įstatymai. Aplinkos apsaugos valdymas. Aplinkos apsaugos objektas. Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos. Aplinkos apsaugos principai. Subalansuotos plėtros (darnus vystymasis). Rio de Žaneiro konferencija. Atsargumo principas. Prevencijos principas. Subsidiarumo principas. Gamtos išteklių naudojimo politika. Lietuvos valstybės politika gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos klausimais kuriama vadovaujantis. Gamtos išteklių naudojimo tvarką ir sąlygas Lietuvoje numato bei reglamentuoja. EP ir Tarybos direktyva. Lietuvos Respublikos strateginės nuostatos gamtos išteklių naudojimo klausimais. Žemės gelmių išteklių naudojimas. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo projektas. Žemės teisė. Žemės teisės šaltiniai. Valstybinė žemės nuosavybė. Bendroji žemės nuosavybė. Vandenų naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas. Kiti Lietuvos Respublikos vandens apsaugos srities teisės aktai. Investicijų poreikį vandens išteklių apsaugos srityje lemiantys tikslai. Vandens naudojimo rūšys. Jūros aplinkos apsauga. Pagrindiniai principai. Atmosferos oro naudojimo ir aplinkos teisinis reguliavimas. Pagrindinės sąvokos. Aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo pagrindinės institucijos. Aplinkos oro taršos reguliavimo priemonės. Leidimas teršalus išmesti į aplinkos orą. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaita. Oro užterštumo lygio indeksas – kas tai? Aplinkos apsaugos įstatymas. CO2 koncentracija atmosferoje įsipareigojimai pagal Kioto protokolą. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (4)Visuomenės ir aplinkos sąveika kaip teisinio reguliavimo sritis. Valstybės ekologinė funkcija, jos pasireiškimo kryptys. Ekologinės funkcijos įgyvendinimo kryptys. Ekologinė funkcija pasireiškia per valstybės institucijų priemones ir veiksmus. Ekologinės funkcijos realizavimo mechanizmą sudaro. Ekologinė teisė – savarankiška teisės šaka. Ekologinės teisės samprata. Ekologinės teisės dalykas ir objektas. Ekologinės teisės metodas. Ekologinės teisės sistema. Ekologinės teisės šaltiniai. ES aplinkos teisės ypatumai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių naudojimo teisė (rūšys, objektas, atsiradimas, turinys). Aplinkos apsaugos valdymas (AVV). Aplinkos apsaugos valdymo(AVV)samprata, tikslai, uždaviniai. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) turinys. Aplinkos apsaugos valdymo (AVV) organizacinė struktūra. Geologijos tarnybos pagrindiniai uždaviniai. Ūkinės veiklos ekologiniai teisiniai pagrindai. Ūkinės veiklos poveikio aplinkai apibūdinimas. Teritorijų planavimo teisinis reguliavimas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Projektinių dokumentų ekologiniai reikalavimai. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas. Aplinkai pavojingų medžiagų naudojimas ir atliekų tvarkymas. Ypatingosios ekologinės situacijos. Ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas. Aplinkos būklės stebėjimo ir poveikio aplinkai ribojimo teisinis reguliavimas. Aplinkos apsaugos normatyvai. Aplinkos apsaugos standartai. Limitai. Apsauginės zonos. Ekologinė teisinė atsakomybė. Materialinė (turtinė) atsakomybė. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemė teisine prasme. Laisvos valstybinės žemės fondas. Žemės nuosavybė. Žemės ūkio paskirties žemės apsauga. Miškų ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Žemės kadastras. Žemėtvarka. Žemės nuoma. Žemės nuomos sutartis. Žemės nuomos sutarties terminas. Žemės nuomos sutarties turinys. Valstybinės žemės išnuomojimas. Teisinis žemės naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Apskrities viršininkas apskrities teritorijoje. Vietos savivaldos institucijos savivaldybės teritorijoje. Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarka. Valstybinės nuosavybės žemė. Valstybinės žemės suteikimas naudotis ir nuomojimas. Valstybinės žemės perleidimas privatinėms nuosavybėn. Žemės paėmimas visuomenės poreikiams. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių apsauga. Duomenys apie žemės gelmes. Teisinis aplinkos oro naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis vandenų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Pagrindinės temos sąvokos. Vandenų nuosavybė, valdymas, naudojimo teisė. Vandens naudojimo teisės atsiradimo pagrindu gali būti. Vandens išteklių naudojimo valstybinis reguliavimas. Vandens išteklių ir telkinių naudojimo sritys. Vandens naudojimo rūšys. Vandens išteklių apskaita. Vandenų apsauga. Jūros aplinkos apsauga ir naudojimas. Teisinis miškų ir kitos augalijos apsaugos reguliavimas. Valstybinis miškų valdymas. Miškų inventorizacija, apskaita, kadastras. Miškotvarka. Miško žemes pavertimas kitomis naudmenomis. Teisinis atskirų miško naudojimo rūšių reguliavimas. Mišku apsaugos uždaviniai ir priemones. Laukinė augalija. Medžių ir krūmų, augančių ne miško žemėje, apsauga, priežiūra,atkūrimas ir nuostolių juos iškirtus atlyginimo tvarka. Leidimų kirsti ir pertvarkyti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas. Medžių ir krūmų vertės nustatymas bei nuostoliu, juos iškirtus, atlyginimas. Želdinių priežiūra, tvarkymas ir atkūrimas. Kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Teisinis medžioklės reguliavimas. Medžioklės plotų vienetų formavimas. Medžioklės plotų naudojimo ir nuomos pagrindai. Draudimai. Mėgėjiškos žūklės režimas. Atsakomybė už taisyklių pažeidimą. Teisinis saugomų teritorijų ir gamtinių objektų naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Skaityti daugiau
Ekologinė teisė (5)Įvadas. Tarptautinė aplinkos apsaugos teisė. Ekologinės teisės reguliavimas Lietuvoje. Lietuvos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Teisinė atsakomybė už žalą aplinkai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinė teisinė atsakomybėEkologinė teisinė atsakomybė. Ekologinis teisės pažeidimas. Atskiros atsakomybės rūšys. Skaityti daugiau
EkstradicijaĮvadas. Ekstradicijos sąvoka. Ekstradicija – Tarpvalstybinės teisinės pagalbos forma. Ekstradicija – procesinis veiksmas pagal valstybės vidaus teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal bendrąją tarptautinę teisę. Ekstradicijos sąlygos pagal Lietuvos respublikos tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos su užsienio valstybėmis. Baigiamosios nuostatos. Skaityti daugiau
Elektroninės komunikacijos (elektroninių ryšių) teisinis reguliavimasPowerPoint pristatymas. Elektroninės komunikacijos teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas. Telekomunikacijų teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje (ES). Telekomunikacijų reguliavimas valstybėse Europos Sąjungos (ES) narėse. Telekomunikacijų liberalizavimas. Nauja teisinio reguliavimo sistema. Elektroninių ryšių teisinio reguliavimo sistema. Informacinės visuomenės paslaugos. Elektroninė komercija. Interneto teisinio reglamentavimo problematika. Skaityti daugiau
......