Šperos.lt > Teisė
Lietuvos teisės istorija (7)Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio reformos. XVI amžiaus (16 amžiaus) vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausisojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Prievolinė teisė. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais. 1918 ir 1919 metų Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas. Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. 1922 metų žemės reforma ir valstiečių teisinė padėtis. Lietuvos Prezidento rinkimų tvarka. Seimo rinkimų tvarka 1922 1926 metais. Savivaldybių rinkimų tvarka 1919-1940 metais. Lietuvos politinės partijos. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. Bažnyčios teisinė padėtis. 1926 metų valstybinis perversmas. 1928 metų Konstitucija. Autoritarinio valstybinio režimo apibūdinimas. Nepaprastieji įstatymai ir jų leidimo priežastys. Spaudos, susirinkimų, draudimų ir pramogų įstatymas. 1931 metų savivaldybių įstatymas. 1933 metų teismų santvarkos įstatymas. 1936 metų Seimo rinkimai ir jo veikla. 1938 metų konstitucija (K). Klaipėdos krašto autonomija. Teisinis rėžimas Vilniaus krašte Lenkijos sudėtyje. Civilinės teisės bruožai 1918-1940. Šeimos teisės bruožai. Darbo įstatymų apibūdinimas. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-1940. Teismo proceso bruožai. Lietuvos okupacija ir tarybų valdžios įvedimas 1940 m. Vyriausybės sudarymas ir programa. Liaudies seimo rinkimai ir jo deklaracijų teisinis įvertinimas. Tarybiniai valdžios ir valdymo institutai 1940 metais. Teismų sistema 1940 metais. Tarybinės teisės kūrimas. Hitlerinės Vokietijos okupacinis rėžimas. Lietuviškos įstaigos ir jų veiklos įvertinimas. Tarybinių įstaigų atkūrimas 1944-1945 metais. Tarybinė žemės reforma. Kolūkių organizavimo teisinės ir prievartinės priemonės. Lietuvos gyventojų teisės ir pareigos. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. Teismo ir prokuratūros veiklos įvertinimas. Visuomeninės organizacijos ir jų paskirtis. Tarybinių įstaigų teisių plėtimas 1955-1965 metais. Pramonės ir statybos valdymo reforma 1957 metais. Teismų sistemos pertvarka. Prokuratūros teisių plėtimas. 1965 metų ūkio valdymo reforma. 1978 metų Konstitucija. Valstybinių įstaigų reorganizavimas ir jų savarankiškumo plėtimas 1988-1990. Nuosavybės ir sutarčių teisė pagal 1964 metų CK. Šeimos santykiai pagal 1970 metų santuokos ir Šeimos kodeksą. Darbo santykių reguliavimas pagal 1973 metų darbo kodeksą. Baudžiamoji teisė pagal 1961 metų BK. Baudžiamasis procesas pagal 1961 metų BPK. Civilinis procesas pagal 1964 metų CPK. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (8)Konspektas remiantis Maksimaičio vadovėliu. Teisės šaltiniai. Gedimino diplomatiniai dokumentai kaip teisės šaltiniai. Pamedės teisynas. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) privilegijos. Kazimiero teisynas. Magdeburgo teisynas. Statutai. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) teismų sistema. Konstitucijos: 1791 gegužės 3 d. konstitucija. 1918-1919 m. Laikinųjų Lietuvos valstybės konstitucijų pamatiniai bruožai. 1920 m. Laikinoji Lietuvos Konstitucija. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Teisinė mintis ir t mokslas. Teisės mokslas ir teisininkai. Lietuvos valdymas iki 1863 m. Lietuviškosios užnemunės valdymo teisė 1961m. Sovietinės baudžiavos kodekso galiojimas ir taisymas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (9)Feodalinė Lietuvos teisė. Pilietybės santykių atsiradimas. Vakarietiško teisės vaidmuo kuriant LDK. teisę. Kanonų teisė. Šaltiniai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos bažnyčiai. Valstiečiai. Apie statutus patiems! Valstybinės valdžios organizavimas ir jos teisiniai pagrindai. Lietuvos – Lenkijos valstybiniai santykiai. Krėvos sutartis. Liublino unija. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija iki 1940 metųPapročių teisė. Gedimino diplomatijos dokumentai. Pamedės teisynas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijos. Kazimiero teisynas 1468 metais. Magdeburgo teisė. Lietuvos statutų valstybinės teisės bruožai. Lietuvos statutų civilinės, baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas. Laikinosios Lietuvos valstybės Konstitucijos, jų bruožai. 1918 metų laikinoji Konstitucija. Laikinoji 1919 metų Konstitucija, Steigiamojo Seimo 1920 metų laikinoji Konstitucija, 1922 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. 1938 metų Lietuvos valstybės Konstitucija. Administracinės teisės bruožai. Baudžiamoji teisė ir procesas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės raidaĮvadas. Lietuvos teisinės sistemos istorija. Lietuvos konstitucija. I statutas. II statutas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiujeĮžanga. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinių klasifikacija. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Seimas. Teismų sistema. Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje. Paprotinė teisė. LDK paprotinės teisės ištakos Gedimino diplomatijos dokumentuose (1322-1338 metais). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijos ir jų rūšys. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Kanonų teisė ir bažnyčios privilegijos. Magdeburgo teisė ir miestų privilegijos. Krėvos akto teisiniai padariniai, Lietuvos krikštas. Kazimiero teisynas. Lietuvos statutai. Seimo konstitucijos. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 d. konstitucija. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (2)Feodalinės Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII a. Teisiniai papročiai. Privilegijos. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Magdeburgo teisė ir miestų privilegijos. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Pirmasis Lietuvos Statutas. Antrasis Lietuvos Statutas. Trečiasis Lietuvos Statutas. LDK (Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje (3)Įvadas. Teisiniai papročiai. Žemės privilegijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sričių privilegijos. Privilegijos Bažnyčiai. Privilegijos miestams. Raštai, instrukcijos ir nuostatai didžiojo kunigaikščio valsčių ir dvarų urėdams ir gyventojams. Kazimiero teisynas. Lietuvos Statutai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo ir Abiejų Tautų Respublikos seimo konstitucijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisėsaugos institucijosĮvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos. Policijos komisariato ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių. Tarpusavio bendradarbiavimo ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisėsaugos sistemaĮvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų reikšmė ir sistema. Ikiteisminio tyrimo institucijų kompetencija. Teisėsaugos institucijų vieta valstybės valdymo sistemoj. Praktikos vadovo darbo diena Atliekamos praktikos asmeninis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teismai 1918 – 1944 metaisLietuvos teismai. Teismų darbas ir sprendimų vykdymas. Klaipėdos krašto teismai. Hipoteka. Okupacijos ir jų padariniai. Ypatingieji teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valdžios institucijosLietuvos Respublikos Seimas. Respublikos Prezidentas. Valdo Adamkaus biografija. Vietos savivalda. Vietos savivaldos institucijos, jų kompetencija, veiklos formos. Savivalda mano mokykloje. Skaityti daugiau
Lietuvos Valstybės konstitucijos teisės šaltinių sistemojeĮžanga. Konstitucijos išskirtinumas. 1918 metų lapkričio 2 dienos Lietuvos Konstitucijos aktas (Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai). 1919 metų Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių Redakcija. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija. 1920 metų laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1938 metū Lietuvos Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės siena, jos nustatymas ir žymėjimas teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ir oro erdvėjeĮvadas. Valstybės siena, sąvoka ir žymėjimas. Pasienio juostos įrengimas prie "vidinių" sienų. Pasienio juostos įrengimas prie "išorinių" sienų. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Lygiateisiškumas - bendrasis teisės principasĮžanga. Teisės principo apibūdinimas. Teisės principai ir normos. Teisės principų rūšys. Lygiateisiškumas kaip konstitucinis principas. Lygiateisiškumas kaip bendrasis teisės principas. Pirminiai, išvestiniai ir sudėtiniai principai. Lygiateisiškumo principo įtvirtinimas ir taikymas. Išvada. Skaityti daugiau
Lygiateisiškumo principasLygiateisiškumo principo įvairių autorių darbuose analizė. Skaityti daugiau
Lygybė įstatymuiĮvadas. Asmenų lygybės principo samprata, principo ryšys su kitais konstituciniais principais. Lygybės įstatymui principo istorinė raida, šiuolaikinės principo sampratos susiformavimas. Lygiateisiškumą pažeidžianti veikla – diskriminacija. diskriminacijos draudimas, jos rūšys. Diskriminacija dėl lyties. Diskriminacija dėl rasės. Diskriminacija dėl nacionalinės kilmės. Diskriminacija dėl kalbos. Diskriminacija dėl religijos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Žmogaus teisių diferenciacija (pozityvus diskriminavimas. apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lygybė įstatymui, teismui ir kitoms institucijoms ar pareigūnamsĮstatymui, teismui ir kitoms institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Įvadas. Lygiateisiškumo principais reglamentuojami civiliniai santykiai. Sutuoktinių lygiateisiškumas. Asmenų lygybė. Išvados. Skaityti daugiau
LiudytojasĮvadas. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausiami kaip liudytojai, Lietuvoje ir Prancūzijoje. Savęs nekaltinimo privilegija. Šeimos narių imuniteto privilegija. Profesinės paslapties privilegija. Iš profesijos pobūdžio kylanti pareigūno privilegija neliudyti. Iš kliento interesų apsaugos kildinama profesinės paslapties privilegija. Išvados. Skaityti daugiau
LobizmasLobizmo samprata. Lobizmo veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Lobistinės veiklos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
......