Šperos.lt > Teisė
Tarptautinė jūrų teisėĮžanga. Tarptautinės jūrų teisės dalykas, teisės šaltiniai. Vidaus vandenys. Teritorinė jūra. Taikaus plaukiojimo teisė. Pakrantės valstybės teisės teritorinėje jūroje. Teritorinės jūros plotis. Gretutinė zona. Atviroji jūra. Veiksmai laivų atžvilgiu atviroje jūroje. Nacionalinių teismų jurisdikcija atviroje jūroje įvykdytiems nusikaltimams. Kontinentinis šelfas. Giliavandenis jūros dugnas. Jūros sienos. Skaityti daugiau
Tarptautinė jūrų teisė (2)Įvadas. Tarptautinės jūrų teisės šaltiniai. Tarptautinės teisės kriterijai nustatant baudžiamąją jurisdikciją. Jurisdikcija ir suverenitetas. Baudžiamoji jurisdikcija. Pagrindiniai jurisdikcijos nustatymo principai. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas. Baudžiamoji jurisdikcija jūros erdvėse. Vidaus vandenys. Dvi baudžiamosios jurisdikcijos taikymo sistemos. Kariniai laivai. Užsienio karo ir kitų valstybinių nekomercinių laivų įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir buvimo jame taisyklės. Teritorinė jūra. Teisinis režimas teritorinėje jūroje. Taikus plaukimas teritorinėje jūroje. Karinių laivų taikaus plaukimo teisė. Baudžiamoji jurisdikcija, taikoma laivams taikaus plaukimo per teritorinę jūrą metu. Laivai, kurie teritorinėje jūroje yra nuleidę inkarą. Išskirtinė ekonominė zona ir gretutinė zona. Gretutinė zona. Išskirtinė ekonominė zona. Kontinentinis šelfas. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 332 straipsnis. Atviroji jūra. Laivo teritorialumo fikcija. Lotus byla. Municipalinių teismų jurisdikcija kriminalinių nusikaltimų atvirojoje jūroje atveju. Vėliavos taisyklės taikymo išimtys atvirojoje jūroje. Apžiūros teisė (The Right of Visit). Piratavimas (Piracy). Persekiojimo karštais pėdsakais teisė (The Right of Hot Pursuit). Apžiūros teisė (The Right of Visit). Nesankcionuota transliacija (Unauthorised Broadcasting). Prekyba vergais (Slave trade). Sutartimis nustatytos vėliavos taisyklės išimtys. Povandeninių kabelių apsauga (The protection of the submarine cables). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 224 straipsnis. Nelegali emigracija (Illegal emigration). Nelegalus narkotinių medžiagų pervežimas (Control of Narcotic Drug Trafficing). Prisiartinimo teisė. (The right to approach). Laivų susidūrimai atvirojoje jūroje (Collisions on the high seas). Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 222 straipsnis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisėTarptautinės Privatinės Teisės raidai ir pagrindinės šiuolaikinės jos tendencijos. Tarptautinės Privatinės Teisės dalykas, sąvokos, doktrinos, santykis su teisės sistema, šaltiniai, kolizinės normos. Teismų jurisdikcijos kolizija. Bylos su užsienio elementu teismingumas Lietuvos respublikos teismuose. Teisminiai pavedimai ir jų vykdymas. Lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. Arbitražinis ginčų sprendimo būdas. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (2)Pagrindiniai specifiniai tarptautinės viešosios teisės bruožai. Įstatymų leidybos valdžios nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų kūrimo ir privalomumo ypatybės. Centrinės vykdomosios valdžios nebuvimas. Centrinės privalomos jurisdikcijos teisminės institucijos nebuvimas. Tarptautinės viešosios teisės normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės viešosios teisės šaltiniai. Tarptautinė viešoji ir nacionalinė teisė. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės požiūris į nacionalinę teisę. Nacionalinių teisinių sistemų požiūris į tarptautinę viešąją teisę. Kuo dar tarptautinė viešoji teisė skiriasi nuo nacionalinės teisės? Lietuvoje. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (3)Įžanga. Bylos sprendimas. Teisinio santykio kvalifikavimas. Šalutinė problema ir išskaidymas (dépeçage). Grąžinimas (renvoi). Kiti išspręstini klausimai. Išvados. Išnašos. Jurisdikcijos klausimai. Bylų su tarptautiniu (užsienio) elementu teismingumas Lietuvos teismams. Sutartinio teismingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisės sistemų kolizijos klausimai. Užsienio teisės taikymo teisinis pagrindas. Atvejai, kai Lietuvos teismai turi taikyti tarptautines sutartis (konvencijas), kurių dalyvė Lietuva nėra. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Preliminarūs klausimai. Kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Materialinės ir proceso teisės atribojimas. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (4)Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. Užsienio teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltinių bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės sutartys, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Vidaus statutinė teisė, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Teismų praktika, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinis. Papročiai ir teisės doktrina, kaip tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Kolizinės normos. Kolizinių normų rūšys. Kolizinių normų struktūra. Pagrindiniai kolizijų sprendimo principai. Kolizinių normų kvalifikavimas. Šalutinė problema. Išskaidymas. Grąžinimas. Atsisakymas taikyti užsienio teisę. Teisminio priklausymo bendrosios nuostatos. Actines in personon. Actiones in rem. Forum non convenies. Lis pendens. Sutartinės jurisdikcijos ypatumai tarptautiniame civiliniame procese. Teisminis priklausymas pagal tarptautines sutartis. Ieškinio užtikrinimas. Pranešimų ir šaukimų įteikimas užsienio valstybėse. Įrodymų rinkimas užsienio valstybėse. Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinio komercinio arbitražo klausimai. Teisė, taikytina šeimos teisiniams santykiams. Santuokos galiojimo ir sudarymo procedūra. Ištuoka. Sutuoktinių turtiniai ir asmeniniai neturtiniai tarpusavio santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. Įvaikinimas. Šalių teisė pasirinkti taikytiną teisę. Teisė, taikytina nesant šalių susitarimo dėl taikytinos teisės. Specialūs atvejai pasirenkant taikytiną teisę. Teisė, taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė, taikytina nekilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina kilnojamiems daiktams. Teisė, taikytina paveldėjimo santykiams. Testamento galiojimas. Kilnojamo turto paveldėjimas. Nekilnojamo turto paveldėjimas. Teisė, taikytina reguliuoti čekius ir vekselius. Teisė, taikytina valiutinėms operacijoms. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (5)Tarptautinės privatinės teisės (TPT) tendencijos. Pagrindinės šiuolaikinės Tarptautinės privatinės teisės (TPT) doktrinos. Anglo amerikiečių. Kontinentinė. Lex mercatoria. Teisės normų kolizijos evoliucija ir sąvoka. Kolizinių formų struktūra, rušys, pagrindiniai bruožai. Kolizinis ir materialinis teisinis reguliavimo būdai. Kolizinių normų taikymas ir aiškinimas, visuomenės interesų išlyga. Apribojimai taikant kolizines normas. Išlyga dėl viešosios tvarkos. Imperatyvinės normos. Pagrindiniai jurisdikcijos bylose su užsienio elementu principai. Bylų su užsienio elementu teismingumas pagal Lietuvos civilinio proceso teisę. Tarptautinės sutartys. Teritorinio teismingumo principas. Visuotinai pripažinti teismingumo principai. Tarptautinė teisinė užsienio valstybės, juridinių ir fizinių asmenų padėtis. Užsienio teismų sprendimų komercinėse, civilinėse ir šeimos, darbo bylose pripažinimas ir vykdymas. Tarptautinių komercinių ginčų sprendimas arbitraže. Arbitražo proceso TPT bendra charakteristika. Tarptautinio komercinio arbitražo rūšys. Arbitražinis susitarimas. Arbitražinis susitarimas. Užsienio ir tarptautinių arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Fizinių asmenų teisinės padėties pagrindiniai bruožai Tarptautinėje privatinėje teisėje (TPT). Juridinių asmenų teisinis statusas Tarptautinėje privatinėje teisėje. Valstybė kaip tarptautinių privatinių teisinių santykių subjektas. Valstybės imunitetas, jo rūšys ir apribojimai. Tarptautinių komercinių kontraktų sąvoka ir rūšys. Taikytina teisė tarptautiniams kontraktams. Jungtinių Tautų (JT) konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo pagrindinės nuostatos. Tarptautinės teisės krovinių ir keleivių vežimo teisinis reguliavimas. Deliktinėms prievolėms taikytina teisė. Intelektinės nuosavybės reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos šeimos teisės srityje. Paveldėjimo santykių reguliavimas tarptautinėje privatinėje teisėje. Kolizinės normos darbo teisiniuose santykiuose ir socialinės apsaugos srityje. Kolizinės normos nuosavybės teisės srityje. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (6)Tarptautinė privatinė teisė. Tarptautinės sutartys. Sutarčių klasifikacija. Teismų jurisdikcijų kolizijos bendrieji klausimai Teismų jurisdikcijų kolizijos sprendimo bendros ir specialios taisyklės. Santykio šalių susitarimas dėl teismų jurisdikcijos. Teismo atsisakymas spręsti ginčą dėl jurisdikcijos neturėjimo, Užsienio asmenų civilinis procesinis teisinis statusas ir tarptautinis teisinis bendradarbiavimas civilinio proceso srityje Arbitražo jurisdikcija. Įstatymų kolizijos samprata. Kolizinė norma. Asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Fizinio asmens teisiniam statusui taikytina teisė. Valstybės civiliniam teisiniam statusui taikytina. Šeimos santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė. Paveldėjimo santykių reguliavimas. Daiktinėms teisėms taikytina teisė.Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Taikytinos teisės klausimai tarptautiniame komerciniame arbitraže. Užsienio sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Skaityti daugiau
Tarptautinė privatinė teisė (8)Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Tarptautinės privatinės teisės vienodinimas. Tarptautinės prekybos teisė (lex mercatoria). Tarptautinės komercinės sutartys. Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo – pardavimo sutarčių. Tarptautinių krovinių vežimo keliais konvencija (CMR). Skaityti daugiau
Tarptautinė sutarčių teisėTarptautinė sutarčių teisė. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Tarptautinės sutarties deponavimas. Depozitaras ir jo funkcijos. Skaityti daugiau
Tarptautinė teisinė atsakomybėTarptautinė teisinė atsakomybė. 4 rūšių normos. Atsakomybės požymiai. Tarptautinės teisės pažeidimo požymiai. Tarptautinių nusikaltimų kategorijos. Skaityti daugiau
Tarptautinė žmogaus teisių apsaugaTarptautinės žmogaus teisių apsaugos sąvoka ir sistema. Tarptautinis žmogaus teisių bilis. Pabėgėlių teisė. Moterų ir vaikų teisės. Kankinimų draudimas, rasinės diskriminacijos draudimas ir tautinių mažumų teisės. Regioninė Europos žmogaus teisių apsaugos sistema. Individualių peticijų priimtinumo reikalavimai pagal Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK). Bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus teisių teisme. Byla Jėčius prieš Lietuvą. Byloje Grauslys prieš Lietuvą. Graužinis prieš Lietuvą byloje. Daktaras prieš Lietuvą byloje. Byloje Valašinas prieš Lietuvą. Šleževičius prieš Lietuvą byloje. Puzinas prieš Lietuvą. Stašaitis prieš Lietuvą. Byla Butkevičius prieš Lietuvą. Byla Jasiūnienė prieš Lietuvą. Byla Meilus prieš Lietuvą. Byla Girdauskas prieš Lietuvą. Byla Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą. Byla Jankauskas prieš Lietuvą. Karalevičius prieš Lietuvą. Rainys ir Gasparavičius prieš Lietuvą. Teisės į gyvybę ir mirties bausmės draudimas pagal Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 2 straipsnį. Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTT) reformos pagal 14 protokolą. Nediskriminavimo principo apimtis pagal EŽTK 14 straipsnį. Valstybių įsipareigojimų pobūdžio palyginimas pagal TESKTP (Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą) ir PESCH (Pataisyta Europos socialinė chartija). Skaityti daugiau
Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtraĮvadas. Ginkluoto konflikto teisė. Pagrindiniai ginkluoto konflikto teisės principai. Ginkluoto konflikto teisės vystymasis. Kada kyla ginkluotas konfliktas. Būtinybė laikytis ginkluoto konflikto teisės. Kada taikoma ginkluoto konflikto teisė. Ginkluoto konflikto teisės plėtra ir laikymasis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra (2)PowerPoint pristatymas. Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra. Literatūros sąrašas (6). Tarptautinės ginkluoto konflikto teisės laikymasis ir plėtra. Ginkluoto konflikto teisė. Ginkluoto konflikto teisės principai. Ginkluoto konflikto teisės vystymasis. Ginkluotas konfliktas. Kodėl būtina laikytis ginkluoto konflikto teisės. JAV karių elgesys su karo belaisviais Irako kalėjime. Irake buvo intensyviai naudojami išsodrinto urano sviediniai. Išvada. Skaityti daugiau
Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykisĮvadas. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės įgyvendinimas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų įgyvendinimas Lietuvoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės kolizija. Tarptautinių sutarčių tarpusavio prioriteto nustatymas. Tarptautiniai įsipareigojimai ir suvereniteto doktrina. Suvereniteto sąvoka. Ar tarptautinės sutarties pasirašymas riboja valstybės suverenitetą? Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė ir nacionalinė teisė. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos (4)Įžanga. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektai. Galėjimas dalyvauti teisiniuose santykiuose. Dalyvavimas teisiniuose santykiuose. Tarptautinės organizacijos požymiai. Subjektiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės privatinės teisės samprataĮvadas. Tarptautinės privatinės teisės raida. Tarptautinės privatinės teisės apimtis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra tarptautinė viešosios teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra kaip valstybių vidaus teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra specifinė, kompleksinė teisės šaka, savarankiška mokslo šaka, sritis. Taikytinos teisės klausimai. Teisė taikytina šeimos teisiniams santykiams. Teisė taikytina sutartinėms prievolėms. Teisė taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė taikytina daiktinėms teisėms. Teisė taikytina intelektinei nuosavybei. Teisė taikytina paveldėjimo santykiams. Teisės taikymas darbo santykiams. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinis/užsienio elementas. Tarptautinės sutartys. Privatinė teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties formos reikšmė, jos rūšysĮvadas. Tarptautinių sutarčių teisės samprata. Tarptautinės sutarties forma, jos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties sąvoka bei rūšysĮvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties rūšys. Skirstymas pagal šalių kaičių – dvišalės ir daugiašalės; klasifikavimas pagal sutarčių objektus – politinės ir ekonominės; ratifikuotos sutartys, ir sutartys, kurioms nereikia ratifikavimo; kitos sutarčių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartysĮvadas. Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutartys ir Lietuvos Respublikos (LR) teisės sistema. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas ir taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
......