Šperos.lt > Teisė
Dabartinė Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistema ir jų raidaTeismų sistema. Teismas kaip teisminės valdžios dalis. Teisingumo sąvoka ir jos požymiai. Pagrindiniai teisminės valdžios funkcionavimo principai. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismo kompetencija. Teisėjai. Teisėjų skiriamieji ženklai ir principai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Administracinių teismų sistema. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Bylų nagrinėjimas teismuose. Kiti teismų veiklos klausimai. Teisminės valdžios administravimas. Teisminės valdžios savivalda. Teisminiai dokumentai, teismų pranešimai ir šaukimai. Ieškinio pareiškimas. Teismo sprendimas. Teismo nutartis. Apeliacinis skundas. Kasacinis skundas. Protokolai. Administracinio teismo pažeidimo protokolai. Teisiamojo posėdžio protokolas. Išvados. Skaityti daugiau
Daiktų samprata ir rūšys romėnų teisėjeDaikto esmė. Daiktinių teisių samprata ir rūšys. Daiktų valdymo ir laikymo samprata. Daiktų valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Daiktų valdymo rūšys. Daiktų valdymo apsauga. Nuosavybės teisės sąvoka ir rūšys. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės į daiktus įgijimas ir išnykimas. Nuosavybės teisės gynyba. Teisė į svetimus daiktus. Skaityti daugiau
Darbo ir civilinė teisėNaikinamieji terminai. Išbandymo terminas ir jo rezultatai. Sutarčių pabaiga. Skaityti daugiau
Darbo sutartis (10)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties pagrindiniai elementai. Darbo sutartys gali būti. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomos pareigos. Antraeilės pareigos. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Darbo sutarties vykdymas. Išėjimas/atleidimas iš darbo. Darbo sutarties pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo sutartys (4)Darbo sutarties sąvoka ir reikšmė. Darbo sutarties ir civilinės sutarties atskyrimas. Darbuotojas – jo subjektiškumas. Darbdavys – jo subjektiškumas. Bendrieji reikalavimai. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Išbandymas. Darbo laikas. Profesijų jungimas. Kelionės į ir iš darbo kompensavimas. Materialinė atsakomybė. Poilsio laikas. Garantijos sudarant darbo sutartį. Apribojimai sudarant darbo sutartį. Dokumentai, pateikiami priimant į darbą. Darbo sutarties forma ir jos pildymas. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su švietimo įstaigų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su mokslo ir studijų institucijų darbuotojais. Darbo sutarčių sudarymo ypatumai su sveikatos sistemos VšĮ darbuotojais. Jaunų asmenų iki 18 metų priėmimo į darbą ypatumai. Užsieniečių įdarbinimo ypatumai. Reikalavimai jūrininkams priimant į darbą laivuose. Automobilių vairuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Oro transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Geležinkelių transporto darbuotojų priėmimo į darbą ypatumai. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarties rūšys. Ne viso darbo laiko darbo sutartis. Darbo sutartys su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais. Darbo sutartys su gyvenančiais Lietuvoje užsieniečiais, kuriems nereikia leidimo dirbti. Darbo sutarties vykdymo užtikrinimas. Darbo sutarties sąlygų keitimas. Laikinas perkėlimas į kitą darbą ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Darbdavio pareiga perkelti darbuotoją dėl sveikatos būklės. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarčių pasibaigimo sąvoka ir pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Svarbių priežasčių nustatymas. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių, technologinių priežasčių arba darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Darbdavio teisė nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išeitinės išmokos. Ginčai dėl darbo sutarties – kaip individualių darbo ginčų kategorija. Ginčai dėl išbandymo sudarant darbo sutartį taikymo. Ginčai dėl darbo sąlygų keitimo ir nušalinimo nuo darbo. Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės. Ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo nesant darbuotojo kaltės Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Skaityti daugiau
Dažniausiai pasitaikančių VSAT veikloje nusikaltimų apibūdinimasĮvadas. Dėstomoji dalis. Teisės pažeidimai VSAT veikloje. Kas yra nusikaltimas? Kontrabanda. Nelegali migracija. Dokumentų klastojimas. Korupcija. Išvados. Skaityti daugiau
Demografinių procesų veiksniai ir jų valdymo galimybės valstybės lygmenyjeĮvadas. Teisiniai dokumentai įtakojantys demografinius procesų veiksnius. Gimstamumo tendencijos Lietuvoje. Mirtingumas. Migracija. Neigiami socialiniai veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokrito teisės filosofijaDemokrito biografija. Bendra visuomenės samprata. Demokrito požiūris teisės filosofijoje. Skaityti daugiau
Diplomatija (2)Įžanga. Diplomatinių ir konsulinių imunitetų bei privilegijų samprata. Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos imunitetai ir privilegijos. Diplomatų ir konsulinių pareigūnų bei jų šeimos narių imunitetai ir privilegijos. Kitų diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos darbuotojų imunitetai ir privilegijos. Diplomatinių bei konsulinių imunitetų ir privilegijų galiojimo pradžia ir pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinė gynyba: teisinio reglamentavimo tendencija šiuolaikinėje tarptautinėje teisėjeĮvadas. Diplomatinė piliečių gynyba Lietuvoje. Piliečių diplomatinės gynybos sąlygos ir tvarka. Diplomatinė gynyba kaip diplomatinės atstovybės funkcija. Diplomatinės gynybos priemonės. Valstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Valstybės atsakomybę šalinančios aplinkybės. Pilietybė – svarbi diplomatinės gynybos sąlyga. Valstybių atstovybių ir valstybių atstovų statusas tarptautinėse organizacijose. Žmogaus teisių reglamentavimas pasauliniu mastu. Žmogaus teisių reglamentavimas Europos sąjungoje. Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės. Apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinė ir konsulinė teisėĮvadas. Diplomatinės konsulinės teises sąvoka ir šaltiniai. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Konsulinių atstovybių funkcijos. Diplomatinių atstovybių ir diplomatų privilegijos ir imunitetai. Valstybių atstovybių prie Tarptautinių organizacijų ir jų darbuotojų imunitetai. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinė ir konsulinė teisė (2)Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Užsienio santykių institucijos ir jų bendras apibūdinimas. Diplomatinės atstovybės. Diplomatinių atstovybių funkcijos, privilegijos ir imunitetai. Diplomatinių atstovybių struktūra ir personalas. Diplomatų akreditacija, diplomatų privilegijos ir imunitetai. Konsulinės įstaigos. Jų funkcijos. Skaityti daugiau
Diplomatinės ir konsulinės teisės samprataDiplomatinės ir konsulinės teisės pagrindai. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Diplomatinės ir konsulinės funkcijos. Diplomatiniai pareigūnai ir konsuliniai agentai: klasės ir kategorijos, jų skyrimo tvarka ir funkcijų pasibaigimas. Diplomatų ir konsulų paskyrimo ir atšaukimo tvarka. Diplomatinių ir konsulinių privilegijų bei imunitetų specifika. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Diplomatinių pareigūnų privilegijos ir imunitetai. Konsulatų privilegijos ir imunitetai. Konsulato patalpų neliečiamybė. Konsulato archyvų ir dokumentų neliečiamybė Laisvė palaikyti ryšius. Konsulatų teisė imti rinkliavas. Konsulinių pareigūnų privilegijos ir imunitetai. Asmens neliečiamybė. Konsulinio pareigūno rezidencijos. neliečiamybė. Imunitetas nuo buvimo valstybės jurisdikcijos. Fiskalinis imunitetas. Atleidimas nuo muitų. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinės ir konsulinės teisės šaltiniaiTarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės sutartys. Paprotys. Bendrieji teisės principai. Teismų sprendimai. Mokslininkų doktrina. Tarptautinių organizacijų aktai. Diplomatinius santykius reglamentuojantys teisės šaltiniai. Konsulinius santykius reglamentuojantys teisės šaltiniai. Valstybių atstovavimas tarptautinėse organizacijose: teisės šaltinių klausimas. Išvados. Skaityti daugiau
Diplomatinių atstovybių statusas ir jų funkcijosĮvadas. Diplomatinių atstovybių statusas. Diplomatinių atstovybių samprata ir paskirtis. Dalinė diplomatinė atstovybė ir visiškas jos uždarymas. Diplomatinių atstovybių vadovų rangai. Imunitetai ir privilegijos. Imunitetai ir privilegijos bendrai. Diplomatinis imunitetas nuo valstybės civilinės jurisdikcijos ir jo įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje. Diplomatinių atstovybių patalpų neliečiamybė ir jos užtikrinimo praktiniai aspektai. Valstybių atstovybių ir valstybių vadovų statusas tarptautinėse organizacijose. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Funkcijos diplomatinės atstovybės, kaip vieno vieneto. Diplomatinės atstovybės vadovo funkcijos. Funkcijų pasiskirstymas tarp diplomatinių atstovybių padalinių, personalo. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
DiskriminacijaĮvadas. Europos sąjungos (ES) teisės Lietuvos įstatymuose. Diskriminavimo principo samprata. Nediskriminavimo principo aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Dispozicijos, hipotezės, sankcijosPaprastosios, sudėtinės ir alternatyvios hipotezės. Dispozicijų rūšys pagal apibrėžtumą ir pagal formalaus dispozicijos turinio raiškos būdus. Sankcijų rūšys pagal raiškos būdus. Skaityti daugiau
DNR tyrimai: galimybės ir jų panaudojimo praktika LietuvojeĮžanga. Kas yra DNR? DNR analizės metodai. Konkrečių biologinių objektų tyrimai. Kas atlieka DNR tyrimus? Galimybės ir praktika. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinio proceso ypatumaiĮvadas. Dėstomoji dalis. Dokumentinio proceso esmė ir reikšmė. Rašytinių įrodymų reikšmė. Dokumentinio proceso etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentinio proceso reikšmė ir bylų nagrinėjimo šia tvarka ypatumaiĮvadas. Dokumentinis procesas, bylų nagrinėjimo ypatumai. Leistinumas. Preliminarus sprendimas. Atsakovo prieštaravimai ir tolesnė bylos eiga. Dokumentinio proceso ir teismo įsakymo skirtumai. Dokumentinio proceso reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
......