Šperos.lt > Teisė
Valstybės ir teisės teorija (3)Teisės mokslų objektas. Metodologija ir metodai. Raida. Visuomenės politinė sistema. Demokratija. Politinė valdžia. Politika. Valstybės teorija. Valstybės kilmės teorijos. Valstybių klasifikacija ir kaita. Valstybės funkcijos. Valstybės mechanizmas. Valstybės mechanizmo sudarymo ir veikimo principai. Valstybės formos. Nevalstybiniai junginiai. Politinės partijos. Socialinės normos. Teisės samprata. Teisės principai. Neteisinės normos. Teisėkūra. Norminių aktų rūšys. Įstatymo parengimo procesas. Teisės sistema. Teisės normų realizacija. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių turinys. Valstybė. Teisinė valstybė. Teisinė atsakomybė. Teisės efektyvumas. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (5)Valstybės ir teisės teorijos mokslas kaip teisinė disciplina. Valstybės ir teisės teorijos dalykas ir nagrinėjimo metodai. Valstybės ir teisės teorijos kitų mokslų sistemoje. Valstybės sąvoka, funkcijos, požymiai. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (6)Teisės samprata ir esmė. Teisės požymiai. Ontologiniai teisės lygmenys. Teisės sampratų kryptis. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas ir teisinis paprotys kaip teisės šaltiniai. Lietuvos teisės šaltinių sistema. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (7)Valstybės ir teisės teorija. Valstybės susidarymas. Valstybės esmė, požymiai, funkcijos. Teisės atsiradimas ir raida. Teisę formuojantys veiksniai. Teisės požymiai. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Teisiniai faktai. Teisėtas elgesys. Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybė. Teisiniai norminiai aktai. Konstitucinė teisė. Pilietybė. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos pilietybės suteikimo sąlygos. Aplinkybės, dėl kurių pilietybė nesuteikiama. Teisės į pilietybę išsaugojimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Lietuvos respublikos pilietybės grąžinimas. Vaikų pilietybė, pasikeitus tėvų pilietybei. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka. Konstitucinės piliečių teisės, laisvės, pareigos. Visuomenė ir valstybė. Tautos ūkis ir darbas. Užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje. Užsieniečių atvykimas, išvykimas. Užsieniečių nuolatinis gyvenimas Lietuvos respublikoje. Užsieniečių išsiuntimas iš Lietuvos respublikos. Referendumas. Bendrieji nuostatai. Referendumo paskelbimas. Referendumo rezultatų nustatymas. Seimo rinkimų pagrindai. Bendros nuostatos. Rinkimų apygardos ir apylinkės. Rinkimų organizavimas. Rinkėjų sąrašai ir rinkėjo pažymėjimas. Kandidatų kėlimas. Kandidatų veiklos garantijos. Rinkimų agitacija. Parengtinė rinkimų organizavimo veikla. Balsavimas. Balsų skaičiavimas. Rinkimų rezultatų nustatymas. Lietuvos Respublikos Seimas. Seimo narys. Seimo nario įgaliojimai. Seimo struktūra. Seimo sesijos. Lietuvos Respublikos valstybiniai simboliai. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Rinkimai. Prezidentas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai. Vietos savivalda. Rinkimai. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos institucijos. Savivaldos institucijų veikla ir kompetencija. Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindai. Savivaldybių teisinės veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos vyriausybė. Bendros nuostatos. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės santykiai su Seimu ir Prezidentu. Vyriausybės kompetencija. Ministro Pirmininko ir ministrų kompetencija. Ministerijos. Vyriausybės veiklos organizavimas. Administracinė teisė. Viešojo valdymo (administravimo) samprata. Viešojo valdymo institucijų sistema. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Administracinės nuobaudos. Administracinės teisės pažeidimų klasifikacija. Darbo teisė. Darbo garantijos. Bedarbių teisinė padėtis. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo sutarties vykdymas ir pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Atostogos. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo rūšys ir sistemos. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Valstybinis socialinis draudimas. Pensijų rūšys. Pensijos skyrimas ir mokėjimas. Valstybinio socialinio draudimo pašalpos. Civilinė teisė. Bendrosios nuostatos. Sandoriai. Negaliojantys sandoriai. Civilinių teisių objektai. Civilinių teisių įgyvendinimas ir gynimas. Fiziniai asmenys. Teisnumas. Veiksnumas. Juridiniai asmenys. Šeimos teisė. Susitarimas tuoktis. Santuokos sudarymas. Santuokos pabaiga. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Paveldėjimo teisė. Bendrosios nuostatos. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Baudžiamoji teisė. Bendrosios nuostatos. Baudžiamojo įstatymo galiojimas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos stadijos ir formos. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Bausmė. Bausmės skyrimas. Baudžiamojo poveikio priemonės ir jų skyrimas. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Baudžiamosios atsakomybės senatis. Teistumas. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija: dalykas, metodas, vieta teisės mokslų sistemojeValstybės sąvoka ir požymiai. Teisės samprata. Valstybės ir teisės teorija. Valstybės ir teisės teorijos dalykas. Valstybės ir teisės teorijos metodas. Mokslinis teisės teorijos metodas. Filosofinis teisės pažinimo metodas. Istorinis teisės pažinimo metodas. Dogmatinis teisės metodas. Sociologinis metodas. Kritikos metodas. Valstybės ir teisės teorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijos pagrindaiKlausimai ir atsakymai. Valstybės ir teisės kilmė. Ar visada buvo teisė? Kokiame žmonijos vystymosi etape nebuvo teisės? Kokios socialinės normos (elgesio taisyklės) reguliavo pirmykščių žmonių tarpusavio santykius? Kodėl papročių buvo laikomasi savanoriškai (be prievartos)? Kodėl šitos paprotinės normos buvo visiems priimtinos? Kodėl buvo socialinė ir turtinė lygybė? Kokios aplinkybės sudarė sąlygas nelygybei? Kokie asmenys tapo pirmaisiais turtingaisiais, kokie – pirmaisiais skurdžiais? Kodėl nebeužtenka papročių? Kodėl yra teigiama, kad kartu su teise atsirado ir kita prievartos forma – valstybė? Kas yra valstybė? Kokie jos požymiai? O ar visada bus teisė? Teisės samprata. Kaip suprasti sąvoką teisė? Kokia teisės vertė valstybei? Kaip suprasti pagrindines teisines sąvokas? a) Teisiniai santykiai. b) Teisės subjektai. c) Teisės šakos. Teisės ir moralės sąveika. Kaip suprasti sąvoką moralės norma? Teisės normos ir moralės normos. Panašumai ir skirtumai. Teisės ir papročių sąveika. Kas papročiuose yra teigiamo ir kas neigiamo. Teisės norminiai aktai. Kaip suprasti sąvoka teisės norminis aktas (arba tiesiog teisės aktas)? Kaip skirstomi teisės norminiai aktai? Kas yra įstatymas? Kas turi įstatymų iniciatyvos teisę? Kas įstatymus priima? Kokiu būdu įstatymai yra priimami? Kiek reikia surinkti balsų, kad įstatymas būtų laikomas priimtu?. Kokios yra įstatymų rūšys? Kiek reikia balsų surinkti, kad būtų priimtas paprastas įstatymas? Kiek reikia surinkti balsų, kad būtų priimtas Konstitucinis įstatymas?. Nuo kada įstatymas įsigalioja? Poįstatyminiai teisės norminiai aktai. Kas tai? Kokių konkrečių pavadinimų būna poįstatyminiai teisės aktai? Konstitucinė teisė. Lietuvos respublikos konstitucija. Kodėl Konstitucija laikoma pagrindiniu valstybės įstatymu? Pagrindiniai požymiai, kurie įrodo, kad Konstitucija – pagrindinis ir svarbiausias valstybės įstatymas. Kiek reikia balsų surinkti, norint pakeisti Konstituciją ir kokia tvarka ją galima pakeisti? Kas turi teisę inicijuoti Konstitucijos pakeitimus. Pagrindinės žmogaus teisės. Kaip yra rūšiuojamos pagrindinės žmogaus teisės? Kaip suprasti socialinės – ekonominės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Kaip suprasti politinės teisės? Kokios teisės joms yra priskiriamos? Asmeninės žmogaus teisės. Kaip suprasti sąvoką asmeninės žmogaus teisės? Kaip kitaip yra vadinamos asmeninės žmogaus teisės? Kokios konkrečiai teisės yra priskiriamos asmeninėms žmogaus teisėms? Kokios yra konstitucinės garantijos dėl asmens laisvės apribojimo? Šeimos teisė. Vaiko teisių apsauga. Koks asmuo laikomas vaiku? Kokie asmenys yra laikomi vaiko atstovais? Kokios yra pagrindinės vaiko teisių apsaugos nuostatos? Kokios yra pagrindinės vaiko teisės? Kokios vaiko pareigos? Nuo kada vaikai atsako už įstatymų pažeidimą? Kokios yra vaiko teisių apsaugos institucijos. Globa ir rūpyba. Kokiais atvejais ir kokiu tikslu yra nustatoma globa? Kaip suprasti sąvoką veiksnumas? Kokie asmenys laikomi neveiksniais? Kodėl yra įteisinta veiksnumo sąvoka? Kaip suprasti sąvoką rūpyba? Kokie asmenys yra laikomi ribotai veiksniais? Kuo skiriasi rūpintojo ir globėjo teisinė padėtis? Nepilnamečių globa ir rūpyba. Kokių rūšių yra vaiko globa (rūpyba)? Kada yra nustatoma laikina globa (rūpyba)? Kas nustato laikiną vaiko globą? Kada yra nustatoma nuolatinė globa? Kas nustato nuolatinę vaiko globą? Kokiu formų yra vaiko globa (rūpyba)? Įvaikinimas. Kokie vaikai gali būti įvaikinami? Kokie asmenys gali būti įtėviais? Kokia tvarka įvaikinami vaikai? Kokios pasekmės atsiranda įvaikinus vaiką? Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijos santykisĮvadas. Teisės samprata. Teisinė valstybė. Valstybės įtaka teisei. Teisės įtaka valstybei. Valstybės ir teisės santykis. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Valstybės iždas ir valstybės rezervasPowerPoint pristatymas. Kas yra valstybės iždas? Valstybės iždo funkcijos. Valstybės iždo formavimo principai. Iždo nulinio balanso depozitinė sąskaita (INBDS). Paraiškų apmokėjimo apdorojimo sistema. Vieninga iždo sąskaita. Bendroji visus vyriausybinius sektorius apimanti sąskaitų sistema. Kompiuterizuota biudžeto finansavimo, apskaitos ir apmokėjimo sistema. Valstybės iždo valdymas. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Valstybės iždo departamentas. Lietuvos bankas. Valstybės rezervas. Valstybės rezervas gali būti naudojamas. Valstybės rezervo sudarymo, kaupimo ir tvarkymo teisiniai pagrindai. Valstybės rezervo sudėtis . Valstybės rezervo finansavimas. Valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimas. Valstybės rezervo administravimas. Skaityti daugiau
Valstybės pajamų teisinio reguliavimo mechanizmasValstybės pajamų samprata, rūšys. Valstybės pajamų teisinis reguliavimas. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Valstybės skola. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės tarnybos įstatymasPowerPoint pristatymas. Lietuvos valstybės įstatymas. Šis Įstatymas netaikomas. I skyrius. II skyrius. III skyrius. IV skyrius. V skyrius. VI skyrius. VII skyrius. VIII skyrius. IX skyrius. X skyrius. XI skyrius. Skaityti daugiau
Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas tarptautinėje teisėjeTeisių perėmimo priežastys. Valstybės tęstinumas ir valstybių teisių perėmimas. Teisių perėmimo būdai. Valstybių tęstinumo ir teisių perėmimo pavyzdžiai tarptautinėje teisėje. Teisių perėmimo momentas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės vadovų atsakomybė už tarptautinius nusikaltimusĮvadas. Atsakomybė tarptautinėje teisėje, sąvoka ir subjektai. Valstybės vadovų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinės gyventojų užimtumo teisinės garantijosDabartinė situacija Lietuvoje. Bedarbių rėmimo įstatymas. Bedarbiai. Pasirengusieji. Nepasirengusieji darbo rinkai. Socialinės nedirbančiųjų asmenų apsaugos priemonės. Paskolos bedarbiams. Viešieji darbai. Užimtumo fondas. Bedarbio pašalpa. Kvalifikacijos kėlimas. Skaityti daugiau
Valstybinės pensijosĮvadas. Valstybinių pensijų rūšys. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos. Lietuvos Respublikos Prezidento pensija. Mokslininkų valstybinės pensijos. Nuketėjusių asmenų valstybinės pensijos. Teisėjų valstybinės pensijos. Pareigūnų ir karių pensijos. Valstybinių pensijų skyrimo pagrindai. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Valstybinės žemės pardavimas ir nuomaĮvadas. Tikslas ir uždaviniai. Valstybinė žemė. Žemės ūkio paskirties žemės pardavimas. Žemės ūkio paskirties žemės nuoma. Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimas ir nuoma. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybinis socialinis draudimasValstybinis socialinis draudimas. Pensijos ir pašalpos. Socialinio draudimo mokesčio tarifai. VSD fondo biudžeto pajamos ir išlaidos. Pensijų sistema. Pensijų fondai. Sveikatos draudimas. Skaityti daugiau
Valstybinis socialinis draudimas (5)PowerPoint pristatymas. Valstybinis socialinis draudimas. Planas. Socialinio draudimo bendrosios nuostatos. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų pasiskirstymas. Dirbančio asmens įmokos dydis. Ligos ir motinystės socialinis draudimas. Pašalpų teikimo atvejai. Ligos pašalpos susirgus apdraustajam ar jo šeimos nariui teikimo atvejai. Ligos pašalpos gavimo sąlygos. Ligos pašalpos gavimo terminai. Ligos pašalpos atskirų atvejų gavimo terminai. Ligos pašalpos dydis. Motinystės pašalpa. Motinystės pašalpos trukmė ir dydis. Profesinės reabilitacijos pašalpa. Pensijų socialinis draudimas. Pensijos sandara. Pagrindinė pensija. Papildoma pensija. Pensijų rūšys. Netekto darbingumo pensija. Gavimo sąlygos. Minimalus stažas. Būtinasis stažas. Našlių pensija. Pensijos gavėjai. Našlaičių pensija. Nedarbo socialinis draudimas. Nedarbo draudimo išmokos skyrimo sąlygos, tvarka ir dydis. Teisė į nedarbo draudimo išmoką. Nedarbo draudimas. Nedarbo draudimo išmokos dydis. Nedarbo draudimo išmokos paveldėjimas. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas. Nelaimingas atsitikimas darbe. Draudiminiai įvykiai. Ligos pašalpa. Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija. Periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus. Sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo rūšys. Valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas. Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, apmokėjimas stacionarinėse įstaigose. Reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų kompensavimas. Skaityti daugiau
Valstybinių pensijų esmėĮvadas. Valstybinių pensijų esmė. Teisė gauti pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją. Nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas turi teisę gauti. Teisė gauti mokslininkų valstybinę pensiją turi. Teisė į teisėjų valstybinę pensiją. Teisę gauti vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių atsakomybę šalinančios aplinkybėsĮvadas. Aplinkybės pašalinančios valstybės atsakomybę. Sutikimas. Savigyna. Atsakomosios priemonės. Force majeure. Nelaimė. Būtinasis reikalingumas. Rėmimosi aplinkybe, pašalinančia veikos neteisėtumą, pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumaiĮvadas. Valstybė. Požymiai. Teisės ir pareigos. Tarptautinės organizacijos. Požymiai. Teisės ir pareigos. Apibendrinimas. Valstybių ir tarptautinių organizacijų subjektiškumo skirtumai (lentelė). Skaityti daugiau
...