Šperos.lt > Teisė
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijaĮvadas. Teisingumo ministerijos uždaviniai ir funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismaiTeismų veiklos principai, teisingumo vykdymas, lygybė prieš įstatymą, nekaltumo prezumcija, teisėjų ir teismų nepriklausomumas, teisė į teisminę gynybą, teismo proceso kalba, teisė į gynybą ir teisinę pagalbą, teismo proceso viešumas, techninių priemonių naudojimas teisme, bendrosios kompetencijos teismai, Lietuvos teismų struktūra ir teisėjų skyrimas, Lietuvos teismų kompetencija, administraciniai teismai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (3)Įvadas. Konstitucinis Teismas. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardos teismai. Apylinkės teismas. Administraciniai teismai. Apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Teisėjų atleidimas ir pašalinimas iš pareigų. Teismų savivalda. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismai (4)Įvadas. Teismų veiklos principai. Teisingumo vykdymas. Lygybė prieš įstatymą. Nekaltumo prezumpcija. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teisė į teisminę gynybą. Teismo proceso kalba. Teisė į gynybą ir teisinę pagalbą. Teismo proceso viešumas. Techninių priemonių naudojimas teisme. Bendrosios kompetencijos teismai. Lietuvos Respublikos (LR) teismų struktūra ir teisėjų skyrimas. Lietuvos Respublikos (LR) teismų kompetencija. Administraciniai teismai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų jurisdikcijaĮvadas. Istorinė Lietuvos Teismų sistemos raida. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Lietuvos teismų sistema sovietmečiu. Dabartinė Lietuvos Respublikos Teismų sistema. Teismų jurisdikcija. Apylinkės Teismo jurisdikcija. Apygardos Teismo jurisdikcija. Apeliacinio Teismo jurisdikcija. Aukščiausiojo Teismo jurisdikcija. Specializuotų Teismų jurisdikcija. Apygardos administracinio teismo jurisdikcija. Vyriausiojo administracinio teismo jurisdikcija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentasĮvadas. Saugumo departamento veiklos teisiniai pagrindai. Saugumo departamento uždaviniai. Saugumo departamento funkcijos. Saugumo departamento struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos valstybės teisinės savybėsĮvadas. Darbo tikslas. Išnagrinėti ir išanalizuoti Lietuvos Respublikos valstybę teisiniu požiūriu. Valstybė ir teisė – teisinės valstybės pagrindas. Lietuvos respublikos valstybės teisinės savybės. "Valstybė – juridinis asmuo" koncepcija. Valstybės suverenitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (2)PowerPoint pristatymas. Teisinė padėtis viešojo administravimo institucijų sistemoje. Sudėtis. Formavimo tvarka. Kompetencija, funkcijos. Bendrieji įgaliojimai. Vyriausybės. Įgaliojimų grąžinimas ir atsistatydinimas. Vyriausybės atskaitomybė ir atsakomybė. Vyriausybės vykdoma ministerijų ir kitų jai pavaldžių institucijų veiklos kontrolė. Įstatymų, vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė. Pavedimų vykdymo kontrolė. Vyriausybės veiklos organizavimas. Kanceliarija. Kanceliarijos struktūra. Pagrindiniai uždaviniai. LRV komisijos. Ministro Pirmininko sudaromos darbo grupės. LRV komitetai. LRV posėdžiai. LRV priimami teisės aktai, jų parengimo, priėmimo ir įsigaliojimo tvarka. Vyriausybės nutarimai. Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos. Vyriausybės posėdžių protokolai. Ministro Pirmininko potvarkiai ir rezoliucijos. LRV programa, jos rengimas ir įgyvendinimas. LRV santykiai su Seimu Respublikos Prezidentu. LRV santykiai su savivaldybėmis. LRV ir visuomeniniai santykiai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (4)Darbo tikslas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybė. Vyriausybės sudėtis. Šiandieninės vyriausybės sudėtis. Keturioliktosios Lietuvos respublikos vyriausybės 2006–2008 metų programa. Pasitikėjimo Vyriausybės pirmaeiliai darbai. Vienas iš uždavinių - Euro įvedimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisinė padėtis: formavimo tvarka, kompetencija ir atskaitomybėLietuvos respublikos vyriausybės formavimo tvarka. Lietuvos respublikos vyriausybės kompetencija. Lietuvos respublikos vyriausybės atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos statutų ir juos papildančių teisės aktų galiojimo panaikinimas buvusiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėseĮvadas. Lietuvos valdymo pasikeitimai po 3-ojo padalijimo. Prancūzmetis. Pasikeitimai bažnyčios teisėje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės taikymo ypatumai. Teisės kodifikavimas. Lietuvos statutų galiojimo panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos statutų parengimas ir priėmimasĮžanga. LDK paprotinė teisė. Ikistatutinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpis. Pirmojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Antrojo Lietuvos Statuto rengimas ir priėmimas. Trečiojo Lietuvos Statuto parengimas ir paskelbimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos sveikatos apsaugos sistemaĮvadas. Sveikatos priežiūros samprata. Sveikatos apsaugos sistemos reformos raida. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų klasifikacija. Pirminės sveikatos priežiūros reforma. Esminiai sveikatos apsaugos reformos rezultatai. Sveikatos priežiūros sistemos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos švietimą reglamentuojančių dokumentų apžvalgaLietuvos švietimą reglamentuojantys valstybinio lygio dokumentai. Lietuvos respublikos. Švietimo įstatymas. Pirmasis skirsnis. Bendrosios nuostatos. Antrasis skirsnis. Švietimo sistemos sandara. Trečiasis skirsnis. Švietimo prieinamumas ir kokybė. Ketvirtasis skirsnis. Mokyklų, pagalbos įstaigų steigimas, veikla, pabaiga ir pertvarkymas. Šeštasis skirsnis. Švietimo valdymas. Savivalda. Septintasis skirsnis. Švietimo finansavimas. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Vyriausybės patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys švietimą Lietuvoje. Skaityti daugiau
Lietuvos teisė 1917 - 1940 metaisPowerPoint pristatymas. Laikinosios konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 m., jos struktūra ir žlugimas. Laikinoji konstitucija, įstatymai, valiuta. 1922 m. konstitucija. Lietuvos prezidento rinkimų tvarka. Lietuvos politinės partijos. 1926 m. valstybės perversmas ir 1928 m. konstitucija. Konstitucinių laisvių raida po 1928 m. konstitucijos paskelbimo. 1936 m. seimo rinkimai ir jo veikla. Civilinės teisės bruožai 1918 - 1940 m. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės integracija į Europos Sąjungos (ES) teisęVieningos Europos idėja. Hagos kongresas. Europos taryba. Lietuva po nepriklausomybės atkūrimo. Derybos dėl Europos Sutarties. Nacionalinės teisės ir tarptautinės teisės santykis. Būdai, kurių pagalba tarptautinės sutartys gali būti įtrauktos į nacionalinės teisės sistemą. "Baltoji knyga". Bendras reikalavimas nacionalinę teisę derinti su Europos Sąjungos (ES) teise. Viešieji pirkimai. Intelektualinė ir pramoninė nuosavybė. Įmonių teisė. Bankininkystė. Vertybiniai popieriai. Konkurencijos įstatymo projektas. Lietuvos Vyriausybės nutarimas dėl valstybinės pagalbos kontrolės. Teisės aktų vienodinimas. Aplinkosauga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorijaTeisės šaltinių rūšys. Pirmojo, antrojo, trečiojo Lietuvos Statuto rengimas. Pagrindinės valstybės institucijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) iždas. Karo prievolė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) reformos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistema. Teisinė mintis ir teisės mokslas. Privatinė teisė. Sovietinės teisės Lietuvoje įvedimas 1940-1941 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Bendrieji sovietinės teisės sistemos bruožai Teisininkų rengimas ir teisės mokslas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir jos konstitucinės teisės raida. Teisė nacių okupuotoje Lietuvoje. Civilinės teisės raida. Baudžiamosios teisės plėtra. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (2)Kurso dalykas ir jo studijavimo metodai. Lietuvos istorijos periodizacija. Valstybingumo raidos etapai. Lietuvos iškilimas, Mindaugo centralizuota valstybė, krikštas, karalystė ir tolesnė raida. Pamedės teisyno (1340 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. Teisė iki XIV amžiaus pabaigos. Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisė šaltinis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) perėjimas į luominę monarchiją (XIV – XVI amžius). Visuomeninės santvarkos bruožai (XIV – XVI amžiaus vidurys). Miestiečių teisinė padėtis (XIV – XVI amžiaus vidurys). Valstybinės santvarkos bruožai XIV – XVI amžiuje. Ponų Taryba iki XVI amžiaus. Seimas iki XVI amžiaus vidurio. Teismai iki XVI amžiaus vidurio. Teisės šaltiniai ir jų bruožai (XIV amžius – XVI amžiaus pabaiga). Bendravalstybinės (žemės) privilegijos. Sritinės ir tautinių mažumų privilegijos. Kazimiero teisyno (1468 m.) baudžiamoji teisė ir procesas. I LS(1529) parengimas, išleidimas, bendroji charakteristika. Baudžiamoji teisė ir procesas pagal I Lietuvos statutą. Civilinė teisė ir procesas pagal I–ąjį Lietuvos Statutą. Santuokos teisė pagal I Lietuvos statutą. Visuomeninė santvarka luominėje monarchijoje XVI – XVIII amžiuje. Teismai, jų reforma XVI – XVIII amžiuje. Vyriausiojo Tribunolo įsteigimas ir kompetencija. Valstybiniai Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Liublino unijos. Konstitucinės monarchijos formavimasis XVIII amžiaus viduryje. 1791 m. 05 03 d. konstitucija. Teisės šaltiniai XVI amžiaus II pusė – XVIII amžiaus pabaiga. Napoleono administracinė tvarka Lietuvoje 1812. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 m. Kaizerinės Vokietijos okupacinis rėžimas Lietuvoje 1915 – 1918. Lietuvos tarybos sudarymas ir veikla 1918 – 1919m. Laikinosios konstitucijos ir jų charakteristika (1918, 1919, 1920). Steigiamojo Seimo sušaukimas ir veikla. 1922 m. Lietuvos Konstitucijos bruožai. 1926 m. Valstybinio perversmo pagrindinės priežastys. 1928 m. Lietuvos konstitucijos bruožai. Lietuvos savivaldybės 1918 – 1940 m. 1938m. Konstitucijos bruožai. Lietuvos Seimai ir jų veikos charakteristika. Teisės šaltiniai 1918 – 1940 m. Baudžiamoji teisė ir procesas (1918 – 1940). Civilinė teisė ir procesas (1918 – 1940). Lietuvos teisės mokslas (1918 – 1940). Lietuvos teisininkų rengimas 1918 – 1940. Bandymai atkurti Lietuvos valstybingumą 1941 06 22 – 1941 08 05. Okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimai 1941 – 1953 ir kitos genocido formos. Lietuvos valstybingumo atkūrimas 1990 m. ir konstitucinis jo įtvirtinimas. Lietuvos tarptautinis pripažinimas ir konstitucinė raida. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (4)Pamedės teisyno (1340 metai) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paprotinės teisės ryšiai, galiojimo laikas ir erdvė. Pamedės teisyno baudžiamoji teisė, nusikaltimų rūšys, bausmių sistema, baudžiamojo proceso ypatumai ir stadijos. Nusikaltimų rūšys. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Bausmių sistema. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės kodifikacijos pradmenys Kazimiero teisyne (1468 metais) ir jo galiojimo erdvės. Kazimiero teisyno baudžiamosios teisės bruožai ir teismo proceso ypatumai. Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 metai) rengimas. Antrojo Lietuvos Statuto (1566 metai) rengimas. Trečiojo Lietuvos Statuto (1588 metai) rengimas, paskelbimas ir spausdinimas. Pirmoji laikinoji konstitucija. 1922 metų Lietuvos valstybės konstitucija. Naujo požiūrio į valstybę ir visuomenę įtvirtinimas 1938 metų Lietuvos konstitucijoje. Baudžiamoji teisė. Lietuvos SSRS 1940 metų konstitucija ir jos įgyvendinimas. 1978 metų sovietinė konstitucija. Sovietinės teisės sistema. Civilinės teisės bruožai. Baudžiamosios teisės bruožai. 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo pagrindinės nuostatos, valdžios ir valdymo sistema. Teismo ir prokuratūros vieta valdžios sistemoje. 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (5)Lietuvos valstybės susidarymas. Nelietuviškų žemių prijungimas prie Lietuvos ir jų teisinė padėtis. Feodalų (bajorų) sluoksniai ir jų teisinė padėtis. Dvasininkų teisinė padėtis. Valstiečių kategorijos ir jų padėtis. Miestų kategorijos ir miestiečių teisinė padėtis. Didžiojo kunigaikščio valdžia. Ponų tarybos susidarymas ir jos funkcijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) seimo susidarymas ir jo valdžia. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) centrinės valdymo institucijos (dignitoriai). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vietinio valdymo institutai. Pavietų seimelių atsiradimas ir jų paskirtis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismas iki XVI (16) amžiaus vidurio reformos. XVI (16) amžiaus vidurio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos reforma. Lietuvos Vyriausiojo tribunolo įsteigimas ir jo kompetencija. etuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Kazimiero teisynas. Žemės privilegijų leidimo priežastys, jų reikšmė bajorams. Sričių privilegijų leidimo priežastys. Žemės nuosavybės formos pagal Lietuvos (LT) Statutus. Šeimos teisės bruožai pagal statutus. Nusikaltimai ir bausmės pagal Lietuvos Statutus. Civilinis procesas pagal statutus. Baudžiamasis procesas pagal statutus. Magdeburgo civilinės ir šeimos teisės bruožai. Magdeburgo baudžiamosios teisės bruožai. Teismo procesas pagal Magdeburgo teisę. Liublino unijos priežastys ir akto teisinis įvertinimas. Bendros Lenkijos – Lietuvos valstybinės institucijos. Karalius. Lietuvos atskiros valstybinės įstaigos. 1775 metų Kardinalinės teisės. Nuolatinė taryba. 1791 metų gegužės 3d. Konstitucija. Lietuvos valdymas Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės valdymas Prūsijos sudėtyje. Kaizerinės Vokietijos okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917-1920 metais, 1918 metais ir 1919 metais Laikinosios Konstitucijos. Tarybų valdžios paskelbimas 1919 metais, jos struktūra ir žlugimas. Lietuvos valstybės aparato kūrimas 1918-1920 metais. Steigiamojo Seimo rinkimai. 1920 metų gegužės 15 d. deklaracijos įvertinimas. Skaityti daugiau
......