Šperos.lt > Teisė
Vaiko teisių apsaugos institucijosĮvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Konsultacinė vaikų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento. Tarybos pagrindiniai uždaviniai. Seimo šeimos ir vaiko reikalų komisija. Seimo kontrolieriai. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Tardytojai. Nevyriausybinės organizacijos. Skaityti daugiau
Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimasĮvadas. Ginkluoto konflikto samprata. Vaiko sąvoka ir jo teisės į gynybą įtvirtinimas. Vaikų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose draudimas. Atsakomybė už vaikų panaudojimą ginkluoto konflikto metu. Išvados. Skaityti daugiau
Vaikų pilietybės teisinis reguliavimasĮvadas. Darbo tikslas – kompleksiškai išnagrinėti vaikų pilietybę reguliuojančius šaltinius, vaikų pilietybės teisinių santykių atsiradimo ir pasibaigimo pagrindus, išnagrinėti vaikų teisės į pilietybę išsaugojimo teisinį reguliavimą bei dvigubos pilietybės problematiką vaikų pilietybės požiūriu, išryškinti aktualiausias problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus, palyginti vaikų pilietybės teisinį reguliuotavimą tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse. Pilietybės sąvoka. Pilietybės teisės šaltiniai. Vaiko sąvoka. Įgijimtoji pilietybė. Nacionalinio ir teritorinio principų taikymas. Vaikų pilietybė, kai vienas iš tėvų yra kitos valstybės pilietis. Nesantuokinių vaikų pilietybė. Įvaikintų vaikų pilietybė. Vaikų pilietybės netekimo pagrindai. Teisės į pilietybę išsaugojimo ir pilietybės grąžinimo institutų įgyvendinimas. Išvados. Summary. Priedas (2 psl.). Skaityti daugiau
Vaikų teisių apsaugos institucijosĮvadas. Vaiko teisių konvencija. Pagrindiniai principai. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Vaiko teisių apsaugos institucijų sistema. Vaiko teisių sergėtojai. Nepriklausomų veiksmingų vaiko kaip žmogaus teisių institucijų esminiai bruožai. Santykiai su vyriausybe. Santykiai su parlamentu. Santykiai su vaikais. Santykiai su nevyriausybinėmis organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Vaizdo įrašo fiksavimas kriminalistikojeĮvadas. Kriminalistinės technikos pradmenys. Kriminalistinio vaizdo fiksavimas. Kriminalistinio vaizdo fiksavimo samprata, sistema. Kriminalistikos fotografijos sąvoka, reikšmė, rūšys. Operatyvinės fotografijos būdai. Pagrindiniai kriminalistinės fotografijos tyrimo metodai. Vaizdo įrašas. Vaizdo įrašas ir kiti vaizdo fiksavimo metodai. Kriminalistinės fotografijos ir vaizdo įrašo panaudojimo įforminimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos kanonų (bažnytinė) teisės raida viduramžiaisĮvadas. Kanonų teisės atsiradimas ir raida. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Santuokos kanonų teisėje. Moderniųjų teisės sistemų atsiradimas. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Bažnyčia viduramžių Europoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Valakų reformos reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeniniame ekonominiame gyvenime (2)Įvadas. Valakų reforma. Valakų reformos esmė. Kaimų valdymas. Reforma miesteliuose. Reformos padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymas romėnų teisėjeĮvadas. Valdymo samprata. Valdymo rūšys. Valdymo įgijimas ir pasibaigimas. Corpore et animo. Solo animo (vien valia). Gebėjimas įgyti valdymą. Valdymo įgijimas per tarpininkus. Valdymo praradimas. Valdymo apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Valdžios krizė Lenkijos-Lietuvos valstybėjeXVIIa.pab. ir XVIIIa.pirmos pusės valdžios krizė Lenkijos - Lietuvos valstybėje: karaliaus valdžios silpnumas, pacta conventa, liberum veto teisė. Skaityti daugiau
Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvos RespublikojePowerPoint pristatymas. Apie įstatymų dvasią. Valdžios galių delegavimo ir atskaitomybės schema. Konstitucinio teismo išaiškinimai. Valdžių veikimo sistema. Valdžių atribojimo išimtys. Valdžių bendradarbiavimas įgyvendinamas. Valdžios institucijų priklausomybė nuo politinės pakraipos. Seimas. Seimas (2). Seimas turi įgaliojimus. Kiti Seimo konstituciniai įgaliojimai. Seimo struktūra. Seimo komitetai ir komisijos. Seimo frakcijos. Opozicinės frakcijos. Seimo pirmininkas. Seimo Pirmininkas renkamas. Seimo Pirmininko pavaduotojas. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos tvarka. Inicijavimas. Svarstymas. Priėmimas. Pasirašymas ir paskelbimas. Įsigaliojimas. Parlamentinis apkaltos procesas. Parlamentinis apkaltos procesas 2. Seimo nario konstitucinė padėtis. Individualios Seimo nario teisės. Kolektyvinės Seimo nario teisės. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario pareigos ( Konstitucijoje tiesiogiai neįvardytos). Seimo kontrolieriai. Piktnaudžiavimas. Biurokratizmas. Seimo kontrolierių teisės. Seimo kontrolieriai netiria. Lygių galimybių kontrolierius. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius. Kontrolierius turi teisę. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius galimi sprendimai. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė antikos šalyseAntikos valstybių (Atėnų ir Romos) teisės institucijos ir teisės šaltiniai, Romėnų teisės šaltinių rūšys, Romėnų teisės kodifikavimas. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė Senovės Rytų šalyseĮvadas. Bendrieji Senovės Rytų teisės bruožai. Babilono civilizacija. Politinė Babilono raida. Hamurabio teisyno bendrasis apibūdinimas. Įsakai – mišarum. Babilono visuomeninės santvarkos savitumo įtvirtinimas teisyne. Teismo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė ir teisė. Samprata, požymiai ir funkcijosĮvadas. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės egzistavimo būdai. Valstybės susidarymo teorijos. Valstybės esmė. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos. Funkcijų klasifikavimo kriterijai ir funkcijų rūšys. Valstybės funkcijų sąvoka ir klasifikacija. Valstybės funkcijų įgyvendinimo formos ir metodai. Valstybės formos. Valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Politinis režimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybė kaip viešosios tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto požymiai. Valstybės, kaip subjekto atsiradimas ir išnykimas. Valstybės pripažinimas tarptautinėje teisėje. Valstybės nepripažinimas. Valstybės imunitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės archyvų ir elektroninių dokumentų valdymasValstybės archyvų veiklos Lietuvoje aplinkos analizė. Dokumentų ir archyvų srities teisinis reglamentavimas Lietuvoje 1990−2006 metais. Elektroninių dokumentų valdymas Lietuvoje. Skaityti daugiau
Valstybės atsakomybė už tarptautinės teisės pažeidimusValstybės atsakomybė ir elgesys su užsieniečiais. Vidaus gynybos priemonių išnaudojimas. Valstybės įvykdytas tarptautinės teisės pažeidimas. Veiklos priskyrimas valstybei. Tarptautinio įsipareigojimo pažeidimas. Valstybės atsakomybė dėl kitos valstybės veikos. Aplinkybės, pašalinančios veikos neteisėtumą. Valstybės tarptautinės atsakomybės turinys. Įsipareigojimų, kuriuos nustato bendrosios tarptautinės teisės imperatyvinės normos, sunkūs pažeidimai. Valstybės tarptautinės atsakomybės įgyvendinimas. Atsakomosios priemonės ir ginčų sprendimas. Tarptautinės teisės pažeidimo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (2)Įvadas. "Valstybės biudžetas". Biudžeto sandara. Biudžeto formavimo principai. Valstybės biudžeto pajamos ir asignavimai. Vyriausybės rezervas. Valstybės biudžeto sudarymas, tvirtinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencijaValstybės institucijos samprata ir sistema. Valstybės institucijų klasifikavimo pagrindai, funkcijos ir kompetencija. Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti valstybės institucijos sampratą, jos klasifikaciją bei išanalizuoti valstybės institucijų funkcijas ir kompetencijas. Valstybės institucijos samprata. Valstybės institucijų klasifikacija. Valstybės institucijų funkcijos ir kompetencija. Seimas. Vyriausybė. Prezidentas. Teismai. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorijaTeisės sampratos teorinė ir praktinė reikšmė. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Teisė kaip procesas: trys teisinės būties lygmenys. Teisė kaip kultūros reiškinys. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisės ir valstybės, teisės ir politikos santykis. Valstybė kaip teisės kategorija. Teisės sampratų įvairovė, Teisės sampratų diferenciacija pagal teisės šaltinio pobūdį. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Individualūs teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai. Įstatymai ir įstatymo galią turintys teisės aktai, jų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Teisinės tvarkos hierarchija. Teisės normų aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Teisės sistemos sąvoka, jos skirtumas nuo teisės normų sistemos. Teisės normų sisteminimo poreikis. Teisės normų sisteminimo lygmenys. Teisės normų sistemos sudarymo metodologiniai pagrindai. Teisės šakų katalogas ir bendra jų charakteristika. Teisės sistemos ir teisinės sistemos santykis. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisės aktų kodifikacija. Teisės normų aiškinimas: jo sąvoka, priežastys ir stadijos. Teisės normų prasmė ir reikšmė. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės samprata kaip metodologinis teisės normų aiškinimo pagrindas. Teisės normų aiškinimas kaip teisėkūros aktas. Teisės įgyvendinimo sąvoka. Skirtumas tarp teisnumo ir subjektinės teisės įgyvendinimo. Piliečio ir pareigūno teisinio statuso įgyvendinimo specifika. Teisės taikymas kaip valstybės pagelbėjimas ir kaip teisingumo vykdymas. Teisės taikymo priežastys. Teisės taikymo aktas ir jo struktūra. Teisės taikymo aktų rūšys. Teisės spragos ir jų šalinimas taikant teisės arba įstatymo analogiją. Teisės taikymo principai ir stadijos. Teisinių santykių sąvoka. Bendrieji teisinių santykių požymiai. Teisinio santykio prielaidos: teisiniai faktai ir jų rūšys. Teisinių santykių struktūra: objektas, subjektas ir turinys. Objektinė ir subjektinė teisė. Subjektinės teisės struktūra: pareiga kaip subjektinės teisės struktūros elementas. Teisnumas ir veiksnumas, socialinis veiksnumas. Teisės subjektas ir teisinių santykių subjektas. Teisinių santykių rūšys. Teisėtas elgesys: sąvoka ir rūšys. Teisės pažeidimas. Bendrieji teisės pažeidimo požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Atsakomybė apskritai. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Deliktinė teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Deliktinės teisinės atsakomybės rūšys. Deliktinės atsakomybės taikymo principai. Valstybės deliktinė atsakomybė savo piliečiams. Teisės veiksmingumo sąvoka. Teisinis ir socialinis teisės veiksmingumas, jo kriterijai. Teisinės kultūros sąvoka ir rūšys. Teisinis nihilizmas ir jo priežastys. Skaityti daugiau
Valstybės ir teisės teorija (2)Valstybės ir teisės teorija. Valstybės požymiai. Valstybės funkcijos ir formos. Politinis režimas. Valstybės mechanizmas. Teisės sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos. Užduotys. Teisės normų realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisiniai pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir jos požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Valstybinės valdžios sistema. Administracinė teisė. Viešojo valdymo samprata. Valstybės tarnyba. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji teisė. Aplinkybės šalinančios veikos nusikalstamumą ir baudžiamumą. Pagrindinės bausmės. Bausmės skyrimas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Skaityti daugiau
......