Šperos.lt > Teisė
Europos Sąjungos (ES) institucijos (6)Užduotis. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Parlamentą pateikti peticijas? Nurodykite konkretų Europos Bendrijos (EB) teisės aktą, konkretų straipsnį, kuris suteikia tokią teisę. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos ombudsmeną? Nurodykite konkretų Europos Bendrijos (EB) teisės aktą, konkretų straipsnį, kuris suteikia tokią teisę. Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Komisiją (EK)? Kokiais klausimais Europos Sąjungos (ES) pilietis gali kreiptis į Europos Sąjungos teismines instancijas? Atribokite jų kompetenciją. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos (8)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Parlamentas (EP). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos: išsidėstymas, kompetencija, reikšmė ir aktualumas ir valdymo būdasProfesinių kompetencijų sąrašas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Viešoji politika ir Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) politikos ištakos ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) institucijų sąrangos ypatumai. Europos parlamentas. Europos Sąjungos taryba. Europos komisija. Europos Sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Europos Ekonomikos ir Socialinių reikalų Komitetas. Europos centrinis bankas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Europos sąjungos agentūros. Užsienio reikalų ministras. Europos sąjungos konstitucija. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Summary. Priedai (3). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) Konstitucija: ratifikavimas ir jo problematikaĮvadas. Europos Sąjungos Konstitucija. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos samprata ir jos svarba. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos priėmimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos privalumai ir trūkumai. Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimas. Ratifikavimo sąlygos. Ratifikavimo analizė. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo rezultatai kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos ratifikavimo Seime piliečių nuomonės analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) materialinė teisėEuropos Sąjungos (ES) teisės sistema. Europos Sąjungos teisės prigimtis ir pagrindiniai šaltiniai. Europos Sąjungos teisės viršenybė. Pirminė ir antrinė teisė. "Konstitucinės" sutartys. Antrinės teisės aktų rūšys – reglamentai, direktyvos, sprendimai, rekomendacijos ir nuomonės. Šių aktų paskelbimas, įsigaliojimas, aiškinimas. Tiesioginis Europos Sąjungos (ES) teisės taikymas. Veiksmingumo principas. Valstybių narių atsakomybė už Europos Sąjungos (ES) teisės pažeidimus. Europos Teisingumo teismo bei pirmosios instancijos teismo sprendimai, jų įtaka Europos Sąjungos teisės formavimuisi. Bendrieji teisės principai. Laisvas prekių judėjimas. Muitų sąjungos įkūrimas. Diskriminaciniai ir techniniai prekybos barjerai. Išimtys laisvam prekių judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Darbuotojo apibrėžimas. Darbuotojų teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvas kitų asmenų (ne dirbančiųjų) judėjimas. Išimtys dėl laisvo asmenų judėjimo. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvės sąvoka ir atskyrimas nuo laisvės teikti paslaugas ir laisvo asmenų judėjimo. Įsisteigimo teisės apribojimai. Išimtys, taikomos įsisteigimo teisei ir išimčių pateisinamumo kriterijai. Diplomų pripažinimas. Paslaugų teikimo laisvės sąvoka: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Laisvės teikti paslaugas ribojimai. Reikalavimai profesinei kvalifikacijai, profesinio elgesio taisyklės. Diskriminacijos draudimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas tarp valstybių narių. Konkurencijos teisė. Bendrijos konkurencijos teisės tikslai. Konkurenciją ribojantys susitarimai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susijungimų kontrolė. Komisijos teisės, užtikrinančios konkurencijos taisyklių laikymąsi. Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos sąvoka. Reglamentas 69/2001 ir "de minimis" taisyklė. Valstybės pagalba, kuri yra suderina arba gali būti suderinama su bendrąja rinka. Europos Bendrijos (EB) darbo teisė. Teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų sveikatą ir saugumą. Teisės aktai, įtvirtinantys lyčių nediskriminavimo principą. Savarankiškai dirbančių asmenų lygybė. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinių santykių istorija bei pagrindiniai Asociacijos sutarties bruožai. Europos Bendrijos (EB) ekonominės sutartys su Lietuvos Respublika (LR). Nuostatos dėl laisvo prekių, paslaugų, kapitalo ir dirbančiųjų judėjimo. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė (2)Europos Sąjungos teisės sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės prigimtis ir pagrindiniai jos šaltiniai. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Antrinės teisės aktų rūšys. Reglamentai. Direktyvos. Sprendimai. Nuomonės ir rekomendacijos. Europos Sąjungos šaltiniai Konstitucijos projekte. Išvados. ETT įtaka teisės sistemai. Teisės teorijos (TT) kompetencija ir priimamų sprendimų įtaka. Tiesioginiai ieškiniai. Netiesioginiai ieškiniai. Teisės teorijos (TT) kompetencija Antro ir Trečio ramsčio ribose. Teisės teorijos (TT) padėtis Europos konstitucijos projekte. Išvados. ES bendrieji teisės principai. Bendrijos preferencija. Nediskriminacija. Proporcingumas. Teisėti lūkesčiai ir teisinis tikrumas. Procesinės teisės ir privatumas. NUOSAVYBĖS TEISĖS. Gero administravimo principai. Bendrųjų bendrijos principų naudojimas. Išvados. ES teisės viršenybė ir tiesioginis veikimas. Tiesioginis veikimas ir tiesioginis taikymas. Tiesioginio veikimo sąvoka ir sąlygos. Tiesioginio veikimo raida. Europos sąjungos teisės viršenybės įtvirtinimas. Viršenybės principo raida. Išvados. Valstybių narių atsakomybė. Žalos atlyginimo sąlygos ir būdai. Išvados. Teismų praktika. Variola byla. Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Ekonominės integracijos formos. Romos sutarties nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo. Muitų sąjunga. Išvados. Prekės samprata ir jos atskyrimas nuo paslaugų. Fiskaliniai laisvo prekių judėjimo apribojimai. Muitai. Rinkliavos lygiavertės muitams. Išvados. Kiekybiniai apribojimai bei jų draudimas. Išimtys iš kiekybinių apribojimų draudimo. Diskriminaciniai prekybos barjerai. Diskriminacinių prekybos barjerų pateisinimas pagal Europos Bendrijos (EB) Sutarties 30 straipsnį. Bendrieji apribojimai ir jų išimtys. Eksporto kiekybiniai apribojimai ir priemonės, turinčios lygiavertį poveikį. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Bendroji prekybos politika. Europos Bendrijos vidaus teisės normos. Apsauginės priemonės importo atveju. Dvišaliai bei daugiašaliai susitarimai su trečiosiomis šalimis. Teismo praktika. Bylos faktai. Teismo sprendimas ir argumentacija. Laisvas asmenų judėjimas. ES Pilietybė. Diskriminacijos draudimas pilietybes atžvilgiu. Europos Sąjungos (ES) pilietybės skirtumas nuo nacionalinės pilietybės. Trečiųjų valstybių piliečių ar apatridų statusas. Išvados. Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų judėjimo laisvė įsisteigimo laisvė. Išimtys iš laisvo asmenų judėjimo. Apribojimai dėl visuomeninių interesų, visuomenės saugumo ir sveikatos apribojimai dėl sveikatos. apribojimai dėl viešosios tvarkos. Apribojimai dėl visuomenės saugumo išimtys dėl valstybės tarnybos. Draudžiami laisvo asmenų judėjimo apribojimai. Išvados. Laisvas darbuotojų judėjimas. Teisė į tam tikras įsidarbinimo sąlygas. Kitos teisės. Darbuotojo šeimos narių teisės. Kitų asmenų (ne dirbančiųjų) laisvas judėjimas. Teismų sprendimai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) materialinė teisė (3)Įsisteigimo laisvė. Laisvė teikti paslaugas. Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas. Pirminis ir antrinis įsisteigimas. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimai ir išimčių pateisinimo kriterijai. Diskriminavimo ir kliūčių draudimas. Bandymai pateisinti įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas apribojimus. Išimčių pateisinimo pagrindai, susiję su viešuoju interesu. Įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas ribojimų pateisinimo pagrindų iškėlimas ir jų įvertinimas ETT. Išvados. Laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvė teikti paslaugas. Laisvė gauti paslaugas. Profesinio elgesio taisyklės. Laisvas paslaugų judėjimas ES Konstitucijoje. Išvados. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Teisiniai klausimai. Bylos esmė. Bylos faktai. Klausimai pateikti teismui. ES konkurencijos teisė. Pagrindinės ES konkurencijos teisės sąvokos (ūkio subjektas, atitinkama prekių ar geografinė rinka, rinkos galia). Atitinkama prekės rinka. Atitinkama geografinė rinka. Rinkos galia. Išvados. Konkurenciją ribojantys susitarimai (susitarimai, asociacijų sprendimai, suderinti veiksmai). Sąlygos, kurioms esant susitarimai draudžiami. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Įtakos prekybai sąlyga. Įtaka. Prekyba. Įtakos konkurencijai sąlyga. Konkurencijos sąvoka. Įtakos konkurencijai sąlygos analizė. Žymi įtaka. De minimis taisyklė. Draudžiamų susitarimų tipai. Susitarimai dėl kainų. Susitarimai dėl gamybos ribojimo. Diskriminaciniai susitarimai Kiti susitarimai, ribojantys konkurencija per save. Išvados. Pozityvios ir negatyvios išimčių iš draudžiamų susitarimų sąlygos. Išimčių iš draudžiamų susitarimų bendra charakteristika ir suteikimo tvarka. Pozityviosios sąlygos. Susitarimo duodama nauda turi būti svarbi vartotojams. Negatyviosios išimtys iš draudžiamų susitarimų. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sąvoka, nustatymo etapai (užimamos rinkos dalies nustatymas; konkurencinių sąlygų rinkoje įvertinimas). Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi samprata. Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rūšys. Kelių įmonių dominuojanti padėtis. Teisminė praktika susijusi su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Rinkos struktūrų koncentracija. Reglamento santykis su EB Steigimo sutarties 81 bei 82 straipsniais. Teisingumo Teismo sprendimai. ETT Sprendimas byloje. Teismo sprendimas ir argumentacija. Valstybės pagalbos reglamentavimas. Valstybės pagalbos sąvoka ir formos (tiesioginė ir netiesioginė). Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Valstybės pagalba. Jos apibrėžimas sutartyje. Išraiškos formos. Teisėta valstybės pagalba. Valstybės pagalbos draudžiamumo kriterijai. Komisijos kompetencija vykdyti valstybės pagalbos kontrolę. Išvados. Valstybės pagalbos kontrolės procedūra (reglamentas 659/1999). Pareiga pranešti apie numatomą valstybės pagalbą ir nepranešimo pasekmės. Neteisėtos pagalbos atveju taikomos sankcijos. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendram interesui tarnaujančios įmonės. Įmonės sąvoka. Išimtines teises turinčios įmonės. Bendrajam interesui tarnaujančios įmonės. Išvados. Teisės steigti įmones ar suteikti išmintines teises apribojimas. Draudimas valstybėms narėms. Ribotos išimties suteikimas įmonėms. Komisijos galios prižiūrint ir priimant įstatymines priemones. Teisingumo Teismo sprendimai bylose. Bylos faktai. Teisiniai klausimai. Teismo sprendimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucijaPowerPoint pristatymas. Ombudsmeno institucija. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno institucijos veiklos teisinis pagrindas. Ombudsmeno institucijos ištakos. Kreipimosi į Europos Sąjungos (ES) ombudsmeną tvarka. Kas gali būti paskirtas Europos Sąjungos (ES) ombudsmenu? Kitos ombudsmeno teisės ir garantijos. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno kompetencija. Skundo tyrimo eiga. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno sprendimai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmeno veiklos metodai. Europos Sąjungos (ES) ombudsmenas tiria skundus dėl... Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pilietybė (3)PowerPoint pristatymas. Piliečiai turi daugiausiai teisių valstybėje. Pilietybės idėja pradėta įgyvendinti nuo 1984 metų, kai Fonteblo susirinkusi Europos viršūnių taryba pavedė specialiam komitetui parengti išsamų pranešimą. Tik valstybės pilietybę turintys asmenys naudojasi visomis teisėmis ir laisvėmis, įtvirtintomis šalies konstitucijoje ir įstatymuose. Dauguma valstybių stengiasi vengti dvigubos pilietybės, nes toks asmens teisinis statusas sukelia papildomų problemų tiek valstybei, tiek pačiam asmeniui. Galimi ir tam tikri piliečių teisinės padėties skirtumai. Piliečiai pagal kilmę paprastai negali būti išsiunčiami iš šalies, jiems negali būti atimta pilietybė. Pilietybė dažniausiai apibūdinama kaip tam tikras asmens priklausymas valstybei. Pilietybės principai. Tarptautinėje teisėje pripažįstamas fundamentalus principas. 1997 metų Europos konvencijos dėl pilietybės 3 straipsnyje nustatyta. Kiekvienas asmuo turi teisę į pilietybę. Turi būti vengiama atvejų, kai asmuo yra be pilietybės. Draudžiama atimti pilietybę savavališkai. Pilietybės nepanaikina nei vedybos, nei skyrybos, nei sutuoktinio pilietybės pasikeitimas. Mastricho sutartis dėl Europos Sąjungos (ES) įvedė į Ekonominės Bendrijos (EB) Sutartį "Europos pilietybės" sąvoką. Pagrindinės nuostatos įtvirtintos šiuose Ekonominės Bendrijos (EB) Sutarties straipsniuose. Lygiateisiškumo arba draudimo diskriminuoti asmenį principas. Egzistuoja skirtumas tarp "dirbančiųjų" arba įsidarbinusių asmenų. Pagrindiniai antrinės teisės aktai. Europos Bendrijos (EB) DIR.64/221. Europos Sąjungos (ES) pilietybę reglamentuoja Europos bendrijos steigimo sutarties 17-22 straipsniai. 18 straipsnis. 19 straipsnis. 20 straipsnis. 21 straipsnis. 22 straipsnis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) pirminė ir antrinė teisėEuropos Sąjungos (ES) pirminės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės aktų rūšys. Europos Sąjungos (ES) pirminės teisės galiojimas laike ir erdvėje. Europos Sąjungos (ES) antrinės teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) institucijų priimamų teisės aktų rūšys. Antrinė teisė. Sprendimai. Privalomų teisės aktų paskelbimo tvarka. Teisės aktų vykdymas. Neprivalomi teisės aktai (rekomendacijos ir nuomonės). Iš Europos Sąjungos (ES) Konstitucijos sutarties projekto. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) proporcingumasĮžanga. Apibrėžimai ir apimtis. Precendentinės teisės koncepcijos raida. Principo ribos. Valstybių narių elgesio proporcingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) TarybaEuropos Sąjungos (ES) tarybos veikla. Tarybos darbo organizavimas. Pagrindinės funkcijos. Teisės aktų priėmimas ir pirmininkavimas. Pirmininkavimo Taryboje pranašumai bei trūkumai. Generalinis sekretoriatas. Europos Sąjungos (ES) Tarybos posėdžiai. Balsų pasiskirstymas Europos sąjungos Taryboje. Valstybių narių ekonominės politikos koordinavimas. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) Taryba (2)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) Taryba. Sudėtis. Kompetencija. Veiklos formos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisėEuropos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos teisės sistemos esminiai bruožai. Europos Bendrijos (EB) teisės vieta valstybių narių teisėje. Europos Bendrijos (EB) teisės viršenybės principas ir Lietuvos teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (2)Trumpa Europos Sąjungos (ES) apžvalga. Europos sąjunga. Europos Sąjunga (ES) šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Valstybės narės ir kandidatės. Kalbos. Piliečių teisės. Europos integracija. Europos Sąjungos kūrimosi etapai. Trijų ramsčių modelis. Europos bendrijų teisės sistema. Bendrieji Europos bendrijų teisės principai. Struktūriniai Europos Bendrijų teisės principai. Europos sąjungos institucinė sistema. Pagalbiniai komitetai. Konstitucija Europai. Europos parlamentas. Ministrų taryba. Europos komisija. Audito rūmai. Europos centrinis bankas (ECB). Regionų komitetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas. Europos sąjungos tarnautojų teismas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (3)Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Žemės ūkio politika. Aplinkos apsaugos politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (4)Europos Bendrijos (EB) konkurencijos teisės samprata. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos teisės aktai Tikslai : Integracija; Teisingumas; Efektyvumas. Konkurencinės teisės šaltiniai (įmonėms). Bendrieji konkurencijos teisės principai. Konkurencinės teisės universalumas. Teritorinis konkurencijos teisės mastas. Europos Bendrija ir nacionalinė konkurencijos teisė. Kartelių uždraudimas: EBS 81 str. jo paskirtis ir struktūra. Pagrindiniai kartelių draudimo elementai. Susitarimai, galintys paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Draudžiamų susitarimų pavyzdžiai. Išimčių draudžiamiems susitarimams taikymas: EBS 81(3) str. bendros nuostatos. Individualios išimtys. Grupinės išimtys. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi: EBS 82 str. EBS 82 str. Paskirtis ir struktūra. Dominavimo apibrėžimas. Europos bendrijos konkurencijos teisės reforma. Nauja draudžiamų susitarimų reglamentavimo tvarka. Konkurencijos teisės decentralizacija. Europos komisijos įgaliojimų sustiprinimas. Įmonių susijungimo kontrolė:reglamentas 139/2004EB. Reglamento 139/2004 EB taikymo sritis. Pranešimai dėl koncentracijos ir procesiniai veiksmai. Valstybės pagalbos samprata. Valstybės pagalbos teikimo reguliavimas. Valstybės pagalbos rūšys. Valstybės kontrolės pagalba. Valstybės ir privilegijuotos įmonės EBS 86 str. Bendrosios nuostatos. Specialių taisyklių būtinumas. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisė (5)Bendrijos teisė. Acquis Communautaire. Bendrieji Bendrijos teisės principai. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas. Bendrijos teisės viršenybė. Pirminė teisė: sutartys. Romos sutartis. Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartis. Sujungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Antrinė teisė: Europos Sąjungos institucijų teisės aktai. Reglamentas. Direktyva. Sprendimas. Nuomonė. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūrosĮvadas. Komisijos vaidmuo teisės aktų priėmime. Europos Sąjungos (ES) teisės aktų priėmimo procedūros. Konsultacijos procedūra. Bendradarbiavimas. Bendras sprendimas. Pritarimas. Europos sąjungos teisės aktų priėmimo procesas. Pirmo skaitymo etapas. Antrojo skaitymo etapas. Taikinimas. Trečio skaitymo etapas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės reikalavimai maisto produktamsĮvadas. Darbo tikslai. Išanalizuoti Europos Sąjunga (ES) teisės reikalavimus maisto produktams. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp ES (Europos Sąjungos) šalių. ES (Europos Sąjungos) ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimas. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Išvados. Skaityti daugiau
......