Šperos.lt > Teisė
Kolizinės teisės normosKolizinės normos samprata. Kolizinių normų rūšys. Kolizinės normos struktūra. Kolizinės nuorodos. Kolizinių normų aiškinimas ir taikymas. Skaityti daugiau
Komercinės sutarties teisinė analizėĮvadas. Komercinės pirkimo – pardavimo sutartys. Pirkimo – pardavimo sutarčių subjektai ir įgaliotiniai. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Sutarties objekto kaina. Sutarties šalių įsipareigojimai. Pirkimo - pardavimo objekto apmokėjimo ir atsiskaitymo formos. Sutarties vykdymo terminai. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo vieta. Prekių kokybė ir reklamacijos. Dokumentai. Pakavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Komisijos priemonės prieš valstybes nares, kurios nevykdo savo pareigų pagal Europos Sąjungos (ES) sutartį. Santykis tarp "viešos" ir "privačios" iniciatyvosĮvadas. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 226 straipsnį. Komisijos procedūros etapai. Valstybių narių aiškinimasis ir gynyba dėl pažeidimų. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 227 straipsnį. Veiksmai prieš valstybes nares pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 228 straipsnį. Santykis tarp "viešos" ir "privačios" iniciatyvos. Kokie valstybių veiksmai gali būti nagrinėjami? Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (4)Įvadas. Analizė. Nusikaltimų sfera informacinių technologijų įtakoje yra išplečiama. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo vieta. Informacinių technologijų produktai tampa nusikaltimo įrankiu. Iškyla naujų priemonių būtinybė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje. Kuriasi specializuotos institucijos kovai su nusikalstamumu. Kuriama atitinkama įstatyminė bazė. Technologinio "underground‘o" atstovų tipologija. Hacker‘iai. Phreaker‘iai. Carder‘iai. Cracker‘iai. Warezman‘ai. Virus-maker‘iai. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuteriniai nusikaltimai (5)Kompiuterinių nusikaltimų sąvoka ir rūšys. Tarptautiniai susitarimai. Kibernetinių ir kompiuterinių nusikaltimų sąvoka ir rūšys. Privatumo pažeidimai. Ekonominio pobūdžio nusikaltimai. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai. Su turiniu susiję pažeidimai. Kompiuteriniai nusikaltimai Lietuvoje. Kompiuteriniai nusikaltimai pagal 1961 metų baudžiamąjį kodeksą. Kompiuterinis sukčiavimas. Kompiuterinis turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu. Kompiuterinis rinkimų ar referendumo rezultatų klastojimas. Kompiuteriniai nusikaltimai autorių teisėms. Nekriminalizuotos pavojingos veikos. Kompiuteriniai nusikaltimai pagal 2000 metų Baudžiamąjį kodeksą. Kompiuterinės informacijos sunaikinimas ar pakeitimas. Kompiuterinės programos sunaikinimas ar pakeitimas. Kompiuterinės informacijos pasisavinimas ir skleidimas. Nekriminalizuotos pavojingos veikos. Kompiuteriniai nusikaltimai intelektinei nuosavybei. Kompiuteriniai nusikaltimai, susiję su vaikų pornografija. Skaityti daugiau
Kompiuterinių programų teisinė apsaugaĮžanga. Teisiniai informacijos aspektai. Intelektinio turto apsauga. Kompiuterinės programos sąvoka. Kompiuterinės programos - kūrybinės veiklos rezultatas. Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai. Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga. Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Programos naudojimas. Teisių į kompiuterinę programą gynimas. Kolektyvinė turtinių teisių apsauga. Autorinės teisės galiojimo laikas. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje. Apie piratavimą. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterių programų teisinė apsaugaĮžanga. Kompiuterinės programos kaip autorinės teisės objektas. Kompiuterinės programos sąvoka. Kompiuterinės programos, kaip kūrybinės veiklos rezultatas. Autorinės teisės taikymas kompiuterinėms programos. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos subjektai. Teisių į kompiuterinę programą apsauga. Autorinė teisinė kompiuterinių programų apsauga. Autoriaus asmeninės neturtinės ir turtinės teisės. Programos naudojimas. Teisių į kompiuterinę programą gynimas. Kolektyvinė turtinių teisių apsauga. Autorinės teisės galiojimo laikas. Kompiuterinių programų teisinės apsaugos reglamentavimas tarptautinėje teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
KoncesijaKoncesijos samprata. Koncesininkų apmokėjimas, teisinė apsauga ir garantijos. Koncesija. Koncesijos atlygis. Koncesininkų apmokestinimas. Muitų lengvatos. Koncesininkų nuosavybės teisė. Koncesijos objektai ir veiklos sritys ir ribojimai. Koncesijos objektais Lietuvos Respublikoje gali būti. Koncesijos suteikimo principai ir tvarka. Koncesijos suteikimo principai. Koncesijos suteikimo tvarka. Koncesijos konkursai ir jų organizavimas. Koncesijos konkursas. Koncesijos sandoris. Būtinosios koncesijos sandorio sąlygos. Sandorio šalys. Privalomi koncesijos sutarties reikalavimai. Koncesijos sutarties pasibaigimas ir nutraukimas. Skaityti daugiau
Konkurencijos tarybos veiklaĮvadas. Konkurencijos taryba. Tarybos nariai. Konkurencijos tarybos naujoji administracijos struktūra ir funkcijos. Lietuvos respublikos konkurencijos tarybos nuostatai. Bendrosios nuostatos. Konkurencijos tarybos uždaviniai ir funkcijos. Konkurencijos tarybos teisės ir pareigos. Konkurencijos tarybos struktūra ir darbo organizavimas. Lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimas. Finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Konkurencijos politika Lietuvoje šiandien. Konkurencijos įstatymas. Koncentracija. Nesąžininga konkurencija. Konkurencijos taryba. Ūkio subjektams taikomos sankcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucija. Viešasis administravimasKonstitucija-pagrindinė konstitucinės teisės raiškos forma. Kolektyvinės sutarties samprata, šalys ir turinys. Viešojo administravimo teisėtumo užtikrinimo būdai. Viešojo administravimo. Kontrolė, jos uždaviniai, pagrindiniai principai ir rūšys. Teismo kontrolinės funkcijos viešajame administravime. Turto perleidimo esant sąlygai išlaikyti iki gyvos galvos sąvoka. Esminės sutarties. Sąlygos ir sutarties forma. Sutarties nutraukimas. Skaityti daugiau
Konstitucinės teisės įtaka kitoms teisės šakoms (2)Įvadas. Konstitucinė teisė kaip atskira teisės šaka. Konstitucinės teisės įtakojantis pobūdis. Išvados. Skaityti daugiau
Konsulinių įstaigų funkcijosĮžanga. Konsulinių įstaigų bendrieji bruožai. Konsulinių įstaigų funkcijos. Subjektai. Atskiros konsulinių pareigūnų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kontinentinis šelfasĮvadas. Kontinentinio šelfo statusas. Kontinentinio šelfo sąvoka. Pagrindinių kontinentinį šelfą reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų ištakos ir apžvalga. Teismų sprendimų įtaka kontinentinio šelfo teisinio režimo raidai. Kontinentinio šelfo režimas pagal 1982 metų Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) jūrų teisės konvenciją. Pakrantės valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kitų valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kontinentinio šelfo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Kontinentinis šelfas ir jo režimasĮžanga. Kontinentinio šelfo raida. Tarptautinių konvencijų reguliuojančių kontinentinio šelfo klausimus apžvalga. 1958 metų Ženevos konvencija dėl kontinentinio šelfo. 1982 metų Jungtinių tautų jūrų teisės konvencija. Kontinentinio šelfo klausimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kontrabandos tyrimo metodikaPowerPoint pristatymas. Pradėjus IT yra keliami šie uždaviniai. Aptikus kontrabandą yra nustatomos įtariamų asmenų grupės, jų buvimo vieta. Liudytojais, priklausomai nuo kontrabandos rūšies, gali būti. Kontrabandos gabenimo formos. Gabenant per muitinės postus. Dažniausi kontrabandos slėpimo būdai. Kontrabandos bylose yra naudojama operatyvinė informacija. Ji yra dviejų rūšių. "Prekybos apyvartos" kontrabanda. Versijos. Skaityti daugiau
Korupcija ir viešieji pirkimai. Tyrimo ypatumaiĮvadas. Korupcija. Viešieji pirkimai. Korupcija ir viešieji pirkimai. Tyrimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcija. Korupcija aukštojoje mokyklojeKorupcijos teoriniai aspektai. Samprata. Rūšys. Priežastys ir pasekmės. Kova su korupcija. Kovos su korupcija Lietuvoje ir Latvijoje analizė. Teisinės bazės analizė. Antikorupcinių institucijų veikla. Antikorupcinių tyrimų analizė. Aukštųjų mokyklų subjektų santykis su korupcija. Korupcijos sampratos aukštosiose mokyklose. Korupcijos prevencijos kryptys. Skaityti daugiau
Kosminės erdvės teisinė samprataKosminės erdvės samprata. Kosminės erdvės teisinis režimas. Kosminės erdvės ribų nustatymas. kosminės ir oro erdvės delimitacija. Dangaus kūnų, esančių kosminėje erdvėje teisinė padėtis. Kosminių objektų teisinė padėtis kosminėje erdvėje. Kosminių objektų ekipažų narių teisinė padėtis. Valstybių bendradarbiavimas įgyvendinant veiklą kosminėje erdvėje. Atsakomybė už pažeidimus tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę. Išvados. Skaityti daugiau
Kovos su korupcija būdai LietuvojeĮvadas. Korupcijos apibrėžimas. Kovos su korupcija priemonės. Priemonių prieš korupciją efektyvumas. Nacionalinė kovos su korupcija programa. Išvados. Skaityti daugiau
Krėvos sutartis (1385 metai) ir jos teisinis įvertinimasĮžanga. Dėstomoji dalis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkijos karalystė iki Krėvos sutarties sudarymo. Pagrindinės Krėvos sutarties priežastys. Krėvos sutartis ir jos padariniai. Teisinis Krėvos sutarties įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......