Šperos.lt > Teisė
Pagrindinių teisės šakų bendra charakteristikaTeisės sistema. Teisinės sistemos komponentai. Teisės normos ir jų sisteminimas. Teisės šakos samprata ir jos atsiradimo būdai. Teisės šakos ir jų bendroji charakteristika. Teisės šakų santykiai teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Papročiai tarptautinėje teisėjeĮžanga. Tarptautinės teisės šaltiniai. Paprotys tarptautinėje teisėje. Tarptautinis paprotys kaip visuotinės praktikos, pripažintos teisine norma, įrodymas. Kur ieškoti paprotinės teisės egzistavimo įrodymo. Pasikartojimo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Papročio nustatymas tarptautinėje teisėjeĮvadas. Papročio sąvoka ir reikšmė tarptautinėje teisėje. Objektyvusis elementas ("bendroji praktika"). Psichologinis paprotinės teisės formavimosi elementas (opinio iuris). Išvados. Skaityti daugiau
Paprotinė teisėĮvadas. Paprotinė teisė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK). Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Paprotys tarptautinėje teisėjeĮžanga. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka ir pagrindiniai bruožai. Tarptautinė teisinė atsakomybė. Paprotinių teisės normų įtaka tarptautinės teisinės atsakomybės institutui. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Parlamento teisėKonstitucijos samprata (Konstitucinio Teismo jurisprudencijos pagrindu). Konstitucinių įstatymų samprata (Konstitucinio teismo jurisprudencijos pagrindu). Seimo statuto, kaip teisės akto, ypatumai. Seimo, kaip Tautos atstovybės, konstitucinė koncepcija. Seimo funkcijos, Seimo veiklos nepertraukiamumas. Seimo nario laisvo mandato konstitucinė samprata. Reikalavimai asmeniui, kuris gali būti renkamas seimo nariu. Konstitucinės nuostatos "nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei" turinys. Konstitucinės nuostatos "nebaigęs atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" turinys. Seimo nario imunitetai. Seimo nario darbinės veiklos apribojimai. Seimo struktūros nustatymo konstituciniai pagrindai. Seimo frakcijos: formavimas, veiklos tvarka, teisės. Seimo komitetai: sudarymas, veiklos tvarka, teisės. Seimo laikinosios tyrimo komisijos: sudarymas, veiklos tvarka, įgaliojimai. Seimo įgaliojimai Vyriausybės formavimo procese. Nepasitikėjimas Vyriausybe, jo pareiškimo tvarka. Paklausimas ministrui Pirmininkui, ministrui. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos įgyvendinimo tvarka. Įstatymų projektų svarstymas Seimo komitetuose; "pagrindinio" komiteto funkcijos, teisės. Įstatymų pasirašymas, jų paskelbimas, įsigaliojimas. Seimo nario įgaliojimų pasibaigimo konstituciniai pagrindai. Seimo nario mandato panaikinimas apkaltos proceso tvarka. Skaityti daugiau
Pasaulinės teisinės sistemosPowerPoint pristatymas. Teisinės sistemos samprata. Pasaulio teisinių sistemų žemėlapis. Civilinė teisė. Civilinės teisės šaltiniai. Prancūzijos civilinis kodeksas. Angloamerikiečių (bendroji) teisė. Angloamerikiečių teisės sistemos šaltiniai. Anglijos teisės šaltiniai. JAV teisės šaltiniai. Religinė teisės sistemos. Islamo teisė. Islamo teisės šaltiniai. Koranas. Induizmo teisė. Induizmo teisės šaltiniai. Skaityti daugiau
Patentų teisė: išradimų teisinės apsaugos aspektai – išradimų rūšys, patentabilumo kriterijaiĮvadas. Išradimas kaip patentų teisės objektas. Išradimo samprata ir esmė/ Sprendimai, nelaikomi išradimais. Išradimų rūšys. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Išradimo lygis. Pramoninis pritaikomumas. Patentabilumo kriterijų nustatymo aspektai. Lietuvoje pagal PĮ bei Europos patentų tarnybos pagal EPK. Patento savininko teisės. Patento savininko samprata. Patento savininko teisių turinys. Patento savininko išimtinių teisių ribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Patentų teisės normosPatentų teisės normos. Patentas. Patentų teisės požymiai. Patentabilumo kriterijai. Naujumas. Neakivaizdumas. Pramoninis pritaikomumas. Patento atsiradimo istorija. Feodalinės privilegijos. Piktnaudžiavimas patentais. Patentų priešininkai. Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos įkūrimo prielaidos, tikslai, uždaviniai. Patentų teisės normų reikšmė šiandien. Skaityti daugiau
Patentų teisės normos (2)Įvadas. Patentų teisės kūrimosi istorija. Patentų teisės samprata ir normos. Patento esmė ir paskirtis. Patentų teisės bruožai. Patentabilumo kriterijai. Patentų teisės teisinis reglamentavimas. Patentų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Patentų teisės šaltiniai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Patentų teisės šaltiniai, subjektai, objektai. Patento savininko teisės, jų gynimo būdai. Tarptautinė patentų registravimo sistemaĮvadas. Patento samprata. Nacionalinė patentų sistema. Teisės paduoti paraišką subjektai. Pareiškėjų profesionalaus atstovavimo būtinumas ir galimybė. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Mokesčių skaičiavimo esminiai principai ir mokėjimo tvarka. Patentų išdavimo procedūra. Nacionaliniai ginčai. Protesto pareiškimas. Paraišką nagrinėjančių institucijų veiksmų apskundimo galimybė ir institucijos. Vidutinė patento įgijimo trukmė. Patento savininko teisės. Europos patento galiojimas Lietuvos teritorijoje. Europos patentų organizacijos misija. Europos patentų sistema. Europos patentų konvencija (EPK). Europos patento paraiškos padavimo tvarka. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Patentų išdavimo procedūra. Europos ginčai. Protesto pareiškimas. Mokesčių apskaičiavimo esminiai principai ir tvarka. Europos ir nacionalinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Tarptautinė patentų registravimo sistema. Paraišką sudarantys dokumentai ir jų padavimas. Patentų išdavimo procedūra. Nacionalinė, Europos ir tarptautinė patentų sistemos. Privalumai ir trūkumai. Išvados ir rekomendacijos. Summary. Skaityti daugiau
Paveldėjimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statutuoseĮvadas. Statuto atsiradimas. I–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimo teisė statute. Statuto reikšmė. II–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimas statute. III–asis Lietuvos statutas. Paveldėjimo teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų kaupimo bendrovėsApie pensijų kaupimo sistemą. Apie pensijų kaupimo sistemą. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, jei ketinate dalyvauti pensijų sistemos reformoje? Įmokos. Išmokos. Priežiūra. Pensijų kaupimo bendrovės. Pensijų fondo veiklos priežiūra. Palyginimas dviejų fondų. Skaityti daugiau
Petras Leonas - sociologinės teisės sampratos Lietuvoje pradininkasPetras Leonas - sociologinės teisės sampratos Lietuvoje pradininkas. Įžanga. Petro Leono asmenybė. Petro Leono tritomis. II – ojo tomo dalis "Sociologijos pakaitos". Skaityti daugiau
Petras Leonas, jo darbaiPetras Leonas. Biografija. Petro Leono mokslinė kūryba. Skaityti daugiau
Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema tarptautinėje teisėjeĮvadas. Darbo tikslas – trumpai apžvelgti piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problemas tarptautinėje teisėje bei galimus šių problemų sprendimo būdus. Diplomatinių imunitetų ir privilegijų samprata bei tikslas. Diplomatinių privilegijų ir imunitetų skirstymas. Piktnaudžiavimo privilegijomis ir imunitetais problema ir galimi sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Piliečių teisinė padėtis Lietuvos KonstitucijoseĮvadas. 1922m. Konstitucija. 1928m. Konstitucija. 1938m. Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugąĮvadas. Tikslas yra išnagrinėti Lietuvos Respublikos piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises ir pareigas užtikrinant aplinkos apsaugą. Pagrindiniai aplinkos teisės šaltiniai. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Orhuso konvencija. Visuomenės dalyvavimas. Teisė gauti informaciją apie aplinką. Teisė kreiptis į teismus. Išvados. Skaityti daugiau
Pilietybė. AtostogosPilietybės samprata. Pilietybės įgijimas ir netekimas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Pilietybės netekimas. Atostogos, jų rūšys. Atostogų suteikimo tvarka. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos, kasmetinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos, tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Pilietinės visuomenės kultūra ir tradicijos vaidmuoĮvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Bendras kultūros kontekstas. Pilietinės visuomenės samprata. Tradicijos samprata ir jos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
......