Šperos.lt > Teisė
Teisė ir valstybė. Teisės atsiradimas ir teisinio reguliavimo kilmėTeisė ir valstybė. Valstybės funkcijos. Valstybės formos. Žmogaus asmuo ir valstybė. Valstybės valdžia. Valstybės mechanizmas. Vyriausybės tarnyba. Teisės atsiradimas ir teisinio reguliavimo kilmė. Teisės skirstymas. Teisės funkcijos. Teisė norminio reguliavimo sistemoje. Įstatymų klasifikacija. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Prezidento dekretai. Vyriausybės nutarimai. Teisės mokslas. Teisės interpretacija. Teisės aktų sisteminimas. Teisės normos ir jų rūšys. Teisės normų klasifikavimas. Teisės sistema. Teisiniai (juridiniai) faktai. Skaityti daugiau
Teisė kaip civilizacijos reiškinysĮvadas. Teisės atsiradimas ir jos raida. Teisės raida. Teisė – vystantis civilizacijai. Senovės teisė ir jos bruožai. Antikos teisė. Atėnų teisė. Romėnų teisė, jos bruožai ir kodifikacija. Svarbiausi romėnų teisės raidos bruožai. Teisė viduramžiais. Teisė viduramžių vakarų Europoje. Genčių (tautų teisė). Barbarų teisė ir barbarų įstatymai. Salijų įstatymas (Lex Salica). Baudžiamoji teisė Salijų įstatyme. Anglosaksų genčių teisė. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonų teisės šaltiniai. Romėnų teisė viduramžiuose. Romėnų teisės atgimimas . Romėnų teisės suvokimas ir perėmimas. Karalių vaidmens teisės vystymosi raida. Teisė viduramžių Rytų Europoje. Bizantijos teisė. Naujos ir naujausios teisės istorija. Išvada. Skaityti daugiau
Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenysĮvadas. Teisės teorijos samprata. Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys. Teisės lygmenų formulavimas. 1 Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės idėjos prie teisės normos. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų sistema. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normos prie teisinių santykių. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys (2)Įvadas. Trys teisės kaip proceso ontologiniai lygmenys. Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisei derinti skirtos Europos (Asociacijos) sutarties nuostatosĮvadas. Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos teisės derinimas rengiantis narystei Europos Sąjungoje bei į ją įstojus. Santykių, kurie derinami, srities ir suderinamumo lygio nustatymas. Laikotarpis iki stojimo į Europos Sąjungą (ES). Padėtis Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos respublikos įmonių teisės derinimas su Europos bendrijos įmonių teise. Pagrindinės nacionalinės įmonių teisės suderinamumo su Europos Bendrijos (EB) teise problemos. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su acqui communautaire. Europos Sąjungos (ES) bendrovių teisė. Aplinkos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Aplinkosaugos problemoms jokių sienų nėra. Teisės derinimą reglamentuojančios Europos (asociacijos) sutarties nuostatos. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisės derinimas mokesčių srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėjų asmens neliečiamumo garantijosĮžanga. Teisėjų asmens neliečiamumo garantijos. Imunitetas nuo baudžiamosios atsakomybės. Imunitetas nuo civilinės atsakomybės. Viešoji atsakomybė kontinentinės teisės sistemos valstybėse. Viešoji atsakomybė bendrosios teisės sistemos valstybėse. Viešoji civilinė atsakomybė Lietuvoje. Drausminė teisėjų atsakomybė. Skaityti daugiau
TeisėkūraĮvadas. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka ir tikslai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai. Teisėkūros juridinė technika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas LietuvojeĮvadas. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektas. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūra Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos Savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Tarptautinių sutarčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Peticijų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas Lietuvoje (2)Įžanga. Teisėkūra. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros paskirtis, tikslai. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Teisėkūros procedūra. Teisėkūros stadijos. Lietuvos Respublikos Prezidentas teisėkūros procese. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas Lietuvoje (3)Įvadas. Teisėkūros principai. Teisėkūros procedūra ir stadijos. Įstatymų leidybos technika. Įstatymo požymiai ir struktūra. Teisės norma ir įstatymo straipsniai. Įstatymo logika, stilius ir kalba. Pozityviosios teisės spragos ir jų šalinimo būdai. Teisėkūros reglamentavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir valstybėTeisės ir valstybės santykis. Valstybės konstitucinė sąranga ir jos nustatymas. Valdžių padalijimo principas. Teisėsaugos institucijų samprata ir sistema. Teismai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo vieta valdžių sistemoje. Hipotekos įstaigos ir jų įgaliojimai. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūra, jos uždaviniai ir funkcijos. Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) Policijos struktūra ir uždaviniai. Advokatūra. Notariato samprata. Teisės samprata. Termino "teisė" daugiareikšmiškumas. Trys teisinės būties lygmenys. Teisės paskirtis ir veikimas. Teisės funkcijos. Teisės principai. Teisinio reguliavimo sąvoka ir priežastys. Teisinio reguliavimo objektas (sritis). Teisinio reguliavimo metodas. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros stadijos. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Projekto registravimas ir svarstymas seimo komisuose ir komitetuose. Įstatymų projekto svarstymas seimo posėdyje. Įstatymo priėmimas. Įstatymo pasirašymas ir paskelbimas. Teisės šaltiniai (formos). Baudžiamosios teisės (BT) dalykas, metodas, samprata. Socialinės normos: sąvoka ir rūšys. Pagrindinis valstybės įstatymas ir jo pamatinės nuostatos. Skaityti daugiau
Teisėkūra. Teisėkūra LietuvojeĮvadas. Teisėkūros samprata ir esmė. Teisėkūra kaip valstybinio reguliavimo priemonė. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai Lietuvoje. Teisėkūros rūšys Lietuvoje. Teisėkūros procesas Lietuvoje Įstatymų leidyba. Kitų teisės normų leidyba. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai. Lietuvos respublikos prezidento dekretai. Kitų Lietuvos respublikos institucijų teisiniai aktai. Lietuvos teisėkūros perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros (juridinė) technikaĮžanga. Teisėkūros juridinės technikos samprata. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros technikos taisyklių rūšys. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros juridinė technikaĮžanga. Teisėkūros juridinė technika. Norminiai teisės aktai. Pagrindiniai principai ruošiant norminius teisės aktus. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros juridinės technikos rūšys. Išoriniai teisės aktų tvarkymo taisyklės. Teisės normų reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Formuluojant teisės normas naudojami trijų rūšių terminai. Bendrieji ne teisės terminai. Bendrieji teisės terminai. Specialieji teisės terminai. Terminų vienareikšmiškumas. Teisės terminijos vienovė. Santykinis teisės terminų pastovumas kaip jų vienareikšmio suvokimo sąlyga. Teisės kalbos ekonomiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros principaiĮvadas. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros procesas Lietuvos parlamenteTeisėkūros samprata, pagrindiniai jos principai. Konstitucija, Konstitucinio Teismo vaidmuo ir teisėkūra. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Seimo narių įstatymų iniciatyvos teisė. Vyriausybės galimybės teisėkūros procese. Prezidento galios teisėkūros procese. Piliečių galios įtakoti įstatymų leidybą. Teisėkūros stadijos ir projekto svarstymas skubos tvarka. Projekto pateikimas. Svarstymas pagrindiniame komitete. Svarstymas ir priėmimas Seimo plenariniame posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas skubos ir ypatingos skubos tvarka. Lietuvos teisėkūros problemos po Nepriklausomybės atkūrimo. Išeitys, perspektyvos. Skaityti daugiau
Teisėkūros rūšys: įstatymų leidyba, poįstatyminių teisės aktų teisėkūra, individualių teisės aktų teisėkūraĮvadas. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros elementai. Veiksniai, įtakojantys teisėkūrą. Teisėkūros procesas paremtas principais. Teisėkūros etapai, stadijos. Teisės aktų rūšys. Teisėkūros rūšys išskiriamos remiantis šiais kriterijais. Teisėkūros rūšys. Įstatymų rūšys. Individualių aktų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros samprataĮvadas. Teisėkūros apibrėžimas. Teisėkūros funkcijos, tikslai. Teisėkūros požymiai. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros juridinė technika. Teisėkūros vertingumas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisėkūros samprata ir būdaiPowerPoint pristatymas. Teiginys. Teisės pradžia. Teisėkūros samprata. Termino "teisėkūra" prasmės. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Originalioji teisėkūra. Referendumo samprata. Referendumo požymiai. Priimtų aktų speciali juridinė galia. Referendumų rūšys. Sankcionuota teisėkūra. Teisėkūros stadijos ir procedūros. Teisėkūros stadijos. 1 stadijos procedūros. 2 stadijos procedūros. Skaityti daugiau
Teisėkūros samprata, principai. Juridinė technikaĮvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti teisėkūros sampratą, teisėkūros principų svarbą, juridinės technikos ypatumus. Teisėkūros samprata. Teisėkūros principai. Teisėtumo (konstuticingumo) principas. Demokratiškumo ir viešumo principas. Humanizmo arba žmogiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Teisinės patirties panaudojimo principas. Sisteminio požiūrio principas. Planavimo principas. Socialinio kompromiso principas. Kompetencijos reikalavimo principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Aktų kūrimo technikos tobulinimo principas Jurdinė technika. Juridinės technikos taisyklės. Juridinei technikai keliami reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
......