Šperos.lt > Teisė
Socialiniai ir teisiniai aspektai Lietuvos paprotinėje teisėjeĮvadas. Darbe apžvelgiama papročio svarba visuomenėje, kuri buvo perduodama iš kartos į kartą. Teisinis paprotys. Teisės teorija. Teisės samprata. Papročiai ir tradicijos. Lietuvių šeimos papročiai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Socialinio aprūpinimo pašalpos, skirtos šeimai remtiĮvadas. Socialinio aprūpinimo Lietuvoje pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo skiriamos pašalpos. Bedarbių rėmimo pašalpos. Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Pašalpos suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais bei kitos išmokos. Kitos socialinės pašalpos. Valstybinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus. Invalidų socialinės integracijos pašalpos. Pašalpos mirties atveju. Pašalpos kariškiams ir jiems prilygintiems asmenims bei jų šeimos nariams. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis aprūpinimasSocialinio aprūpinimo (SA) samprata. Socialinio aprūpinimo, socialinės saugos ir socialinės rūpybos sąvokų panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės (SAT) reguliavimo dalykas. Socialinio aprūpinimo teisės ir gretutinių teisės šakų (CT, DT, fint, ŠT ir medicininės) sąveika, reguliavimo santykių panašumai ir skirtumai. Socialinio aprūpinimo teisės metodų ypatybės. Socialinio aprūpinimo teisės ištakos. Socialinio aprūpinimo dviejų būdų istorinės ištakos ir jų atspindėjimas Lietuvos Respublikos Socialinio aprūpinimo teisėje. Socialinio aprūpinimo formos. Socialinio aprūpinimo rūšys. Socialinio draudimo samprata. Valstybinio socialinio draudimo rūšys. Sveikatos draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Invalidumo draudimas. Senatvės draudimas. Aprūpinimas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Socialinio aprūpinimo išmokų ir Socialinio aprūpinimo paslaugų klasifikacija. SAT funkcijos, jų reikšmė ir klasifikacija. SAT šaltinių teisinė prigimtis. SA teisiniai santykiai. Juridiniai faktai socialinio aprūpinimo teisėje. Pensijos sąvoka ir rūšys. Valstybinio socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos sąvoka ir išmokėjimo sąlygos. Socialinio draudimo senatvės pensijos pagrindinė ir papildoma dalys. Senatvės pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mokėjimas pensininkams, turintiems draudžiamųjų pajamų. Invalidumo pensijos. Invalidumo grupės. Valstybinės socialinio draudimo invalidumo pensijos apskaičiavimas ir dydis. Našlių ir našlaičių pensijos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti našlių pensiją. Našlaičių teisinės garantijos aprūpinant juos pensijomis. Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo terminai ir kilusių ginčų sprendimo ypatybės. Valstybinių pensijų sąvoka ir rūšys. Pareigūnų aprūpinimo valstybinėm pensijom ypatumai. Šalpos (socialinės) pensijos. Mokslininkų pensijos. Nukentėjusiųjų asmenų pensijos. Prezidento valstybinė pensija. I ir II laipsnio valstybinės pensijos. Pensijinio aprūpinimo 1991-2001 metų reformavimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo sąvoka. Socialinio aprūpinimo pašalpų klasifikacija. Pašalpos, mokamos iš socialinio draudimo lėšų. Pašalpos, mokamos iš valstybės biudžeto. Ligos pašalpa. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. Motinystės pašalpa. Motinystės (tėvystės) pašalpa. Socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimas. Socialinio draudimo pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Socialinės pašalpos sąvoka. Asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą. Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas. Valstybės pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, sąvoka ir rūšys. Vienkartinė pašalpa kūdikiui gimus. Šeimos pašalpa. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau. Vaiko globos pašalpa. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Našlaičio stipendija. Pašalpa našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams įsikurti. Pašalpų skyrimo ir mokėjimo ypatybės. Socialinio aprūpinimo paslaugų sąvoka ir rūšys. Vaikų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Nusenusių piliečių išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Invalidų išlaikymas socialinio aprūpinimo įstaigose. Socialinio aprūpinimo lengvatų samprata. Socialinio aprūpinimo kompensacijų samprata. Skaityti daugiau
Socialinių garantijų administracinė teisinė funkcijaĮvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Socialinės apsaugos sistemų klasifikavimas. Socialinės apsaugos teisės funkcijos. Vidinės funkcijos. Išorinės funkcijos. Socialinės apsaugos srities santykių teisinis reguliavimas. Socialinės apsaugos ir administracinės teisės santykis. Socialinės apsaugos administravimas. Funkcinė decentralizacija. Teritorinė decentralizacija. Valstybinio socialinio draudimo valdymo sistema. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valstybinės socialinio draudimo pensijos. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija. Valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Valstybinio socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensija. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinių teisės normų samprata ir klasifikacijaĮvadas. Socialinių normų samprata. Socialinių teisės normų klasifikavimo principai. Teisinis paprotys socialinių normų struktūroje. Papročių ir moralės santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Specialieji teismaiĮvadas. Specialiųjų teismų samprata ir jų pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos administracinių teismų kompetencijos ypatumai. Administracinių teismų kompetencijai priskirtinos bylos. Apygardos administracinių teismų kompetencija. Išskirtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Išvados. Priedas: administracinio teismo struktūra. Skaityti daugiau
Specialisto ir eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teismeMagistro darbas iš baudžiamojo proceso teisės disciplinos. Įžanga. Eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Eksperto statusas baudžiamajame procese; Eksperto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Ekspertizės atlikimas teisme ir eksperto apklausa; Procesiniai eksperto dalyvavimo teisme ypatumai pagal užsienio valstybių įstatymus. Specialisto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme: Specialisto statusas baudžiamajame procese; Specialisto dalyvavimas teisminiame bylos nagrinėjime; Teismo pavedimų specialistui vykdymas ir specialisto apklausa. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Specialių žinių samprata ir esmėSpecialiosios žinios. Apibrėžimas. Specialių žinių grupės. Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo proceso kodekse numatytos trys specialių žinių taikymo formos. Specialisto kompetencija. Eksperto kompetencija. Skaityti daugiau
Specialiųjų atašė institutasĮvadas. Specialiųjų atašė sąvoka. Specialiojo atašė skyrimas ir atšaukimas. Specialiojo atašė funkcijos. Specialiojo atašė materialinis aprūpinimas, privilegijos ir imunitetai. Lietuvos Respublikos gynybos atašė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų tyrimų tarnybos vaidmuo teisėsaugos institucijų sistemojeĮvadas. Aplinkybės, kuriomis buvo priimtas sprendimas įkurti Specialiųjų tyrimų tarnybą. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisinis statusas. Specialiųjų tyrimų tarnybos skirtumas nuo kitų teisėsaugos institucijų. Išvados. Skaityti daugiau
Sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje (ES)Esminių veiklos principų nustatymas. Esminių veiklos principų nustatymas ir sutartys. 235 straipsnis. 100 ir 100a straipsniai. 220 straipsnis. Esminių veiklos principų nustatymo procesas. Teisės aktų priėmimas. Darbo pasidalijimas. Tradicinė procedūra. Konsultavimo procedūra. Taikinimo procedūra. Bendradarbiavimo procedūra. Skaityti daugiau
Statybos rangos sutartisĮžanga. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Statybos rangos sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos sutarčių sudarymo principaiĮvadas. Kainų politika ir tikslai. Kainų politikos esmė ir tikslas. Kainų politikos rūšys. Kainų nustatymo metodai. Įvairių kainų politikos metodų taikymo prielaidos. Kainos nustatymas orientuojantis į paklausą. Kainų nustatymas orientuojantis į konkurencijos lygį. Konkurencinė situacija rinkoje. UAB "Gensina" ir jos konkurentų produkcijos kainų analizė. Išvados. Naudota literatūra (19). Skaityti daugiau
Statybos teisė (4)Įžanga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" trumpa analizė. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kelių sanitarinės apsaugos zonos. Geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos, rezervinė, bei sanitarinė apsaugos zonos. Navigacijos ženklų, naudojamų Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste bei valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, veikimo zonos. Aerodromų ir karo aviacijos bazių apsaugos zonos. Elektros linijų apsaugos zonos. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos. Kuro tiekimo bazių, degalinių ir kietojo kuro cechų apsaugos zonos. Dujotiekių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų pilstymo stočių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų degalinių apsaugos zonos. Suskystintųjų dujų balionų sandėlių zonos. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Gyvulininkystės, paukštininkystės ir žemės ūkio įmonių pastatų sanitarinės apsaugos zonos. Kurortų apsaugos zonos. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos drėkinimo sistemos kiaulininkystės įmonių bei ūkinių kiaulininkystės kompleksų ir fermų skysto mėšlo filtratui ir atskirų objektų nutekamiesiems vandenims utilizuoti. Naudingųjų iškasenų telkiniai. Karstinis regionas. Molėtų astronomijos observatorijos apsaugos zona. Miško naudojimo apribojimai. Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje. Vandens telkiniai. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Pelkės ir šaltinynai. Natūralios (užliejamosios ir sausminės)pievos bei ganyklos. Akmenynai. Rekreacinės teritorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Draustiniai. Rezervatų apsaugos zonos. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Kietųjų buitinių atliekų sąvartynai ir sanitarinės apsaugos zonos. Pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemio apsauga. Valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsaugos zonos. Valstybės sienos apsaugos objektų, įrenginių veikimo ir apsaugos zonos. Radiolokacinių stočių apsaugos zonos. Krašto apsaugos objektų įtakos zonos. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos teisės pagrindaiUžduotis: Buvęs dvylikos butų gyvenamas namas rekonstruojamas į sveikatingumo centrą, pristatant priestatą ir ketvirtą aukštą. Sprendimas. Skaityti daugiau
Statybos teisinis reguliavimas ir problemosĮvadas. Tikslas apžvelgti svarbiausius teisės aktus, kurie reglamentuoja statybų procesą, apibrėžti statybos teisinius santykius bei jų turinį. Statybų teisinis reguliavimas. Statybos teisės šaltiniai. Konstitucija. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Normatyvinių statybos dokumentų sistema. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių objektai. Teisinių statybos santykių subjektai. Statybos leidimas. Teisinis statinių projektavimo reguliavimas. Statinio projekto rengimas. Statinio projekto derinimas ir tvirtinimas. Teisinis statybos proceso reguliavimas. Statybos rangos sutarties teisiniai santykiai. Vartojimo statybos rangos sutarties ypatybės. Techninė ir autorinė statinio statybos priežiūra. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinio nugriovimas. Statybos teisės subjektų teisinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialioji atsakomybė pagal darbo teisę. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Teisinio reguliavimo problemos. Skaityti daugiau
Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika 2002-2009 metaisSavarankiskas rasto darbas. Įvadas. Darbo užmokestis. Statutinis valstybės tarnautojas. Statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio analizė ir dinamika. Pareiginė alga. Priedai ir priemokos. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Subjektinė teisėĮvadas. Subjektinės teisės samprata. Subjektinės teisės struktūra. Pareiga – autentiškas subjektinių teisių šaltinis. Subjektinės teisės požymiai. Subjektinė ir objektyvioji teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Susisiekimo ūkio valdymas (2)Susisiekimo ūkio valdymo samprata. Lietuvos geležinkelių transportas. Oro transportas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandenų transportas. Automobilių transportas. Bevariklis transportas. Kelių ūkio valdymas. Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas. Skaityti daugiau
Sutarčių teisė tarptautinėje teisės sistemojeSutarčių teisės tarptautinėje teisės sistemoje. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas, registravimas ir paskelbimas. Sutarčių galiojimas ir negaliojimas. Sutarčių aiškinimas. Tarptautinių sutarčių pasibaigimas. Išvados. Skaityti daugiau
......