Šperos.lt > Teisė
Teisminės valdžios sistema LietuvojeĮvadas. Teisminė valdžia. Teismų rūšys Lietuvoje. Bendrosios kompetencijos teismai. Administracinės jurisdikcijos teismai. Konstitucinis teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo (teisėjo) vaidmuo, užtikrinant administracinių teisės aktų ir veiksmų teisėtumąValstybinio valdymo teisėtumo užtikrinimas teisinėje valstybėje. Kontrolės ir priežiūros santykis. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo ypatumai. Teisminė vykdomosios valdžios kontrolė ir jos ribos. Teismo atskiroji nutartis. Administracinės teisės pažeidimų bylų teisminis nagrinėjimas. Konstitucinio teismo kontrolė. Skaityti daugiau
Teismo ekspertizės požymiai, papildoma ir pakartotinė ekspertizėsĮvadas. Teismo ekspertizės samprata ir reikšmė. Teismo ekspertizės požymiai. Teismo ekspertizių klasifikavimas. Pasirengimas skirti ekspertizę. Papildoma ekspertizė. Pakartotinė ekspertizė. Teismo ekspertizės aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo psichiatrijaTeismo psichiatrijos sąvoka, objektas, uždaviniai, istorija. Psichinės sveikatos priežiūra Lietuvoje. Psichikos funkcijos. Suvokimas ir jo sutrikimai. Psichikos ligonių teisės ir psichikos ligonių įstatymas. Mąstymas ir jo sutrikimai. Nepakaltinamumas ir jo kriterijai. Mąstymo sutrikimų sindromai. Ribotas pakaltinamumas ir jo taikymas Baudžiamajame kodekse. Emocijos ir jų sutrikimai. Neveiksnumas ir jo kriterijai. Emocijų sutrikimo sindromai. Motorikos (judesių) sutrikimai. Simptomai ir sindromai. Ribotas veiksnumas, sąvoka ir taikymas. Teismo psichiatrinė ir kitų ekspertizių atlikimo organizavimas Lietuvoje. Protinis atsilikimas, jo rūšys ir pasireiškimo sindromai. Teismo psichiatro įvertinimas. Ambulatorinė teismo psichiatro ekspertizė, jos atlikimo tvarka, terminai ir apiforminimas. Šizotopinis sutrikimas, jo požymiai ir teismo psichiatro įvertinimas. Stacionarinė teismo psichiatro ekspertizė, jos atlikimo tvarka, terminai ir apiforminimo tvarka. Alkoholinis delyras, jo simptomai ir sindromai bei gydymo principai. Teismo psichiatro įvertinimas. Neakivaizdinė ir pomirtinė teismo psichiatro ekspertizė, jų paskyrimo ir atlikimo tvarka. Alkoholinė haliucinozė ir paranoidas, jų formos ir teismo psichiatro įvertinimas. Ekspertų teisės ir pareigos. Procesinis veiksnumas. Galvos smegenų trauma. Pakaltinamumas ir nepakaltinamumas. Nepakaltinamumo kriterijai. Psichiatro sutrikimai vartojant psichoaktyviasias medžiagas. Priklausomybės ligos ir jų teismo psichiatro įvertinimas. Juridinis nepakaltinamumo kriterijus. Alkoholinės kilmės psichiatrijos sutrikimai ir teismo psichiatrijos įvertinimas. Veiksnumas ir neveiksnumas. Seksualiniai sutrikimai ir teismo psichiatro įvertinimas. Asmenybės sutrikimai, priežastys ir formos. Teismo psichiatro įvertinimas. Apsimetimas, jų rūšys, nustatymas. Šizofrenija, paplitimas, priežastys, formos, eiga, gydymo principai. Teismo psichiatro įvertinimas. Globa, jos steigimo ir atšaukimo tvarka. Kliedesiniai sutrikimai ir jų psichiatrinis įvertinimas. Rūpyba, jos tikslai, steigimas ir atšaukimas. Šizoafektiniai sutrikimai, formos, gydymo principai jų psichiatrinis vertinimas. Teismo psichiatrijos ekspertizės uždaviniai BP ir CT. Priverčiamosios medicinos priemonės (PMP), jų rūšys ir tikslai. Atmintis ir jos sutrikimai. Priverčiamasis stacionarinis gydymas (priežiūra) bendro stebėjimo sąlygomis. Dėmesys ir jo sutrikimai. Priverčiamasis stacionarinis gydymas sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis. Valia ir jos sutrikimai. Teismo psichiatrinė ekspertizė BK, rūšys ir forma. Jos organizavimas, skyrimo pagrindas ir klausimai. Sąmonė ir jos kiekybiniai sutrikimai. Teismo ir psichologijos ekspertizės. Kompleksinė teismo ekspertizė. Klausimai, į kuriuos atsako šios ekspertizės. Intelektas ir jo sutrikimai bei rūšys. Priverčiamasis stebėjimas ambulatorinėmis sąlygomis. Potraukiai ir jų sutrikimai. Skaityti daugiau
Teismo psichiatrija (2)Įžanga. Silpnaprotystės sindromai. Atminties sutrikimai. Dėmesys ir jo sutrikimai. Šizofrenija. Asmenybės sutrikimai. Teismo psichiatrinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo sprendimų vykdymas Belgijos KaralystėjeĮžanga. Bendri bruožai. Vykdomojo dokumento ir sprendimo priėmimo procedūra. Esminės ieškinių sąlygos. Vykdymo objektai. Arešto galiojimo terminai. Areštų apskundimas. Belgijos ir Lietuvos bendradarbiavimas vykdant teismo sprendimus. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo sprendimų vykdymo institucinė istorinė raidaĮvadas. Tikslas - šiuo darbu siekiama apžvelgti antstolio statuso raidą Lietuvoje. Istorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Padėtis tarpukario laikotarpiu. Antstolių institucinė reforma. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Padėtis atkūrus Nepriklausomybę. Nepriklausomybės atkūrimo teismo antstolių veiklą reglamentavo. Teismo antstolių sistema yra savarankiška. Sprendimų vykdymas XVI-XIX amžiuje. Teismo sprendimų vykdymo procesas iki 1529 metų. 1387 metų seniausias rašytinis Lietuvos teisės šaltinis. Vykdymo procesas 1529–1840 metais. 1529 metų Pirmojo Lietuvos Statuto priėmimo privilegijos. Antrasis ir Trečiasis Statusas. Vykdymo procesas 1840 – 1918 metų. Vykdymo procesas 1918- 1940 metų. Vykdymo procesas 1940- 1990 metų. Vykdymo procesas po 1990 metų. Vykdymo procesas 2003 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų kompetencija ir teismo sudėties ypatumaiĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Teismų kompetencijos raida. Jurisdikcinė kompetencija. Jurisdikcinės kompetencijos sąvoka, esmė. Jurisdikcinės kompetencijos rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Priskirtinumas. Sąvoka. Rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Teismingumas. Sąvoka. Rūšys. Rūšinis. Teritorinis. Funkcinis. Teismo sudėtis. Teismo sudėties esmė Civiliniame procese. Rūšys. Vienasmenė. Kolegiali. Teismo sudėties nušalinimo institutai. Pagrindai. Tvarka. Pasekmės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metaisĮvadas. Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Teismų reforma Lietuvoje. Konstitucinis teismas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teismų sistemaLietuvos Respublikos teismų sistema, administracinių teismų sistema, teismų savivalda, bylos. Kaip žinoti, į kurį administracinį teismą reikia kreiptis? Per kiek laiko reikia kreiptis į administracinį teismą? Kokia forma yra teikiamas skundas administraciniam teismui? Ar kreipiantis į administracinį teismą reikia mokėti žyminį mokestį? Ar galima apskųsti apygardos administracinio teismo sprendimą? Į ką būtų galima kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos socialiai remtiniems asmenims? Reikalavimai asmeniui, siekiančiam tapti Vyriausiojo administracinio teismo ar Apeliacinio teismo teisėju. Skaityti daugiau
Teismų sistema (2)Teisminės valdžios paskirtis ir samprata. Teismų organizavimo ir veiklos principai. Bendros kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Teismų veiklos principai. Teismo sprendimo apskundimo tvarka. Specialiosios kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų sistema (3)Įvadas. Lietuvos teismų istorija. Teismai Lietuvos Respublikoje. Bendros nuostatos. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Bendri reikalavimai keliami teisėjams. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teismų klasifikacija. Lietuvos respublikos apylinkių teismai. Lietuvos respublikos apygardų teismai. Apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo teisėjų paskyrimas. Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiojo teismo teisėjų skyrimas. Teisėjų senatas. Konstitucinis teismas. Administraciniai teismai. Apygardų administraciniai teismai. Vyriausiasis administracinis teismas. Bylų nagrinėjimas teisme. Teisėjų atleidimas, pašalinimas, drausminė atsakomybė. Teismų taryba ir visuotinis teisėjų susirinkimas. Teismų tarybos kompetencija ir sudėtis. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų sistema ir jų jurisdikcijaTeismo sąvoka. Lietuvos teismų sistemos istorinė apžvalga: Teismų sistema 1918 - 1933 m., Teismų sistema 1933 - 1940 m., Sovietų Lietuvos teismų sistema, Nacių okupaciniai teismai 1941 - 1944 m. Dabartinė Lietuvos Respublikos teismų sistema: Apylinkių teismai, Apygardų teismai, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos aukščiausiasis teismas, Specializuoti teismai, Apygardų administraciniai teismai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų sistema LietuvojeĮvadas. Iš teismų istorijos. Lietuvos teismų sistema po nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos Respublikos teismai ir jų steigimas. Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkių teismai. Apygardų teismai. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos Respublikos Administraciniai-specializuoti teismai. Apygardų administraciniai teismai. Lietuvos vyriausias administracinis teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų sistema Lietuvoje 1918 – 1940 metaisĮvadas. Trijų pakopų teismas. Civilinės teisės bruožai 1918-1940 metais. Baudžiamosios teisės bruožai 1918-1940 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Teisnumas ir veiksnumas (2)Teisnumas ir veiksnumas. Fizinių asmenų teisnumas. Fizinių asmenų veiksnumas, santykis su teisnumu. Fizinių asmenų riboto veiksnumo ir neveiksnumo samprata. Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Terminų bendrosios nuostatos, ieškinio senatisTermino apibrėžimas. Termino pradžia. Metais ir mėnesiais skaičiuojamo terminai. Savaitėmis skaičiuojamo termino pabaiga. Oficialių švenčių ir ne darbo dienų įskaitymas. Veiksmų atlikimas paskutinę termino dieną. Termino teisinė reikšmė. Ieškinio senaties samprata. Ieškinio senaties terminai. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino pradžia. Ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmės. Ieškininės senaties termino sustabdymas. Ieškinio senaties terminas pasikeitus. prievolės asmenim. Išvados. Skaityti daugiau
Terminuotojo indėlio sutarties teisinė analizėĮvadas. Terminuotojo indėlio sutarties teisinė analizė. Skaityti daugiau
Terorizmas (6)Įvadas. Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos. Terorizmo sąvoka ir jos reikšmė. Terorizmo priežastys. Terorizmo rūšys. Terorizmas kaip krizė. Terorizmo grėsmės kaip krizės valdymas. Krizių valdymas Lietuvoje. Grėsmės nacionaliniam saugumui ir konkretūs pavojai žmogaus teisėms. Terorizmas ir demokratija. Teismo vaidmuo kovoje su terorizmu. Nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių bei laisvių pusiausvyra. Terorizmas ir "neordinarių" priemonių kovojant su juo panaudojimas. Terorizmas ir veiksmai, nukreipti prieš valstybes, remiančias terorizmą. Scesija ir terorizmas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Teroristinių veikų dalykas – nekalti žmonės. Teroristinių veikų objektyvioji pusė – smurtas. Ideologiniai teroristinių veikų motyvai. Kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos priemonių įtaka pabėgėlių apsaugai. Skaityti daugiau
Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimasĮvadas. Terorizmas ir žmogaus teisių pažeidimai. Terorizmas kaip reiškinys. Terorizmo rūšys. Kova su terorizmu, išsaugant žmogaus teises. Išvados. Skaityti daugiau
......