Šperos.lt > Teisė > Teisės kursiniai darbai
Teisės kursiniai darbai

(188 darbai)

Teisės pažeidimas. Teisinė atsakomybėĮvadas. Teisės pažeidimų esmė. Teisės pažeidimų rūšys. Teisinė atsakomybė. Teisės atsakomybės veikimas. Teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimo samprataĮvadas. Teisės pažeidimo samprata. Teisės pažeidimo esmė, sąvoka, požymiai ir rūšys. Teisės pažeidimo sudėtis. Sankcijos taikymas teisinės atsakomybės institute. Teisės pažeidimo ir sankcijos taikymo sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės principo turinysĮžanga. Teisės principų sampratos aiškinimas. Teisės principų turinio atskleidimo šaltiniai. Teisės principų rūšys. Bendrieji principai. Tarpšakiniai principai. Šakiniai principai. Teisės institutų principai. Teisės principų funkcijos, taikymas. Teisės principų taikymo taisyklės ir jų turinio interpretavimo ypatumai. Skaityti daugiau
Teisės reikalingumas individuiĮvadas. Teisės socialinio veiksmingumo taškai. Teisės funkcijos. Teisės ir laisvės santykis. Paklusnumo teisei fenomenas. Visuomenės interesai ir asmeninė autonomija. Žmogaus teisės ir jų istorinė raida. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės sampratų įvairovėĮvadas. Teisės terminas. Teisės samprata. Teisės požymiai. Teisė, kaip kultūros samprata. Teisės, kaip tautos kultūros, samprata. Teisės, kaip "lašo jūroje", samprata. Teisės, kaip religijos, samprata. Teisės, kaip nepasiekiamos idėjos, samprata. Teisės, kaip valstybės politikos, samprata. Teisės, kaip "to, ką daro teismai", samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės sistemos samprata ir struktūraĮžanga. Teisinės sistemos samprata, struktūra. Pagrindinės pasaulinės teisės sistemos (tradicijos). Teisės principai. Teisės normų sistema. Pagrindinės teisės šakos ir jų bendra charakteristika. Viešoji ir privačioji teisė ir jų išskyrimo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės spragosĮvadas. Spragų samprata, jų atsiradimo priežastys. Teisės spragos. Teisės spragų šalinimo būdai. Teisinio reguliavimo spragos. Civilinio proceso kodekso spragų pildymo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės šaltiniai: sąvoka ir pagrindinės rūšysĮvadas. Darbo tikslas bus panagrinėti tik pagrindines jų rūšis, apibrėžiant kiekvieno iš jų sąvoką, skiriamuosius bruožus, ypatybes, taip pat išanalizuoti teisės šaltinio sąvoką, jos daugiareikšmiškumą, problematiką. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinio kilmė. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinio sąvokos daugiareikšmiškumas ir problematika. Teisės šaltinis ir teisės forma. Teisės šaltinių klasifikavimas ir pagrindinės jų rūšys. Teisės šaltinių klasifikavimo pagrindai. Kontinentinės ir anglosaksiškosios teisinės sistemos santykis su teisės šaltiniais. Pagrindinės teisės šaltinių rūšys. Konkrečios teisės šaltinių rūšys teisės doktrinoje. Teisės šaltinių hierarchija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės taikymas ir jo vieta įgyvendinant teisęĮvadas. Teisės taikymo sąvoka. Teisės taikymo atvejai. Teisės normų taikymo požymiai. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo aktas. Skiriamieji teisės taikymo akto ir bendrieji teisės normų akto požymiai. Teisės taikymo akto struktūra. Teisiniai santykiai. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisėsaugos institucijos. Teisminė valdžia. Teismų sistema. Prokuratūra. Prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Advokatūra. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Policija. Policijos sistema ir uždaviniai. Policijos funkcijos. Notariatas. Notaras ir notariatas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės taikymas ir jos vieta įgyvendinant teisęĮžanga. Teisės taikymas-kaip vienas iš teisės realizavimo. Teisės taikymo požymiai. Teisės taikymo pagrindinės stadijos. Teisės taikymo aktas. Teisės spragos ir jų šalinimas. Teismo procesas, kaip teisės taikymas. Teismas, kaip pagrindinis teisės taikymo subjektas. Teisės taikymo analizės aspektai. Teisėjo vaidmuo taikant teisę. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės taikymo stadijosĮvadas. Darbo tikslas - aptarti teisės taikymo sampratą, tikslus, principus, panagrinėti kiekvienos teisės taikymo stadijos ypatumus. Teisės taikymo stadijos. Teisės taikymo samprata. Teisinės bylos faktinių aplinkybių nustatymas ir įvertinimas – pirmosios teisės taikymo stadijos. Teisės normos aiškinimas – atskira teisės taikymo stadija. Baigiamoji teisės taikymo stadija. Teisės taikymo tikslas ir principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorija (13)Įvadas. Papročių ir moralės atsiradimas. Teisė ir papročiai. Teisingumas ir moralė. Teisingumo principai. Teisė ir moralė. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. Teisinis elgesys teisinės kultūros kontekste. Asmenybės socializacija ir teisė. Moralė ir teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės teorijos dalykas. Ką nagrinėja teisės teorija?Įžanga. Teisės teorija - socialinis mokslas. Vieta socialinių mokslų sistemoje; Vieta teisės mokslų sistemoje. Istorinis teisės teorijos vystymasis. Senovės Roma. Viduramžiai/ Naujieji laikai. XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. XX amžius. Teisės teorijos ir teisės sampratos santykis. Teisinė idėja. Teisės norma. Teisiniai santykiai. Gnoseologinis teisės teorijos aspektas. Formalusis teisės tyrimo aspektas. Aksiologinis (vertybinis) aspektas; Sociotechninis aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės žinių taikymas praktikos metuTeorinė užduotis. Atstovavimas civiliniame procese. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas. Proceso dalyviai. Procesinių dokumentų samprata ir rūšys. Ieškinio samprata, reikšmė, rūšys. Ieškinio elementai. Atsakovo intereso gynimo būdai: priešinis ieškinys, atsikirtimas į ieškinį. Paruošiamieji dokumentai, jų rūšys ir turinys. Taikos sutarties sudarymo tvarka. Apeliacinio skundo padavimo ir priėmimo tvarka ir terminai. Teismo įsakymo išdavimo tvarka. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų. Praktinė užduotis. Ieškinio dėl priteisimo projektas. Ieškinio dėl pripažinimo projektas. Ieškinio dėl teisinių santykių modifikavimo projektas. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo projektas. Pareiškimo dėl juridinio fakto nustatymo projektas. Skundo dėl antstolio veiksmų projektas. Apeliacinio skundo projektas. Atsiliepimo į ieškinį, skundą projektas. Skaityti daugiau
Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltiniaiĮvadas. Teisės šaltiniai. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų samprata. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltinių sąvoka. Teisėsaugos institucijų ir finansų įstaigų kurso šaltinių klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėtvarka LietuvojeĮvadas. Teisėtvarkos istorija. Lietuvos teisės ištakos. Prieškario Lietuvos teisėsaugos sistema. Teisėsaugos institucijos. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Antstoliai ir jų veikla. Hipoteka. Nacionalinių teismų administracija. Lietuvos Respublikos Prokuratūra. Teisingumo ir Vidaus Reikalų. Ministerijos, Valstybės Saugumo Departamentas. Nusikaltimus tiriančios institucijos. Advokatūra ir notariatas. Nusikalstamumo Lietuvoje analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės rūšysTeisinės atsakomybes rūšys, Administracinės atsakomybės samprata. Pagrindiniai administracinės atsakomybės bruožai, Baudžiamoji atsakomybė, Civilinė atsakomybė, Drausminė atsakomybė, Administracinės, baudžiamosios, civilinės ir drausminės atsakomybių palyginimai. Skaityti daugiau
Teisinės atsakomybės rūšys (2)Įžanga. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės rūšys. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinės atsakomybės požymiai ir principai. Civilinė atsakomybė. Civilinės atsakomybės sąvoka. Civilinės atsakomybės pagrindiniai požymiai. Civilinės atsakomybės pagrindinės rūšys ir tikslai. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios atsakomybės samprata. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai. Administracinė atsakomybė. Administracinės atsakomybės samprata ir nuobaudos. Administracinės atsakomybės ypatumai. Drausminė atsakomybė. Civilinės, baudžiamosios, administracinės ir drausminės atsakomybės palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės jurisdikcijos problema elektroninėje erdvėjePdf byla. Įvadas. Istorija. Teisinis reguliavimas elektroninėje erdvėje. Jurisdikcija elektroninėje erdvėje ir baudžiamoji atsakomybė. Konvenciją dėl elektroninių nusikaltimų. Jurisdikcijos baudžiamojoje teisėje teoriniai pagrindai. Teritorinio principo neigimas: Minesotos atvejis. Teritorinio principo neigimas: tarnybinės stoties teorija. Tarptautinės erdvės teorija. Lietuvos respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso nuostatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros santykisĮžanga. Teisinė sąmonė: teisinės sąmonės sąvoka; teisinės sąmonės sandara; teisinės sąmonės rūšys. Teisinės sąmonės ir teisinės kultūros sąveika (santykis). Išvados. Skaityti daugiau
...