Šperos.lt > Teisė
Europos Sąjungos (ES) teisės sistemaKompetencijų sąrašas. Įvadas. Bendrijos teisė. Principai ir apibrėžimas. Šaltinai, bruožai. Acquis communautaire. Bendrijos teisės tiesioginis galiojimas ir viršenybė. Bendrijų sutartys. Paryžiaus sutartis. Romos sutartys. EEB steigimo sutartis. Euratomo steigimo sutartis. Susijungimo sutartis. Suvestinis Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrijos teisės normų leidyba. Institucijų teisės aktai. Direktyvos. Reglamentas. Sprendimas. Nuomonės. Rekomendacija. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniaiPowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (1) . Antriniai šaltiniai. Kiti šaltiniai . Europos Sąjungos (ES) teisės šaltiniai (2) . Direktyvos. Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (1). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (2). Europos Sąjungos (ES) diskriminacinės teisės vystymasis (3). Teisių gynimo būdai (1) . Tiesioginis direktyvų taikymas. Tiesioginis direktyvų taikymas (2). Tiesioginis direktyvų taikymas (3). Tiesioginis direktyvų taikymas (4). Netiesioginis direktyvų taikymas (1). Netiesioginis direktyvų taikymas (2). Netiesioginis direktyvų taikymas (3). Kreipimasis į Europos teisingumo teismą. Kreipimasis į Europos teisingumo teismą (2). Valstybės atsakomybė dėl žalos. Valstybės atsakomybė dėl žalos (2). Europos komisijos informavimas (1). Europos komisijos informavimas (2). Komisijai galima rašyti tiesiogiai ir informuoti apie pažeidimus. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktaiĮvadas. Bendrieji teisės principai ir žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje (ES). Europos Bendrijos (EB) politika pagrindinių žmogaus teisių srityje. Europos Teisingumo Teismo ginamos pagrindinės teisės. Europos Sąjungos (ES) konstitucija ir pagrindinių teisių chartija. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos bendrovių teisė (pagal trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB ir šeštąją Tarybos direktyvą 825/891/EEB)Įžanga. Europos Sąjungos bendrovių teisė. Trečioji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo. Taikymo sritis. Prijungimas. Sujungimas. Prijungimas prie bendrovės, kuri turi ne mažiau kaip 90 proc. prijungiamos bendrovės akcijų. Kiti veiksmai prilyginami bendrovių jungimui. Šeštoji Tarybos Direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo. Skaidymas įgyjant. Skaidymas steigiant naujas bendroves. Skaidymas vykdant teisminės institucijos priežiūrą. Kitos, skaidymui prilyginamos, procedūros. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pagrindinės institucijosĮžanga. Europos Sąjungos pagrindinės institucijos. Jų funkcijos, kompetencija bei sudėtis schematiškai. Europos Viršūnių Taryba. Europos Viršūnių Tarybos darbas. Europos Komisija. Europos Komisijos darbas. Europos Parlamentas. Europos Parlamento darbas. Teisingumo Teismas. Teisingumo Teismo darbas. Europos audito rūmai. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos socialinės politikos principų įgyvendinimas lygių galimybių srityLygios galimybės Europos Sąjungoje. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo ypatumai Europos Sąjungoje (ES). Lyčių lygybė Lietuvoje. Homoseksualumas Europos Sąjungoje (ES): teisinis narių pasirengimas užtikrinti lygybę. Nyderlandai. Lietuva. Skaityti daugiau
Europos sąjungos teisinė sistemaSąvokos. Laisvo prekių judėjimo pagrindiniai principai. Muitų mokesčiai ir rinkliavos turinčios lygiavertį poveikį. Vidaus mokesčiai. Lygiaverčio poveikio priemonės. Kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Steigimosi laisvė. Tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Steigimosi laisvei reikšmingos bylos. Steigimosi rūšys. Paslaugų laisvė. Ribojimų sąvoka. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos teisingumo teismasEuropos Sąjungos teisingumo teismas. Europos Teisingumo Teismo struktūra. Teisingumo Teismo imunitetas. Europos Teisingumo Teismo procesas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos socialinės chartijos pagrindinės teisėsDarbo tikslai. 1 straipsnis: teisė į darbą. 2 straipsnis: teisė į tinkamas darbo sąlygas. 3 straipsnis: teisė į sveikas ir saugias darbo sąlygas. 4 straipsnis: teisė į teisingą atlyginimą. 5 straipsnis: teisė jungtis į organizacijas. 6 straipsnis: teisė į kolektyvines derybas. 7 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į apsaugą. 8 straipsnis: dirbančių moterų teisė į motinystės apsaugą. 9 straipsnis: teisė į profesinį orientavimą. 10 straipsnis: teisė į profesinį rengimą. 11 straipsnis: teisė į sveikatos apsaugą. 12 straipsnis: teisė į socialinę apsaugą. 13 straipsnis: teisė į socialinę paramą ir medicinos pagalbą. 14 straipsnis: teisė naudotis socialinės rūpybos tarnybos paslaugomis. 15 straipsnis: neįgaliųjų teisė į savarankiškumą, socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime. 16 straipsnis: šeimos teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 17 straipsnis: vaikų ir paauglių teisė į socialinę, teisinę ir ekonominę apsaugą. 18 straipsnis: teisė dirbti mokamą darbą kitų šalių teritorijoje. 19 straipsnis: darbuotojų migrantų teisė į apsaugą ir paramą. 20 straipsnis: teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį darbo ir profesijos reikalais nediskriminuojant dėl lyties. 21 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultaciją. 22 straipsnis: teisė dalyvauti nustatant ir gerinant darbo sąlygas bei darbo aplinką. 23 straipsnis: teisė į apsaugą darbo sutarties nutraukimo atveju. 24 straipsnis: darbuotojų teisė ginti savo reikalavimus darbdaviui bankrutavus. 25 straipsnis: teisė į orumą darbe. 26 straipsnis: pareigų šeimai turinčių darbuotojų teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį. 27 straipsnis: darbuotojų atstovų teisė į apsaugą įmonėje ir jiems palankių sąlygų sudarymą. 28 straipsnis: teisė į informaciją ir konsultacijas tada, kai atliekamos grupinio atleidimo procedūros. 29 straipsnis: teisė į būstą. Skaityti daugiau
Europos Tarybos (ET) direktyvosĮvadas. Lietuva – Europos Tarybos (ET) narė. Tautinių mažumų klausimas Europos Taryboje (ET). Lietuva ir Europos taryba šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Europos teisingumo teismas (ETT) ir Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)Europos teisingumo teismas (ETT). Europos teisingumo teismo (ETT) sudarymas. Reikalavimai teisėjams. Generaliniai advokatai. Teismo procesas. Pirmos instancijos teismas, jo kompetencija. Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT). Teismo kompetencija. Žmogaus teisių apsaugos mechanizmo reforma. Europos žmogaus teisių teismo kompetencija. Komitetai. Kolegija. Didžioji kolegija. Bylų nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teisme procedūra. Skaityti daugiau
Europos Teisingumo teismo ir Europos žmogaus teisių teismo panašumai ir skirtumaiPowerPoint pristatymas. Apibrėžimas. Funkcijos. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą. Ieškinys dėl įsipareigojimų neįvykdymo. Ieškinys dėl panaikinimo. Ieškinys dėl neveikimo. Ieškinys dėl žalos atlyginimo. Ieškiniai pagal arbitražinę išlygą. Tarnautojų ieškiniai. Struktūra. Procedūra. Skundo priimtinumas. Sprendimai. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisėsĮvadas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių istorinė raida. Bendra žmogaus teisių istorinė raida. Žmogaus teisių istorinė raida Lietuvoje. Žmogaus teisių klasifikavimas. Politinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių garantijos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijaĮvadas. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos priėmimas. Konvencijoje įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Europos žmogaus teisių konvencijos mechanizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Europos sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Taikymas Lietuvos Respublikoje (LR)Įžanga. Istorinė žmogaus teisių ir laisvių raida. Teisės ir laisvės. Teisių ir laisvių klasifikacija. Pagrindinių teisių chartija. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Lietuvos Respublikos teisės ir Žmogaus teisių ir pagrindinių Laisvių apsaugos konvencijos santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Europos žmogaus teisių teismasPowerPoint pristatymas. Konvencijos ištakos. Konvencijoje įtvirtintos vertybės. 1950 m. Konvencijoje įtvirtintas žmogaus teisių ir laisvių gynimo mechanizmas. Pagrindinės 1950 m. Konvencijos nuostatos. Trijų teisėjų komitetas. Septynių teisėjų kolegija. Didžioji kolegija. Vieno teisėjo teismas. Peticijai keliami formalūs reikalavimai. Bendrosios skundo tyrimo Teisme stadijos. Skaityti daugiau
Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)Istorija. 1950 metų Europos žmogaus teisių konvencija. Tolesnė raida. Europos žmogaus teisių teismas. Teismo struktūra. Teismo procesas. Bendrosios nuostatos. Priimtinumo sąlygos. Esmės nagrinėjimas. Nutarimai. Bylos nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) schema. Europos žmogaus teisių teismas ir Lietuva. Skaityti daugiau
Feodalinė teisėĮvadas. Feodalinis paprotys vakaruose. Feodalinės teisės sistemos atsiradimas. Objektyvumas ir universalumas. Senjorų ir vasalų teisių abipusiškumas. Kolektyvinis teisingumas. Vientisumas. Augimas. Išvados. Skaityti daugiau
Feodalinė teisė: leno teisė, dvaro teisė, miesto ir prekybos teisėĮvadas. Lenų ir dvarų teisė. Lenų papročių įprasminimas. Dvarų papročių įprasminimas. Kolektyvinis dvarų teismas. Miestų ir prekybos teisė. Miestų atsiradimo priežastys. Miestų teisės sistemos. Prekybos teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Finansiniai teisiniai santykiai (2)Įvadas. Finansiniai teisiniai santykiai. Finansinių teisnių santykių sąvoka. Bendrieji finansinių teisnių santykių požymiai. Finansinio teisinio santykio prielaidos. Finansiniai teisiniai faktai kaip finansiniai teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo pagrindas. Finansinių teisinių santykių struktūra. Finansinių teisinių santykių objektas. Finansinių teisinių santykių subjektas. Finansinių teisinių santykių turinys. Finansinių teisinių santykių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......