Šperos.lt > Teisė
Teisės metodo istorinė raidaTeisės metodo istorinė raida (ypač išryškinant metodologines, vertybines ir sociologines teisės mokslo prielaidas). Case method. Istorinės teisės mokyklos metodas. Sociologinės teisės mokyklos metodas. Skaityti daugiau
Teisės metodo istorinė raida (2)Romėnų teisės ir scholastinės dialektikos įtaka teisės mokslui. Teisės mokslo bruožai. Mokslinių vertybių kodeksas. Teisės mokyklos. Istorinė teisės mokykla. Pandektinis mokslas. Sociologinės teisės mokykla. Teisinio realizmo atstovai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokymas pirmuose Vakarų Europos universitetuose (2)Teisės studijos – pirmųjų universitetų Europoje kūrimosi priežastis. Bolonijos teisės mokykla. Mokymo programa ir metodas. Scholastinis analizės ir sintezės metodas. Scholastikos santykis su graikų filosofija ir romėnų teise. Scholastines dialektikos taikymas teises mokslui. Bolonijos universiteto įtaka kitiems Vakarų Europos universitetams. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokslas ir teisininkų rengimas Lietuvoje 1940-1989, 1990-20071940 metų universiteto padėtis. Vokiečių okupacija. Antroji Sovietų okupacija. Teisės mokslas. Atkūrus nepriklausomybę. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universiteteĮvadas. Teisės mokslo vystymasis Vilniaus universitete XVI - XVIII amžiuje (16-18 amžiuje). XIX amžiaus žymiausi Vilniaus Universiteto teisės mokslininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normaĮžanga. Teisės normos samprata. Teisės normos sąvoka. Teisės normų požymiai. Teisės normų santykis su kitomis socialinėmis normomis. Teisės normos struktūra. Hipotezė ir jos rūšys. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Teisės normų rūšys. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliavimo dalyką. Teisės normų klasifikavimas pagal vaidmenį reguliuojant visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliuojamus visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal teisinio reguliavimo metodą. Teisės normų klasifikavimas pagal juridinę galią. Teisės normų klasifikavimas pagal teisės normos vidinę struktūrą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės norma (2)Įvadas. Teisės normos sąvoka, struktūra, požymiai. Teisės normų klasifikacija, deklaratyvinės teisės normos sąvoka, požymiai, panašumai ir skirtumai lyginant su kitomis teisės normų rūšimis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktasTeisės norminis aktas ir jo rūšys. Teisės aktų sisteminimas. Bendrųjų teisės normų aktai, jų pagrindiniai požymiai ir skirtumai nuo individualių teisės taikymo aktų. Norminių teisės aktų rūšys. Norminių teisės aktų struktūra. Norminių teisės aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmens atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų apskaita. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktas (2)Teisės aktas ir jo rūšys. Teisėkūros sąvoka. Teisėkūra kaip visuomeniniai procesai ir teisėkūra kaip specialių institucijų veikla. Teisėkūros požymiai. Teisėkūros subjektas. Teisinės technikos samprata. Teisės aktų sąvoka ir rūšys: norminiai teisės aktai, teisės taikymo aktai, teisės aiškinimo aktai, individualūs aktai, administraciniai aktai. Teisės aktų hierarchija. Norminis teisės aktas, kaip teisės išraiškos forma, jo pagrindiniai požymiai. Norminiai teisės aktai (TNA) ir teisės taikymo aktai (TTA): bendrieji ir skiriamieji požymiai. Norminio teisės akto struktūra. Teisės aktų galiojimo ribos: laiko teritorijos ir asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktas (3)Įžanga. Teisės norminio akto samprata. Teisės akto samprata. Teisės norminio akto sąvoka. Teisės norminio akto požymiai. Teisės norminių aktų rūšys. Teisės norminio akto galiojimas. Įstatymo samprata. Poįstatyminio akto samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės norminis aktas kaip teisės šaltinisĮžanga. Teisės aktų sąvoka ir rūšys. Teisės norminio akto pagrindiniai požymiai. Teisės norminiai aktai ir teisės taikymo aktai. Teisės norminių aktų sistema. Teisės norminio akto struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės norminių aktų klasifikavimas ir hierarchijaĮvadas. Teisės aktų hierarchija. Įstatymai. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai. Konstitucija. Konstitucingumo pasaulyje ir Lietuvoje raida. Konstituciniai įstatymai. Seimo ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys. Kodifikuoti įstatymai. Įstatymų priėmimas. Poįstatyminiai aktai. Kiti įsatymo galią turintys teisės normų aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normosTeisės normos samprata. Pozityviosios teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalusis apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Sistemingumas. Materialiosios teisės normos. Proceso teisinės procedūros. Objektinė teisė. Teisės normos apibrėžimų nepakankamumas. Socialinės normos sąvoka. Teisės normų ir moralės normų požymiai. Teisės normų ir moralės normų skirtumai. Teisės normos struktūra. Teisės normos hipotezė. Teisės normos dispozicija. Teisės normų sankcija. Teisės normų klasifikacija. Skaityti daugiau
Teisės normos (2)Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Vidinė teisės normų struktūra. Finansų teisės normų samprata. Finansų teisės normų vidinė struktūra. Finansų teisės normų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (3)Teisė normos ir jų rūšys. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, jos požymiai. Teisės normų rūšys. Aplinkybės lemiančios teisės normų priklausomybę vienai ir kitai rūšiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (4)Įvadas. Teisės normos. Teisės normų rūšys. Teisės norma ir norminis teisės aktas. Teisės normų galiojimas laiko atžvilgiu. Teisės normų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Teisės normų galiojimas asmenų atžvilgiu. Skaityti daugiau
Teisės normos (5)Įvadas. Teisės normos samprata ir požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos (6)Pozityviosios teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalusis apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Visų teisės šakų privalomumo garantavimas vienodai veiksmingomis priemonėmis. Sistemingumas. Socialinės normos sąvoka. Socialinių normų klasifikacija. Teisės ir moralės normos. Kilmė. Reguliavimo apimtis. Normos išraiškos forma. Vidinė teisės normos struktūra. Teisės normos hipotezė. Teisės normos dispozicija. Teisės normų sankcija. Teisės normų klasifikacija. Skaityti daugiau
Teisės normos (7)Baudžiamasis kodeksas. 185 straipsnis. Radinio pasisavinimas. 182 straipsnis. Sukčiavimas. Civilinis kodeksas. 5.47 straipsnis. Perduoto saugoti testamento išreikalavimas. 6.571 straipsnis. Daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. 122 straipsnis. Vidaus vandens laivų laikymas nenustatytose vietose. Skaityti daugiau
Teisės normos (8)Įvadas. Teisės norma. Teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......