Šperos.lt > Teisė
Tarptautinės sutartys - Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalisĮvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas. Tarptautinių sutarčių taikymas. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys (2)Sutartis. Tarptautinės sutartys. Daugiašalės sutartys. Dvišalės sutartys. Pasirašymas ad referendum. Sutarties įsigaliojimo būdai. Sutarčių statutas. Tarptautinės sutarties privalomumas ir įtaka sutarties nepasirašiusioms valstybėms. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys (3)Tarptautinių sutarčių atsiradimas ir tarptautinių sutarčių teisė istorija. Tarptautinių sutarčių teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių sąvoka, prigimtis. "Džentl susitarimas". Tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Tarptautinių sutarčių rūšys: dvišalės ir daugiašalės; uždaros ir atviros; universalios ir lokalinės; politinės ir ekonominės; Tarptautinių sutarčių, sutartys tarp valstybės(ių) ir TO(ų). Sutartys tarp TO. Tarptautinių sutarčių objektas ir tikslas. Tarptautinių sutarčių forma ir jos elementai. Tarptautinių sutarčių kalba. Tarptautinių sutarčių sudarymo tvarka ir stadijos. Įgaliojimai tarptautinėms sutartims sudaryti ir įgaliotieji asmenys. Derybos dėl tarptautinių sutarčių teksto ir sutarties teksto patvirtinimas. TS teksto autentiškumo nustatymas: pasirašymas, pasirašymas ad referendum, parafavimas. Valstybinio sutikimo dėl tarptautinių sutarčių privalomumo išreiškimo būdai. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais tarptautines sutartis. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas. Ratifikuotinų Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių kategorijos. Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių ratifikavimo procedūra. Tarptautinių sutarčių priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas prie tarptautinių sutarčių. Tarptautinių sutarčių įsigaliojimas bei laikinas jų taikymas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais. Išlyga dėl tarptautinių sutarčių, jos teisinis statusas. Tarptautinių sutarčių deponavimas. Tarptautinių sutarčių depozitaras, jo funkcijos. Tarptautinis ir nacionalinis tarptautinių sutarčių registravimas ir skelbimas. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys (4)Įvadas. Tarptautinės sutartys. Tarptautinių sutarčių rūšys. Dvišalių sutarčių rūšys tarptautinės komercinės teisės šaltinis. Tarptautinės sutarties sudarymas. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties laikymasis ir galiojimas. Tarptautinės sutarties veikimo nutraukimas ar sustabdymas. Tarptautinės prekybos sutartys. Bendrosios ekonomikos – prekybinio bendradarbiavimo sutartys. Laisvosios prekybos sutartys. Specialios paskirties prekybos sutartys ir susitarimai. Investicijų skatinimo ir apsaugos sutartys. Draugystės ir bendradarbiavimo sutartys. Teisinės pagalbos ir teisinių santykių sutartys. Mokslinio – technologinio bendradarbiavimo sutartys. Tarptautiniai komerciniai kontraktai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys kaip tarptautinės privatinės teisės šaltinisĮvadas. Tarptautinės sutarties sąvoka. Sutarčių klasifikacija. Tarptautinių sutarčių taikymo ypatumai. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemojeTarptautinių sutarčių teisės šaltiniai. Tarptautinės sutarties samprata. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykis. Narystės Europos Sąjungoje (ES) konstitucingumo problemos. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Tarptautinės sutartis Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių sistemoje. Tarptautinių sutarčių taikymo problemos Lietuvos teisėje. Lietuvos tarptautinės sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys. Lietuvos Respublikos teismų sistemaĮvadas. Tarptautinė sutartis. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinių sutarčių formos. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Sutarties registravimas ir paskelbimas. Lietuvos Respublikos teismų sistema. Teismų kompetencija. Teisėjai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės principaiPagrindiniai tarptautinės teisės principai. Tarptautinių ginčų taikaus sureguliavimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių principas. Sienų neliečiamumo principas. Teritorijos vientisumo principas. Nusiginklavimo principas. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybėsTarptautinės teisės ištakos. Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Įstatymų leidimo valdžios nebuvimas. Šaltinių ypatybės. Centralizuotos vykdomosios valdžios nebuvimas. Bendros privalomos kompetencijos teisminio organo nebuvimas. Subjektų ypatybės Normų laikymosi užtikrinimo ypatybės. Tarptautinės Teisės normų privalomumas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės subjektaiTarptautinės teisės subjekto sąvoka ir rūšys. Valstybės kaip pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Valstybių pripažinimas. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Sąvokų išaiškinimas. Juridinis asmuo. Tarptautinės teisės subjektas. Valstybė kaip tarptautinės teisės subjektas. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektas. Įmonės kaip tarptautinės teisės subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai ginčai ir jų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Tarptautinių ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Derybos. Tyrimas ir faktų nustatymas. Tarpininkavimas ir geros paslaugos. Taikinimas. Teisinės ginčų sprendimo priemonės. Arbitražas. Tarptautinis Teisingumo Teismas. Praktinė dalis: Kaliningrado srities Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos tarptautinis ginčas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai komerciniai arbitražaiĮžanga. Asmenys dalyvaujantys civiliniame procese ir tarptautiniame komerciniame arbitraže. Jų panašumai ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai norminiai aktai, reglamentuojantys autorių teisesĮvadas. Darbo tikslas: panagrinėti, kas yra autorinės teisės, kaip jos atsirado, sužinoti, kas jas reglamentuoja ir kaip jos yra užtikrinamos tarptautiniu mastu. Autorinių teisių susiformavimas. Berno konvencija. Pasaulinė autorių teisių konvencija. Tarptautinė Romos konvencija. Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO). PINO Autorių teisių sutartis. Autorinių teisių kūrimasis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio policijos bendradarbiavimo tendencijos, Lietuvai istojus į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo istorinė-teisinė raida. Tarptautinio policijos bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) bei Lietuvos policijos įstaigų bendradarbiavimas tiriant tarptautinius nusikaltimus. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europolo pagalba tiriant nusikaltimus. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia narkotikų apyvarta. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su nelegalia imigracija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su terorizmu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su prekyba žmonėmis ir vaikų pornografija. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų ir kitų mokėjimo priemonių padirbinėjimu. Tarptautinis policijos bendradarbiavimas kovoje su pinigų plovimu. Šengeno konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje. Šengeno valstybių narių policijos bendradarbiavimas. Lietuvos policijos bendradarbiavimas prisijungiant prie Šengeno sutarties. Vidinių ir išorinių sienų apsaugos situacijos analizė. Policijos bendradarbiavimo tendencijos Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos policijos bendradarbiavimo problemos. Policijos pareigūnų kvalifikacijos ir gebėjimų įtaka tarptautiniam bendradarbiavimui. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinių ginčų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Teisinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Praktinė dalis. AB "Alytaus chemija". AB "Alytaus chemija" ir Černygovo valstybinio miškų ūkio susivienijimo "Černygovles". Tarptautinis ginčas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinių organizacijų norminiai aktaiĮvadas. Tarptautinių organizacijų kūrimasis. Dėstymas. Teisės norminis aktas. Įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Teisės norminių aktų galiojimas. Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos. Vidurio Europos iniciatyva. Europos Taryba. Europos Sąjunga. Sąjungos institucijos. Europos ekonominis regionas. Europos laisvosios prekybos asociacija. Vakarų Europos Sąjunga. Skaityti daugiau
Tarptautinių organizacijų teisėTarptautinių organizacijų sąvoka, prigimtis, požymiai. Tarptautinių organizacijų vystymosi istorija. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinių organizacijų ir valstybių santykiai. Tarptautinės vyriausybinės organizacijos požymiai. Europos Sąjunga. Tikslai. Ypatumai. Susikūrimo istorija. Svarbiausios sutartys. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos Taryba. Europos Sąjungos Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Patariamosios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Kitos Europos Sąjungos (ES) institucijos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Teisės aktai. Jungtinių tautų organizacija. Generalinė asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Globos taryba. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautinis teismas (Pasaulio Teismas). Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) specializuotos įstaigos. NATO. NATO kūrimosi istorija. Lietuva ir NATO. Skaityti daugiau
Tarptautinių privatinių sutarčių sudarymo ypatumaiĮvadas. Tarptautinės privatinės sutarties samprata. Tarptautinė privatinė sutartis. Tarptautinės privatinės sutarties šalys. Tarptautinės privatinės sutarties sudarymas. Sutarties struktūra ir turinys. Sutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių galiojimasĮvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių galiojimas laike. Tarptautinių sutarčių galiojimas teritorijoje. Tarptautinių sutarčių galiojimas asmenims. Naudota literatūra. Išnašos. Skaityti daugiau
......