Šperos.lt > Teisė > Teisės kursiniai darbai
Teisės kursiniai darbai

(188 darbai)

Tarptautiniai ginčai ir jų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Tarptautinių ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Derybos. Tyrimas ir faktų nustatymas. Tarpininkavimas ir geros paslaugos. Taikinimas. Teisinės ginčų sprendimo priemonės. Arbitražas. Tarptautinis Teisingumo Teismas. Praktinė dalis: Kaliningrado srities Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos tarptautinis ginčas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių ginčų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Teisinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Praktinė dalis. AB "Alytaus chemija". AB "Alytaus chemija" ir Černygovo valstybinio miškų ūkio susivienijimo "Černygovles". Tarptautinis ginčas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių galiojimas ir vykdymasĮvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pasekmės. Tarptautinių sutarčių veikimas. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo pagrindai. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo tvarka ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpvalstybinių sienų nustatymo problematikaĮvadas. Valstybė ir jos teritorija. Valstybė. Valstybės teritorija. Valstybės sienos ir jų nustatymas. Valstybės sienų nustatymo etapai. Lietuvos sienų nustatymas ir jo ypatumai. Sienų nustatymo problemos ir jų sprendimas. Išvados. užduotis. Skaityti daugiau
Teisė (2)Įvadas. Teisės veikimas. Teisinis reguliavimas. Teisinio reguliavimo struktūra. Teisinio reguliavimo tipai ir sistemos. Teisės įgyvendinimas ir taikymas. Teisingumas. Teisėtumas ir jo ribos. Teisėtas elgesys. Teisėto elgesio sąvoka ir rūšys. Teisėto elgesio charakteristika. Teisėto elgesio skirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė kaip civilizacijos reiškinysĮvadas. Teisės atsiradimas ir jos raida. Teisės raida. Teisė – vystantis civilizacijai. Senovės teisė ir jos bruožai. Antikos teisė. Atėnų teisė. Romėnų teisė, jos bruožai ir kodifikacija. Svarbiausi romėnų teisės raidos bruožai. Teisė viduramžiais. Teisė viduramžių vakarų Europoje. Genčių (tautų teisė). Barbarų teisė ir barbarų įstatymai. Salijų įstatymas (Lex Salica). Baudžiamoji teisė Salijų įstatyme. Anglosaksų genčių teisė. Kanonų teisės atsiradimas, raida ir šaltiniai. Kanonų teisės šaltiniai. Romėnų teisė viduramžiuose. Romėnų teisės atgimimas . Romėnų teisės suvokimas ir perėmimas. Karalių vaidmens teisės vystymosi raida. Teisė viduramžių Rytų Europoje. Bizantijos teisė. Naujos ir naujausios teisės istorija. Išvada. Skaityti daugiau
Teisėkūra. Teisėkūra LietuvojeĮvadas. Teisėkūros samprata ir esmė. Teisėkūra kaip valstybinio reguliavimo priemonė. Teisėkūros principai. Teisėkūros subjektai Lietuvoje. Teisėkūros rūšys Lietuvoje. Teisėkūros procesas Lietuvoje Įstatymų leidyba. Kitų teisės normų leidyba. Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimai. Lietuvos respublikos prezidento dekretai. Kitų Lietuvos respublikos institucijų teisiniai aktai. Lietuvos teisėkūros perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės aiškinimo aktaiĮvadas. Teisės aiškinimo priežastys. Teisės aiškinimo reglamentavimo būklė Lietuvoje. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės normų aiškinimo būdai. Kalbinis teisės aiškinimas. Istorinis teisės aiškinimas. Loginis teisės aiškinimas. Sisteminis teisės aiškinimas. Funkcinis teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo rūšys. Teisės aiškinimo aktai: sąvoka ir rūšys. Ar teisės aiškinimas – teisėkūros aktas? Išvados. Skaityti daugiau
Teisės aktų hierarchija (3)Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Norminių teisės aktų klasifikacija. Įstatymo samprata ir ypatumai. Įstatymų leidimo tvarka. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Vyriausybės norminiai teisės aktai. Lietuvos Respublikos Prezidento teisės aktai. Šakinio valstybės valdymo institucijų teisės aktai. Vietos savivaldos institucijų teisės aktai. Įmonių ir kitų ūkio subjektų norminiai teisės aktai. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės aktų sisteminimas ir jo raida LietuvojeĮvadas. Teisės norma ir teisės aktas. Teisės aktų sisteminimo samprata. Teisės aktų inkorporacija. Teisės aktų konsolidacija. Teisės aktų kodifikacija. Norminių aktų apskaita. Teisės aktų sisteminimo raida Lietuvoje. Istorinė Lietuvos sisteminimo patirtis (XIII–XVIII amžiuje). Okupuotos Lietuvos teisės aktų sisteminimo bruožai (XVIII amžiaus pabaiga – 1918 metai). Atkurtos Lietuvos valstybės teisės aktų sisteminimas (1918–1940 metai). Teisės aktų sisteminimas Lietuvoje okupacijų laikotarpiu (1940–1990 metai). Nepriklausomos Lietuvos valstybės teisės aktų sisteminimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teisės galiojimas asmenimsĮvadas. Diplomatinis imunitetas. Užsienio piliečiai, bei asmenys be pilietybės ir asmenys su dviem pilietybėmis. Subjekto amžius. Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės ir įstatymo santykisĮvadas. Prigimtinės teisės koncepcija. Teisės ir įstatymo santykio interpretacija klasikinėje senovėje. Įstatymo atitikimo teisei reikalavimas Viduramžiais. Teisės ir įstatymo santykis Naujaisiais laikais. Požiūris į teisės ir įstatymo santykį XIX amžiuje. Normatyvistinė arba pozityvistinė teisės koncepcija. Šiuolaikinė teisės koncepcija – teisinio pozityvizmo ir prigimtinės teisės idėjų integracija. Teisinio įstatymo koncepcija – teisės reikalavimų įstatymams įtvirtinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teisės ir moralės santykis (2)Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodologija. Socialinių normų sampratos. Teisės samprata. Moralė samprata. Prigimtinė teisės doktrina. Pozityviosios teisės doktrina. Pozityviosios ir prigimtinės teisės doktrinų santykis. Teisės, bei moralės sąveika. Teisės ir moralės panašumai. Teisės ir moralės skirtumai. Teisės ir moralės santykis. Išvados. Priedai: anketa ir anketos rezultatų analizė (5 psl.) Skaityti daugiau
Teisės normaĮžanga. Teisės normos samprata. Teisės normos sąvoka. Teisės normų požymiai. Teisės normų santykis su kitomis socialinėmis normomis. Teisės normos struktūra. Hipotezė ir jos rūšys. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys. Teisės normų rūšys. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliavimo dalyką. Teisės normų klasifikavimas pagal vaidmenį reguliuojant visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal reguliuojamus visuomeninius santykius. Teisės normų klasifikavimas pagal teisinio reguliavimo metodą. Teisės normų klasifikavimas pagal juridinę galią. Teisės normų klasifikavimas pagal teisės normos vidinę struktūrą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Teisės normos (3)Teisė normos ir jų rūšys. Teisės normos samprata. Teisės normos struktūra, jos požymiai. Teisės normų rūšys. Aplinkybės lemiančios teisės normų priklausomybę vienai ir kitai rūšiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normos ir jų rūšysĮvadas. Valstybės sankcionuojami norminiai teisės aktai. Norminių teisės aktų įsigaliojimas. Teisės normų samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra. Skaityti daugiau
Teisės normos. Teisės normų rūšysReferatas "Teisės normos ir jų rūšys". Įvadas. Teisės normos sąvoka ir jos požymiai. Teisės normos sąvoka. Teisės normos požymiai. Teisės normos vidinė struktūra. Teisės normos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų ir teisės principų santykisĮžanga. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išnagrinėti teisės principus ir teisės normas bei jų santykį. Darbo struktūra. Darbo tyrimo metodika. Teisės principai. Teisės principų samprata ir funkcijos. Teisės principų rūšys. Konstituciniai principai. Teisės normos. Teisės normos samprata. Teisės normų požymiai. Teisės normos struktūra. Teisės normų klasifikacija. Teisės normos galiojimas. Teisės normų sistema. Teisės normų ir teisės principų santykis. Teisės normų ir teisės principų ryšys. Teisės normų ir teisės principų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisės normų struktūra: požiūrių įvairovėĮvadas. Tikslas – remiantis teisės doktrina išanalizuoti skirtingus požiūrius į teisės normos struktūrą. Teisės normos samprata ir reikšmė. Teisės normos vidinė struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Diskusijos ir požiūriai dėl teisės normos struktūros. Tekstinė ir loginė teisės normos struktūra. Konstitucinės teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamosios teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Baudžiamojo proceso teisės doktrinos požiūris į teisės normų struktūrą. Požiūris į teisės normų struktūrą kitose teisės šakose. Išvados. Summary. Santrauka. Skaityti daugiau
Teisės pažeidimas ir jo rūšys (5)Įvadas. Teisės pažeidimai. Priešingumas teisei. Teisės pažeidimai ir kiti nukrypimai nuo teisėtvarkos. Teisės pažeidimų rūšys. Nusikaltimai. Baudžiamieji nusižengimai. Administracinės ir baudžiamosios teisės pažeidimų panašumai bei skirtumai. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo požymiai. Valstybės reakcija į padarytus teisės pažeidimus. Išvados. Skaityti daugiau
......