Šperos.lt > Teisė > Teisės kursiniai darbai
Teisės kursiniai darbai

(188 darbai)

Teisinės sistemosĮžanga. Teisinės sistemos samprata siaurąja ir plačiąja prasme. Skirstymo į teisines sistemas kriterijai. Teisinių sistemų klasifikacija. Romanų-germanų teisinė sistema. Istorija. Teisėkūra. Teisės sistema. Teisės šaltiniai. Teisinės struktūros. Teisininkai. Teisėjai. Anglosaksų bendroji teisinė sistema. Paprotinė teisė. Religinė teisė. Išvada. Skaityti daugiau
Teisinės sistemos reformaĮvadas. Lietuvos teisėsauga. Teisinės sistemos reforma Lietuvoje. Teismai. Prokuratūra. Advokatūra. Notariatas. Valdymo institucijos. Policija. Ekspertinės įstaigos. Teisininkų rengimas ir profesinis ugdymas. Teisės sistemos kūrimo kryptys. Bendrieji teisės sistemos kūrimo aspektai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Administracinis procesas. Bausmių vykdymo sistemos kūrimas. Nusikalstamumo kontrolė ir prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai santykiai (6)Įžanga. Teisinių santykių sąvoka. Teisinio santykio požymiai. Teisinių santykių sąvokos ir požymiai. Teisinių santykių sandara. Teisinių santykių turinys . Teisinių santykių subjektas. teisinių santykių objektas. Teisinių santykių rūšys. Teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutrūkimo (pasibaigimo) pagrindai – juridiniai faktai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisiniai statybos santykiaiĮvadas. Teisiniai statybos santykiai. Teisinių statybos santykių samprata. Teisinių statybos santykių objektas. Teisinių statybos santykių subjektai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Teisinio precedento samprataĮžanga. Teisinio precedento istorinė raida Anglijos teisėje. Teisinio precedento struktūra – ratio decidendi ir obiter dicta. Teisinio precedento aiškinimas. Teisinio precedento taikymas Anglijos teismų sistemoje. Teisinio precedento rūšys. Teisinis precedentas romanų – germanų ir Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinis inovacijų juridinio apiforminimo, naudojimo ir aktyvinimo reglamentavimasĮvadas. Valstybės pozicija inovacijų atžvilgiu. Inovacijų plėtrą skatinantys teisiniai veiksniai. Teisinė inovacijų paieškos, juridinio apiforminimo, adaptavimo ir naudojimo aplinka. Inovacijų objektai ir subjektai. Inovacijų subjektai. Inovacijų objektai. Patentų išdavimo ir licenzijų suteikimo bei naudojimo tvarka. Patento naudojimo teisėtumas. Adaptuotinų inovacijų paieška. Inovacijų juridinio apiforminimo aspektai. Juridiniai inovacijų adaptavimo procesai. Inovacijų apsaugos garantai ir jų komentarai. Teisinis inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje reglamentavimas. Inovacinės veiklos aktyvinimo Lietuvoje teisinės sąlygos. Inovacinės veiklos aktyvinimo teisinės galimybės. Inovacinės veiklos teisinės apsaugos praktika. Inovacinės veiklos aktyvinimo praktika Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisminė valdžia ir teismų sistemosĮvadas. Tikslas - įvertinti teisminės valdžios ir teismų turinį teisės teorijos srityje. Teismo samprata. Teisminė valdžia ir asmens konstitucinės teisės. Šiuolaikinė Lietuvos Respublikos teismų sistema. Lietuvos Respublikos teismų kontrolinės funkcijos. Formos ir jų vykdymo ypatumai. Lietuvos Respublikos teismų praktika taikant įstatymus. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo sprendimų vykdymas Belgijos KaralystėjeĮžanga. Bendri bruožai. Vykdomojo dokumento ir sprendimo priėmimo procedūra. Esminės ieškinių sąlygos. Vykdymo objektai. Arešto galiojimo terminai. Areštų apskundimas. Belgijos ir Lietuvos bendradarbiavimas vykdant teismo sprendimus. Išvados. Skaityti daugiau
Teismo sprendimų vykdymo institucinė istorinė raidaĮvadas. Tikslas - šiuo darbu siekiama apžvelgti antstolio statuso raidą Lietuvoje. Istorinė teismo antstolių statuso raida Lietuvoje. Padėtis tarpukario laikotarpiu. Antstolių institucinė reforma. Teismo antstolių veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Padėtis atkūrus Nepriklausomybę. Nepriklausomybės atkūrimo teismo antstolių veiklą reglamentavo. Teismo antstolių sistema yra savarankiška. Sprendimų vykdymas XVI-XIX amžiuje. Teismo sprendimų vykdymo procesas iki 1529 metų. 1387 metų seniausias rašytinis Lietuvos teisės šaltinis. Vykdymo procesas 1529–1840 metais. 1529 metų Pirmojo Lietuvos Statuto priėmimo privilegijos. Antrasis ir Trečiasis Statusas. Vykdymo procesas 1840 – 1918 metų. Vykdymo procesas 1918- 1940 metų. Vykdymo procesas 1940- 1990 metų. Vykdymo procesas po 1990 metų. Vykdymo procesas 2003 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų kompetencija ir teismo sudėties ypatumaiĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Teismų kompetencijos raida. Jurisdikcinė kompetencija. Jurisdikcinės kompetencijos sąvoka, esmė. Jurisdikcinės kompetencijos rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Priskirtinumas. Sąvoka. Rūšys. Jurisdikcinės kompetencijos institutai. Teismingumas. Sąvoka. Rūšys. Rūšinis. Teritorinis. Funkcinis. Teismo sudėtis. Teismo sudėties esmė Civiliniame procese. Rūšys. Vienasmenė. Kolegiali. Teismo sudėties nušalinimo institutai. Pagrindai. Tvarka. Pasekmės. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metaisĮvadas. Teismų reforma atkūrus nepriklausomybę 1990 metais. Sovietinė teisė Lietuvoje 1944-1990 metais. Teismų reforma Lietuvoje. Konstitucinis teismas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Teismų sistema (2)Teisminės valdžios paskirtis ir samprata. Teismų organizavimo ir veiklos principai. Bendros kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Teismų veiklos principai. Teismo sprendimo apskundimo tvarka. Specialiosios kompetencijos teismai. Teismų struktūra. Teismų kompetencija. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme samprata ir reikšmė. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teismų sistema (3)Įvadas. Lietuvos teismų istorija. Teismai Lietuvos Respublikoje. Bendros nuostatos. Pagrindiniai teismų veiklos principai. Lietuvos respublikos teismų sistema. Bendri reikalavimai keliami teisėjams. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teismų klasifikacija. Lietuvos respublikos apylinkių teismai. Lietuvos respublikos apygardų teismai. Apeliacinis teismas. Apeliacinio teismo teisėjų paskyrimas. Aukščiausiasis Teismas. Aukščiausiojo teismo teisėjų skyrimas. Teisėjų senatas. Konstitucinis teismas. Administraciniai teismai. Apygardų administraciniai teismai. Vyriausiasis administracinis teismas. Bylų nagrinėjimas teisme. Teisėjų atleidimas, pašalinimas, drausminė atsakomybė. Teismų taryba ir visuotinis teisėjų susirinkimas. Teismų tarybos kompetencija ir sudėtis. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Terorizmas (6)Įvadas. Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos. Terorizmo sąvoka ir jos reikšmė. Terorizmo priežastys. Terorizmo rūšys. Terorizmas kaip krizė. Terorizmo grėsmės kaip krizės valdymas. Krizių valdymas Lietuvoje. Grėsmės nacionaliniam saugumui ir konkretūs pavojai žmogaus teisėms. Terorizmas ir demokratija. Teismo vaidmuo kovoje su terorizmu. Nacionalinio saugumo ir žmogaus teisių bei laisvių pusiausvyra. Terorizmas ir "neordinarių" priemonių kovojant su juo panaudojimas. Terorizmas ir veiksmai, nukreipti prieš valstybes, remiančias terorizmą. Scesija ir terorizmas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Teroristinių veikų dalykas – nekalti žmonės. Teroristinių veikų objektyvioji pusė – smurtas. Ideologiniai teroristinių veikų motyvai. Kovos su terorizmu ir terorizmo prevencijos priemonių įtaka pabėgėlių apsaugai. Skaityti daugiau
Terorizmo apraiškos. Terorizmo priežastysĮvadas. Tikslas išanalizuoti terorizmo apraiškas, jo apibrėžimą tarptautinėje teisėje, išanalizuoti terorizmo priežastis. Terorizmo sąvokos apraiškos istorijoje. Terorizmo susiformavimas. Terorizmo sampratos problema. Terorizmo samprata užsienio valstybėse ir tarptautiniuose teisės aktuose. Tarptautinio terorizmo įsigalėjimas. Terorizmo suvokimas Lietuvoje. Terorizmo sampratos problema. Baudžiamasis teisinis terorizmo vertinimas. Terorizmo apibrėžimai tarptautinėje teisėje. Kova su terorizmu išsaugant žmonių teises. Terorizmo priežastys. Teroristinių veikų objektyvioji pusė - smurtas. Terorizmo tipologija. Lokalinis terorizmas. Tarptautinis terorizmas. Religinis terorizmas. Nacionalinis terorizmas. Kitos terorizmo rūšys. Valstybės remiamas terorizmas. Kairiojo ir dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Branduolinis terorizmas. Etninis–rasinis terorizmas. Terorizmo priežastys. Kaip 1951 metų konvencija saugo valstybes nuo teroristų ir kitų pavojų valstybės nacionaliniam saugumui? Išvados. Skaityti daugiau
Tėvų pareiga išlaikyti vaikusĮvadas. Darbo tikslas — išanalizuoti tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Pareigos sąvokos interpretacija. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus. Tėvų pareigos ir vaiko išlaikymo sąvoka. Pagrindiniai teisės aktai, apibrėžiantys tėvų pareigą išlaikyti vaikus. Išlaikymo dydžio problematika. Išlaikymo priteisimo būdai. Vaikų išlaikymo fondas ir jo veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio teisės taikymasSutarties laisvės principas - pasirinkti taikytiną teisę. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimo organo pasirinkimo reikšmė. Sutartys, kuriose galima pasirinkti užsienio teisę. Tarptautinės sutartys. Vietinės sutartys. Taikytinos teisės ryšys su sutartimi. Su sutartimi susijusi teisė. Su sutartimi nesusijusi teisė. Tarptautinių teisės aktų parinkimas. Teisės parinkimas skirtingoms sutarties dalims. Užsienio teisės taikymas teisme. Taikytinos teisės nustatymo taisyklės. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Taikytinos teisės nustatymas teisme. Užsienio teisės taikymas. Teisėjų kontrolė pasirinktai teisei. Užsienio teisės įrodymas. Užsienio teisė - fakto ar teisės klausimas? Informacijos apie užsienio teisę gavimas. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Užsienio teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo Valstybės įstatymams. Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos kanonų (bažnytinė) teisės raida viduramžiaisĮvadas. Kanonų teisės atsiradimas ir raida. Kanonų teisės santykis su romėnų teise. Kanonų teisė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Santuokos kanonų teisėje. Moderniųjų teisės sistemų atsiradimas. Kanonų teisės sistemos konstituciniai pagrindai. Kanonų teisės sistemos struktūriniai elementai. Bažnyčia viduramžių Europoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Valstybė kaip viešosios tarptautinės teisės subjektasĮžanga. Valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto požymiai. Valstybės, kaip subjekto atsiradimas ir išnykimas. Valstybės pripažinimas tarptautinėje teisėje. Valstybės nepripažinimas. Valstybės imunitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės pajamų teisinio reguliavimo mechanizmasValstybės pajamų samprata, rūšys. Valstybės pajamų teisinis reguliavimas. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Valstybės skola. Išvados. Skaityti daugiau
...