Šperos.lt > Teisė > Teisės referatai
Teisės referatai

(582 darbai)

Teisė (62)Įvadas. Sandoriai ir jų rūšys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Žmogaus atsakomybės už savo elgesį samprata ir rūšys. Bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Teisinės atsakomybės rūšys ir jų trumpas apibūdinimas. Administracinės atsakomybės kaip teisinės atsakomybės rūšis ir pagrindiniai jos bruožai. Pagrindiniai administracinės atsakomybės principai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (63)Juridinio asmens reorganizavimas ir likvidavimas. Juridinio asmens bankrotas. Bausmės skyrimas, pagrindai, būdai ir ribos. Tiesioginės bausmės samprata. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Vartojimo nuomos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Sutarties pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (70)Įvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Teisė. Teisės kilmė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės norminių aktų galiojimas. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstitucinės teisės sąvoka, normos ir šaltiniai. Socialinės – ekonomines teisės. Politinės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisė – fundamentinė žmogiškumo kategorija. Termino teisė daugiareikšmiškumas. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvumas. Teisės principai. Teisės principų rūšys. Teisės funkcijos. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Prievolinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės samprata ir sistema. Nusikaltimas ir jo požymiai. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė (79)Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai, atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo — pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Pirkimo — pardavimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė į informaciją (2)Įvadas. Informacijos samprata. Informacijos laisvė. Informacijos skleidimo ir gavimo teisinis ribojimas. Informacija kaip galios šaltinis. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir teisingumasĮvadas. Teisės samprata. Teisingumo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir tvarkaTeisė ir tvarka. Teisės teorija. Teisės kilmė ir raida. Teisės sąvoka. Tvarka ir netvarka. Netvarkos terpė. Socialinė tvarka. Socialinė tvarka ir teisingumas. Viešoji tvarka. Skaityti daugiau
Teisė ir valstybė (2)Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga). Valstybės ir teisės santykis skirtingais požiūriais į teisės sampratą. Pozityvistinis požiūris. Valstybės ir teisės suvokimas, kritika, valstybės įtaka teisei. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, teisinė valstybė, kritika, teisės įtaka valstybei. Sociologinis požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, kritika, teisės ir valstybės sąveika ir santykinis savarankiškumas. Lietuvos kelias į naują valstybės ir teisės suvokimą. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė ir valstybė (3)Įvadas. Dėstymas. Valstybė. Teisė. Išvados. Valstybės ir teisės santykis. Skaityti daugiau
Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenysĮvadas. Teisės teorijos samprata. Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys. Teisės lygmenų formulavimas. 1 Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės idėjos prie teisės normos. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų sistema. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normos prie teisinių santykių. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys (2)Įvadas. Trys teisės kaip proceso ontologiniai lygmenys. Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisei derinti skirtos Europos (Asociacijos) sutarties nuostatosĮvadas. Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos teisės derinimas rengiantis narystei Europos Sąjungoje bei į ją įstojus. Santykių, kurie derinami, srities ir suderinamumo lygio nustatymas. Laikotarpis iki stojimo į Europos Sąjungą (ES). Padėtis Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos respublikos įmonių teisės derinimas su Europos bendrijos įmonių teise. Pagrindinės nacionalinės įmonių teisės suderinamumo su Europos Bendrijos (EB) teise problemos. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su acqui communautaire. Europos Sąjungos (ES) bendrovių teisė. Aplinkos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Aplinkosaugos problemoms jokių sienų nėra. Teisės derinimą reglamentuojančios Europos (asociacijos) sutarties nuostatos. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisės derinimas mokesčių srityje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėjų asmens neliečiamumo garantijosĮžanga. Teisėjų asmens neliečiamumo garantijos. Imunitetas nuo baudžiamosios atsakomybės. Imunitetas nuo civilinės atsakomybės. Viešoji atsakomybė kontinentinės teisės sistemos valstybėse. Viešoji atsakomybė bendrosios teisės sistemos valstybėse. Viešoji civilinė atsakomybė Lietuvoje. Drausminė teisėjų atsakomybė. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas LietuvojeĮvadas. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektas. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūra Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos Savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Tarptautinių sutarčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Peticijų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas Lietuvoje (3)Įvadas. Teisėkūros principai. Teisėkūros procedūra ir stadijos. Įstatymų leidybos technika. Įstatymo požymiai ir struktūra. Teisės norma ir įstatymo straipsniai. Įstatymo logika, stilius ir kalba. Pozityviosios teisės spragos ir jų šalinimo būdai. Teisėkūros reglamentavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros (juridinė) technikaĮžanga. Teisėkūros juridinės technikos samprata. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros technikos taisyklių rūšys. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros juridinė technikaĮžanga. Teisėkūros juridinė technika. Norminiai teisės aktai. Pagrindiniai principai ruošiant norminius teisės aktus. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros juridinės technikos rūšys. Išoriniai teisės aktų tvarkymo taisyklės. Teisės normų reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Formuluojant teisės normas naudojami trijų rūšių terminai. Bendrieji ne teisės terminai. Bendrieji teisės terminai. Specialieji teisės terminai. Terminų vienareikšmiškumas. Teisės terminijos vienovė. Santykinis teisės terminų pastovumas kaip jų vienareikšmio suvokimo sąlyga. Teisės kalbos ekonomiškumas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros principaiĮvadas. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisėkūros procesas Lietuvos parlamenteTeisėkūros samprata, pagrindiniai jos principai. Konstitucija, Konstitucinio Teismo vaidmuo ir teisėkūra. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Seimo narių įstatymų iniciatyvos teisė. Vyriausybės galimybės teisėkūros procese. Prezidento galios teisėkūros procese. Piliečių galios įtakoti įstatymų leidybą. Teisėkūros stadijos ir projekto svarstymas skubos tvarka. Projekto pateikimas. Svarstymas pagrindiniame komitete. Svarstymas ir priėmimas Seimo plenariniame posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas skubos ir ypatingos skubos tvarka. Lietuvos teisėkūros problemos po Nepriklausomybės atkūrimo. Išeitys, perspektyvos. Skaityti daugiau
Teisėkūros rūšys: įstatymų leidyba, poįstatyminių teisės aktų teisėkūra, individualių teisės aktų teisėkūraĮvadas. Teisėkūros samprata, rūšys ir stadijos. Teisėkūros samprata. Teisėkūros elementai. Veiksniai, įtakojantys teisėkūrą. Teisėkūros procesas paremtas principais. Teisėkūros etapai, stadijos. Teisės aktų rūšys. Teisėkūros rūšys išskiriamos remiantis šiais kriterijais. Teisėkūros rūšys. Įstatymų rūšys. Individualių aktų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
......